Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 284
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  olej napędowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Karbo
1998 Nr 7 236-239
PL Przedstawiono aktualne oraz prognozowane ilości możliwych do wtórnego przerobu olejów przepracowanych. Scharakteryzowano właściwości fizykochemiczne zużytych olejów smarowych, transformatorowych, hydraulicznych itp. Przedstawiono schemat i opisano technologię termicznego krakingu tych olejów główni[...]
EN A problem of the present and expectes in the future quantities of used recoverable oils was presented. Physicochemical properties of used lubricating, transformer, hydraulic oils, etc. were characterised. It was described and presented the scheme of technology for thermal cracking of these oils [...]
2
63%
Gospodarka Paliwami i Energią
1999 nr 6 8-10
3
63%
Karbo
1999 Nr 2 69-74
PL Opisano technologię przemiany oleju rzepakowego do ekologicznego oleju dla silników Diesla. Scharakteryzowano poszczególne operacje, tak dla wytwórczości oleju napędowego z ropy, jak i przemiany roślin oleistych w ekologiczne paliwo silnikowe. Przedstawiono bilanse energetyczne tych procesów oraz to[...]
EN A technology of processing the rape oil into an ecological oil for Otto engines has been described. It was characterised several operations concerning the processing of gas oil of petroleum origin as well as the processing of oil plants into an ecological engine fuel. Energy balances for these proce[...]
4
51%
Archiwum Motoryzacji
2006 Nr 3 305-314
PL W artykule przedstawiono wyniki badań prowadzonych w celu weryfikacji koncepcji wykorzystania powietrza rozpuszczonego w oleju napędowym do poprawy procesu spalania realizowanego w silniku o zapłonie samoczynnym. Zamieszczone badania obejmują wykresy indykatorowe zarejestrowane podczas pracy silnika[...]
EN The aim of this article is to present the results of the research conducted in order to verify the con.cept of air dissolved in diesel oil, which is to improve combustion in a self-ignition engine. The research encloses indicator diagrams registered during a test on an engine powered with a solution[...]
5
51%
Archiwum Motoryzacji
2006 Nr 4 411-420
PL Artykuł zawiera wyniki badań silnika AD3.152 zasilanego mieszaninami standardowego oleju napędowego z estrami metylowymi kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego. Wyznaczono zależności opisujące wpływ składu mieszaniny paliwowej na zmiany: kąta opóźnienia samozapłonu, kąta początku spalania, maksymalne[...]
EN The research was carried out on an AD3.152 type engine installed in the laboratory of the Vehicle Technical Exploitation Department at Technical University of Radom. The tested engine was equipped with ADP type injection pump and different sensors which allow measuring parameters such as: pressure i[...]
6
51%
Przemysł Chemiczny
7
51%
Magazyn Autostrady
2012 Nr 6 40-41
PL Po wejściu Polski do Unii Europejskiej wiele przepisów, w tym również normy, należało zmienić. Wymagania stawiane różnym rodzajom mieszanek mineralno-asfaltowych przedstawiono w serii norm PN-EN 13108. Zawierają one wyłącznie właściwości i przypisane do nich kategorie. Każdy kraj w zależności od wła[...]
EN After Poland's accession to the European Union a number of provisions, including standards, was to be changed. Requirements for different types of asphalt mixes are presented in a series of standards PN-EN 13108. There are included only the properties and categories assigned to them. Each country, d[...]
8
51%
Przemysł Chemiczny
2009 T. 88, nr 3 260-263
9
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Problem zastosowania dodatków pochodzenia rzepakowego do oleju napędowego wywołuje w ostatnim czasie wiele emocji i dyskusji w środkach masowego przekazu, co jest odbiciem dyskusji toczących się w społeczeństwie. Rezulatatem tych dyskusji było zawetowanie przygotowanej ustawy przez Prezydenta Rrzecz[...]
10
51%
Journal of KONES
PL W artykule przedstawiono wyniki badań polegających na indykowaniu silników o ZS w stanach nieustalonych. Nieustalone stany pracy modelowano poprzez gwałtowne rozpędzanie nieobciążonego momentem zewnętrznym silnika, spowodowane skokiem jednostkowym dźwigni sterującej dawką paliwa. Obiektem badań był [...]
EN . For the last years a lot of investigations have been carried out with city diesel fuel (ONM) as a fuel for diesel engines. These investigations concerned steady state work conditions. The results of the indication of diesel AD3.152 and 4C90 in transient conditions have been presented in this paper[...]
