Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 2184
first rewind previous Strona / 110 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  optymalizacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2009 Nr 84 87-89
EN This paper deals with thermal optimization of electric machines. There are described the connections of finite element methods with optimizations algorithms. This connection is used for modifications of brushless motor construction. Solution of physical field model is realized by FEMM program which [...]
2
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
1999 Nr 58 47-48
3
100%
Logistyka
PL Artykuł przedstawia przegląd zagadnień związanych z opracowywaniem optymalnych strategii sterowania w miejskich systemach sterowania ruchem (UTC systems). Zwraca się uwagę na złożoność zadania optymalizacji i metody jego uproszczenia. Cechy obecnie stosowanych, w wielu sieciach transportowych, adapt[...]
EN The paper presents a review of problems which are encountered in developing optimal control strategies for UTC systems. The complexity of optimising traffic control is emphasised and ways of reducing it are presented. Features of currently applied, in many transport networks, adaptive control strate[...]
4
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Dokonano optymalizacji parametrów konstrukcyjnych przenośnika taśmowego pracującego w kopali odkrywkowej na piętrze węglowo-nadkładowym. Przyjęto dwa kryteria optymalizacji: minimalizacja naprężeń w taśmie i jednostkowego poboru mocy. Obliczenia wykonano dla danych eksploatacyjnych z KWB 'BEŁCHATÓW'[...]
EN The optimisation of design parameters of a belt conveyor for a coal-overburden bench in an open-cast lignite mine been done. Two criteria of optimisation have been chosen: minimization of belt tension and unitary power. The calculations have been performed for the data from the opencast mine Bełchat[...]
5
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Wraz z obserwowanym ostatnio szybkim rozwojem budownictwa mieszkaniowego wzrasta liczba dostępnych na rynku rozwiązań systemowych przeznaczonych do budowy domów. Producenci wyrobów budowlanych powiększają asortyment produkcji, oferując coraz bardziej kompleksowe zaspokajanie potrzeb inwestorów. Nowe[...]
EN Partial use of several construction technology systems in one construction projects can give an economic effect. But, using only selected elements of each system and not the entire systems should be done in such a way, that effective technology solution is still coherent. Using the optimization tech[...]
6
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Elektryka
2000 Z. 39 219-224
PL Artykuł zawiera przegląd prowadzonych w Katedrze Budowy Maszyn prac prowadzących do zaprojektowania miniaturowej niskociśnieniowej pompy śrubowej, w wyniku których zaproponowano nowe rozwiązanie konstrukcyjne. Przedstawiono przebieg optymalizacji wymiarowej śrub czynnej oraz biernych. Nowa pompa cha[...]
7
100%
Inżynieria i Budownictwo
PL Dowiedziono, że w przypadku polioptymalizacji kratownic o stałej geometrii i topologii objętość materiału konstrukcji i przemieszczanie któregokolwiek z jej węzłów są lokalnie konfliktowe. Na przykładzie prostej kratownicy pokazano, że objętość materiału i przemieszczenie węzła mogą osiągnąć swe min[...]
EN It is proved that in case of polyoptimization of geometric and topological stable trusses the material volume of construction and displacements of its joints are localy conflictable. On an example of simple truss there is shown that even in that time when area of permissible solutions has more than [...]
8
100%
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W pracy autorka podjęła problem symulacji zmian strukturalnych w modelach SD, w aspekcie procesu uczenia się (w) organizacji. Tematyka dynamiki struktur modeli symulacyjnych oraz ich optymalizacja (np. upraszczanie) była do tej pory rzadko podejmowana przez symulogów, w szczególności w obszarze anal[...]
9
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2001 z. 176 11-30
PL Przedstawiono w ujęciu historycznym zarys rozwoju metod projektowania maszyn elektrycznych. Zaproponowano periodyzację trwających ponad 150 lat działań w tej dziedzinie. Zwrócono uwagę na sekwencyjne oraz iteracyjno-rekursywne metody oraz na intuicyjną oraz obiektywną optymalizację w projektowaniu. [...]
EN An outline of development of the design of electrical machines is described as a historical process. The state of the art in this field is presented. It is proposed to divide this more than 150 years old process into relevant periods. An attention is paid to the sequential and the iterative-recursiv[...]
10
100%
Drogi i Mosty
2004 nr 3 37-52
PL W artykule przedstawiono optymalizację podziału sygnału zielonego pomiędzy różnych użytkowników drogi (pieszych i pojazdy) na przejściu przez jezdnię. Zaproponowano dwie funkcje celu ujmujące sumę i różnicę średnich strat czasu użytkowników. Określono zmienne decyzyjne oraz warunki ograniczające. Wy[...]
