Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 17
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odsalanie wody
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Śląska
2002 z. 46 261-273
PL Publikacja zawiera opis problemu, badania i zastosowanie technologii membranowych do oczyszczania i zatężania słonych wód z kopalń węgla kamiennego.
EN The publication covers description of the state of art, research and development of coal mine water desalination and results of application membrane technologies for purification and concentration of mine waters from coal mines.
2
100%
Ochrona Środowiska
1998 nr 2 17-20
EN Three alternative treatment trains were considered in terms of their cost effectiveness with the objective to demineralize water of known parameters,which was to be used for industrial purposes.The water under study was pretreated and showedparameters typical of tap water.It was assumed that the adm[...]
3
88%
Forum Eksploatatora
2007 Nr 5 (32) 58-60
PL Pierwsze doniesienia na temat uzyskiwania wody słodkiej poprzez odsolenie wody morskiej pojawiły się w V w p.n.e. gdy w opisie Arystotelesa greckich żeglarzy, odsalających wodę morską poprzez jej odparowywanie i skraplanie bądź wykorzystujących knoty wełniane do zasysania wody (sól osadzała się na w[...]
4
75%
Inżynieria Bezwykopowa
2011 nr 2 22-24
PL Sprytnym sposobem na uniezależnienie się od kaprysów klimatycznych i zapewnienie sobie praktycznie niewyczerpanego źródła wody, jest przetworzenie wody pochodzącej z oceanu na pitną.
EN The article presents The Gold Coast desalination project, which is a reverse osmosis, water desalination plant that supplies water to the Gold Coast and South East Queensland via the South East Queensland Water Grid, located in Tugun. The $ 1,2 billion plant was the first large-scale desalination pl[...]
5
75%
Wodociągi - Kanalizacja
2007 nr 4 42-46
PL Techniki odsalania roztworów stosowane są w świecie w bardzo szerokim zakresie. Od blisko 150 lat do otrzymywania wody pitnej z wody morskiej używa się metody destylacji. W latach 50. ubiegłego wieku rozwinięto na skalę przemysłową metodę elektrodializy, a w latach 60. metodę odwróconej osmozy.
6
75%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
2012 R. 109, z. 9-M 193--211
PL W niniejszym artykule przeanalizowano kombinowane systemy klimatyzacyjno-odsalające oparte na pośrednich rekuperatorach wyparnych, wykorzystywane przez korporacje naftowe (m.in. Exxon Mobil) wydobywające ropę na terenie Afryki i Bliskiego Wschodu, gdzie woda jest towarem deficytowym. Porównano pracę[...]
EN This paper examines the combined air–conditioning and desalination systems based on indirect evaporative recuperators used by oil companies (including Exxon Mobil) extracting oil in Africa and the Middle East, where water is scarce. Systems based on exchangers with different schemes of air flow (coc[...]
7
75%
Polish Journal of Chemical Technology
EN Water desalination by membrane distillation is restricted by calcium carbonate precipitation on the membrane surface, what resulted in a progressive decline of the permeate flux. The module rinsing by HCl solution removed this deposit, however, such operation could cause the membrane wettability, as[...]
8
63%
Polska Energetyka Słoneczna
2009 nr 1-4 20-27
EN During recent years there has been a renewed interest for the development of efficient renewable energy driven desalination systems for distributed small-scale production that would supply remote and small communities. In this paper is presented a short review of these technologies driven by thermal[...]
9
63%
Archives of Environmental Protection
PL Polska, w porównaniu z innymi krajami europejskimi, posiada niewielkie zasoby wód pitnych i duże wahania rocznego odpływu. Z drugiej strony zasoby wód geotermalnych, wstępujące w basenach sedymentacyjnostrukturalnych głównie Niżu Polskiego i podhalańskiego systemu geotermalnego (niecki podhalańskiej[...]
EN Compared to other European countries, Poland has scarce drinking water resources and exhibits significant variation in annual runoff. On the other hand, the geothermal water resources present in sedimentary/structural basins, mostly in the Polish Lowlands and the Podhale geothermal system, not only [...]
10
63%
Archives of Environmental Protection
EN The literature on membrane distillation and forward osmosis for treating natural and recovered wastewaters is reviewed. There is renewed interest in these membrane technologies as alternatives to pressure driven processes such as reverse osmosis, which are expensive in both capital and energy, and g[...]
