Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 447
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  numerical modeling
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Advances in Materials Science
EN The intention of this paper is the discussion of different possibilities for the numerical modeling of elastomeric bearings. It is focused on issues of the complex material behavior and the specific mechanical conditions of the bearings. The relevant considerations are based on the experiences from [...]
2
80%
Hydroacoustics
2009 Vol. 12 91-97
EN Ultrasound is a safe, convenient and inexpensive modality which may be useful for soft tissues treatment. A range of beneficial biological effects induced by ultrasound depends on the exposure levels used during treatment. At high intensities instantaneous tissue necrosis is desired, whereas at lowe[...]
3
80%
Computer Methods in Materials Science
2013 Vol. 13, No. 1 188--193
PL Artykuł jest wynikiem współpracy pomiędzy Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie a zakładem WSK Rzeszów w ramach projektu SPAW. W pracy przeprowadzono analizę termomechaniczną obudowy turbiny napędowej silnika odrzutowego PZL-10W w warunkach jego eksploatacji. Celem pracy była ocena, czy możliwe jest[...]
EN The paper is the result of the cooperation between WSK Rzeszów company and the AGH within SPAW project. In the paper thermo-mechanical analysis of the power turbine casing for a PZL-10W engine at the running conditions was considered. The goal of the work was evaluation of possibility of prediction [...]
4
80%
Geoinformatica Polonica
2006 T. 8 23-36
PL W artykule przedstawiono sposób numerycznego modelowania elektromagnetycznego (georadarowego) pola falowego przy pomocy metody różnic skończonych w wersji FDTD (Finite Difference Time Domain Method). Obecnie stosuje się kilka metod modelowania pola georadarowego, a najpopularniejszą z nich jest meto[...]
EN In the paper the method of numerical modelling of electromagnetic (georadar) wave field is described. The only method discussed is the FDTD (Finite Difference Time Domain Method), because among the different methods using numerical modelling of georadar (GPR) wave field this one is the most popular.[...]
5
80%
TASK Quarterly : scientific bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk
EN Ice jam formation in a run-of-the-river reservoir and the effects of ice jam on water levels and water velocity were simulated using a two-dimensional model for simulating river ice dynamics (DynaRICE). The record ice jam of January 1982 in the Wloclawek Reservoir is also examined here. The simulati[...]
6
80%
Oceanological and Hydrobiological Studies
EN In this study, the Navier–Stokes equations that embrace conservation equations of momentum, volume, heat and salt are solved by using a 3-D numerical model. Then, based on the values obtained, the structure and variability of the outflow/inflow between the Persian Gulf and the Gulf of Oman is invest[...]
7
80%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2001 z. 17 151-156
EN The approach to numerical modeling of parameterization for two-coherent area conformably to account of the stress-deformed state for elastic shells is presented.
8
80%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2006 nr 4 232-240
PL Przedstawiono przykłady zastosowania standardowych programów komputerowych do symulacji procesów sufozyjnych w obiektach małych elektrowni wodnych i ich wykorzystywania do oceny stanu budowli ziemnych oraz podłoża. Celem jest wybór optymalnych metod zabezpieczenia tych budowli. Podstawowymi warunkam[...]
EN Example of application of standard software for simulation of piping (suffusion) in small water-power plants and its implementation for an assessment of the state of earth dams and subsoil in order to select effective method for the protection. Proper diagnosis, suitable monitoring system and effici[...]
9
80%
Computer Methods in Materials Science
PL Przy kuciu odkuwek wydłużonych i niesymetrycznych występują w wykrojach matryc znaczne siły poprzeczne, które mogą doprowadzić do wzajemnych przesunięć matryc dolnych i górnych, a tym samym - wad geometrycznych odkuwek. W referacie przedstawiono analizę dwóch przemysłowych procesów kucia dźwigni ze [...]
EN The lateral forces are relatively high in production of nonsymmetrical or extended forgings what results in an offset of the upper and lower dies. Two industrial forging processes for the bracket lever and the valve lever were analyzed. MSC/SuperForge software based on finite yolume method has been [...]
10
80%
Computer Methods in Materials Science
PL Modelowanie komputerowe jest bardzo pomocne w rozwoju procesów kształtowania hydromechanicznego. Dotychczas stosowano różnorodne modele numeryczne, ale wobec braku porównań trudno było ocenić ich przydatność do modelowania poszczególnych procesów. W referacie przedstawiono wykorzystanie modeli 3D-sh[...]
EN Hydroforming could be regarded as one of the most advanced and complicated process of metal forming. The common way of hydroforming is to deform sheet metal or tube by means of fluid pressure. By this way some products of very complicated shapes could be obtained. The hydroforming is very useful for[...]
