Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 267
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  optimisation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2012 z. 124 251-259
PL Jednym ze sposobów korygowania rozkładu temperatury powierzchni nagrzewanego wsadu o złożonych kształtach jest zmiana częstotliwości źródła zasilania. Metoda ta umożliwia uzyskanie dużej równomierności nagrzewanie powierzchni wsadów wklęsło-wypukłych, jak np. koła zębate. Prowadzi ona do relatywnie [...]
EN One way to adjust the surface temperature distribution of induction heating charge of complex shapes is to change the frequency of the power supply. This method allows a very high uniformity of heating of the surface of the convex-concave charges such as gear wheels. In this paper, using the 3D simu[...]
2
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
2007 z. 160 251-259
EN Non-stationary optimization of randomly changing environments is a subject of unfading interest.In this paper we study application of multipopulation evolutionary algorithm to this problem. Presented algorithm works with a set of sub-populations managed by the mechanism of exclusion coming from the [...]
3
80%
Archives of Acoustics
EN Active noise control is a research area, where both acoustic and control related problems influence success of applications. The aim of the paper is to address the control aspects. After introducing active noise control in general, the fundamental state of the art is presented. The possible control [...]
4
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2011 Vol. 49 nr 1 187-208
PL W pracy przedstawiono zastosowanie metod optymalizacji do doboru pewnych parametrów układu kierowniczego samochodu osobowego. Przedstawiono zarówno uproszczony, płaski model układu, jak również jego wersję przestrzenną. Model uproszczony wykorzystano w zadaniach optymalizacji, których celem jest min[...]
EN An application of nonlinear optimisation methods to select some parameters of a passenger car steering system is presented. A simplified planar model of the system as well as spatial multibody models are developed. The simplified model is used in the optimisation task, ensuring minimisation of vibra[...]
5
80%
Theoretical and Applied Informatics
EN The predicted annual growth of energy consumption in ICT by 4% towards 2020, despite improvements and efficiency gains in technology, is challenging our ability to claim that ICT is providing overall gains in energy efficiency and Carbon Imprint as computers and networks are increasingly used in all[...]
6
80%
Challenges of Modern Technology
EN The paper focuses on a linear diffrence equation depending on parameters. The equation is related to Good win’s theory of extrapolative expectations. The stability region of the equation is investigated. Conditions for asymptotic stability are formulated and presented as an optimisation problem, whi[...]
7
80%
Reports on Geodesy
2011 z. 1/90 349--354
8
80%
Journal of Polish CIMAC
2011 Vol. 6, no 3 327-338
EN Grinding of biological materials is an energy-consuming process. During grain decohesion, complex strain state occurs induced by compressing, twisting, bending, tearing, cracking, grinding or shearing. The work attempts to find structural solutions of the grinding and process control system enabling[...]
9
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
PL W pracy przedstawione jest sterowanie optymalne i korekcja trzyosiowej platformy giroskopowej, umieszczonej na pokładzie obiektu latającego. Odchylenia od ruchu zadanego są minimalizowane za pomocą sterowania programowego, algorytmu optymalnego sterowania korekcyjnego oraz wyboru optymalnych paramet[...]
EN The work is concerned with the optimal control and correction of a three-axis gyroscopic platform fixed on board of a flying object. The deviations from the predetermined motion are minimized by means of a method of programmed control, an algorithm of the optimal correction control, and selection of[...]
10
80%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 5 325-327
PL Przy braku wiarygodnych danych literaturowych wyznaczenie charakterystyk materiałowych wsadu wymaga przeprowadzenia specjalistycznych badań laboratoryjnych. Rozwiązania tego zagadnienia można poszukiwać również w metodzie optymalizacyjnego określenia charakterystyk materiałowych, wykorzystując w tym[...]
EN In many cases it is impossible to find in accessible references the credible information about charge material properties. In such situation the material properties of the charge should be experimentally determined before the computer simulation, which can be difficult and expensive. In other way it[...]
11
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2000 Vol. 38 nr 4 747-765
PL Optymalne kształtowanie w zakresie plastycznym elementów obrotowo symetrycznych ze stożkowymi powierzchniami oporowymi. W pracy przedstawiono zastosowanie metody zaburzenia brzegu do optymalnego kształtowania w zakresie plastycznym. Założono idealną plastyczność. Procedura składa się z dwóch etapów:[...]
