Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 38
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odors
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Ecological Engineering
2019 Vol. 20, nr 2 141--145
EN Breeding facilities are the source of numerous complaints regarding the odor nuisance. For this reason, numerous attempts are made to reduce the odor nuisance of such objects. One of the methods of deodorizing the gases from breeding facilities might be the sorption of odorants in water scrubbers. T[...]
2
86%
Forum Eksploatatora
2015 Nr 2 (77) 26-27
PL W ostatnich latach coraz częściej mówi się o problemach związanych z uciążliwymi zapachami wydobywającymi z kanalizacji. Ma to związek z rozwojem sieci, która często jest przewymiarowana, podłączaniem się okolicznych miejscowości oraz ze zmianą nawyków mieszkańców, którzy zaczęli oszczędzać wodę. Sk[...]
3
86%
Forum Eksploatatora
2007 Nr 4 (31) 10-11
PL Pytanie z pozoru wydaje się trywialne. W powszechnym odczuciu społecznym większość obiektów związanych z gromadzeniem, transportem i oczyszczaniem ścieków jest źródłem uciążliwego oddziaływania zapachowego. Jednak patrząc z perspektywy procedury oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsię[...]
4
86%
Nafta-Gaz
2016 R. 72, nr 7 539--544
PL W artykule poruszono zagadnienia związane z badaniami jakości zapachowej powietrza atmosferycznego. Dokonano niezbędnego przeglądu literatury dotyczącej źródeł emisji zanieczyszczeń zapachowych powietrza atmosferycznego, metod poboru jego próbek, a także metod badania zapachu. W toku badań eksperyme[...]
EN The article presents recent research on the scent quality of atmospheric air. The necessary review of literature concerning sources of emissions of scented air, methods of air sampling and methods for testing odor was made. In the experimental research, calibration curves for sulfur pollutants of ai[...]
5
86%
Proceedings of ECOpole
2010 Vol. 4, No. 1 147--152
PL W polskim ustawodawstwie istnieje bardzo dotkliwa dla obywateli i przedsiębiorców luka dotycząca regulacji prawnych związanych z uciążliwością zapachową. Po przeprowadzeniu analizy publikowanych projektów aktów prawnych i literatury z tego zakresu stwierdzono, że „ustawa odorowa” w kształcie propono[...]
EN There is no kind of odor control law in Polish legislation. Therefore Polish citizens and many branches of industry have got problems which are connected with the influence of volatile chemical substances which effect the air quality. Polish government attempts of solving this situation by proposing[...]
6
86%
Forum Eksploatatora
2016 Nr 6 (87) 54-58
PL Legionowo odnotowało w ostatnich latach bardzo szybki rozwój i zauważalną metamorfozę. Dzięki prowadzonym na szeroką skalę inwestycjom miasto stworzyło dla swoich mieszkańców dogodne warunki życia. Wiadomym jest, że w chwili kiedy zaspokojone zostają podstawowe potrzeby infrastrukturalne, w sposób n[...]
7
86%
Forum Eksploatatora
2018 Nr 1 (94) 44-48
PL Artykuł jest krótkim przeglądem dostępnych, a zarazem najbardziej powszechnych, metod oceny uciążliwości zapachowej. Poruszone będą najczęściej stosowane metody szacowania uciążliwości zapachowej, które można podzielić na: pomiary u źródła zapachu z analizą olfaktometryczną i modelowaniem dyspersyjn[...]
8
86%
Forum Eksploatatora
2017 Nr 5 (92) 50-52
PL Prowadzono procesy dezodoryzacji gazów pochodzących znad osadów ściekowych z wykorzystaniem absorpcji w wodzie. Zastosowano trzy rodzaje sorbentów: wodę wodociągową, wodę wodociągową z korodującym wypełnieniem stalowym oraz wodę wodociągową z zawieszonymi produktami korozji stali. Ze względu na różn[...]
9
86%
Forum Eksploatatora
2018 Nr 2 (95) 40-41
PL W artykule przedstawiono sprawdzone przypadki zastosowania techniki pogłębionego utleniania przy oczyszczaniu ścieków z zakładu produkcji kosmetyków, masarni, zakładu przetwórstwa kiszonej kapusty i innych.
10
86%
Inżynieria Mineralna
2019 R. 21, nr 1 83--87
PL Skutki nieprzyjemnego zapachu są nie tylko irytujące, ale mogą również powodować poważne problemy zdrowotne, co wpływa na ogólną jakość środowiska. Większość europejskich jurysdykcji klasyfikuje odory jako zanieczyszczenia atmosferyczne i reguluje je na różnych szczeblach władzy. W niniejszym artyku[...]
EN The effects of odor are not only annoying but can also cause serious health problems, resulting in an impact on the overall quality of the environment. Most European jurisdictions classify odor as an atmospheric pollutant and regulate it at various levels of government. This paper summarizes the app[...]
