Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 17
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  opportunities
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Machine Engineering
EN Recent mass-customization trends and increasing global competition has posed many challenges for the current manufacturing industry, particularly in Europe. Having a quick response to market fluctuations and adapting to customer demands while maintaining shorter lead times and low cost are a few of [...]
2
75%
Problemy Ekologii
2007 R. 11, nr 5 237-242
PL Edukacja ekologiczna społeczności lokalnych stanowi niezbędny element działań na rzecz szeroko rozumianej ochrony przyrody i jest realizowana w myśl zapisów dokumentów krajowych i międzynarodowych. W Polsce, zadania z zakresu edukacji ekologicznej są w dużej mierze dofinansowywane ze środków fundusz[...]
EN Environmental education of local communities is a crucial element of nature conservation understood in broad term and it has been performed in line with the national and international documents. In Poland, environmental education tasks are to a large extent financed from the resources of the goal-or[...]
3
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2016 Nr 71 213--225
PL Przedsiębiorstwa, chcąc skutecznie konkurować na nieprzewidywalnym rynku, muszą adaptować swoją strukturę oraz reguły działania do ciągłej niepewności, krótkotrwałych okazji oraz niestandardowych zachowań konkurencji. Taką możliwość daje koncepcja przedsiębiorstwa zwinnego. Ze względu na specyfikę z[...]
EN Enterprises, wishing to rival successfully in the unpredictable market, must adjust their structure and operational rules to the incessant uncertainty, transient opportunities and nonstandard behaviour of competitors. This can be achieved by the concept of an agile enterprise which, given the specif[...]
4
75%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL W okresie dynamicznie zwiększającej się liczby gospodarstw i przetwórni ekologicznych w Polsce, wyraźnie zarysowuje się potrzeba prowadzenia badań nad dalszą możliwością rozwoju TEGO systemu gospodarowania, jak również nad barierami, które taki rozwój hamują. Celem pracy jest analiza stanu rozwoju e[...]
EN In the rapidly growing number of organic farms and processing plants in Poland, there is a need for research on the development of this management system as well as the barriers that impede this development. The paper describes the development of organic farming system and an indication of the scope[...]
5
75%
Journal of Sustainable Development of Transport and Logistics
EN Addis Ababa is urbanizing at an increasing rate. Mobility problems and related negative impacts of motorized traffic and associated road safety issues remained to be a big challenge to the city. Improved cycling environment can play a greater role in solving those issues through reducing the exposur[...]
6
75%
Computer Science
2019 Vol. 20 (4) 387--410
EN Image processing and computer vision is an important and essential area in today’s scenario. Several problems can be solved through computer vision techniques. There are a large number of challenges and opportunities which require skills in the field of computer vision to address them. Computer visi[...]
7
63%
Środowisko Mieszkaniowe
2013 nr 11 217--240
PL Z okazji potrójnego jubileuszu w Politechnice Krakowskiej związanego z kształtowaniem środowiska mieszkaniowego, autor przedstawił wyniki własnych i zespołowych badań nt. historycznych uwarunkowań kształtowania środowiska mieszkaniowego w miastach europejskich. Przedstawiono obszerną podbudowę human[...]
EN On the occasion of the triple anniversary at Cracow University of Technology, the author presents the results of his own and team research on the historical conditions of the formation of a housing environment in European cities. He puts forward a detailed humanistic basis for the phenomenon of peop[...]
8
63%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2017 nr 5 233--245
PL Działania podejmowane w celu skutecznego nadzorowania jakości dostawców wyrobów obronnych związane są z zaufaniem do systemu zarządzania jakością funkcjonującego w ich strukturach. Certyfikacja jako obiektywna forma oceny zgodności przeprowadzona przez wojskową, kompetentną jednostkę certyfikującą z[...]
EN Actions taken to effectively supervise the quality of defense equipment suppliers are related to the confidence in the their quality management system. The certification by a competent military certification body provides an objective and professional assessment of AQAP compliance, including the ISO[...]
9
63%
Polityka Energetyczna
2008 T. 11, z. 1 299-312
PL Podstawowe dokumenty Komisji Europejskiej "Zielona Księga" o strategii energetycznej Unii, "Europejska polityka energetyczna" oraz pakiety: "energetyczny" ze stycznia i "liberalizacyjny" z września 2007 r. oraz "klimatyczny" ze stycznia 2008 formułują założenia strategiczne wspólnoty i wytyczają kie[...]
EN Fundamental documents of the European Commission - Green Papers on EU strategy for energy supply and related legislational acts as Directives, Regulations and Decisions of the European Parliament and of the Council present options available with view to stemming the increasing dependency for energy [...]