11
80%
Metrology and Measurement Systems
EN The paper is based on a long-term programme of research on mathematical modelling and design of instruments and instrument elements in the Measurement and Instrumentation Centre of City University, London. It considers the principal generic problems of design methodology of instrument systems and as[...]
12
80%
Metrology and Measurement Systems
EN Two modifications of the analytical model of the vortex street development described in [1] have been proposed and simulated. The first one takes into consideration the movement of the stagnation region accordingly to vortex shedding. Introduction of a tapering duct sometimes used in practical desig[...]
13
80%
Inżynieria Ekologiczna
2015 Nr 43 23--29
PL W ostatnich dziesięcioleciach na skutek nadmiernej regulacji rzek objawiającej się zabudową poprzeczną ciągłość korytarza ekologicznego rzek została przerwana. Wpłynęło to niekorzystnie na spadek liczebności wielu gatunków ryb. Obecnie w Polsce realizowane są programy renaturyzacji koryt rzecznych p[...]
EN In the recent decades due to the technical river training which used hydrotechnical structures the river’s continuity has been broken. It had a negative impact on the decline in many fish species. Currently, many restoration projects of river beds in Poland are combined with the restitution of anadr[...]
14
80%
Studia Geotechnica et Mechanica
2015 Vol. 37, nr 1 115--125
EN Although rock strength anisotropy is a well-known phenomenon in rock mechanics, its impact on geotechnical design is often ignored or underestimated. This paper explores the concept of anisotropy in a high stress environment using an improved unified constitutive model (IUCM), which can account for [...]
15
80%
Studia Geotechnica et Mechanica
EN The primary objective of the present paper is an attempt at evaluating the influence of sub-level caving operations on the slope stability of a still-functioning open pit coal mine in Vietnam. Initially, various methods of predicting the impact of under- ground mining on surface stability are discus[...]
16
80%
Studia Geotechnica et Mechanica
EN Experience gained until now underground mining worldwide and in Poland indicates that remnants may have an impact on the occurrence of seismic phenomena. Remnants are stress concentration sites encompassing both the deposit and the layers of rock mass located above and below the undisturbed rock. In[...]
17
80%
Computer Methods in Materials Science
2016 Vol. 16, No. 3 127--138
PL Model Kampmanna-Wagncra dla wydzieleń (KWN) został zaimplementowany za pomocą frameworku NVIDIA CUDA w numerycznym programie dla kart graficznych (GPU). W pracy przedyskutowano różne strategie implementacji i oceniono wydajność poszczególnych rozwiązań. Badano dwa reprezentatywne przypadki odpowiada[...]
EN A Kampmann-Wagner type numerical precipitation model (KWN) has been implemented using NVIDIA's CUDA framework for numerical programming of the graphics processing unit (GPU). Different implementation strategies are discussed and subjected to performance measurements. We study two representative case[...]
18
80%
Computer Methods in Materials Science
2016 Vol. 16, No. 3 139--142
PL W pracy badano efektywność zrównoleglenia danych i zadań zaimplementowanych w programie QForm. Pokazano zależność liczby pracujących równocześnie procesorów lub rdzeni wielordzeniowej CPU od czasów obliczeń dla symulacji odkształcania materiałów. Symulacje zrównoleglono w programie QForm za pomocą M[...]
EN In this study, the effectiveness of parallelization of data and tasks implemented in QForm software is investigated. The dependence of the number of simultaneously working logical processors or cores of a multicore CPU on the solving time of metal forming simulation is shown. The simulation processe[...]
19
80%
Computer Methods in Materials Science
2016 Vol. 16, No. 2 104--109
PL W pracy ocenie poddano możliwość wykonania cienkościennych odlewów ze staliwa GX2CrNiMoCuN25-6-3 na przykładzie docelowego odlewu o zmiennej grubości ścianki. Wykonano ocenę wypełniania i krzepnięcia stopu GX2CrNiMoN25-6-3 na podstawie symulacji komputerowej wykonanej przy użyciu programu NovaFlow&S[...]
EN The possibility of production of thin-walled castings made of GX2CrNiMoN25-6-3 cast steel was assessed for the exemplary final casting with variable wall thickness. The assessment both of the solidification process of the GX2CrNiMoN25-6-3 alloy and of the final degree of mould cavity filling was don[...]
20
80%
Archives of Metallurgy and Materials
2016 Vol. 61, iss. 4 2057--2060
EN The article presents experimental results on the impact of tundish flow regulator influencing the liquid steel flow course. The research was conducted based on the hybrid modelling methods understood as a complementary use of Computational Fluid Dynamics (CFD) methods and physical modelling. Dynamic[...]
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last