Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  oxidative coupling of methane
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Chemia
PL Badano wpływ metodyki preparatyki nośnika oraz katalizatora na jego aktywność w procesie OCM-CO[2]. Najlepsze wyniki uzyskano dla katalizatora opartego na tlenku magnezu otrzymanym metodą strąceniową. Układ o składzie 10,5% mol La[2]O[3]/MgO uzyskany metodą współstrącenia wykazał wyższą aktywność w [...]
EN The influence of carrier and catalyst preparation methodology on its activity in OCM-CO[2] process was studied. The best results were received for catalyst supported on magnesium oxide, obtained in the precipitation method. 10,5% mol. La[2]O[3]/MgO composition synthesized by co-precipitation has giv[...]
2
100%
Czasopismo Techniczne. Chemia
PL Przeprowadzono analizę termodynamiczną reakcji utleniającej kondensacji metanu do węglowodorów C2 w obecności ditlenku węgla. Otrzymane rezultaty wskazują, że uprzywilejowanym produktem reakcji jest etylen. Zadowalające stopnie konwersji uzyskano w temperaturach powyżej 1050 K, przy stosu[...]
EN Thermodynamic consideration of coupling of methane to C2 hydrocarbons in the presence of carbon dioxide was studied. The obtained results clearly indicate that the ethylene is a privileged product of this reaction. The satisfactory conversions were obtained at temperatures higher than 105[...]
3
75%
Czasopismo Techniczne. Chemia
PL W niniejszym artykule przedstawiono badania dotyczące wpływu temperatury prowadzenia procesu i zawartości tlenku lantanu w katalizatorze La-Mg-O na jego aktywność w reakcji utleniającego sprzęgania metanu w obecności CO[2]. Ponadto określono właściwości zsyntezowanych katalizatorów na podstawie bada[...]
EN The influence of process temperature and percentage of lanthanum oxide in La-Mg-O catalyst on they activity in Oxidative Coupling of Methane in the presence of carbon dioxide was studied. The BET, XRD, TGA-DTA analysis and catalytic tests was done. The best results in the catalytic test were receive[...]
4
75%
Technical Transactions
2017 Vol. 3(114) 31--40
PL W niniejszym artykule zaproponowano nową metodę otrzymywania wysokotemperaturowych struktur monolitycznych do zastosowań katalitycznych. Wykorzystano komercyjną drukarkę 3D, aby zsyntezować polimerowe templaty, których użyto do modelowania struktury kanałów w monolitycznych katalizatorach. Przygotow[...]
EN In this work, a new preparation method is proposed to obtain high temperature monolithic structures for catalytic applications. A commercial 3D printer was used to synthesise polymeric templates that were utilised in the designing of channel structures in monolithic catalysts. New materials with man[...]
5
63%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Szczególne znaczenie dla naukowców poszukujących alternatywnych metod zagwarantowania surowców dla przemysłu chemicznego ma oksydacyjne sprzężenie metanu (OCM), a zastosowanie połączonych koncepcji w technologii katalizy pozwala oczekiwać zwiększonej produkcji etylenu. Produkt reakcji procesu OCM mu[...]
EN One of the most promising opportunities, for the researcher to find alternative methods to ensure the supply with raw materials for the chemical industry, therefore is the activation of methane by oxidative coupling of methane (OCM). With the help of unifying concepts in catalysis technology more be[...]
6
63%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
2012 R. 109, z. 1-M 223--232
PL W artykule niniejszym zaprezentowano i omówiono zastosowanie oraz wydajność pojedynczej membrany dla wstępnego usuwania CO2 z mieszaniny gazowej w procesie oksydacyjnego sprzężenia metanu (OCM) w oparciu o skalę mini-aparatury doświadczalnej. Model pojedynczej membrany weryfikowany jest d[...]
EN In this paper the application and the performance of a membrane unit for preliminarily removing CO2 from the product gas mixture in the Oxidative Coupling of Methane (OCM) process based on a mini-plant scale experimental facility are presented and discussed. The model for the membrane uni[...]
7
63%
Technical Transactions
2017 Vol. 2(114) 71--81
PL W pracy zbadano proces OCM w obecności Mn-Na2WO4/SiO2 zintegrowany w jednym reaktorze z procesem selektywnego utleniania CO prowadzonym na katalizatorze Ag/nośnik. Zbadano wpływ zmiany parametrów prowadzenia procesu OCM, takich jak skład surowca i temperatury oraz ef[...]
EN In this work, the process of OCM carried out over Mn-Na2WO4/SiO2 integrated with selective oxidation over Ag/support was investigated. The effect of feed gas composition and OCM bed temperature as well as the position of Ag/support bed and additional oxygen injection[...]
8
51%
Przemysł Chemiczny
2016 T. 95, nr 10 1936--1940
PL Zbadano możliwość integracji utleniającego sprzęgania metanu z odwodornieniem i utleniającym odwodornieniem etanu do etenu w jednym reaktorze. Wykazano, że połączenie tych procesów pozwala uzyskać większy stosunek molowy etylen/etan na wyjściu z reaktora. Przykładowo w obecności katalizatora Cr/SiO₂[...]
EN MeH was converted to ethene and/or EtH in He by oxidative coupling accompanied by dehydrogenation or oxidative dehydrogenation of EtH on SiO₂ or Al₂O₃ -supported Mn, V and Cr oxide catalysts in a flow reactor. In the presence of Cr/SiO₂ catalyst at 780°C and feed mixt. CH₄:O₂:He = 30:12:35 by vol., [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last