Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 37
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nuclear power plants
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Spektrum
2013 nr 1-2 XX-XXVIII
PL Przedstawiono podstawowe informacje na temat wypalonego paliwa i jego specyficznych właściwości oraz omówiono możliwe sposoby postępowania z nim po wyładowaniu z reaktora w świetle tego, co w tej kwestii robi się na świecie. Zwrócono uwagę na znaczenie wypalonego paliwa jako źródła materiałów jądrow[...]
EN Presented are basic informations concerning spent fuel and its specific properties as well as discussed are possible methods of its treatment, after unloading from the reactor, in the light of what is being done in this matter in the world. Attention is paid to the importance of spent fuel as the so[...]
2
100%
Journal of KONBiN
2006 No. 2 209--218
EN The absence of any requirements for safety management in German nuclear regulations resulted in the need to develop regulatory guidance in which the requirements for safety management systems are systematically compiled and was issued in 2004. In this context, also safety culture has to be assessed.[...]
3
100%
Spektrum
2011 nr 3-4 XXXI-XXXV
PL Przedstawiono problemy ochrony środowiska związane z budową i eksploatacją zakładów przemysłu jądrowego dla zamkniętego i otwartego cyklu paliwowego oraz związane z tym zagadnienia współpracy międzynarodowej.
EN Presented are environment protection problems caused by building and operation of nuclear industry enterprises with open and closed nuclear fuel cycles and the questions connected with international cooperation.
4
100%
Energetyka
2009 nr 8 498-498
5
100%
Journal of Polish Safety and Reliability Association
2009 Vol. 1 23--32
EN It is well known that operational conditions in light water reactors strongly influence the corrosion processes. This paper gives an overview which types of corrosion are identified in operating practice based on the evaluation of events which are reported to the authorities in line with the German [...]
6
100%
Journal of Polish Safety and Reliability Association
EN The aim of this article is to identify and discuss some issues of the safety systems’ design for nuclear power plants equipped with the light water reactors using a defence in depth (D-in-D) conception. Because the functional safety solutions play nowadays an important role for the risk control, the[...]
7
100%
Polish Maritime Research
2018 S 1 204--210
EN The article presents results of efficiency calculations for two 560 MW nuclear cycles with high-temperature gas-cooled reactor (HTGR). An assumption was made that systems of this type can be used in so-called marine nuclear power plants. The first analysed system is the nuclear steam power plant. Fo[...]
8
100%
Nowa Elektrotechnika
9
88%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
PL WANO - Światowe Stowarzyszenie Eksploatatorów Elektrowni Jądrowych powstało w 1989 r. w reakcji na katastrofę czarnobylską. W ciągu 18 lat nie tylko „otworzyło" ono energetykę jądrową radziecką i w "demo-ludach" na najlepsze technologie i procedury eksploatacyjne (co było zadaniem w początkowych 2-3[...]
EN The World Association of Nuclear Operators (WANO) was established on May 15, 1989 by 144 electric Utilities with nuclear plants in operation or under constaction (also from Poland) in recognition of their mutual dependence on one another. WANO is an independent, non - profit organisation supported b[...]
10
88%
Energetyka
2011 nr 5 274-279
PL Zawarto przegląd ciężkich awarii postulowanych w projekcie elektrowni jądrowej. Pokazano, iż mogą one prowadzić do stopienia paliwa. Należą do nich awarie wywołane zaburzeniami w systemie chłodzenia reaktora i awarie reaktywnościowe, spowodowane wyrzuceniem pręta regulacyjnego z rdzenia wskutek uszk[...]
EN The paper presents problems concerning postulated severe accidents and engineered salety leatures for their management in a new nuclear power plants. It has been shown that such an accidents can lead to core meltdown. They are caused by cooling system failures or by reactivity accidents initiated b[...]
11
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2007 T. 1, z. 25 165-173
PL W przedłożonym referacie przedstawiono wybrane aspekty analizy porównawczej cyklu życia elektrowni jądrowej, elektrowni gazowo-parowej oraz zintegrowania siłowni wiatrowych. Wyniki obliczeń uzyskane przy wykorzystaniu własnego programu obliczeniowego EN-STREAM odnoszą się z jednej strony do zasady e[...]
EN In the following essay there have been presented selected aspects of energy-ecological comparative analysis of nuclear and gas-steam power plant life cycle and wind power plants integrating. Calculations' results obtained with use of the computational program EN-STREAM refer to the rule of installed[...]
12
75%
Acta Energetica
2011 nr 1 5-10
PL W artykule podjęto próbę wstępnej oceny pracy elektrowni jądrowych w warunkach awarii katastrofalnej. Analizę tę przeprowadzono, wykorzystując doświadczenia z przebytych awarii katastrofalnych w krajach ze znaczącą generacją z elektrowni jądrowych. Na bazie tych doświadczeń podjęto próbę zdefiniowan[...]
