Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 13
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ochrona środowiska przyrodniczego
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Komunalny
2010 nr 9 18-19
PL Ochrona środowiska przyrodniczego jest rodzajem dobra publicznego, to znaczy takiego, które charakteryzują dwie cechy: nierywalizacyjny charakter konsumpcji i brak możliwości wykluczenia z jego użytkowania. Nie jest ono przedmiotem normalnych transakcji rynkowych, jest natomiast źródłem korzyści, do[...]
2
100%
Przegląd Komunalny
2000 nr 8 28-29
PL W ubiegłym roku zostały przygotowane a następnie przyjęte przez Radę Ministrów założenia dokumentu pt. "II Polityka Ekologiczna Państwa", którego roboczy projekt jest obecnie konsultowany. Nowelizacja tego dokumentu jest niezbędna z powodu konieczności dostosowania założeń polityki państwa w zakresi[...]
3
100%
Inżynieria Ekologiczna
2002 Nr 7 171--174
4
100%
Przegląd Komunalny
2018 nr 9 84--87
PL W otaczającym nas gąszczu informacji pochodzących z Internetu, medialnych środków masowego przekazu, artykułów w prasie oraz licznych badań naukowych nie ma miejsca na , istotną z punktu widzenia przeciętnego obywatela, debatę na temat odpowiedzialności administracji publicznej, w tym samorządów lok[...]
5
100%
Przegląd Komunalny
2016 nr 3 53
PL Najbardziej korzystne z punktu widzenia ochrony środowiska przyrodniczego są kompostowniki przydomowe. Dzięki nim obniżeniu ulega ilość śmieci, a ponadto stanowią one siedlisko dla fauny i flory. Jakie jeszcze zalety ma proces kompostowania?
6
100%
Przegląd Komunalny
2009 nr 7 66-67
PL W czasach, kiedy antropopresja przyjęła formy i nasilenie zagrażające podstawom egzystencji ludzi w skali globalnej, odpowiedzią na zagrożenia jest równoważenie rozwoju. Planowanie przestrzenne jest jednym z ważniejszych narzędzi, które mogą służyć ochronie środowiska przyrodniczego.
7
88%
Przegląd Komunalny
2020 nr 4 62--63
PL Nie tylko turbiny wiatrowe są postrzegane jako zagrożenie dla ptaków. Pojawiają się też głosy, że zagrażają im panele fotowoltaiczne. Co na ten temat mówią naukowcy?
8
75%
Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
PL W niniejszym artykule podjęto próbę zidentyfikowania roli przedsiębiorstw w ochronie środowiska przyrodniczego. Główną hipotezą pracy jest założenie, że przedsiębiorstwo może przestać być swoistym "pasożytem" i stać się niejako "witaminą" w środowisku przyrodniczym. Powyższa wizja rozwoju przedsiębi[...]
EN The article treats about the role of enterprises in protection of natural environment. The main hypothesis is that business enterprise can stop being a "parasite" and become a "vitamin" for the natural environment. Above mentioned vision of the development of a business enterprise is possible becaus[...]
9
75%
Rocznik Ochrona Środowiska
2009 Tom 11 104-131
EN At present, the progress of civilization depends upon the energy demand. This results in the increasing use of energetic resources, especially primary energy carriers: hard coal and lignite, oil and natural gas. Global resources of primary energetic resources (in 2005) were estimated at 900 mld ton [...]
10
75%
Górnictwo Odkrywkowe
2015 R. 56, nr 5 36--39
PL Górnictwo postrzegane jest jako działalność szkodliwa dla środowiska. Nie zwraca się uwagi, że tereny pogórnicze mogą być nowymi wartościowymi elementami środowiska przyrodniczego: krajobrazowymi, siedliskami dzikiej przyrody i obszarami bioróżnorodności. Eksploatacja złóż kopalin może być postrzega[...]
EN Mining is commonly considered as damaging environment. The often observed environmental value of post mining area: new attractive landscape features, new wild life habitats and biodiversity sites are not appreciated enough. Mining should be recognized not only as minerals extraction in expense of en[...]
11
75%
Rynek Energii
2006 nr 3 11-21
PL Artykuł jest poświęcony problematyce ochrony środowiska. Przyrost demograficzny i przemysł doprowadziły do zmian w środowisku. To głównie przemysł energetyczny odpowiada za jego niszczenie. Dlatego też, ponosi największe nakłady na wprowadzanie do użytku czystych technologii. Przyjazne środowisku te[...]
EN The paper deals with the point of environmental protection. In agreement with principles the way of procedure of economy subject is offered. Demographic increase and industry led to environmental changes. Energetics industry is responsible for the devastation of environment. Therefore, bere the bigg[...]
12
63%
Energetyka
1998 nr 11 445-450
13
51%
Przemysł Chemiczny
2018 T. 97, nr 1 77--82
PL Zużyty olej silnikowy jest odpadem niebezpiecznym i dlatego wymaga specjalnych reguł postępowania w zakresie pozyskiwania, gromadzenia, przechowywania i zagospodarowania. W badaniach weryfikowano poziom popytu i jego zmiany dla 3462 zleceń wymiany olejów w odniesieniu do 1731 ciągników rolniczych. D[...]
EN The delivery of waste oil by tractor owners to 3 authorized service stations located in central Poland in relation to the no. of tractors in 2003-2014 was analyzed. During the tractor warranty period, the oil changes were often ordered. Only 30.5% of the used oils was recycled in accordance with reg[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last