EN The paper presents the boundary perturbation method applied to optimal plastic shape design. Perfect plasticity is assumed. The procedure consists of two steps: the class of fully plastic solutions in the limit state is first determined, and then the optimal shape is chosen from among these solution[...]
12
80%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 5 328-329
PL W pracy przedstawiono metodę pozwalającą oszacować wartość współczynnika konwekcji dla nagrzewanego indukcyjnie wsadu walcowego. Podano zależność współczynnika konwekcji od temperatury powierzchni zewnętrznej nagrzewanego wsadu.
EN In the paper the method allows to estimate convection coefficient of induction heated cylindrical charge has been presented. The convection coefficient dependence on the temperature of induction heated charge has been given.
13
80%
Przegląd Elektrotechniczny
2009 R. 85, nr 6 155-158
PL Energia elektryczna przesyłana jest za pośrednictwem sygnałów szybkozmiennych co skutkuje zmiennym w czasie strumieniem mocy. Odchyłkę mocy chwilowej od mocy czynnej lub mocy zadanej nazywamy mocą pulsującą i można ją redukować. Dla SEM źródła o dowolnym kształcie chwilowa moc źródła zależy nie tylk[...]
EN One advantage of electric energy comparing to the others types of energy is its ease and convenience in transmission over long distances. From the other hand the electric power is delivered by means of fast changing signals which results in fluctuation of instant power flux which is redundant. This[...]
14
80%
Przegląd Elektrotechniczny
2009 R. 85, nr 12 212-215
PL Znajomość charakterystyk temperaturowych parametrów materiałowych wsadu ma zasadniczy wpływ na dokładność symulacyjnych obliczeń indukcyjnego układu grzejnego. Przy braku wiarygodnych danych literaturowych wymaga to przeprowadzenia specjalistycznych badań laboratoryjnych. Rozwiązania tego zagadnieni[...]
EN fundamental influence on the accuracy of simulation calculations of the induction heating system has the knowledge of thermo-electrical material properties of the charge. At the lack of credible reference data it requires conducting specialist laboratory examinations. In other way it can be realised[...]
15
80%
Systems Science
EN The paper presents a problem of directional change in controls when anti-windup compensator is introduced into the control system, together with presenting connections of anti-windup compensation and avoiding changes in control vector direction for systems with amplitude and rate constraints.
16
80%
Metrology and Measurement Systems
EN The aim of the paper is a presentation of conceptual backgrounds of a new approach to design and analysis of high-efficient intelligent analog-to-digital converters (ADC). Particularities of intelligent conversion, methods of its practical implementation and advantages over conventional methods of c[...]
17
80%
Polish Maritime Research
2004 S 1 39-53
EN The paper has been written within the European EUREKA Project E!2772, initiated and completed at the Faculty of Ocean Engineering & Ship Technology, Gdansk University of Technology in the years 2001-2003. A problem has been solved concerning mathematical optimisation of a fleet of multipurpose sea-r[...]
18
80%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2007 Nr 1 50-52
PL W pracy zaprezentowano procedurę optymalizacji konstrukcji rozdrabniaczy wielotarczowych, tj. wspomagania naukowego konstrukcji nowych rozdrabniaczy żywności, standardowe metody badań i optymalizacji konstrukcji rozdrabniaczy ziarna zbóż i innych surowców.
EN In the paper a design procedure for introduction of a precise modernised food grinder drive is presented. The procedure is characterised by purposefulness, energy minimum, auto-control and ; storied design of a unit optimised drive construction. Key words: innovative drive, grinders, mechanica[...]
19
80%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2007 No 56 49-60
EN In the paper an algorithm and computer software for the optimisation of error actuated control systems containing an electromagnetic linear actuator is presented. The software consists of two main parts: (a) optimisation solver and (b) numerical model of the actuator. For the optimisation the geneti[...]
20
80%
Logistics and Transport
EN This paper presents the results of research of influence of degree and number of polynomial terms of railway transition curves (TCs) on their dynamical properties. The research performed for needs of this work are planned numeric tests. The search for the proper shape means the evaluation of the cur[...]
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last