Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 36
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ograniczenie emisji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
1999 z. 2/32 29-35
PL W pracy dokonano przeglądu metod umożliwiających równoczesne ograniczenie emisji tlenków azotu i cząstek stałych z silników spalinowych o zapłonie samoczynnym na tle obecnych i przewidywanych ograniczeń emisji wprowadzanych przez kraje rozwinięte. Omówiono następujące metody: kształtowanie stanu ład[...]
2
75%
Polityka Energetyczna
2011 T. 14, z. 2 273-289
PL Kontrola procesów klimatycznych, koszty energii oraz bezpieczeństwo energetyczne są czynnikami sprawczymi transformacji współczesnych systemów zaopatrywania w energię do nowych wzorców. Dla sprostania tym wymaganiom, szczególnie w zakresie uwarunkowań ekologicznych, niezbędna jest infrastruktura ela[...]
EN Climate control, energy costs and energy security are driving the contemporary power systems to a new dimensions. To cope with these new demand especially an ecological factors a more flexible, reconfigurable and information - intensive physical and cyber infrastructure is necessary. Energy policy m[...]
3
75%
Inżynieria Rolnicza
PL W publikacji zawarto informacje dotyczące możliwości ograniczenia emisji szkodliwych składników spalin dzięki zastosowaniu zaawansowanego systemu recyrkulacji spalin w silniku ciągnika rolniczego, wyposażonego w innowacyjny układ zasilania, bazujący na klasycznych rozwiązaniach wysokociśnieniowej po[...]
EN The paper includes information concerning the possibility of emission of noxious components of fumes due to the use of the advanced system of fumes recirculation in the farm tractor engine equipped with an innovative supply system basing on classical solutions of a high-pressure injection pump. More[...]
4
75%
Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Sporządzono bilans emisji zanieczyszczeń powietrza z Polski. Opracowano prognozę emisji SO2 ze spalania węgla kamiennego i brunatnego. Stwierdzono, że w istniejących i kończonych IOS będzie się usuwać około 0,73 ź 106 Mg SO2/a, zaczynając od 2002 roku. Podobny bilans sporządzono dla NOx, dodając emi[...]
EN One prepared balance of air pollutants emission from Poland. One worked out prognosis of SO2 emission from combustion of pit-coal and brown. One ascertained that in existing and finished FGD will retire about 0, 73 ź106 Mg SO2 /year, beginning from 2002 year. Similar balance one prepared for NOX, ad[...]
5
75%
Archiwum Spalania
PL W przypadku spalania węgla kamiennego lun brunatnego jedyną alternatywą ograniczenia emisji CO2 jest podniesienie sprawności wytwarzania energii elektrycznej. W tym celu na całym świecie prowadzi się wytężone prace nad nowoczesnymi i ekologicznie czystymi technologiami utylizacji węgla. Wiele z tych[...]
EN The options for reduction in emissions of CO2 are presented from coal power plant including supercritical boilers and IGCC. One of a new technique to significantly reduce CO2 is oxy-combustion and chemical loop combustion. Overall processes of oxy-combustion and chemical looping are described.
6
75%
Polityka Energetyczna
2004 T. 7, spec. 555-563
PL Przemysł cementowy jest jednym z największych emitentów dwutlenku węgla, gdzie emisja wynosi około 5% światowej emisji tego gazu. W związku z tym przemysł ten stara się ograniczyć emisję dwutlenku węgla poprzez m.in.: poprawę (udoskonalenie) procesów produkcyjnych, modernizację cementowni w celu red[...]
EN The cement industry is one of the largest sources of CO2 emission. CO2 emission from the cement industry is approximately 5% of global manmade emission. As a result of above mentioned data, the cement industry aims at reduction of CO2 emission by: improving productions process, "valorising" wastes i[...]
