Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 208
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  paliwa alternatywne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Chemia
EN Transestrification of soybean oil with methanol is presented. Three stepwise and reversible reactions are belived to occur. The effect of variations in mixing intensity (Reynolds Number = 3100 to 12400) and temperature (25 stopni C to 70 stopni C) on the rate of reaction were studied while molar rat[...]
2
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2002 T. 1, z. 22 343-351
PL Z uwagi na wyjątkowo korzystne własności pieca obrotowego jako pieca- utylizatora (temperatura >1250K, atmosfera tlenowa oraz czas przebywania w strefie >2 s), coraz powszechniej stosuje się palne odpady przemysłowe, odpady komunalne oraz inne materiały odpadowe jako tzw. paliwa alternatywne. Zastos[...]
EN Owing to exeptionally favourable properties of rotary kiln as kiln-utilizer (temp >1250 K, oxygen atmosphere and residence time in the zone >2s) combustible industrial, municipal and other waste as so-called alternative fuels are more commonly used. Their introduction could bring measurable profits [...]
3
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W pracy scharakteryzowano rodzaje paliw oraz przedstawiono podstawowe przyczyny i uwarunkowania decydujące o konieczno?ci poszukiwania paliw alternatywnych do napedu silników spalinowych. Wskazano zasadnicze kryteria jakie są brane pod uwagę przy opracowywaniu poszczególnych typów oraz nowych techno[...]
4
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W pracy przedstawiono wyniki badań hamownianych silnika wysokoprężnego zasilanego olejem napędowym oraz estrem metylowym oleju rzepakowego. wyniki przestawionych jednostkowych badań nie upoważniają wg autorów do wyciągnięcia wniosków uogólniajacych. Jest jednak bardzo prawdopodobne, że silniki zasil[...]
EN The paper present the results of the tests conducted in an engine test house for a diesel engine fuelled with diesel oil and rape oil methyl esters. The results of unitary tests desribed in the paper do not allow to generalize the conclusion. It is however probable that the settings of the engines f[...]
5
100%
Wiadomości Górnicze
PL W artykule przedstawiono wyniki badań i ocenę odpadów niebezpiecznych w kontekście obowiązujących uregulowań prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne. Autorzy przebadali [...]
EN The article presents results from investigations and assessment of wastes in the context of legal regulations in force, with particular emphasis on the Regulation of the Ministry of Environment of 13 May 2004 on conditions under which it is acknowledged that the wastes are not dangerous. The authors[...]
6
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL Potrzeba łagodzenia skutków rosnącego zużycia paliw kopalnych przez zastąpienie ich paliwami alternatywnymi: paliwem wodorowym, ogniwami paliwowymi, biopaliwami, sprężonym gazem ziemnym, metanem, propanem, ogniwami fotowoltaicznymi. Wady i zalety paliw alternatywnych. Modele pojazdów hybrydowych pro[...]
EN The mitigation need of the increasing mineral fuel consumption effects by their substitution through the alternate fuels i.e. hydrogenous fuel, fuel cells, bio-fuels, compressed natural gas, methane, propane, photo-voltaic cells. Defects and advantages of the alternate fuels. The models of the hybri[...]
7
100%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące wykonanej w IEPiM w Politechnice Radomskiej adaptacji silnika Mercedesa OM 407 z zapłonem samoczynnym do jednopaliwowego zasilania gazem ziemnym. Tak wykonywane adaptacje są realizowane przez czołowych producentów autobusów (Volvo, Scania, Man, Solaris)[...]
EN The paper describes some aspects of adaptation of Mercedes OM 407 diesel engine for fuelling with natural gas. Such adaptations are made by the leading producers of city buses like Volvo, Scania, Man and Solaris. The two versions of the gas fuel system have been prepared. The first version is equipp[...]
8
80%
Rocznik Ochrona Środowiska
2006 Tom 8 337-353
EN In the light of developing in the nineties structure of primal energy, so-called energetic self-sufficiency coefficient in Poland is decreasing from around 1 in the years 1980÷1995 to 0,8 in 2000 and to about 0,6 in the perspective of 2020. It is a result of making smaller usage of coal, of which re[...]
