Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 56
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  park miejski
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2007 Z. 9 99-110
PL Niemieckie wystawy ogrodnicze przekształciły się z pokazów egzotycznych roślin w działania towarzyszące projektom urbanistycznym. Pozwala to na tworzenie nowych parków miejskich i terenów rekreacyjnych. Wystawy, dzięki wykształconej formule, stały się elementem programów rewitalizacji miast. Przyczy[...]
EN German's garden show has evolved from exhibition of exotic flowers into project which accompany urban planing. They contribute to build new parks and green areas in the town. Garden shows thanks to its form became in Germany a part of urban regeneration. They help to preserve natur in the town too. [...]
2
100%
Przegląd Komunalny
2006 nr 8 37-38
PL Ludzie chętnie spacerują np. w parku. Im szerszy wachlarz programu użytkowego może takie miejsce zaoferować tym chętniej będzie odwiedzane. Co takiego mogą zatem zaoferować współczesne parki i zieleńce mieszkańcom miast?
3
80%
Przegląd Komunalny
2013 nr 8 57--60
PL W Polsce ogrody działkowe nierzadko postrzegane są jako relikty minionej epoki, co sprawia, że lekceważy się ich rolę w strukturze społecznej miasta. Tymczasem w krajach bogatszych, w których narodziła się idea rodzinnych ogrodów działkowych, takich jak Anglia lub Niemcy, podkreśla się przede wszyst[...]
4
80%
Przegląd Komunalny
2010 nr 10 90-90
PL Choć schyłek lata wydaje się nie być idealną porą na spotkania poświęcone tematyce zieleni miejskiej, to tradycyjnie pod koniec sierpnia - już po raz 11. - w Warszawie odbyła się konferencja, która dotyczyła szerokiej palety zagadnień związanych z terenami zieleni. Wzięło w niej udział ok. 140 osób.[...]
5
80%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W artykule zaprezentowano wybrane przykłady zielonych przestrzeni publicznych w europejskich miastach (Barcelona, Monachium, Paryż) jako pozytywne realizacje wzbogacające środowisko mieszkaniowe. Na tle tych koncepcji przedstawiono projekt parku miejskiego w Staszowie, którego celem było stworzenie [...]
EN The paper summarizes the selected examples of public green spaces in european cities (Barcelona, Munich, Paris) as a positive investments which enrich inhabitants environment. The project of the public garden in Staszów was presented on the background of mentioned examples. The goal of the project w[...]
6
80%
Czasopismo Techniczne. Środowisko
PL W artykule zwrócono uwagę na odmienność w postrzeganiu słyszanych dźwięków przez urządzenia i ludzi. Próba porównania pomierzonych wartości z odczuciami wykazała większą wrażliwość odbiorców na dochodzące hałasy.
EN The paper summarizes the dissimilarity in perception of heard sound by soundmeter and people. The test of comparison measurements with feelings shows bigger sensitivity of recipient for coming noise.
7
80%
Przegląd Komunalny
2003 nr 10 74-76
PL Zmienia się charakter miast i sposób życia ich mieszkańców. W wielkich aglomeracjach coraz więcej osób żyje w ciągłym pośpiechu, nieznośnym hałasie, odczuwając niedogodności życia w dużych skupiskach ludzkich. Z kolei w niewielkich miastach życie płynie spokojniej, czasu na wypoczynek jest pewnie wi[...]
8
80%
Przegląd Komunalny
2008 nr 9 76-79
PL Praki miejskie to tereny zieleni urządzonej, które z założenia powinny być syntezą natury i kultury, charakterystycznej dla danego miejsca i czasu. Mają one kształtować warunki higieniczno-sanitarne i techniczne ośrodków miejskich, naturalizować silnie przekształconą przez człowieka przestrzeń oraz [...]
9
80%
Przegląd Komunalny
2009 nr 11 86-92
PL Parki miejskie stanowią najstarsze i z założenia najbardziej "zielone" przestrzenie publiczne miasta. Historyczne parki, obok spełniania funkcji przypisywanych ogółowi terenów zieleni miejskiej, współtworzą potencjał tożsamości kulturowo-przyrodniczej miasta.
10
80%
Przegląd Komunalny
2017 nr 9 56--58
PL W ostatnich dziesięcioleciach wzrosła intensywność gospodarki ogrodniczej w parkach miejskich Warszawy i dokonywane są m.in. gruntowne ich rewaloryzacje. Działania te zwykle powodują znaczne i trwałe zubożenie przyrody ożywionej, a więc tzw. dzikiego życia w parkach.
11
80%
Przegląd Komunalny
2003 nr 8 35-38
PL Sterowane komputerowo strumienie wody, bijące na różne wysokości w rytm muzyki, szumiące na kamiennych progach kaskady, kanały i baseny, kameralnie urządzone ogrody kolorów, oranżerie i tarasy z kolekcjami roślin - wszystkie te atrakcje spotkać można w parku André Citroena, jednym z najnowszych park[...]