7
75%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
1999 Vol. 6, nr 10 1047-1053
PL Zbadano możliwość wykorzystania gęstych mieszanin popiołów lotnych do zmniejszania stężenia Nox w gazach odlotowych, biorąc pod uwagę właściwości fizykochemiczne metali, takich jak żelazo, chrom, mangan oraz ich związków. Metale, będące składnikami popiołów lotnych i ich związki, są prawdopodobnie o[...]
EN The possibility of the application of suspended solids of fly ashes for decreasing concentration of Nox in combustion gases was studied basing on physico - chemical properties of the metals such as iron, chromium, magnese and compounds formed with these metals. Metals - components of fly ashes - are[...]
8
75%
Karbo
2005 Nr 2 148-159
PL Omówiono krajowe standardy emisyjne dla instalacji spalania paliw stałych, wykorzystywane w praktyce gospodarczej. Przedstawiono problemy emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw stałych, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. emisji niskiej. Dokonano przeglądu technik spalania paliw stałych oraz omówion[...]
EN The paper presents Polish emission standards for solid fuel fired heating systems. Emission problems resulting from solid fuel combustion were discussed, with the special regard to the "low emission". The revision of the technologies for solid fuel combustion was made and their development for the l[...]
9
75%
Przemysł Chemiczny
2016 T. 95, nr 3 523--530
PL Przedstawiono zasady tworzenia scenariuszy ograniczania emisji PM2,5, SO2, NOx, LZO i NH3 do powietrza w Unii Europejskiej z wykorzystaniem zintegrowanego modelu GAINS. Opisano zasady określania zdrowotnych i środowiskowych celów ograniczania emisji, będących podstaw[...]
EN Air pollution redn. scenarios regarding particulate matter 2.5 μm, SO2, NOx, volatile org. compds., NH3 in European Union based on the integrated assessment model were presented. The role of health and environmental objectives to reduce the impacts of air pollution i[...]
10
75%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
2018 R. 23, nr 4 20--24
11
75%
Logistyka
2014 nr 6 3595--3603
PL W artykule przedstawiono kryteria szacowania emisji zanieczyszczeń eksploatacyjnych przez pojazdy samochodowe, metodologię ich obliczania przy uwzględnieniu rodzaju emisji oraz aspektów determinujących ich wielkość.
EN The paper presents the criteria for estimating emissions from motor vehicles operating, the methodology for their calculation taking into account the types of emissions and aspects of determining their size.
12
63%
Napędy i Sterowanie
PL W krajach Unii Europejskiej uruchomiono w 2005 r. system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Przedsięwzięcie to ma na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery. W Europie już od kwietnia 2002 r. handel uprawnieniami do emisji prowadzony jest w Wielkiej Bryta[...]
13
63%
Polityka Energetyczna
2004 T. 7, spec. 519-529
PL Działające na świecie instalacje podziemnego magazynowania (składowania) dwutlenku węgla są instalacjami przemysłowymi lub badawczo-wdrożeniowymi. Większość z nich jest wykorzystywana we wtórnych metodach eksploatacji złóż węglowodorów, nieliczne służą do podziemnego składowania CO2 lub zbudowano je[...]
EN Operating at present worldwide installations of underground carbon dioxide injection are industrial, research and implement systems. Most of them are used in methods of enhanced hydrocarbon recovery. Several of them are used for underground CO2 storage or were built to observe processes which occur [...]
14
63%
Polityka Energetyczna
PL Na tle bieżącej sytuacji energetycznej przedstawiono niektóre węzłowe problemy polityki energetycznej, w których Polska ma sporo do nadrobienia w stosunku do państw Unii Europejskiej. Do tych problemów zaliczono zwiększenie efektywności wykorzystania energii, konieczność redukcji emisji gazów i pyłó[...]
EN Against the background of current energy situation, paper presents some crucial problems of energy policy, in which Poland is delayed comparing to the European Union countries. There are: improvement of efficiency of energy utilisation, necessity of gas and particular matter emissions reduction, eve[...]
