Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 1026
first rewind previous Strona / 52 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odlewnictwo
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL W dniach 11-14. czerwca 2007 roku odbyły się Międzynarodowe Targi Poznańskie, które od lat cieszą się dużym zainteresowaniem. Targi te odbyły się pod hasłem: "Innowacje, Maszyny, Technologie", a w tym roku uczestniczyło w nich 1300 wystawców niemal z całego świata. Polskie odlewnictwo przedstawiło s[...]
EN The International Poznań Fairs, which for years arouse great interests, took place in June 11-14. 2007. The motto of this year Fairs was: "Innovations, Machines, Technologies". Nearly 1300 exhibitors from all over the world participated in the event. Polish founding presented itself within the METAL[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Mechanika
1998 Nr 45 7-17
PL W artykule przedstawiono profesjonalny program komputerowy "SIMTEC" do symulacji procesów cieplnych i mechanicznych (naprężenia) odlewów różnymi technikami. Stosowanie programu symulacyjnego pozwala prześledzić przebieg procesu odlewni czego zgodnie z opracowywaną technologią i łatwo wprowadzić ewen[...]
3
100%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W pracy rozpatrzono zagadnienia ochrony powietrza, wód gruntowych, unowocześnienia wyposażenia maszynowego odlewni, a także zmniejszenia ilości odpadów odlewniczych i ich likwidacji. Przedstawiono problemy ochrony środowiska w odlewnictwie pojawiające się w związku przyjęciem przez Polskę normatywów[...]
EN The questions of air and water protection are regarded in the article as mutual factors combined with modernisation of foundry machines and equipment at the same level as with minimising of waste deposits. These environmental protection problems in polish foundry industry are highlighted. which will[...]
4
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL W pracy analizowana jest produkcja i sprzedaż w sektorach związanych z odlewnictwem. Analiza dotyczy sytacji w: Anglii, Francji, Nimczech, we Włoszech i Hiszpanii oraz w krajach wschodnie Europy. Analizowana jest produkcja i sprzedaż w sektorach: wysokoprzetworzonych towarów (w tym lotnictwo), motor[...]
EN In the article the production and sale in the sectors relating to foundry industry are analyzed. The analysis concerns such countries as: England, France, Germany, Italy and Spain as well as the countries of East Europa. There are analyzed production and sale in the sectors of high converted product[...]
5
100%
Przegląd Odlewnictwa
6
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL Przedstawiono przebieg 65.Światowego Kongresu Odlewnictwa, który w dniach 20-24 października 2002 roku odbył się w Korei Płd. Motto tego Kongresu "Innowacje w w odlewnictwie na XXI wiek" było wielkim przeżyciem dla ponad 600 uczestników, którzy przybyli z 33 krajów. W sprawozdaniu zamieszczono spis[...]
EN The course of the 65th World Foundry Congress which took place in Gyeongju in South Korea in the period of 20th to 24th October 2002 was presented. The motto of this Congress was "Innovations in foundries for the 21st Century". Over 600 participants from 33 countries took place in the Congress and i[...]
7
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL Przedstawiono w znacznym skrócie kilkanaście wybranych referatów spośród wygłoszonych w czasie Zgromadzenia Niemieckich Odlewników w dniach 20.-21. czerwca 2002 r. w Berlinie. Perspektywy nowoczesnego odlewnictwa otwierają ten cykl referatów szczególnie istotny w aktualnej sytuacji gospodarczej Niem[...]
EN Some chosen papers from among those delivered during the meeting of the German Foundrymen in Berlin on 20th-21st June 2002 have been presented in brief. The prospects of the modern foundry practice open the cycle of the papers specially important in the current economic situation of Germany. It is c[...]
8
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL Artykuł przedstawia krótką historię Kongresów Polskiego Odlewnictwa oraz przebieg obrad IV Kongresu, który odbył się 18. września 2002 roku w pierwszym dniu trwania Międzynarodowych Targów Odlewnictwa METAL 2002. W ramach sesji referatowej wygłoszone zostały następujące referaty: "Światowy rynek pro[...]
EN The article presents a short history of the Congresses of the Polish Foundry Practice and the course of debates during the IV Congress, which took place on the 18th September 2002 on the first day of the International Foundry Fair METAL 2002. During the report session the following papers were read:[...]
9
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL Zrzeszenie Odlewni Republiki Czeskiej przy współpracy z Zarządem Targów Brneńskich zaprosili redaktorów naczelnych czasopism odlewniczych do odwiedzenia Międzynarodowych Targów Odlewnictwa FONDEX 2002. Było to już trzecie spotkanie redaktorów w Brnie sponsorowane przez Zarząd Targów Brneńskich. Okaz[...]
EN The Czech Foundry Society in co-operation with the Management of the Bmo Fair invited the editors-in-chief of foundry journals to visit the International Foundry Fair FONDEX 2002. It was the third meeting of the editors-in-Brno sponsored by the Management of the Brno Fair. However, this year there w[...]
10
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL Część pierwsza sprawozdania z Walnego Zgromadzenia Odlewników Niemieckich została opublikowana w "Przeglądzie Odlewnictwa" vol. 52, nr 6. W drugiej części tego sprawozdania, które odbywało się w dniach 20 i 21 czerwca w Berlinie. przedstawiono ważniejsze spostrzeżenia zawarte w referatach zjazdowych[...]
EN In the second part of the report from the General Meeting of the German Foundrymen's Association, which took place in Berlin on 20th-21st June 2002, the more important remarks contained in the papers delivered during the Meeting were presented. The situation of the German foundry industry was presen[...]