13
75%
Inżynier i Fizyk Medyczny
PL Niemal dwa lata po awarii w elektrowni jądrowej Fukushima Daiichi wszyscy zastanawiają się nad konsekwencjami budowania elektrowni jądrowych. Wśród społeczeństwa popularne jest przekonanie, że każda dawka promieniowania jest szkodliwa dla zdrowia. Dodatkowo opinia ta podsycana jest przez każdy wypad[...]
14
75%
Energetyka
2012 nr 7 397-399
PL Budowa elektrowni jądrowej w Polsce jest problemem złożonym, który frapuje społeczeństwo od kilkudziesięciu lat. W postępowaniu administracyjnym niezbędnym w celu realizacji inwestycji w zakresie budowy obiektów energetyki jądrowej można dostrzec wiele odmienności w porównaniu z innymi procesami inw[...]
EN Building of a nuclear power station in Poland is a complex problem which has been holding the society’s interest for tens of years. In administrative proceeding, necessary for realization of power nuclear industry investments, many differences in comparison with other investment and building process[...]
15
75%
Energetyka
2011 nr 7 413-418
PL Omówiono francuskie doświadczenie w zakresie energetyki jądrowej. Nawiązano także do warunków i programów polskich. Zwrócono uwagę, że niezwykle istotne będzie pozyskanie "przyzwolenia społecznego" w odniesieniu do projektów implantacji energetyki nuklearnej. Z sondaży wynika, że większość społeczeń[...]
EN Discussed is French experience in nuclear power industry and a reference is made to Polish programs and conditions. Attention is paid to the fact that the fundamental thing is to be granted a "public consent" for the projects concerning implantation of nuclear power engineering. Opinion polls say th[...]
16
75%
Spektrum
2011 nr 3-4 XXVIII-XXIX
PL Stwierdzono, iż promieniowanie jonizujące pochodzące od działającej elektrowni jądrowej jest tak małe, że nie ma możliwości wpłynięcia w jakikolwiek sposób na zdrowie mieszkających w okolicy ludzi.
EN Ascertained is that ionizing radiation produced by an operating nuclear power plant is so small that it cannot impact in any way on health of the local population.
17
75%
Energetyka
2009 nr 8 492-496
PL Przedstawiono argumenty uzasadniające celowość wdrożenia energetyki jądrowej w Polsce oraz wskazano konkretne korzyści dla społeczeństwa wynikające z uruchomienia elektrowni jądrowych. Omówiono kolejno korzyści ekonomiczne, korzyści związane ze wzrostem bezpieczeństwa energetycznego oraz korzyści zw[...]
EN Presented are arguments justifying purposefulness of the nuclear power industry implementation in Poland. Indicated are definite advantages for the public, resulting from putting nuclear power plants into operation. Discussed are successively economic advantages, the ones resulting from increasing e[...]
18
75%
Energetyka
2009 nr 8 507-512
PL Omówiono zakres niezbędnej rozbudowy systemu elektroenergetycznego w związku z budową elektrowni jądrowych w pasie północnym Polski. Wskazano na wiele prawnych i rzeczywistych utrudnień w procesie realizacji inwestycji liniowych i podano sposoby ich ograniczenia.
EN Discussed is the range of necessary power system development in connection with building nuclear power plants in the north belt of Poland. Indicated are many legal and real obstacles occurring in the process of power lines investment realization and given are methods to confine them.
19
75%
Energetyka
2010 nr 4 214-217
PL Omówiono historię pierwszych trzech generacji elektrowni jądrowych na podstawie przeglądu wielu źródeł literaturowych. Przedstawiono proces zmian technologicznych zmierzający do zapewnienia w coraz większym stopniu bezpieczeństwa pracy tych elektrowni. Opisano większe awarie elektrowni jądrowych.
EN Described is the history of the first three generations of nuclear power plants based on a survey of many literature sources. Presented is the process of technological changes aiming to ensure the increase of the power plants' operational security. Described are some bigger failures of nuclear power[...]
20
75%
Energetyka
2010 nr 4 218-221
PL Rozpatrzono specyficzne zagadnienia warunkujące zakres elastycznej współpracy elektrowni jądrowych z systemem elektroenergetycznym. Należą do nich: wysokie koszty inwestycyjne budowy elektrowni jądrowych, zmuszające do eksploatacji siłowni przy dużych współczynnikach obciążenia; przejściowe stany za[...]
EN Considered are specific problems constraining the operational flexibility of nuclear power plants within a power grid. They are as follows: high nuclear power plants building investment costs forcing to operate plants at high load factors, transient xenon poisoning states caused by reactor power con[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last