Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 918
first rewind previous Strona / 46 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  normalizacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
1998 nr 6 364-367
PL Przedstawiono zagadnienia związane z doborem,eksploatacją i spełnieniem założonych parametrów przez oświtelenie sieciowe wyrobisk podziemnych.Rozważono związane z tym aspecty ekonomiczne.
EN The autor problems asociated with selection ,ussing and matching the required parameters by a mains supplied illumination of the underground excavations.The relevant economic aspects have also been considered.
2
100%
Karbo
1998 Nr 3 130-131
PL Przedstawiono obligatoryjne normy stosowane przed wprowadzeniem ustawy o normalizacji oraz normy obecnie obowiązujące w Polsce. Podano przykładowe ograniczenie dobrowolności stosowania norm oraz potwierdzanie zgodności z postanowieniami PN.
EN Obligatory standards applied before introducing of the standardisation law as well as standards now obligatory in Poland were presented. Example limitations of voluntary character of standards usage and an authentication with PN rules were shown.
3
100%
Logistyka
2003 Nr 1 79-80
PL 1 stycznia 2003 roku weszła w życie nowa Ustawa o normalizacji z dnia 12 września. W myśl nowej ustawy krajową jednostką organizacyjną jest Polski Komitet Normalizacyjny (PKN), który nadal będzie państwową jednostką organizacyjną, budżetową, działającą w oparciu o ststutnadany w drodze zarządzenia p[...]
4
63%
Zgrzewanie Metali i Tworzyw w Praktyce
2003 nr 3-4 42-45
PL Wyroby zgrzewane są stosowane w budownictwie chyba w mniejszym zakresie niż wyroby spawane, jednakże producenci tych wyrobów równie dobrze powinni znać dyrektywę nowego podejścia nr 89/106/EWG. Dyrektywa ta "w sprawie zbliżenia przepisów prawnych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących[...]
5
63%
Transport Przemysłowy
2002 nr 2 (8) 42-43
PL Powszechnie stosowany system zapewnienia jakości, bazujący na normach serii ISO-9000, okazał się niewystarczający dla niektórych branż przemysłu. Uznały one, że ich wymagania, dotyczące jakości dostaw oraz produkowanych wyrobów, są na tyle specyficzne, iż wymagają właściwych sobie uregulowań organiz[...]
6
63%
Spajanie Metali i Tworzyw w Praktyce
2004 nr 1(4) 51-51
PL Przygotowywaniem Polskich Norm do zatwierdzenia przez Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zajmują się Komitety Techniczne, przemianowane z Normalizacyjnych Komisji Problemowych na początku 2003 r., tj. po wejściu w życie ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji.
7
63%
Spajanie Metali i Tworzyw w Praktyce
2005 nr 1(8) 40-43
PL Miniony, 2004 rok by! wyjątkowy dla normalizacji w Polsce, a zwłaszcza dla Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, z dwóch powodów. Po pierwsze, Polski Komitet Normalizacyjny od 1 stycznia 2004 r. jest pełnoprawnym członkiem Europejskich Organizacji Normalizacyjnych, tj, CEN - Europejskiego Komitetu No[...]
8
63%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Bezpieczeństwo maszyn jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów automatyki przemysłowej. Nowe i udoskonalone strategie zapewnienia bezpieczeństwa otwierają producentom drogę do zwiększenia zdolności produkcyjnej i konkurencyjności na rynku. Bezpieczeństwo coraz częściej trakto[...]
9
63%
Pneumatyka
2000 nr 3 48-49
PL Niniejsze normy i projekty norm zostały opracowane (metodą tłumaczenia) w Normalizacyjnej Komisji Problemowej (NKP) Nr 208 ds. Napędów i Sterowań Pneumatycznych, której zakres tematyczny obejmuje całokształt prac normalizacyjnych, dotyczących stosowania we wszystkich dziedzinach gospodarki elementów[...]
10
63%
Spajanie Metali i Tworzyw w Praktyce
2006 nr 1(12) 36-42
PL Już minęty dwa lata, od kiedy Polski Komitet Normalizacyjny stał się członkiem europejskich oganizacji normalizacyjnych, tj. CEN-Europejski Komitet Normalizacyjny, oraz CENELEC - Europejski Komitet Normalizacji Elektrotechniki.