12
80%
Kierunek Wod-Kan
2017 Nr 4 (678) 82--84
PL Willy Muscate, niemiecki lokalny właściciel odlewni i fabryki maszyn rolniczych, założyciel oraz wieloletni prezes Towarzystwa Upiększania Miasta, zainicjował w 1898 roku budowę parku miejskiego w Tczewie. Pierwotny (5 ha) obszar parku został umiejscowiony w rejonie dzisiejszej ulicy Kołłątaja, w po[...]
13
70%
Przegląd Komunalny
2011 nr 12 70-72
PL Z dumą patrzymy na rozwijające się miasta, odrestaurowywane starówki, pnące się w górę nowoczesne biurowce, coraz bogatsze centra handlowe, sprawne układy komunikacyjne... Wszystko to przecież po to, by stworzyć lepsze warunki życia w mieście, zaspokajające nie tylko podstawowe potrzeby mieszkania i[...]
14
70%
Problemy Ekologii
2002 R. 6, nr 3 123-132
PL Bioróżnorodność terenów dużych aglomeracji miejskich jest stosunkowo bogata i zróżnicowana. Szczególnie jest bogata flora roślin naczyniowych. W jej składzie występują bowiem oprócz gatunków rodzimych liczne gatunki, odmiany i ich mieszańce z grupy antropofitów. Ogólnie szacuje się, że w dużych aglo[...]
EN Biodiversity of large urban agglomerations is relatively rich and diversified. Especially abundant is the flora of vascular plants. Beside indigenous plant species, a large number of varieties and hybrids of anthropophytes occur in its composition. Generally, over 1500 vascular plant species are ass[...]
15
70%
Przegląd Komunalny
2018 nr 11 85--88
PL Przyznanie Łodzi prawa do Ogrodniczego Expo w 2024 r. dało impuls do ponownego przyjrzenia się koncepcjom budowy systemów przyrodniczych miasta. Działania podejmowane w ramach przygotowania obiektów wystawy są ukierunkowane na wzrost udziału terenów zieleni, co bezpośrednio wpłynie korzystnie na jak[...]
16
61%
Ekologia i Technika
2010 R. 18, nr 6 319-323
PL W artykule określono klimat akustyczny Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy, którego prezentacją jest mapa z izoliniami hałasu dla badanego terenu. Następnie opracowano kartodiagram natężenia ruchu na terenie parku w chwili pomiaru hałasu w wydzielonych podobszarach. Wynik badań posłużył [...]
EN The article referred to the acoustic climate of Forest Park of Culture and Leisure "Myślęcinek" in Bydgoszcz. Presentation is acoustic map for research area and cartodiagram that shows traffic in the park at the time of measurement noise in separate subdivisions. Studies have been compared and answe[...]
17
61%
Zeszyty Naukowe. Architektura / Politechnika Śląska
2007 z. 45 41-53
PL W artykule zaprezentowano skrótowo czynniki, mające wpływ na reakcje emocjonalne użytkowników parku miejskiego, a także współczesne teorie, dotyczące oddziaływania regeneracyjnego parków. Przedstawiono badania prowadzone w obrębie parków wrocławskich, których celem była diagnostyka oczekiwań i wymag[...]
EN The paper presents in a short manner the factors affecting the emotional response of urban park users as well as the modern theories concerning the regenerative effects of parks. The survey conducted within Wroclaw parks are described, the purpose of which was to diagnose the expectations and requir[...]
18
61%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Miasto Bielsko-Biała cechuje bogata substancja architektoniczna z przełomu XIX i XX w., silnie wpływająca na jego obecny wizerunek. Równolegle z powstającymi wówczas obiektami, związanymi przede wszystkim z rozwojem przemysłu, komponowano obszary zieleni urządzonej. Pomimo planów z końca XIX w., dot[...]
EN The city of Bielsko-Biała is characterised by a rich architectural substance from the late 19th and early 20th century, significantly influencing its current image. In parallel with the then emerging facilities that were associated mainly with industrial development, cultivated[...]
19
61%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Artykuł prezentuje znaczenie i potencjał rewitalizacyjny parków miejskich. Zarówno te istniejące, jak i planowane mogą zostać włączone w obszar rewitalizacji, mimo że same często nie spełniają kryteriów degradacji przestrzeni. W istotnym stopniu zwiększyć jednak mogą szanse endogenicznego rozwoju ob[...]
EN This article presents the significance and the renewal capability of urban parks. Both the existing and planned parks may be included in the renewal area although they do not meet the criteria of space deprivation. Nevertheless, they may, to a significant extent, increase the opportunities of endoge[...]
20
61%
Geomatics, Landmanagement and Landscape
2016 no. 3 89--104
PL Obserwacje roślinności bagiennej i wodnej prowadzono na terenie sztucznie powstałego zalewiska na obszarze starego dorzecza rzeki Skawinki, w parku miejskim położonym w południowo zachodniej części Skawiny. Wybrany teren badań określono na podstawie zlokalizowania stanowisk grup roślin reprezentatyw[...]
EN Observations of aquatic plants and marshland plants were conducted in an artificially formed fen, within the old basin of Skawinka river, in a municipal park located in the southwest part of Skawina town. The area selected for the study was determined based on the location of plant stands, represent[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last