15
63%
Problemy Inżynierii Rolniczej
2015 R. 23, nr 2 75--83
PL W opracowaniu porównano emisje polowe N2O z czterech systemów uprawy pszenicy przeznaczonej do produkcji bioetanolu, oszacowane metodą IPCC oraz symulowane za pomocą modelu DNDC. Uzyskane wyniki wykorzystano do oszacowania emisji rolniczych z zastosowaniem kalkulatora Biograce v. 4 public, który zos[...]
EN The study compared the field N2O emissions from the four wheat cropping systems allocated for the production of bioethanol, estimated by the IPCC methodology and simulated by the DNDC model. The obtained results were used to estimate the agricultural greenhouse emissions. Agricultural emission estim[...]
16
63%
Chemik
PL W 2004 r. w Instytucie Nawozów Sztucznych rozpoczęto prace nad katalizatorem do wysokotemperaturowego rozkładu N2O w reaktorze utleniania amoniaku. W wyniku badań w skali laboratoryjnej i pilotowej opracowano katalizator, który w 2008 r. zastosowano w instalacjach kwasu azotowego w ANWIL [...]
EN In 2004, the Fertilizer Institute started work on high-temperature catalyst for N2O decomposition in ammonia oxidation reactor. As a result of studies in laboratory scale and pilot developed a catalyst which in 2008 was used in nitric acid plants in ANWIL SA and ZAK SA.
17
63%
Silniki Spalinowe
2009 R. 48, SC1 391--397
PL W pierwszej części artykułu opisano budowę oraz zasadę działania filtrów cząstek stałych typu CRT. W drugiej części przedstawiono wyniki pomiarów emisji zanieczyszczeń z układu wylotowego silnika o zapłonie samoczynnym wyposażonego w układ CRT. Silnik w swej oryginalnej wersji nie był wyposażony w ż[...]
EN In the first part of the paper is described construction and working principle of CRT device (Continuously Regenerating Technology) used in exhaust systems for reduction of PM emission. In the second part are shown results of emission measurement from CI engine exhaust system. Originally the tested [...]
18
63%
Rynek Energii
2010 nr 3 113-119
PL Ochrona klimatu i walka z globalnym ociepleniem to najgłośniejsze hasła początku XXI w. Dokonano przeglądu zadań stawianych przed społeczeństwem w celu ochrony klimatu. Omówiono aktualne limity emisji CO2 i zakładane ich ograniczenia do roku 2020 w unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji gaz[...]
EN Climat saving and battle against global warming are most aloud slogans of the XXI century beginning. Review of problems laying down before community in order to save the climat of the Earth was made in the paper. Topical limits of CO2 emissions and their substantial reducing up to 2020 year in Europ[...]
19
63%
Transport Problems
2013 T. 8, z. 3 101--107
PL Na właścicieli statków i przewoźników morskich spadł obowiązek redukcji zanieczyszczeń pochodzących z ich działalności. Aby spełnić rygorystyczne wytyczne: dyrektyw Wspólnoty europejskiej, międzynarodowej organizacji morskiej (aneks VI, konwencji) MARPOL oraz praw wewnętrznych innych państw należało[...]
EN The International Maritime Organization (IMO) has revised air pollution regulations in MARPOL Annex VI. In 2012 Emission Control Areas (ECA) will limit fuel sulphur content to 1% and from 2015 to 0.1%). NOx emissions based on ships engine speed are also reduced for new vessels (2012 & 2016). Facing [...]
20
63%
Przegląd Górniczy
PL W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych i terenowych, których głównym celem było opracowanie składu mieszanin ograniczających procesy uwalniania się rtęci do środowiska naturalnego z hałd odpadów powęglowych oraz opracowanie metodyki jej trwałego wiązania (absorpcji). W prowadzonych pr[...]
EN This paper presents the results of laboratory tests and field research whose main objective was to develop the composition of mixtures mitigating processes of mercury release to the environment from mine waste dumps, and to develop a methodology for its permanent bonding (absorption). In the ongoing[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last