11
63%
Paliwa, Oleje i Smary w Eksploatacji
EN The new Act of standarisation is a legal background for standarisation activity in Poland. The new act is harmonised with E.U. standarisation legislation; as a result Polish Standarisation Commitee was able to prepare an application to CEN and CENELEC on admission to European standarisation organisa[...]
12
63%
Przegląd Odlewnictwa
PL W artykule przedstawiono działalność oraz dysponowanie środkami finansowymi w czterech instytucjach normalizacyjnych we Francji, w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech. Omówiono perspektywy rozwoju krajowych organizacji normalizacyjnych, a w szczególności instytucji pracujący[...]
EN The activities and financial means of four standardization institutions in France, the USA, Great Britain and Germany have been presented. In the end, the development prospects of the national standardization centres, and especially of the institutions working in the Central and Eastern Europe have [...]
13
63%
Przegląd Odlewnictwa
PL Omówieno różne poziomy normalizacji krajowej oraz zależności między tymi normami występujące w Europie Zachodniej. Wskazano na normy będące narzędziami zapewnienia jakości, oraz na korzyści z udziału w procesach normalizacyjnych.
EN Different levels of national standardization as well as the relationships between these standards which occur in the Western Europe have been discussed. The standards which are the tools of quality assurance and the advantages of participating in the standardization processes have been indicated.
14
63%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
1998 nr 1 3-6
15
63%
Wiadomości Elektrotechniczne
1998 nr 2 108-114
PL Omówiono zagadnienia wymagające uwzględnienia w opracowywanej polskiej normie dotyczącej oświetlenia miejsc pracy,odnosząc się do PN-84/E-02033 'Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym' oraz do projektów EN w tym zakresie.Przytoczono podstawowe określenia i definicje opracowane na użytek nowej norm[...]
EN The author takes a look at problems to be takeninto account in preparing the Polish standard for lighting of workplaces with a reference to the standard PN-84/E-02033 'Electric indoor lighting' and to the relevant EN designs.Basic definitions worked out for the users of the standard are quoted.
16
63%
Wiadomości Elektrotechniczne
1998 nr 2 82-86
PL W kontekście opracowanej nowej normy dotyczącej oświetlenia dróg,która będzie identyczna z normą europejską,Polski Komitet Oświetleniowy opracował zalecenia dotyczące właściwego oświatlenia dróg i ulic,ułatwiające inwestorom ustalenie kryteriów technicznych.W tabelach określono klasy oświatleniowe d[...]
EN With reference to the new standard being prepared for road lighting claimed to be identical with the relevant European standard,Polish Lighting committee has worked out recommendations on road and streed lighting,that may facilitate establishing technical criteria for investors.The tables contain th[...]
17
63%
Karbo
1998 Nr 7 246-251
PL W ogólnej charakterystyce przybliżono normy jakościowe wg ISO serü 9000 ze szczególnym uwzględnieniem normy ISO-9001. Zwrócono uwag na powiązanie norm jakościowych ISO - serü 9000 z normami z zakresu systemów zarządzaniem środowiskiem wg normy ISO serü 14000, podając przy tym przykłady przedsiębiors[...]
EN Quality standards according to ISO 9000 with special regard to ISO 9001 were approached. The attention was paid to the relation between quality standards of ISO 9000 and environmental quality management standards of ISO 14000. Examples of Polish enterprises implementing these standards were pres[...]
18
63%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
1998 nr 4 141-150
EN Quality standard for superficial waters used for drinking water supply and in bathing places. Acceptable concentration of some dangerous substances in superficial waters. Control concerning fulfilling requirements for water quality standards.
19
63%
Materiały Budowlane
2001 nr 11 111-113
20
63%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2005 nr 1 21-27
PL Omówiono dołączone do Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o substancjach zubożających warstwę ozonową, Rozporządzenia, które nakładają na podmioty używające lub dokonujące obrotu substancjami kontrolowanymi następujące obowiązki: prowadzenia ewidencji tych substancji, sposobu oznakowania pojemników [...]
EN The paper deals with decrees that were issued on the basis of the legislation act of April 20th, 2004 on the substances that deplete the ozone layer. These decrees impose the following requirements for persons that use or turnover of controlled substances: to keep a record of these substances, marki[...]
first rewind previous Strona / 46 next fast forward last