Ograniczanie wyników
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 36
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obiekt sakralny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Wiadomości Konserwatorskie
2011 Nr 30 133-141
PL W artykule zdefiniowano wybrane problemy geotechniczne, jakie występują najczęściej w zabytkowych obiektach sakralnych, omawiając ich wpływ na stan techniczny tych obiektów i ilustrując je odpowiednimi przykładami. Problemy te dotyczą zasadniczo: podłoża gruntowego i szeroko rozumianego posadowienia[...]
EN The article defines selected geotechnical problems which occur most frequently in historical church objects, discusses their impact on the technical state of those objects and illustrates them with suitable examples. The problems concern mainly: subsoil and widely understood object footings; protect[...]
2
100%
Architectus
1999 Nr 2(6) 37--47
PL Inicjatorem, promotorem budowy kościoła, był Ksiądz Dziekan Stanisław Warchala, proboszcz parafii pw. Świętych Piotra i Pawła w Sędziszowie, który wspaniałomyślnie, w imię dobra wiernych, zaproponował podział swej parafii. Kościół pod wezwaniem Świętych Piotra i Pawła znajduje się na rubieży Sędzisz[...]
EN The church together with the chapel, has been erected according to the plan by architect Jozef Gierczak. The consecration of this temple will take place at Christmas 1999. Compositional factors and ideological solutions include: - the rising, graduation of the intensities (the entrance is situated i[...]
3
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL W Zakładzie Instalacji Budowlanych i Fizyki Budowli prowadzone są badania mikroklimatu obiektów wielkokubaturowych. W niniejszym artykule przedstawiono próbę ustalenia strumienia powietrza wentylacyjnego dla przykładowego obiektu sakralnego znajdującego się na terenie miasta Płocka.
EN In the Institute of Building Installation and Building Physics investigations are carried out concerning the microclimate of building objects of great cubic capacity. The article presents an attempt of calculation of the ventilation air flux in an exemplary sacral object located in Płock.
4
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2006 Z. 30 41-56
PL Dotychczasowe badania jakości akustycznej obiektów sakralnych odbywają się przy użyciu metod klasycznych oraz oceny poszczególnych parametrów akustycznych tych wnętrz. Metody klasyczne są przeznaczone do badania sal typu audytoria lub sale koncertowe i operowe, a także z uwagi na brak typowej metody[...]
EN The research of acoustic quality of sacral object are performed by using classic methods and assessment of particular acoustic parameters of such interiors. Classic methods are developed for assessing auditoriums or concert halls and opera houses. There is a lack of uniform, specific method allowing[...]
5
100%
Inżynieria i Budownictwo
1998 R. 54, nr 9 503-506
PL Opisano różne przekrycia zrealizowane w ostatnich dziesięciu latach w czterech obiektach sakralnych w Polsce: w Tarnowie-Rzęzinie, Bierutowicach, Pliszczynie i Tylmanowej.
EN Very special coverings with surfaces shaped similar to cristall glas cuttings realized in the last ten years on four sacral buildings in Tarnów, Bierutowice, Pliszczyn and Tylmanowa have been presented.
6
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2017 nr 7 60--63
PL W większości parafii koszty ogrzewania kościoła i plebanii to jedna z największych pozycji w budżecie. W dzisiejszych czasach komfort cieplny podczas mszy czy katechezy jest bardzo ważny i pożądany, szczególnie w naszym chłodnym polskim klimacie. Budynki sakralne są więc coraz częściej ogrzewane i w[...]
7
100%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2005 T. 1 371-378
PL Poniższy artykuł dotyczy ustalenia wpływu ciepła emitowanego przez ludzi przebywających w budynkach sakralnych na kształtowanie mikroklimatu w strefach pomieszczenia. Ciepło produkowane przez ludzi odgrywa różną rolę w mikroklimacie zależnie od wielu parametrów takich jak liczba ludzi na jednostkę p[...]
EN This script tries to analyse how important is influence of heat produced by person s staying in sacral buildings on microclimate in zones of room. Heat produced by person s takes various part in microclimat depending on many parameters such as number of people per area unit, tifie ofstaying, cubatur[...]
8
88%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2006 Z. 30 321-328
PL Projektowanie obiektów sakralnych obejmuje obok formowania bryły budynku i jego architektury zewnętrznej i wewnętrznej także kształtowanie klimatu akustycznego, a przede wszystkim warunków pogłosowych wpływających na charakter odbywających się liturgii. Odpowiedni odbiór dźwięków mowy oraz muzyki je[...]
EN Designing of sacral buildings concerns both forming of a shape of building and its outside and inside architecture and also forming acoustical climate. And specially reverberant conditions influencing the character of liturgy taking part in this rooms. An adequate reception of speech and music sound[...]
9
88%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2006 Z. 30 19-27
PL Artykuł przygotowano w 2005 roku na podstawie wykonywanego projektu. Projekt wspierała Państwowa Fundacja Nauki i Studiów Litwy. Obiektem badań wybrano terytorium południowo-wschodniego pogranicza Litwy z Białorusią i Polską. Przygotowano kryteria do ustalenia architektonicznych wartości, utworzono [...]