11
63%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2008 Nr 3 16-18
PL W wyniku gwałtownych zmian demograficznych w Algierii, znacząco zmieniły się wymagania w zakresie infrastruktury i zapewnienia dostępu do wody. W stolicy Algierze, w wyniku rosnącego zapotrzebowania na wodę i suszy, mieszkańcy muszą radzić sobie z racjonowaniem wody. Aby złagodzić niedobór wody zdec[...]
12
63%
Geologia / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2011 T. 37, z. 2 313-322
PL Wstępne wyniki badań odsalania wód geotermalnych prowadzone w Laboratorium Geotermalnym Polskiej Akademii Nauk (IGSMiE PAN) pokazały, iż możliwe jest wytwarzanie wód pitnych z wód geotermalnych o podwyższonym zasoleniu. Istnieje wiele rozwiązań ideowych odsalania, jednakże głównym czynnikiem determi[...]
EN The pilot geothermal water desalination installation in Poland was commissioned at the Geothermal Laboratory of the Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences (PAS MEERI). Laboratory is localised in Podhale region, in south-eastern Poland. Geothermal waters are e[...]
13
63%
Gospodarka Wodna
2014 Nr 9 340--344
PL Dokonano przeglądu alternatywnych możliwości zaopatrzenia w wodę, jak: jej odnowa, odsalanie wody morskiej, używanie wody butelkowej i zmiany rodzaju produkcji. Opisano też wpływ zmian klimatu i wojen na zaopatrzenie w wodę.
EN The article contains a review of alternative water supply solutions - water reclamation, desalination, consumption of bottled water and changes in goods production. The authors also describe how the water supply is affected by the climate change and wars.
14
63%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2014 Nr 1 30--34
PL W pracy scharakteryzowano ważniejsze procesy membranowe, które są stosowane do odsalania i usuwania niepożądanych składników jonowych z wody: elektrodializę, elektrodejonizację i dializę Donnana. W procesach tych stosowane są membrany jonowymienne, które umożliwiają selektywny transport określonego [...]
EN In the paper were characterized prime processes applied for water desalination and undesirable ion removal: electrodialysis, electrodeionization and Donnan dialysis. In these processes ion-exchange membranes are used: anion-exchange membranes, for selective anion transport and cation-exchange membra[...]
15
63%
Logistyka
PL Zaopatrzenie miast w wodę jest jednym z istotnych problemów logistyki miejskiej, szczególnie trudnym na obszarach niedostatku wody, np. u wybrzeży Kaliforni, w Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, czy Katarze. W artykule – stanowiącym wstępne studium innowacji – przedstawiono przes[...]
EN The need for supply fresh water to cities and their citizens is one of most important issue of urban logistics. The problem may be crucial in any areas relatively poor in potable water like for instance California, Saudi Arabia, United Arab Emirates or Qatar. In the paper, remaining a preliminary st[...]
16
51%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
2013 T. 29, z. 1 127--139
PL Woda obiegowa w instalacjach ciepłowniczych musi posiadać odpowiednie parametry fizykochemiczne, uzależnione od wymagań technicznych producentów urządzeń, przez które przepływa. Nie powinna powodować powstawania kamienia kotłowego, pienić się oraz korozyjnie oddziaływać na elementy instalacji. W pra[...]
EN Distribution water that circulates in heating installations must meet certain parameters depending on the technical requirements set by the manufacturers of the equipment through which it flows. It should not cause scaling of boilers, should not corrode parts of the installation and should not foam.[...]
17
38%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2015 z. 84 27--48
PL Zrównoważony rozwój niekiedy traktowany jest nie jako rozwój, ale stagnacja lub regres cywilizacyjny. Podejście takie, które zapoczątkował P. Ehrlich opiera się na filozofii traktującej Ziemię jako przeładowaną tratwę ratunkową oraz na dwóch tezach: Teza ogólna, iż Ziemia ma maksymalną zdolność unie[...]
EN Sustainable development is sometimes taken to mean stagnation and even civilizational regress. This is based on the philosophy that treats the Earth as an overcrowded lifeboat, which originated with P. Ehrlich. This approach is based on two theses: A general thesis, that the Earth has some limits to[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last