11
51%
Przemysł Chemiczny
2002 T. 81, nr 9 577-582
12
51%
Journal of KONES
EN Schematic diagram of the pin-on-disk stand, block diagram of the testing stand with Falex tester, graph of revaluation of the coefficient of friction for samples made of Armco iron depending on the kind of the lubricating agent (fuel ONM „Standard”, diesel oil ON), the comparison of the wear of samp[...]
13
51%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2002 z. 3/46 38-54
PL Dla uzyskania chemicznie aktywnego reduktora-częściowo utlenionych i termicznie rozłożonych węglowodorów, w badaniach stosowano powtrysk (wtrysk dodatkowej dawki) oleju napędowego do cylindra silnika w czasie suwu rozprężania. W układzie wylotowym silnika jednocylindrowego był zastosowany konwentor [...]
EN In order to obtain partially oxidized and thermally decomposed hydrocarbons, the post-injection of fuel (the injection of an additional fuel dose) into the diesel engine cylinder during the expansion stroke was implemented. A catalytic conventer was used in the exjaust gases through conventer were c[...]
14
51%
Przemysł Chemiczny
15
51%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
1999 z. 2/32 19-28
PL W artykule podano definicję cząstki emitowanej ze spalinami silnika wysokoprężnego. Dokonano syntezy dotychczasowych poglądów na temat struktury, własności sadzy oraz mechanizmów jej formowania i spalania. Dwa różne oleje napędowe: normalny i niskosiarkowy zastosowanow silniku wysokoprężnym RABA-MAN[...]
EN Particulate matter emitted in Diesel engine exhaust has been defined in the paper. A synthesis of literature survey of the previous opinions on the nature and mechanism of soot formation and combustion nas been made.Two various diesel fuels: typical and low-sulfur fuel improves ecological propertie[...]
16
51%
Karbo
1999 Nr 5 189-191
PL Przedstawiono specyficzne właściwości silnik6w Diesla i ich obecną szkodliwość dla środowiska. Opisano proces wytwarzania eteru dwumetylowego równocześnie z metanolem) i efekty mieszania go z olejem napędowym dla poprawy liczby cetanowej oraz ochrony środowiska.
EN Specific features of Diesel engines have been presented and there current negative impact upon the environment. The process of bidimethyl ethe1. (together with methanol) has been presented and the effects of its mixing with gas oil in order to improve the cetane index and environment protection.
17
51%
Chemik
2001 Nr 11 306-310
PL Przedstawiono wymagania dotyczące jakości oleju napędowego obowiązujące obecnie i w 2005 r. Podano parametry oraz stosowane katalizatory w procesie hydroodsiarczania oleju napędowego.
EN In the paper, are presented diesel oil quality requirements, being in force now and those to be valid in 2005. Besides, parameters and catalysts used in diesel oil hydrodesulfurization are given.
18
51%
Czasopismo Techniczne. Chemia
EN Laboratory investigations of the physical chemistry properties of the rapessed methyl ester and their mixtures with the base diesel oil were carried out. The results of investigations with standard requirements for diesel fuel were compared. The possibilities of using esters as a components of diese[...]
19
51%
Problemy Eksploatacji
2002 nr 2 143-155
PL Za pomocą aparatu HFRR zbadano smarność czterech bazowych olejów napędowych o zawartości siarki 0-37 ppm. Nie stwierdzono jednoznacznej zależności smarności paliwa od zawartości siarki. Natomiast wprowadzenie do oleju napędowego dostępnego w handlu dodatku estrowego w ilości 100 ppm zapewnia wysoką [...]
EN The lubricity of four base diesel fuels of sulfur content ranging from 0 to 37 ppm was investigated using the HFRR tester. No correlation was found between the fuel lubricity and its sulfur content. The influence of ester type additives on fuel lubricity was also studied. The tested ester-type produ[...]
20
51%
Chemik
PL Przedstawiono możliwości przemiany gazu ziemnego do ciekłych węglowodorów alifatycznych, stanowiących surowiec do wytwarzania ciekłych paliw motorowych. Szczególną uwagę zwrócono na proces GTL (gas-to-liquids), w którym metan z gazu ziemnego konwertowany jest w obecności tlenu do gazu syntezowego, p[...]
EN Processes for transformation of natural gas to liquid aliphatic hydrocar-bons for motor fuels were presented. In particular, the GTL process for conversion of the natural gas-contained methane with oxygen to syngas, subsequently processed to long-chain hydrocarbons, used for manufacturing synthetic [...]
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last