Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 156
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  paliwa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rynek Instalacyjny
2010 Nr 4 80-83
PL W artykule przypomniano najważniejsze informacje dotyczące procesu spalania paliw w urządzeniach grzewczych.
2
100%
Archivum Combustionis
3
100%
Archiwum Spalania
PL W pracy przedstawiono istotę fluidalnego spalania węgla. Podkreślono, iż dynamiczny – losowy ruch ziaren w strumieniu powietrza wywołuje intensyfikację procesów wymiany ciepła, masy i pędu, stwarzając znakomite warunki przebiegu spalania. Scharakteryzowano podstawowe konstrukcje palenisk fluidyzacyj[...]
4
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W pracy przedstawiono problem zanieczyszczenia atmosfery spalinami w wielkich aglomeracjach miejskich. Opisano metodę pomiarową oraz zaprezentowano wyniki badań, które przeprowadzono na typowym stanowisku hamownianym. Badania te objęły trzy rodzaje paliwa: normalny olej napędowy ON, olej zimowy IZ 4[...]
5
80%
Archiwum Motoryzacji
2003 Nr 4 181-193
PL Artykuł przedstawia badania wpływu długości otworka rozpylającego na kształt i jakość rozpylenia paliwa. Zaprezentowano metodę badań wizualizacyjnych przebiegu wtrysku paliwa do specjalnie przygotowanej komory otwartej. Badania wykonano dla rozpylaczy wielootworkowych o różnych długościach otworków [...]
EN This paper presents the investigation results of the influence of a nozzle hole length on a shape and atomisation quality of fuel during injection in combustion engines. The method of the endoscopic investigations of the fuel injection performance in an open injection chamber specially arranged has [...]
6
80%
Archiwum Motoryzacji
2000 Nr 3 187-201
PL Dokonano syntezy poglądów odnośnie do mechanizmów tworzenia sadzy oraz modeli opisujących przebieg tych procesów podczas spalania w silniku z zapłonem samoczynnym. Opracowano model tworzenia i spalania sadzy w silniku przy uwzględnieniu odmienności mechanizmów przebiegu procesu w kinetycznym i dyfuz[...]
EN The paper presents a synthesis of views regarding the carbon black formation processes and models that describe their runs in the compression-ignition engine. The model of carbon black formation and combustion in the engine has been elaborated taking into consideration the dissimilarities of the pro[...]
7
80%
Forum Eksploatatora
2011 Nr 5 (56) 30-33
PL W roku 2008 wytworzono w Polsce 567,3 tys. ton s.m. (suchej masy) komunalnych osadów ściekowych [1]. Co więcej, szacuje się, iż ilość ta w roku 2018 wyniesie aż 706,6 tys. ton s.m., zaś w roku 2020 już niemal milion ton s.m. [2]. Polskie oczyszczalnie ścieków obsługują w Polsce 63% społeczeństwa. Ws[...]
8
80%
Zeszyty Naukowe. Rozprawy Naukowe / Politechnika Łódzka
2008 Z. 375 3-127
PL Tematem pracy są zjawiska towarzyszące spalaniu jednorodnej mieszanki, a w szczególności rozprzestrzenianiu się płomienia w ładunku zawirowanym. Praca dotyczy związku ilościowego między parametrami płomienia a parametrami ruchu wirowego, zależności ilościowej między gaszeniem płomieni a składem mies[...]
EN The phenomena accompanying homogeneous mixture combustion, in particular flame propagation structure in swirling load of a combustion chamber, are the subject of the paper. The work concerns a quantitative relationship between flame parameters and rotating motion parameters, a quantitative relation [...]
9
80%
Przegląd Komunalny
2008 nr 8 69-71
PL Od zarania dziejów transport stymulował rozwój. Bez wydajnych środków transportu nie byłoby handlu i miast, nie byłoby Imperium Rzymskiego z jego doskonałą siecią dróg handlowych, a bez transportu morskiego Ameryka pozostałaby nie odkryta! Jednakże dzisiejsze środki transportu, oparte na nieodnawial[...]
10
80%
Przegląd Komunalny
2008 nr 8 71-73
PL W ostatnich latach wzrasta udział pojazdów z silnikami wysokoprężnymi w sprzedaży samochodów osobowych, szczególnie w segmencie aut klasy średniej. W 2005 r. stanowiły one 49% całego europejskiego rynku samochodowego. W Polsce udział diesli wśród nowych samochodów wynosił 31 %.
11
80%
Przegląd Komunalny
2008 nr 8 76-78
PL Bioetanol - odwodniony alkohol etylowy, związek znany od tysięcy lat, już w niedalekiej przyszłości zrewolucjonizuje rynek biokomponentów. Jako dodatek do paliw konwencjonalnych poprawia proces spalania i powoduje zmniejszenie wydzielania toksycznych substancji w spalinach. Baza produkcyjna Polski p[...]