11
86%
Forum Eksploatatora
2019 Nr 1(100) 26-32
PL Według literatury [ 10, 16] zapach to ważny rodzaj informacji, podobny do obrazu lub słowa, przekazywany drogą biochemiczną. Odczuwanie zapachów przez ludzi jest kwestią indywidualną. Taki sam zapach może wywołać różne reakcje, w zależności od jego źródła, wrażliwości danej osoby i innych czynników.[...]
12
72%
Inżynieria Ekologiczna
2011 Nr 25 124-134
PL Celem niniejszej pracy było przedstawienie sposobu zmniejszenia uciążliwości zapachowej podczas odwadniania komunalnych osadów ściekowych poprzez dozowanie bezpośrednio do osadu ściekowego olejku eterycznego z pomarańczy, wyprodukowanego w procesie destylacji parą wodną. Przeprowadzone badania wykaz[...]
EN The purpose of this study was to present method of reduction of odor nuisance during dewatering of municipal sewage sludge by direct dosage of orange essential oil into sewage sludge. Essential oil was produced in the process of steam distillation.The study showed that essential oil from orange effe[...]
13
72%
Forum Eksploatatora
2010 Nr 1 (46) 38-40
PL Systemy kanalizacyjne, których intensywną rozbudowę obserwujemy w ostatnich latach, są obiektami o dużym znaczeniu dla ochrony środowiska wodnego, jednak często negatywnie oddziaływują na atmosferę. Świadczy o tym wzrastająca ilość skarg o wydzielaniu się z kanalizacji odorów. Przyczyną wydzielania [...]
EN Development of the sanitary sewage systems is particularly important for water environment, but also has harmful influence on atmosphere and causes lots of complaints about odors problem. Odors in sewage systems come from anaerobic conditions in waste-water and digestion of wastewater organic compou[...]
14
72%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Przedstawiono klasyczne i obecnie rozwijane technologie oczyszczania gazów odlotowych z zanieczyszczeń gazowych i aerozolowych. Opisano metody stosowane w praktyce, takie jak: odpylanie, filtracja, spalanie termiczne i katalityczne, adsorpcja, kondensacja, utlenianie (ozon/UV), biofiltracja. Podano [...]
EN Some classie and recently developed technologies for flue gas cleaning have been presented. Several methods applied in practice for removing of pollutant species were described, namely: dust removal, filtration, scrubbing, thermal and catalytic incineration, adsorption, condensation, advanced oxidat[...]
15
72%
Forum Eksploatatora
2015 Nr 2 (77) 28-30
PL Kwestia nieprzyjemnych zapachów emitowanych z systemów kanalizacyjnych w ostatnich kilku latach jest bardzo często poruszana na spotkaniach branżowych, powstało na ten temat sporo artykułów ale jak to zwykle bywa złotego środka nikt dotychczas nie znalazł... Zbliża się okres letni, który ze względu [...]
16
72%
Ochrona Środowiska
PL Występowanie zapachu w terenie ma zazwyczaj charakter chwilowy i zależy głównie od sytuacji meteorologicznej, dlatego w przypadku prognozowania propagacji związków chemicznych emitowanych podczas awarii o charakterze odorotwórczym istotne jest zastosowanie odpowiedniego modelu matematycznego. W prac[...]
EN Odor emission from terrain is usually of an incidental character and depends in general on local meteorology. Therefore, for prognosis of propagation of chemical compound emission in the odor generating event of plant failure an appropriate mathematical model should be applied. In this paper, an eme[...]
17
72%
Ochrona Środowiska
PL Wyniki badań jakości powietrza atmosferycznego w okolicy odbiornika wody odprowadzanej z hypolimnionu jeziora wskazują, że takie działania naprawcze dzieją się kosztem zanieczyszczania powietrza. Rekultywacja Jeziora Kortowskiego od 1956 r. realizowana jest metodą selektywnego odprowadzania wody rur[...]
EN Results of analysis of air quality around the receiver of hypolimnetic discharge demonstrate that such corrective measures take place at the expense of air pollution. Lake Kortowskie (Olsztyn, Poland) restoration is being carried out by selective hypolimnetic water withdrawal through a pipeline to K[...]
18
72%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The aim of this paper was to present some research data from real industrial tests of halloysite-based sorbents in simultaneous removal of various groups of gaseous hazardous substances produced in selected industrial-scale biotechnological processes. Special attention was paid on effective[...]
19
72%
Forum Eksploatatora
2015 Nr 2 (77) 40-41
PL Ścieki komunalne są medium czynnym biochemicznie, to znaczy takim, w którym bez przerwy zachodzą procesy biochemicznego rozkładu substancji organicznych. Procesy biochemiczne zachodzące w ściekach prowadzą do zużycia tlenu, a przebiegając dalej w fazie beztlenowej prowadzą do powstawania gazów szcze[...]
20
72%
Rocznik Ochrona Środowiska
2016 Tom 18, cz. 2 850--860
EN Composting is a process that allows the elimination of pathogenic microorganisms, and includes biological sludge stabilization in aerated heaps or in sealed chambers with the addition of supplementary substances. An organic substance that is converted into compost is a good product for soil improvem[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last