Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 94
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odory
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przemysł Chemiczny
2010 T. 89, nr 4 378-381
2
100%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
2002 Vol. 9, nr 7 779-788
PL Ozonowano w fazie gazowej: alkohol etylowy i izoamylowy, octan etylu oraz toluen w zakresie stężeń rzędu mg/m3 i czasów kontaktu 22-42 s przy różnych nadmiarach ozonu. Stwierdzono, że dobra skuteczność ozonowania wymaga dużych nadmiarów ozonu i długich czasów kontaktu, co skłania do konkluzji, że oz[...]
EN Research on ozonization in gaseous phase of ethanol, isoamyl alcohol, ethyl acetate and toluene in the ranges of concentration of the order ofmglm3, and contact time up to 22-42 set and for the various ozone overdoses bas been carried out. It bas been found out that a good ozonization efficiency req[...]
3
100%
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Instytut Technologii Nieorganicznej
1998 Nr 547 343-346
PL Produkcji kwasu fosforowego i nawozów fosforowych towarzyszy emisja zanieczyszczeń powietrza o nieprzyjemnym zapachu (odory). W Zakładach Chemicznych 'Police' S.A. podejmowane są próby jej ograniczenia, w których od ponad pięciu lat uczestniczy Politechnika Szczecińska. Od roku 1995 głównym obiektem[...]
EN With the phosphoric acid and phosphatic fertilizers production, there occurs emission of air pollutants that make odour nuisance. The Chemical Factory 'Police' try to limit this emission and Technical University in Szczecin have been taking part in this studies for five years. The main object of inv[...]
4
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2005 nr 9 12-16
PL W artykule opisano związki chemiczne określane jako substancje wywołujące nieprzyjemne odczucia węchowe charakteryzowane słowem odór, fetor lub smród, często też zwane gazami złowonnymi. Powstają one w środowisku w różnych warunkach i jako połączenia lotne przechodzą do powietrza. Wyjątkowa ich ucią[...]
EN This article describes chemical compounds that induce an unpleasant olfactory impression. These malodorous gases are called odor, stink, stench or reek. They appear in the environment in various conditions. As volatile compounds they shift into the air. Their onerous presence in the workplace causes[...]
5
100%
Polish Journal of Chemical Technology
EN Mineral fertilizers are indispensable for the intensification of plant production in agriculture. This process can cause a significant odour nuisance for the environment due to organic compounds content in apatites and phosphorites converted into fertilizers. The following chemical compounds are emi[...]
6
100%
Kierunek Wod-Kan
2017 Nr 2 (661) 18--23
PL Procesy chemiczne zachodzące w ściekach mają bezpośrednie przełożenie na emisję odorową do otoczenia. Z problemem nieprzyjemnych zapachów zmierzyli się specjaliści z PEWIK GDYNIA. Po szeregu analiz wdrożyli indywidualne rozwiązania technologiczne.
7
100%
Kierunek Wod-Kan
2016 Nr 1 (630) 71--74
PL W katalogu kontrowersyjnych zagadnień związanych z szeroko pojętą ochroną środowiska (o ochronie zdrowia nawet nie wspominając) poczesne miejsce zajmuje tytułowa problematyka. Wychodząc z założenia, iż jednym z niepożądanych efektów prowadzenia niektórych rodzajów działalności gospodarczej mogą być [...]
8
88%
Rocznik Ochrona Środowiska
2008 Tom 10 289-300
EN Hydrogen sulphide (H2S) gas is typically formed in sewage collection systems that are conducive to creation of septic conditions. Collection systems in warm climates that have a flat grade or do not have the flow-through velocities (minimum two feet per second) to prevent the stagnation of fluid, al[...]
9
88%
Rocznik Ochrona Środowiska
2008 Tom 10 707-723
PL Zanieczyszczenie powietrza spowodowane jest nie tylko emisją zanieczyszczeń toksycznych, ale również i uciążliwych - czasem bardzo uciążliwych, a mianowicie emisją nieprzyjemnych zapachów zwanych odorami. Źródłem pochodzenia gazów złowonnych są procesy zachodzące zarówno w naturze jak i w działalnoś[...]
EN Processes taking place both in the nature and in the human activities are the source of bad smelling gases (odours). Odours contain volatile chemical compounds, which belong to inorganic and organic connections. Natural odours are introduced to the environment as a result of volcanic activities of t[...]