11
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL Z bogatego choć krótkiego programu pobytu Papieża w Krakowie, wybrano fragmenty, które mają również związek z odlewnictwem. Wspomniano o licznych pomnikach związanych z osobą Papieża, a także o tak niezwykłej rzeźbie, jak opisany "Krzew Życia". W artykule podano historię powstania nowej świątyni Boż[...]
EN From the rich programme of the Pope's short stay in Cracow some fragments have been chosen which are also connected with the foundry practice. Numerous monuments connected with the Pope and with the unusual sculpture "Krzew Życia"('The Shrub of Life") which decorates the main altar in the new church[...]
12
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL Po okresie "zakrzepnięcia" metalu na gorącej odlewniczej linii trwającego bez mała siedem miesięcy, linia nareszcie ruszyła.. A temat jest istotnie gorący. Nowi z za oceanu właściciele Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL-RZESZÓW SA spotkali się z załogą tego przedsiębiorstwa. Ich wrażenia a także z[...]
EN After the period of the metal "solidification"on the hot foundry line, lasting almost seven month, the line has finally moved... And die topic is really hot The new owner of Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-RZESZÓW SA met me staff of this enterprise. Polish managers presented the impressions an[...]
13
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL Omówiono opublikowany w 1889 r. artykuł G. Ossowskiego, który należy uznać za najdawniejszą wzmiankę o odlewnictwie na ziemiach Zachodniej Ukrainy. W miejscowości Zariczije, w wyniku prac archeologicznych znaleziono przedmioty świadczące o istnieniu odlewni brązów i żelaza. Wśród okazów były części [...]
EN The article by G. Ossowski, published in the year 1889, is presented. This article should be acknowledged as the oldest notice of foundry practice in the territories of Western Ukraine. In the village of Zariczije, as a result of archaeological excavations, some objects were found which give evidenc[...]
14
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL Cena jest jednym ze składników oferty eksportowej decydującym o powodzeniu negocjacji handlowych podejmowanych przez krajowych producentów odlewów oraz o poziomie zysku. Stosowanie tradycyjnych metod rozliczania kosztów produkcji odlewniczej, uznanych dopiero od niedawna za niedoskonałe, może mieć u[...]
EN The price is one of the components in the export offer which decides about the success of the trade negotiations undertaken by the home castings producers as well as about the level of profit. The application of the traditional methods in calculating the foundry production costs was acknowledged not[...]
15
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL Stowarzyszenie Czeskich Odlewników oraz Zrzeszenie Czeskich Odlewni we współpracy z Zarządem Targów Bmeńskich organizują w październiku 2002 r. dwie konferencje odlewnicze. Pierwsza konferencja zajmuje się zagadnieniami ekonomiki przemysłu odlewniczego w Europie Środkowej, natomiast drugą konferencj[...]
EN The Association of the Czech Foundrymen and the Association of the Czech Foundries in co-operation with the Management of the Brno Fair organise in October 2002 two foundry conferences. The first conference concerns the problems of economy of the foundry industry in Central Europe, whereas the secon[...]
16
100%
Odlewnictwo - Nauka i Praktyka
17
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL Wskazując na współczesne tendencje w przemyśle prowadzące do zastosowania narzędzi komputerowych wspomagających zarządzanie produkcją i pracami inżynierskimi, Autor wspomniał o roli gliwickiego ośrodka kierowanego przez prof. Sakwę we wdrażaniu tych metod do przemysłu. Następnie przedstawiono polski[...]
EN The present-day trends in industry leading to the application of computer tools which aid the management of the production and engineering works have been pointed out. The author mentioned the part of the Gliwice Centre, managed by Professor W. Sakwa, in implementing those methods into industry. The[...]
18
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL Autor kieruje średniej wielkości odlewnią żeliwa, produkującą części zamienne do różnych urządzeń, w szczególności dla przemysłu cementowego. Dokonanie zmian konstrukcji tych odlewów ma znaczenie w ich dalszej eksploatacji. Autor uważa, że ze względu na kooperacyjny charakter odlewnictwa, nie ma ono[...]
EN The Author manages the medium-size foundry which produces spare parts to various installations, especially for the cement industry. Making changes in the design of these castings is important for their further operation. The Author thinks that taking into account the cooperative character of foundry[...]
19
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL Autor tego fascynującego sprawozdania z podróży i z pobytu w Japonii bez trudu zarazi Czytelników wielką życzliwością, umiejętnością współżycia i niezwykłą delikatnością, jakich doznał w Japonii organizując pobyt kilkunastu pracowników naukowych z Polski, z Węgier, Bułgarii, Ukrainy i Rosji w kilku [...]
EN The Author of this fascinating report from his journey and stay in Japan will without difficulty infect our Readers with great kindness, ability to get along with other people and uncommon delicacy which he experienced in Japan, where he was organizing the stay for several scientific workers from Po[...]
20
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL W tym artykule przedstawiono nowe konstrukcje dwóch odlewów stosowanych w elektrowniach konwencjonalnych, dyktowane wymaganiami stawianymi przez użytkowników. Wyniki eksploatacyjne tych odlewów wskazały na korzystne rozwiązania konstrukcyjne, które zapewniają pierwszeństwo w konkurencyjnych warunkac[...]
EN New designs of two castings used in conventional power plants dictated by the requirements of the users have been presented. The operational results of these castings have indicated the advantageous design solutions which ensure priority under the competitive conditions of selling goods.
first rewind previous Strona / 52 next fast forward last