Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 28
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  norma międzynarodowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 1 18-19
PL Maszyny i urządzenia, które są zaprojektowane i W3'konane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN-ISO 22000: 2006 są jednym z podstawowych czynników mających bezpośredni wpływ na wyprodukowanie bardzo dobrej jakości żywności oraz bezpiecznej dla zdrowia człowieka. Bezpieczna maszyna to bezpieczna żywność.
EN This reference paper shows the most important factors for machine and equipment manufacturers being in accordance with international standards. Each of machine and equipment manufacturers should implement the HACCP system. A reliable machine results in safe food.
2
88%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL W referacie omówiono zakres i stan normalizacji w dziedzinie akustyki budowlanej. Przedstawiono również program prac prowadzonych w Komitetach Technicznych CEN/TC 126 i ISO/TC43/SC2 oraz wynikające z niego kierunki przyszłych prac badawczych.
EN The paper presents the scope and the state of the Polish standardization on the field of building acoustic. The programme of work carried out within a framework of Technical Committees CEN/TC126 and ISO/TC43/SC2 as well as the directions of future research coming from this programme have been shown.
3
88%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2002 nr 10 28-34
4
88%
Inżynieria i Budownictwo
2001 R. 57, nr 12 737-740
PL Podano ogólne informacje dotyczące stanu w zakresie normalizacji w dziedzinie geotechniki. Zwrócono uwagę na podstawowe zasady współczesnego projektowania, a także na problemy wyznaczania parametrów wytrzymałościowych gruntu.
EN General information relative to the state of art in standardization in the field of geotechnics is presented. The attention was paid on the basic principles of contemporaneous designing and also on the problems with estimation of soil strength parameters.
5
88%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2009 nr 8 27--31
6
88%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2008 nr 8 14--18
7
88%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL W całym cywilizowanym świecie jednym z podstawowych praw konsumenta jest ochrona przed produktami, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska naturalnego. To dlatego państwa i organizacje konsumenckie wymuszają na producentach i usługodawcach przestrzeganie norm chroniących klien[...]
8
75%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL W artykule przedstawiono stan prac Komitetu Technicznego ISO w zakresie norm międzynarodowych dotyczących kitów i mas uszczelniających oraz stan prac normalizacyjnych dotyczących tych wyrobów w Polsce.
9
75%
Konstrukcje Stalowe
2000 nr 1 53-54
10
75%
Świat Szkła
2015 R. 20, nr 2 21--22, 24
11
75%
Przegląd Spawalnictwa
PL Przedstawiono podstawowe różnice w egzaminie kwalifikacyjnym spawaczy wykonujących konstrukcje stalowe zgodnie z wymaganiami europejskiej normy PN-EN 287-1 (2007) i międzynarodowej normy pr. ISO/CD 9606-1. Dokonano tabelarycznego zestawienia najważniejszych zagadnień dotyczących procesów spawania or[...]
EN Basic differences between the qualification examination for welders of steel constructions conducted on the basis of the requirements provided by the PN-EN 287-1 (2007) European standard and by the ISO\CD 9606-1 international standard were presented in the article. A tabular statement of the most es[...]
12
75%
Ochrona przed Korozją
2019 nr 8 269--273
PL Technologia ochrony katodowej metalowych obiektów kontaktujących się ze środowiskami elektrolitycznymi wymaga specjalistycznej wiedzy teoretycznej i praktycznej osób, które ją realizują w praktyce. Przedstawiono rozwój technologii ochrony katodowej, postępy w normalizacji i certyfikacji oraz nową no[...]
EN Cathodic protection technology of metallic objects in electrolytic environments requires specialist theoretical and practical knowledge of people who implement it in practice. The development of cathodic protection technology, progress in standardization and certification as well as a new internatio[...]
13
63%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL Omówiono zakres i stan normalizacji w dziedzinie akustyki budowlanej. Przedstawiono również program prac prowadzonych w Komitetach Technicznych CEN/TC126 i ISO/TC43/SC2 oraz wynikające z niego kierunki przyszłych prac badawczych.
