Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 52
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  opór przepływu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rocznik Ochrona Środowiska
2000 Tom 2 125-164
PL W artykule przedstawiono wyniki badań oporów przepływu powietrza przez modyfikowane złoże supersorbentowe EKOSORB - 100 o różnym stopniu wstępnego nawilżenia oraz opis kinetyki biodegradacji trietyloaminy w postaci zależności szybkości biofiltracji i skuteczności procesu w funkcji obciążenia złoża. [...]
EN The Author's own experimental results dealing with gas pressure drop in a modified supersorbent bed - EKOSORB 100 for different initial wetting are analysed in the paper. Moreover, the biodegradation kinetics of triethylamine in a form of the relationship of the biofiltration rate and process effect[...]
2
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
EN In the paper some physical and chemical properties of micellar solution was described. The influence of structure of high-moleculae polymer solutions and sorts of surfactant micelles on pressure losses was also shown. Authors proposed a new hypothesis of micellar-polymer solutions influence on drug [...]
3
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Pojazdy
1998 Nr 48 101-106
PL W artykule zbadano przydatność wzoru Hagena-Poiseuille'a do określenia oporów przepływu koncentratu jabłkowego w rurociągach.
EN In the paper usefulness the Hagen Poiseuill law to assessment of apple concentrate pressure losses in pipe lines is presented.
4
100%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2003 T. 24, z. 4 589-599
PL Przedstawiono zaobserwowane w trakcie badań własnych osobliwości charakteru zmian oporów przepływu gaz-ciecz-ciecz. Podjęto próbę określenia ich mechanizmu opartą na interpretacji zjawisk hydrodynamicznych towarzyszących przepływom wielofazowym oraz obserwacji struktur przepływu.
EN The paper presents the singularities of the character of pressure drop changes for gas-liquid-liquid flow. Based on the interpretation of hydrodynamics phenomena an attempt was made to determine their mechanisms accompanying multiphase flow and observed flow patterns.
5
100%
Pneumatyka
2001 nr 2 42-45
PL Elementy pneumatyczne stosowane w układach sterujących i napędowych swą budową, a zwłaszcza konstrukcją zespołów i części składowych, przez które następuje przepływ czynnika, wywierają wpływ na jego parametry. Posiadają zatem właściwości przepływowe, zwane oporami przepływu.
6
100%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2004 T. 25, z. 4 2307-2314
PL W pracy omówiono badania, których celem było poznanie zarówno wartości, jak i rozkładów oporów przepływu we fluidalnym, atmosferycznym wymienniku ciepła. Zawarto w niej wyniki pomiarów oraz ich analizę, Przedstawiono także założenia do modelowania matematycznego oporów przepływu, z wykorzystaniem pr[...]
EN In presented paper, research work aimed at knowing values and distributions of flow resistance in fluidic heat exchanger is discussed. Elaboration includes measurement results and their analysis as well. An assumptions for mathematical modelling of flow resistance with the use of FLUENT software and[...]
7
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2004 Nr 3s 60-61
EN The method of determination of a specific area and mean diameter of composite granular beds with strongly diverse characteristics is presented. The pressure drop equation for such type of beds in the range of parameters appropriate for practical use (i.e. drying process) was proposed.
8
88%
Rocznik Ochrona Środowiska
1999 Tom 1 85-121
PL W pracy przedstawiono wyniki własnych badań oporów przepływu przez następujące złoża naturalne: torf kwaśny kora z drzew liściastych złoże poprodukcyjne z hodowli pieczarek słoma pszeniczna zręby drzewne ziemia kompostowa wrzos. Badania te prowadzono w zakresie liniowej prędkości gazu liczonej na pu[...]
EN The own experimental results dealing with pressure drop have been discussed for the following beds of biological origin: acid peat, crumbled bark from deciduous trees, processed material in mushroom production, wheaten straw, tree chips, vegetable soil and heather. The biofilter bed formed the the m[...]
9
88%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 6 49-50
PL W pracy opisano analizę wyników badań doświadczalnych dotyczących strat ciśnienia przy przepływie jedno i dwufazowym gaz — ciecz przez kanały z wypełnieniem siatkowym. Przedstawiono rezultaty wykorzystania wybranych modeli hydrauliki przepływu dwufazowego przez wypełnienia porowate do opisu przepływ[...]
EN Analysis of experimental study results concerning pressure drop in single and two-phase gas — liquid flow through wire mesh packing channels is presented in the paper. The results of application of selected hydraulic models of two-phase flow through a porous packing in description of gas - liquid fl[...]
