Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 258
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ochrona przyrody
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Komunalny
2004 nr 1 42-44
PL Zmiany w ustawie o ochronie przyrody (której pierwotna wersja pochodzi z 1991 r.) dokonane w latach 2000-2001 miały trzy podstawowe cele: uwzględnienie wymagań wynikających z postanowień Konstytucji RP, dostosowanie do systemu ochronnego obowiązującego w prawie Unii Europejskiej oraz do nowej strukt[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Zielonogórska
2001 nr 125 217-223
PL Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze zarządza lasami o powierzchni 451 375 ha. Najciekawsze przyrodniczo tereny związane są z ostatnim zlodowaceniem. Są to rynny lodowcowe, liczne obszary zatorfione i doliny rzeczne. Główną osią układu hydrologicznego jest rzeka Odra, która stanowi[...]
EN Regional Directorate of States Forests (RDLP) In Zielona Góra manages torests with area of 451.375 ha. Naturatisiically most interesting terrains are related with last glacialion. Thev are glacial gullies, numerous peat-areas and river valleys. The main axis of the hydrologie system is the Odra rive[...]
3
100%
Przegląd Komunalny
2005 nr 9 67-73
PL Różnorodność biologiczna odnoszona jest nie tylko do bogactwa gatunkowego, ale także do innych poziomów organizacji przyrody, zwłaszcza genetycznego i krajobrazowego. Ochrona różnorodności biologicznej ma więc sens tylko wtedy, kiedy realizowana jest w sposób kompleksowy na całym obszarze kraju. Dla[...]
4
80%
Przegląd Komunalny
2013 nr 12 76--77
PL Aktami planowania przestrzennego na poziomie gminnym są powiązane ze sobą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (m.p.z.p.). Są to akty o znacząco odmiennej randze prawnej. Pierwszy sporządza się obligatoryjnie i obej[...]
5
80%
Przegląd Komunalny
2013 nr 6 18--20
PL Jednym z głównych celów działalności regionalnych dyrekcji ochrony środowiska (RDOŚ) jest dbałość o utrzymanie równowagi pomiędzy gospodarczym rozwojem województwa a ochroną terenów cennych przyrodniczo. NIK postanowił sprawdzić, jak RDOŚ-e radzą sobie z tym zadaniem. Okazało się, że choć w toku kon[...]
6
80%
Rocznik Ochrona Środowiska
2008 Tom 10 575-592
EN The touristic management of a scenic park has to take into account the different requirements of the users, whilst at the same time it can not disturb the natural environment. Spatial planning of the areas situated in a scenic park should be an important element in protecting and shaping these areas[...]
7
80%
Przegląd Komunalny
2013 nr 3 30-32
PL Płaszczyzna ochrony przyrody jest jedną z tych, gdzie pojawia się sporo konfliktów społecznych, związanych zarówno z tworzeniem form jej ochrony, jak i z realizacją pojedynczych przedsięwzięć. W niektórych sporach wyraźnie widać problem braku przepływu informacji oraz przeprowadzenia konsultacji spo[...]
8
80%
Przegląd Komunalny
2013 nr 2 70-72
PL Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne powinno określać kierunki rozwoju, przeznaczenie oraz sposób zagospodarowania terenów w wymiarze fizyczno-geograficznym, w tym przyrodniczym, estetycznym, a także historyczno-kulturowym. Od tego bowiem zależy, jak będzie wyglądała przestrzeń, która nas otac[...]
9
80%
Przegląd Komunalny
2013 nr 3 36-38
PL Kategoria krajobrazu, ściśle łącząca się z koncepcjami ochrony przyrody i zabytków, ochrony środowiska, a także z planowaniem przestrzennym i budownictwem, stosunkowo późno stała się przedmiotem zainteresowania prawników. Przyjmuje się zwykle, że o ochronie przyrody jako liczącym się ruchu społeczny[...]
10
80%
Przegląd Komunalny
2014 nr 2 58--59
PL Sporządzanie, zakres i konsekwencje planów zadań ochronnych to jedno z bardziej problematycznych zagadnień w procesie ochrony środowiska. Jednak są one ważnym instrumentem ochrony przyrody i powinny stanowić punkt odniesienia dla większości działań, które można powiązać z obszarem Natura 2000 w dane[...]