EN In this paper the optimisation of green light time split between defferent roads users (pedestrians and vehicles) at pedestrian crossing is presented. Two objective functions, that include sum and difference of average dalays of users are proposed. Decision variables and constraints are presented. T[...]
11
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Pakowanie pionowe i poziome w formowany rękaw, jego napełnianie i sklejanie stanowi obecnie jedno z największych wyzwań stawianych przed konstruktorami i producentami nowoczesnych maszyn pakujących. W postaci systemu automatyki VISUALMOTION firma Bosch Rexroth oferuje optymalną koncepcję sterowania [...]
12
100%
Inżynieria i Budownictwo
1998 R. 54, nr 10 562-566
PL Naświetlono zasady upraszczania problemów optymalizacyjnych złożonych konstrukcji prętowych. Rozważania zilustrowano przykładem optymalizacji hali o wymiarach w planie 36 x 36 m, przekrytej płaską dwuwarstwową kratownicą ortogonalną.
EN Principles of simplification of the optimization problem of complex bar structures are presented. An example of optimization concerned spatial ortogonal roof trusses above a building with dimmensions 36 x 36 m is presented.
13
100%
Prace Naukowe Instytutu Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawiono zastosowanie metody planowania eksperymentu do poszukiwania modelu matematycznego elektroenergetycznej sieci przemysłowej dwunapięciowej. Przedstawiono charakterystykę sieci modelowej oraz metodę i wyniki poszukiwania optymalnej pod względem kosztów struktury sieci. Przepro[...]
14
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2014 No. 79 205--213
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących obliczania kształtu zwierciadlanego odbłyśnika, który zapewnia uzyskania jak największej wartości średniego natężenia oświetlenia oraz równomierności oświetlenia. Obliczenia optymalizacyjne przeprowadzono z zastosowaniem dwóch, różnych postaci funkcj[...]
EN There are presented research results that concern of calculation of mirror reflector profile that is using for obtaining the highest value of average illumination and uniformity ratio on the illuminated surface. The evolutiony algorithm with different forms of objective function was used.
15
80%
Logistyka
2009 nr 3 CD-CD
PL W referacie przeprowadzono analizę przedsiębiorstwa transportowego oraz określono działania poprawiające jego kondycję ekonomiczną. Określono strumienie zgłoszeń transportowych oraz obciążeń pojazdów eksploatowanych w przedsiębiorstwie, po analizie tych danych określono wykorzystanie pojazdów oraz w[...]
EN It carry analysis of transport enterprise in abstract and operations economic form definite improving correcting. Flows of transport applications definite and in enterprise loads of vehicles exploited, utilization of vehicle define it after analysis data and largeness of transport application in dis[...]
16
80%
Logistyka
2009 nr 3 CD-CD
PL W pracy przedstawiono optymalizację wielokryterialną pasywnego zawieszenia lepko-sprężystego siedziska samochodu. Bazując na zweryfikowanym modelu symulacyjnym została rozważona modyfikacja układu pneumatycznego w celu poprawy własności wibroizolacyjnych systemu zawieszenia. Za kryteria oceny własno[...]
EN The paper deals with the multi-criteria optimisation of the seat with a visco-elastic passive suspension. Based on the verified simulation model, the modification of the pneumatic circuit in order to improve vi-bro-isolating properties of seat suspension is considered. The root mean square (RMS) acc[...]
17
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2000 Nr 61 227-231
PL W artykule na przykładzie silnika indukcyjnego 3-fazowego, przedstawiono możliwości zastosowania AG do optymalizacji jego obwodu elektromagnetycznego.
18
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2009 Nr 84 147-150
EN In the paper an optimization procedure concerning a construction of a 6/4 type SRM has been described. A magnetically linear analytical model derived with the help of a reluctance network method has been employed in this task. The model allows determining all quantities required in a design synthesi[...]
19
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2009 Nr 83 123-128
EN In the paper the trial of research of the feasible space structure in induction motors optimization using non-deterministic methods have been presented. The definitions of the subspaces of search space are proposed and they relative dimensions are estimated by two different of constraints restrictio[...]
20
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2010 Nr 87 221-225
EN The paper presents modified nonlinear simplex algorithm with lexicographic order comparison of produced solutions and its application to the optimal induction motors design. In the comparison of solutions produced in optimization process have been taking into account both the objective function valu[...]
first rewind previous Strona / 110 next fast forward last