10
88%
Turbulence : international journal
2007 Vol. 12 123-129
EN In the paper the pressure drop data for vertical air-water-oil up flow in a 0.03 m i.d. pipe are reported. Total and frictional pressure drop data are presented as complex curves showing the influence of individual input fluid rates. The special attention was paid on characteristic for three- phase [...]
11
88%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2008 nr 4 30-36
PL W niniejszym artykule przedstawiono metody wyznaczania oporów przepływu w rurach prostych, łukach i kolanach oraz podano zależności kryterialne do wyznaczania średnich współczynników przejmowania ciepła podczas przepływu zawiesiny lodowej w rurach. Wskazano na przesłanki, którymi należy się kierować[...]
12
75%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2010 z. 96 23-24
EN This article presents issues related to the resistance movement which arise as a result of a complex mechanism of flow and rheological properties of flowing substances.
13
75%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2010 nr 5 64-71
14
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2007 Nr 4-5 48-50
PL W pracy podjęto próbę określenia czynników wywołujących zmianę ciekłej fazy dominującej w pionowym przepływie powietrze -woda - olej. Na podstawie badań doświadczalnych opisano struktury przepływu charakterystyczne dla przepływów z dominacją wody i dominacją oleju. Wyznaczono obszary dominacji jedne[...]
EN An attempt for determination and description of parameters sufficient to cause change of dispersed and continuous phases in vertical L air - water - oil upflow was undertaken. On the basis of experimen tal investigations the characteristic flow patterns for both water and oil dominated flows were de[...]
15
75%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
PL Przedstawiono metodę identyfikacji złożonych reologicznie cieczy nienewtonowskich wykazujących anomalne zachowanie w zakresie przepływu turbulentnego. Roztwory polimerowe, micelarne i polimerowo-micelarne poddano badaniom reologicznym, sporządzając tzw. rurowe krzywe płynięcia. Wykazano, że wzrost m[...]
EN The attempt to identification of the complex properties of non-Newtonian fluids was made. The results of detailed rheological examinations of those solutions are presented. It was experimentally proved that increase in molecular mass of polyethylene oxide in surfactant solution leads to a significan[...]
16
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2003 Nr 6 3-5
PL W pracy przedstawiono, opracowaną na podstawie własnych badań doświadczalnych, metodę obliczania oporów przepływu gaz-ciecz-ciecz. Zaproponowana metoda może znaleźć zastosowanie w inżynierskich pracach projektowych.
EN The method for pressure drop calculation in gas-liquid-liquid systems, and elaborated on the basis of our own investigations is presented. The method proposed can be used in designing.
17
75%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2003 Nr 11 388-393
EN Experimental station scheme. Dependence between linear resistance factor and Reynolds' number. Comparison of different values of linear resistance factor calculated by common calculation models for hydraulically smooth pipes. Quantity research and quality description of linear and local resistance i[...]
18
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2002 Nr 6 11-14
PL W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych oporu hydraulicznego oraz stosunku wydajności produktów zagęszczonego i sklarowanego dla różnych typów hydrocyklonów. Uzyskane równania korelacyjne umożliwiają również obliczenie wymaganego ciśnienia nadawy wpływającej do hydrocyklonu, które zagwara[...]
EN The experimental results dealing with the hydraulic pressure drop and ratio of concentrated and clarified outputs for various types of hydrocyclones have been presented. The correlation dependencies obtained also enable calculation of the required inlet pressure necesary to reach the designing produ[...]
19
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2002 Nr 4 14-19
PL Niniejsze opracowanie zawiera opis teoretyczny oporów przepływu odpylacza odśrodkowego o oryginalnej konstrukcji, wraz z eksperymentalną weryfikacją oszacowanych wartości oporów przepływu przez aparat.
EN The paper comprises a theoretical description of pressure drop in the centrifugal dust collector of original construction and the experimental verification of evaluated values of pressure drop in the device.
20
75%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL W pracy podjęto próbę rozwiązania zagadnienia obliczania anormalnej redukcji strat ciśnienia podczas przepływu cieczy za pomocą jednoczesnego dodania do niej substancji powierzchniowo czynnej i wielkocząsteczkowego poluncru. Problem jest nowy i - jak dotąd - nie zbadany zarówno w sensie teoretycznym[...]
EN In this paper an attempt was made to solve the problem of drug reduction by means of surfactant and high molecular polymer added simultaneously to the solvent. The problem is quite new and has never been described in literature. Initial experimental results are presented and examined. It was found t[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last