Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 692
first rewind previous Strona / 35 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odpady komunalne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
1998 nr 1 15-18
PL Przedstawiono zjawiska występujące w złożu składowanych odpadów oraz możliwości ich negatywnego oddziaływania na elementy konstrukcyjne składowisk. Omówiono zalecane przez UE kontrolne pomiary wewnątrz złoża odpadow oraz w otoczeniu składowisk (temperatura, osiadanie, monitorowanie wód gruntowych i [...]
EN Effects occurring in beds of stored wastes and possibility of their negative influence on the construction elements of stockyards were presented. The control measurements inside the waste bed as well as in the surroundings of storages (temperature, settlement, monitoring of underground water and ref[...]
2
63%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Zielonogórska
2000 nr 122(9) 89-94
3
63%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Zielonogórska
2000 nr 122(9) 81-88
PL W zależności od regionu, świadomości ekologicznej mieszkańców gmin, możliwości finansowych, formy własności oraz wielkości podmiotów trudniących się zagadnieniem utylizacji odpadów komunalnych działania w tym zakresie są bardzo podobne aczkolwiek zróżnicowane. Różnice te dotyczą tak rozwiązań meryt[...]
4
63%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
2005 Vol. 39 nr 4 133-138
PL Ograniczanie wpływu składowisk odpadów na środowisko gruntowo-wodne sprowadza się do stosowania barier pasywnych zabezpieczających przed migracją odcieków do środowiska na drodze hydraulicznej lub barier aktywnych, które umożliwiają wiązanie zanieczyszczeń w strukturze bariery. Niniejsza publikacja [...]
EN Assessment of the applicability of fly ash for blocking leachate from municipal waste landfills II. Active barriers Reduction of the impact of waste dumping sites on the soil-water environment is usually limited to the application of either passive protection layers preventing hydraulic migration of[...]
5
63%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
2005 Vol. 39 nr 5 174-177
6
63%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
2002 Vol. 36 nr 5 183-186
PL W artykule przedstawiono teoretyczne podstawy procesu beztlenowego biorozkładu związków organicznych. Krótko scharakteryzowano metody fermentacji metanowej i omowiono przykładowe instalacje techniczne, stosowane do rozkładu organicznej frakcji odpadów komunalnych. przedyskutowano także możliwości wy[...]
EN The paper gives information on the theoretical basics of anaerobic digestion of organic matter. In the article methane fermentation methods have been briefly characterised and chosen technical installations used for digestion of the biodegradable fraction of municipal solid waste have been presented[...]
7
63%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
PL Przedmiotem badań były metale ciężkie: ołów, kadm, cynk, mangan, chrom i nikiel. Próbki gleb pobrano z terenu nieczynnej Koksowni "Knurów", KWK "Knurów" oraz przyległej dzielnicy tzw. Starego Knurowa. Do opracowania wyników badań zastosowano program "Surfer", przy którego pomocy wyznaczono rozkłady [...]
EN Municipal waste sorting is an indispensable component of the recovery and recycling of wastes, i.e. actions aimed to reduce the volume of the disposed municipal waste. The article provides basic definitions and concepts related to sources of generation and types of municipal wastes along with their [...]
8
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Środowiska
2001 z. 39 3-111
PL Dynamiczny rozwój miast oraz terenów wiejskich pociąga za sobą niekorzystne skutki w postaci zanieczyszczenia środowiska odpadami - szczególnie komunalnymi. W Polsce wytwarzanych jest rocznie około 49,2 min m3 odpadów komunalnych, co w przybliżeniu stanowi - według szacunków GUS - 12,3 min t. Większ[...]
EN The dynamic development of cities and rural areas has caused negative results, mainly in environmental pollution due to solid waste, especially municipal solid waste (MSW). There are 49,2 million m3 of MSW arising yearly in Poland, approximates 12,3 million tons (based on assessment of Central Stati[...]
9
63%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
1998 nr 5 175-179
PL Przedstawiono rozwiązania konstrukcyjne w zakresie projektowania uszczelniania i odwadniania podłoża, skarp i przykrycia typu pod i nadpoziomowego.
EN Construction solutions in the area of the design of sealing and draining of borrow pit, slopes and cover for both ground level and hollow types have been presented.
10
63%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
1998 nr 2 50-52
PL Przedstawiono zastosowanie analizy systemowej do rozwiązywania problemów gospodarki odpadami na przykładzie województwa poznańskiego z zastosowaniem założonych danych wyjściowych.