10
63%
Obróbka Plastyczna Metali
PL W artykule przedstawiono projekty realizowane w ramach 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej oraz szanse Instytutu Obróbki Plastycznej w 7. Programie Ramowym.
EN The paper presents projects of 6th Framework being realised by Metal Forming Institute and chances of Metal Forming Institute at 7th Framework Programme.
11
63%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL W okresie dynamicznie zwiększającej się liczby gospodarstw i przetwórni ekologicznych w Polsce, wyraźnie zarysowuje się potrzeba badań nad możliwością rozwoju tego systemu gospodarowania, jak również nad barierami, które ten rozwój hamują. Badania ankietowe prowadzono, w latach 2007-2009, w losowo w[...]
EN In the rapidly growing number of organic farms and processing plants in Poland, there is a need for research of the opportunities for development of this management system as well as the barriers that hamper development. This survey was carried out in 2007-2009 in 96 randomly selected organic farms [...]
12
51%
Przemysł Spożywczy
2013 T. 67, nr 8 13--18
PL W pierwszej dekadzie XXI w. polski przemysł spożywczy rozwijał się bardzo dynamicznie. Dzięki temu wzrosło jego znaczenie w obrębie Wspólnoty Europejskiej. Polska stała się szóstym producentem żywności, z udziałem w UE wynoszącym 7,4%. Wraz z rozwojem, postępującą integracją i globalizacją pojawiają[...]
EN During the first decade of 21st century, Polish food industry has developed very dynamically. Owing to this fact, its importance within the European Community has increased. Poland has become the sixth producer of food, with the participation of 7.4% of the EU market. However, together with the deve[...]
13
51%
Polish Journal of Management Studies
2013 Vol. 7 37--47
PL Artykuł prezentuje istotę przedsiębiorczości w sektorze MSP. Na początku przedstawiona jest istota przedsiębiorczości a następnie scharakteryzowane zostały cechy polskiego sektora MSP. W dalszej części artykułu przedstawione zostały bariery i możliwości, które mogą wspierać lub wstrzymać przyszły ro[...]
EN The article presents the essence of Entrepreneurship in SME sector. First the essence of Entrepreneurship is presented and then the main characteristics of polish SME sector. In the further part of the article, barriers and opportunities, which can support or stop the further enterprise’s developmen[...]
14
51%
Problemy Jakości
2017 R. 49, nr 8 24--29
PL Działania podejmowane w celu skutecznego nadzorowania jakości dostawców wyrobów obronnych związane są z zaufaniem do systemu zarządzania jakością funkcjonującego w ich strukturach. Certyfikacja – jako obiektywna forma potwierdzenia zgodności przeprowadzona przez wojskową, kompetentną jednostkę certy[...]
EN Actions taken to effectively supervise the quality of defense equipment suppliers are related to the confidence in their quality management system. The certification by a competent military certification body provides an objective and professional assessment of AQAP compliance, including the ISO 900[...]
15
51%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL Głównym celem artykułu jest przedstawienie procedury selekcji inwestycji budowlanych, która pozwoli na wieloaspektową analizę wyszczególnionych przez inwestora wariantów, prowadząc do wyboru najlepszego rozwiązania ze względu na przyjęte kryteria. Zaproponowana procedura oparta została na metodologi[...]
EN This paper presents the Analytical Hierarchy Process (AHP) as a potential decision making method for use in building investment selection. Hierarchical structure project selection problem is constructed for the benefits and costs, separately. Partial results were aggregated in the step fallowing. Se[...]
16
51%
Acta Innovations
2015 no. 14 26--32
PL W niniejszym artykule skupiono się na zarządzaniu innowacjami w bardzo specyficznym środowisku - działających firmach typu start-up. Oznacza to szereg narzuconych ograniczeń, takich jak limitowane zasoby pieniężne, ludzkie i sprzętowe. Celem badań jest podzielenie się różnymi podejściami do tworzeni[...]
EN In this paper I focus on innovation management in a very specific environment - the start-up companies. That means there are many constraints: restricted resources in the sense of money, people and equipment. The aim is to share some approaches towards creating innovative solutions using other peopl[...]
17
45%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2017 z. 113 135--145
PL Podmioty lecznicze opracowując i wdrażając swoje strategie biorą pod uwagę innowacje technologiczne wspierające działalność podstawową. Rozwój poszczególnych podmiotów jest w tym zakresie silnie zróżnicowany. Do najważniejszych innowacyjnych narzędzi wspierających należy zaliczyć rozwiązania z zakre[...]
EN The health care providers elaborate and deploy their strategies should consider innovative technologies which support the main activities. The stage of development in the area is strongly diversified. The e-health and telemedicine solutions are included to the most important of such supporting tools[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last