11
80%
Przegląd Komunalny
2013 nr 9 24--26
PL Przystępując do omawiania instrumentów prawnych ochrony krajobrazu w prawie polskim, przede wszystkim należy wprowadzić rozróżnienie między ochroną krajobrazu (walorów krajobrazowych) na obszarach specjalnych i poza nimi. Wprawdzie krajobraz jest przedmiotem ochrony prawnej niezależnie od tego, czy [...]
12
80%
Przegląd Komunalny
2013 nr 5 34-36
PL Nauce prawa stawiane jest dziś pytanie, czy krajobraz jako przedmiot ochrony prawnej obejmuje układy abiotyczny, biotyczny i antropogeniczny oraz jego fizjonomię, czy też tylko fizjonomię krajobrazu. Najzupełniej oczywiste jest, że fizjonomia nie może istnieć bez tworzących ją układów, ale to wręcz [...]
13
80%
Magazyn Autostrady
2011 Nr 6 34-39
PL Wzrost liczby pojazdów poruszających się po drogach europejskich wywarł wpływ na decydentów w zakresie zwiększenia formalnego znaczenia opracowań raportów środowiskowych. Następstwem wzrostu ruchu było sformalizowanie przepisów dotyczących ochrony terenów mieszkalnych i przyrodniczych przed niepożąd[...]
EN The increase in the number of vehicles on European roads has affected the decision-makers to improve the relevance of environmental reports. The consequence of the increased traffic was the formalization of provisions concerning the protection of residential and natural areas against unwanted noise.
14
80%
Przegląd Komunalny
2011 nr 9 18-20
PL Ostatnią formą ochrony, którą rozpatrzymy w naszym cyklu, jest prawna ochrona gatunkowa. To bardzo stara forma ochrony, wdrażana od setek lat. Różne gatunki roślin i zwierząt chroniono ze względu na ich rzadkość i cenność. Polska była jednym z pierwszych na świecie państw, w którym stosowano ochronę[...]
15
80%
Przegląd Komunalny
2010 nr 10 16-17
PL Norwegia liczy niespełna 4,8 mln mieszkańców, co przy powierzchni kraju wynoszącej ponad 385 tys. km² daje średnią gęstość zaludnienia równą 16 osób na km². Można by zatem pomyśleć, że przy tak niewielkiej liczbie ludzi ochrona środowiska będzie marginalizowana - wszak poziom antropopresji na środow[...]
16
80%
Przegląd Komunalny
2009 nr 11 34-35
PL Natura 2000 jest europejskim programem ochrony przyrody, wdrażanym w granicach wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Został on powołany do życia m.in. po to, aby zapewnić realizację zapisów licznych konwencji międzynarodowych, dotyczących ochrony przyrody.
17
80%
Przegląd Komunalny
2011 nr 2 18-19
PL Po zakończeniu obszernego cyklu poświęconego europejskiej sieci Natura 2000 czas na nowy, tym razem traktujący o ochronie przyrody w Polsce. Warto przyjrzeć się temu zagadnieniu w szerszej, systemowej perspektywie. W poszczególnych artykułach zostaną omówione ważne elementy systemu ochrony przyrody [...]
18
80%
Przegląd Komunalny
2011 nr 3 28-29
PL Polska przyroda chroniona jest w ramach dziesięciu opisanych prawem form ochrony. Są to: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe ora[...]
19
80%
Przegląd Komunalny
2011 nr 5 18-20
PL Parki krajobrazowe to niezmiernie ważny element systemu ochrony przyrody w Polsce. Obecnie jest ich w naszym kraju 120 i zajmują ok. 8% jego powierzchni. Ich historia jest już całkiem długa. Pierwszy polski park krajobrazowy - Suwalski - utworzono w 1976 r.
20
80%
Przegląd Komunalny
2011 nr 5 30-30
PL Ustawa z 2004 r. o ochronie przyrody praktycznie nie zawiera jednoznacznych wskazówek co do kryteriów, jakie powinien brać pod uwagę organ podejmujący decyzję administracyjną w zakresie "zezwolenia na usunięcie drzewa". Wiąże się to z szeregiem rozstrzygnięć w ramach postępowania w sprawie jej wydan[...]
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last