12
80%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Przedstawiono analizę zmian cen energii elektrycznej i paliw w latach dziewięćdziesiątych oraz występujące trendy w krajach Zachodniej Europy i Polsce. Omówiono uwarunkowania zmieniających się cen na tle długookresowych prognoz opracowanych przez ekspertów Unii Europejskiej.
EN An analysis of the changes in electricity and fuel prices in the 90s as well as existing trends in Western European countries and in Poland is presented in the paper. The conditions for the changing prices in relation to long-term forecasts elaborated by the experts from the UE are given.
13
80%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W publikacji przedstawiono wskaźniki ekonomiczne branży węgla brunatnego w latach dziewięćdziesiątych w nawiązaniu do krajowych cen paliw konkurencyjnych. Przeprowadzono analizę wielkości i udziału produkcji energii elektrycznej z węgla brunatnego i kamiennego oraz ich cen hurtowych i kosztów wytwar[...]
EN The publication includes economic indices for lignite sector in the 90s in relation to domestic prices of competitive fuels. It presents an analysis of the market size and share for electricity production from lignite and brown coal, their wholesale prices and production costs. It discusses the oppo[...]
14
80%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2000 z. 246 533-553
PL Węgiel jest zdecydowanie najbardziej obficie występującym paliwem kopalnym, a przez to ważnym źródłem energii. Podczas gdy zasoby gazu ziemnego i ropy naftowej szacuje się na około 50 lat, zakładając optymistycznie ich zużycie na obecnym poziomie, to zasoby węgla ocenia się na co najmniej 300 lat. W[...]
EN Coal is the world's most abundant fossil fuel by far. White accessible stocks for gas and oil will last 50 years or so at the rates we now exploit them, there is enough coal available for three centuries at least. Coal could be the world's most attractive fuel in about 20 years' time - clean and eff[...]
15
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2002 T. 4, z. 22 1475-1485
PL W referacie przedstawiono sposób określenia najbardziej prawdopodobnego miejsca wystąpienia zapłonu w warstwie paliwa usypanego w zależności od wilgotności paliwa oraz ilości i temperatury powietrza podawanego pod ruszt. Ilość powietrza podawanego pod ruszt wpływa na miejsce wystąpienia zapłonu wewn[...]
EN Results of experimental determination of the most probable place of ignition in fuel layer depending on fuel humidity and air quantity as well as temperature of air directed under grid is presented. Quantity of air directed under grid has significant influence on the place of ignition. With low air [...]
16
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2002 T. 4, z. 22 1193-1200
PL Niniejsza praca prezentuje wyniki pomiarów procesu spalania paliw stałych w warstwie nieruchomej. Przeprowadzona analiza danych pomiarowych wskazuje, że współprądowemu spalaniu paliw stałych w złożu nieruchomym towarzyszy powstanie frontu spalania, który rozprzestrzenia się w kierunku przeciwnym do [...]
EN This paper presents results of the fixed bed combustion of solid fuels. Obtained results prove that during cocurrent flow fixed bed combustion of solid fuels reaction front is formed which propagate in the direction opposite to the direction of air and fuel flow. Reaction front velocity can be treat[...]
17
80%
Paliwa, Oleje i Smary w Eksploatacji
18
80%
Archiwum Spalania
PL W pracy przedstawiono model matematyczny spalania paliwa stałego w złożu nieruchomym przy współprądowym przepływie powietrza i paliwa. Przeprowadzono dyskusje warunków brzegowych oraz opisano metodę numeryczną rozwiązania równań modelu. Wykonane obliczenia wskazują, że proces spalania paliw stałych [...]
19
80%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W artykule omówiono problemy związane z przemianami energetycznymi. Zostały one przedstawione w aspekcie dotychczasowych praktyk z uwzględnieniem możliwych do przewidzenia następstw związanych z ekologią oraz podstawami życia na Ziemi. Wskazano kierunki działań, którymi powinien się kierować rozwój [...]
EN We seem to get the impression that the manhood has finally discovered the ecological dimension of life. It would be very philosophical if we would explore the recyclability of life itself. So, we will define human activity strictly as an effort to achieve and provide an average and comfortable surro[...]
20
80%
Prace Instytutu Lotnictwa
PL Artykuł przedstawia zakres problemów dotyczących rozwoju paliw lotniczych. Rys historyczny paliw lotniczych, począwszy od pierwszego lotu braci Wright w 1903 roku, poprzez czasy pierwszej i drugiej wojen światowych wprowadzają nas w czasy współczesne samolotów tłokowych i turbinowych wymagających pa[...]
EN Paper presents range of issues, related to the development of airplane engine fuels, starting from the Wright Brothers first flight in a year of1903, through the First World War and Second World War eras, and introducing us into contemporary time of piston and turbine airplanes, demanding high perfo[...]
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last