9
80%
Przemysł Chemiczny
2006 T. 85, nr 8-9 1080-1084
10
80%
Przemysł Chemiczny
2006 T. 85, nr 8-9 1324-1327
11
80%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2009 nr 162 21-26
EN The expediency of priority development of alternative fuels manufacture in national economy is shown. Prospects of energy and technology processing of a household waste and application for these purposes of plasma technologies are discussed. For an optimum choice of processes of gasification of carb[...]
12
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Artykuł zawiera analizę przeprowadzonych modyfikacji układów napędowych autobusów komunikacji miejskiej w aspekcie koniecznych i możliwych z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego uzasadnienia na przykładzie autobusów marki JELCZ typ 120M/1, 120 MD oraz M11. Analiza oparta jest na wynikach eks[...]
13
80%
Czysta Energia
2006 Nr 2 22-24
14
80%
Czysta Energia
2006 Nr 1 26-27
15
80%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Scharacteryzowano problemy adaptacji silników spalinowych do zasilania paliwem gazowym. Przedstawiono również wybrane wyniki badań symulacyjnych, które pozwoli?y na przyjęcie motodyki badań stanowiskowych oraz wstępne oprogramowanie systemu sterowania wtryskiem paliwa gazowego.
EN The short charakteristic of problems in engine adaptation for gas feeding as presented in this paper. Selected results of a simulation test, which were significant for stationary tests and first step of programming of electronic control system of gas fuel injection were presented too.
16
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule omówiona została problematyka dotycząca właściwości ruchowych samochodu ciężarowego z silnikiem zasilanym paliwami pochodzenia roślinnego i ich mieszaninami z olejem napędowym. Analizę przeprowadzono na podstawie badań symulacyjnych właściwości trakcyjnych samochodu Star 1142 z silnikiem [...]
EN The article discusses the issues concerning the properties of motor vehicle with an engine powered by fuels of vegetable origin and their blends with diesel. The analysis was based on simulation research car features traction-engine Star 1142 359th.
17
80%
Archiwum Motoryzacji
2005 Nr 4 321-337
PL W artykule zamieszczono wyniki badań silnika AD3.152 zasilanego olejem napędowym i porównawczo mieszaninami oleju napędowego z estrami metylowymi kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego. Głównym celem badań była ocena opóźnienia samozapłonu tych paliw w silniku o zapłonie samoczynnym z wtryskiem bezpo[...]
EN The paper presents results of investigation on an AD3.152 engine fuelled with diesel oil and, comparatively, with its mixtures with rapeseed oil methyl esters. The main goal of this work was an estimation of self-ignition delay of a direct injection diesel engine. The investigations were done to com[...]
18
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Autobusy zasilane paliwem E95 mogą być dobrym rozwiązaniem dla komunikacji miejskiej. Etanol jest paliwem płynnym, które można tankować, stosując istniejącą już infrastrukturtę. Zużycie paliwa E95 jest o 30-50% wyższe niż zużycie ON. Jednak niski koszt produkcji i eliminacja nakładów związanych z je[...]
19
80%
Combustion Engines
2017 R. 56, nr 3 154--158
EN This paper discusses briefly the production technology of dimethyl ether, taking into account plant raw materials and the physical and chemical properties of DME as compared to diesel fuel. The benefits and disadvantages of DME as a fuel are presented and changes in the emission of harmful substance[...]
20
80%
Silniki Spalinowe
PL Praca zawiera informacje dotyczące kierunku rozwoju technologii olejów silnikowych, paliw alternatywnych, w tym biogazu, w nawiązaniu do ochrony środowiska jak również kryterium wyboru olejów silnikowych. Uwaga została skoncentrowana na wymaganiach jakościowych dotyczących paliw silnikowych, takich [...]
EN The article presents a information of direction of development of engine motor oil technology from regard alternative fuels, in this the biogas, recipes relating of the environment protection as well as criterion of selection motor oils. It the attention was turned on quality requirements engine fue[...]
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last