EN Application of a system analysis to solve disposal problems of wastes was presented applying the assumpted output data, on the example of the Poznań county.
11
63%
Rynek Instalacyjny
2008 Nr 11 95--99
PL W artykule przestawione są badania przeprowadzone na dwóch składowiskach odpadów komunalnych zlokalizowanych w woj. wielkopolskim.
12
63%
Inżynieria Ekologiczna
2005 Nr 13 130-131
13
63%
Logistyka
2010 nr 3 CD-CD
PL Celem opracowania jest ukazanie stanu gospodarki odpadami komunalnymi w kraju w ujściu regionalnym. W pracy wykorzystano dane GUS oraz informacje z literatury przedmiotu. Analizę objęto strumienie odpadów komunalnych w Polsce, ich gromadzenie, wtórne wykorzystanie i unieszkodliwianie. Z badań wynika[...]
EN The exhibition the state of economy is the aim of study municipal wastes in country in regional formulation. It the data of GUS in work were used was as well as information with literature of object. The analysis was hugged the streams of municipal wastes in Poland,, secondary their accumulating uti[...]
14
63%
Logistyka
2006 nr 6 76-78
15
51%
Przegląd Komunalny
2014 nr 1 26--27
PL Sześć miesięcy funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminach pozwala na wyciągnięcie pierwszych wniosków służących optymalizacji przyjętych rozwiązań.
16
51%
Polityka Energetyczna
2010 T. 13, z. 2 173-179
PL W artykule przedstawiono problemy związane z energetycznym wykorzystaniem odpadów komunalnych. Jedna ich tona pozwala uzyskać energię w ilości około 2,6 MWh, w tym 0,6 MWhe i 2 MWht. Odpady komunalne poddawane termicznej utylizacji powinny mieć wartość opałową nie mniejszą niż 5800 kJ/kg. Wielkość t[...]
EN This report shows problems with utilization of energy from communal waste. One ton can be transformed even into 2,6MWh (0,6MWhe; 2 MWht). Communal waste that is to be thermal utilized should have calorific value of not less than 5800 kJ/kg. This quantity is the limit for self burning process of wast[...]
17
51%
Rocznik Ochrona Środowiska
2002 Tom 4 303-317
PL Zarządzanie istniejącymi lub wytwarzanymi odpadami, zarówno przemysłowymi jak i komunalnymi, wymaga kompleksowych i planowanych działań. Prawidłowa gospodarka może bowiem przynieść korzyści nie tylko ekologiczne, ale również ekonomiczne. Większość podmiotów zarządzających odpadami w krajach Unii Eur[...]
EN The article aims to assess the environmental effects of integrated strategies in a municipal waste management system. In particular, the analysis is focused on a waste stream in Palermo, where landfill involves the prompt disposal of the most waste after collection. The current local management syst[...]
18
51%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
2001 R. 6, nr 6 20--21
19
51%
Piece Przemysłowe & Kotły
2012 7-8 52--58
PL Obecnie w Polsce jedynie 0,4% sumy masy wszystkich wytwarzanych odpadów komunalnych poddaje się procesowi termicznego przekształcania i odzysku energii, a w UE wynosi to średnio ok. 20%. W Polsce pracuje jedna spalarnia odpadów komunalnych, w UE jest ponad 400 zakładów tego typu, a w Japonii aż 1280[...]
EN Currently, only 0.4% of the total volume of all municipal waste is used for energy recovery through thermal treatment, whereas the average in the European Union is about 20%. While Poland has only one waste incineration plant, there are over 400 facilities in the EU, and 1280 in Japan alone. Althoug[...]
20
51%
Piece Przemysłowe & Kotły
2012 11-12 8--18
PL W Polsce nie ma efektywnego ekonomicznie i ekologicznie system odzysku i recyklingu odpadów. Analiza paliw wytworzonych z odpadów wykazałą, że najbardziej ekonomicznym i ekologicznym sposobem ich recyklingu energetycznego jest wytworzenie formowanych alternatywnych paliw energetycznych w postaci spr[...]
EN Poland lacks a waste management and recycling system that would be both cost effective and environmentally friendly. The analysis of waste-derived fuels demonstrated that the most efficient and environmentally friendly way of recycling for energy-generating purposes can be achieved through the produ[...]
first rewind previous Strona / 35 next fast forward last