10
88%
Przemysł Chemiczny
2010 T. 89, nr 4 382-385
11
88%
Przegląd Komunalny
2015 nr 7 55--58
PL Wielokilometrowe odcinki systemu kanalizacyjnego stanowią drogę, którą ścieki muszą przebyć, aby trafić do określonego systemu ich oczyszczania, czyli do oczyszczalni. Podczas transportu w miejscach, gdzie brakuje odpowiedniej ilości tlenu, dochodzi do zagniwania ścieków. W efekcie powstają związki [...]
12
88%
Kierunek Wod-Kan
2016 Nr 4 (647) 79--82
PL W 1934 roku rozpoczęto budowę dwóch bliźniaczych zbiorników na Stokach. Powstały one według założeń projektu Williama Heerleina Lindleya. Każdy zbudowano na planie kwadratu o boku 60 m, ich wysokość wynosi 7 m, a lustro wody zbliża się do 5 m. To prawdziwy podziemny skarb Łodzi, który służy mieszkań[...]
13
75%
Proceedings of ECOpole
2008 Vol. 2, No. 2 343--348
PL Zakłady przemysłowe stanowią źródło emisji różnorodnych związków chemicznych o charakterze odorotwórczym. Wrażliwość zmysłu powonienia sprawia, iż nie tylko pracownicy takich obiektów, ale również i okoliczni mieszkańcy narażeni są na znaczną uciążliwość zapachową, nawet jeśli emitowane odoranty wys[...]
EN Industrial plants constitute the emission source of various chemical compounds with odorous properties. Sensitivity of the olfactory sense brings it about that not only the workers in such facilities, but the whole local communities suffer from a serious odour nuisance, even though the emitted odo[...]
14
75%
Prace Instytutu Odlewnictwa
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących wydzielania się związków chemicznych o nieprzyjemnym zapachu podczas ogrzewania styropianowych modeli odlewniczych oraz rozwiązanie zmierzające do zmniejszenia ich odczuwania w środowisku. Badania prowadzono przy użyciu tzw. elektronicznego nosa. Na [...]
EN The article presents the results of research on the emission of chemical compounds with an unpleasant odour during heating of polystyrene patterns and a solution for reducing their perception in the environment. Studies were carried out using an electronic nose. The efficiency of odour-reducing meth[...]
15
75%
Forum Eksploatatora
2012 Nr 2 (59) 68-72
PL W każdym używanym eksploatowanym systemie kanalizacyjnym występuje niebezpieczeństwo warunków beztlenowych. Efektem tego mogą być odory pojawiające się podczas transportu ścieków. Nie ma wystarczająco ujednoliconych regulacji prawnych roz-wiązujących ten problem. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanali[...]
EN In each used sewage system is appearing danger of the anaerobic condition. An effect of it could be odours, which arising in the course of the transport of sewers. There is not enough standardized regulations which solve this problem. Municipal Water and Sewage Service in Śrem could be an example of[...]
16
75%
Chemik
PL Badano oddziaływanie preparatów nanokatalitycznych, opartych na koloidowych roztworach nanocząsteczek srebra i miedzi, na redukcję odorów i wybranych gazów powstających w chowie zwierząt oraz czystość mikrobiologiczną powierzchni mających kontakt z gnojowicą i zanieczyszczonym powietrzem. Badania pr[...]
EN The influence of nanocatalytic preparations based on colloidal solutions of nanoparticles of silver and cooper on the decreasing of odours and selected gases generated during animal breeding and microbiological cleanness of the surface being in contact with slurry and polluted air was examined. The [...]
17
75%
Chemik
PL W pracy scharakteryzowano metodykę badań ankietowych stosowanych w Europie w ocenach oddziaływania zapachowego obiektów przemysłowych. Szczegółowa analiza uzyskanych wyników badań pozwoliła określić zasięg oddziaływania zapachowego oraz wpływ zapachów na komfort życia mieszkańców zamieszkujących ter[...]
EN Methodology of questionnaire survey applied in Europe in evaluation of odour nuisance of industrial structures was described. Detailed results analysis allowed to describe range of odour nuisance and influence of odours on life comfort of inhabitants living in the vicinity of selected odour emission[...]
18
75%
Przemysł Chemiczny
2010 T. 89, nr 4 546-549
19
75%
Przemysł Chemiczny
2010 T. 89, nr 4 386-390
20
75%
Environment Protection Engineering
EN Methodology of odour measurements by field inspection in accordance with the guideline VDI 3940 prepared by the Association of German Engineers was described. The examples of plan for grid and plume measurements, scale and measurements of the odour intensity, and measurement data sheet with the iden[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last