EN The article is based upon the scientific project completed in 2005. This project was supported by the Lithuanian State Science and Studies Foundation. The area of Southeast Lithuania at the frontier with Byelorussia and Poland was chosen as territorial object of investigation. The criteria for ana[...]
10
88%
Materiały Budowlane
1999 nr 5 49-49
11
75%
Wiadomości Konserwatorskie
2010 Nr 28 49-60
PL Wiele zabytkowych budynków sakralnych oraz świeckich boryka się z trudnościami, wśród których dominują problemy związane z utrzymaniem ich, nie tylko jako zabytków, ale przede wszystkim jako nadal w pełni funkcjonalnych i eksploatowanych obiektów. Praca opisuje wyzwania, przed jakimi stają użytkown[...]
EN Many historical church and lay buildings encounter difficulties among which problems connected with their maintenance, not only as historical buildings but primarily as still fully functional and utilized objects, are predominant. This work describes the challenges faced by the users of this type of[...]
12
75%
Wiadomości Konserwatorskie
2009 Nr 26 670-678
PL W przeciągu ostatnich lat zauważalny jest dynamiczny rozwój badań architektonicznych z wykorzystaniem naziemnego skanowania laserowego (TLS.) Uzyskane dane mogą być wykorzystywane do tworzenia trójwymiarowych modeli oraz rysunków wektorowych, szczególnie przy tworzeniu dokumentacji architektonicznej[...]
EN Recently, the use of terrestrial laser scanning has become more and more popular. Data acquired with the use of the terrestrial laser scanner can be used to generate 3D models and 2D vector drawings and especially, to create architecture documentation. It is very important in the case of sacred scul[...]
13
75%
Wiadomości Konserwatorskie
2009 Nr 26 529-537
PL Budynki sakralne są obiektami o szczególnym sposobie użytkowania. Na stosunkowo niewielkiej powierzchni gromadzi się podczas nabożeństw duża liczba wiernych. Z tego powodu powstają bardzo specyficzne wewnętrzne warunki klimatyczne. Okresowo w tego rodzaju obiektach występuje silne obciążenie wilgoci[...]
EN Sacred buildings are used in a special way. During the services a large number of believers gather in a relatively small space. This is the reason of formation of very specific indoor climatic conditions. The envelope of this type of building is periodically loaded with high humidity which among oth[...]
14
75%
Instal
2006 nr 7/8 42-44
PL Większość obiektów sakralnych nie ma żadnej wentylacji. Zbyt duży strumień objętości powietrza wentylacyjnego wpływa niekorzystnie na energooszczędność tych obiektów. Zbyt mały może spowodować pogorszenie warunków wewnątrz obiektu oraz komfortu przebywania ludzi. W artykule przedstawiono wynika bada[...]
EN The most of sacral objects have not got the ventilation systemin side. Too big ait's stream caninfluence unprofitable on energy saving can cause the changes for worse in interior conditions and also influence bad on the comfort of this building. In this article the results of the researches which we[...]
15
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2006 Z. 30 369-381
PL W pracy przedstawiono kryteria oceny stopnia zagrożenia wpływami deformacji podłoża oraz metody określania odporności na te deformacje obiektów zlokalizowanych na terenach objętych eksploatacją górniczą. Opisano wybrane technologie usuwania szkód górniczych i wzmacniania konstrukcji budynków, w szc[...]
EN This paper presents criterions to assess the degree of threat posed by ground deformations resulting from mining damage, and methods for protecting the buildings against the influence of such deformations. Some selected technologies to counter of mining activity and strengthening the constructio[...]
16
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2006 Z. 30 57-63
PL Obiekt budowano od roku 1974, a oddano do użytku w roku 1982, kiedy to przystąpiono do końcowego etapu projektowania i wyposażania wnętrza. Od tego czasu świątynia służyła wiernym przez 25 lat. Lata budowy były okresem szczególnie niesprzyjającym powstawaniu nowych obiektów sakralnych ze względu na [...]
EN Construction of the object was initiated in 1974, but the year 1982, when the final stages of the design and furnishing of the interior took place, might be considered as the date of its completion. Within the next 25 years the building was extensively used. Times when the building was erected were [...]
17
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2006 Z. 30 527-536
PL W obszarze zainteresowań Zakładu Instalacji Budowlanych i Fizyki Budowli Politechniki Warszawskiej znajdują się obiekty o dużej kubaturze, w których panuje swoisty mikroklimat, kształtowany pod wpływem nie tylko warunków zewnętrznych, ale również okresowością użytkowania. Do tej grupy budynków zalic[...]
EN In the area of intrests of warsaw university of technology division of civil engeeniering are found the objects having the large capacity, in which regins the spe-cific microclimat shaped under not only externa conditions, but also with the periodic-ity of using. To these group of bildings belong al[...]
18
75%
Materiały Budowlane
1999 nr 5 45-48
19
63%
Materiały Budowlane
2013 nr 5 16--17, 79
20
63%
Przegląd Budowlany
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last