EN The paper presents the scope and the state of the normalization on the field of building acoustic. The program of work carried out within a framework of Technical Committees CEN/TC126 and ISO/TC43/SC2 as well the directions of future research coming from this program have been shown.
14
63%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL W artykule przedstawiono analizę niepewności standardowej wyznaczania poziomu mocy akustycznej, według norm serii PN-EN ISO 3740. W znowelizowanych normach PN-EN ISO 3741, 3744, 3746 i 3747, które ukazały się w 2011 r., zamieszczono nowe informacje dotyczące budżetów niepewności. Umożliwiło to przep[...]
EN This paper presents an analysis of the standard uncertainty of the sound power levels according to the series of standards PN-EN ISO 3740. The revised standards PN-EN ISO 3741, 3744, 3746 and 3747, which appeared in 2011, contain new information on the budgets of uncertainty. This enabled analysis o[...]
15
63%
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
16
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2015 z. 80 133--141
PL Tematem artykułu jest zweryfikowanie możliwości wcześniej opracowanego narzędzia badawczego programu MS Excel. Jako wprowadzenie zostały przedstawione założenia, na podstawie których zostało zbudowane omawiane narzędzie oraz scharakteryzowano jego budowę. W dalszej części zaprezentowano możliwości p[...]
EN That article checked possibility of a research tool drawn up in MS Excel. As part of the implementation were shown assumption in which that tool has been built and were discussed the characteristics of its construction. In the conclusion were presented possibilities of that project and possibilities[...]
17
63%
Agricultural Engineering
2016 Vol. 20, No. 3 161--169
PL W artykule zdefiniowano pojęcie systemu zarządzania środowiskowego, określono ramy organizacyjne przedsięwzięcia związanego z ekotransportem odpadów. Scharakteryzowano składowe zarządzania środowiskowego, w tym zidentyfikowano aspekt środowiskowy. Poddano je interpretacji w aspekcie zmniejszenia pre[...]
EN The paper presents environmental conditions for the selected location of a landfill site on the area of Stary Sącz designated for deposing neutral waste from the installation for secondary segregation of waste. Based on the productivity of the selected municipal waste parameters of accumulation indi[...]
18
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2018 T. 49, nr 7 280--287
PL W artykule zaprezentowano procedurę obliczania natężenia promieniowania słonecznego całkowitego padającego na dowolnie zorientowaną i pochyloną powierzchnię według nowej normy PN-EN ISO 52010-1:2017-09 (E). Zgodnie z nią, opierając się na danych natężenia promieniowania słonecznego całkowitego na po[...]
EN The paper presents a calculation procedure of the global solar irradiance on an inclined surface of any orientation according to the new PN-EN ISO 52010-1:2017-09 (E) standard. According to this procedure, on the base of the Typical Meteorological Years (TMY) available on the website of the Ministry[...]
19
63%
Przegląd Spawalnictwa
PL W artykule przedstawiono aktualne wymagania przy egzaminowaniu spawaczy wykonujących konstrukcje stalowe na podstawie wytycznych europejskiej normy PN-EN 287-1:2011. Omówiono też kolejną wersję normy międzynarodowej ISO/DIS 9606-1:2010, mającej wkrótce zastąpić normę PN-EN 287-1.
EN The paper presents the current requirements in welders qualification verification for steel structures performing based on the guidelines of the European Standard PN-EN 287-1:2011. Additionally, it is presented another version of the international standard ISO / DIS 9606- 1:2010, having in the near [...]
20
63%
Ochrona przed Korozją
2019 nr 3 120--123
PL Technologia ochrony katodowej metalowych obiektów kontaktujących się ze środowiskami elektrolitycznymi, takimi jak ziemia, woda słodka i morska, media przemysłowe czy beton – wymaga specjalistycznej wiedzy teoretycznej i praktycznej osób, które ją realizują w praktyce. W opracowaniu przedstawiono no[...]
EN Cathodic protection technology of metallic objects in electrolytic environments, such as earth, fresh and sea water, industrial media or concrete – requires specialist theoretical and practical knowledge of people who implement it in practice. The study presents a new international standard that def[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last