Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  neodym
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Maszyny Górnicze
PL W artykule scharakteryzowano materiał magnetyczny nowej generacji - neodym, w aspekcie możliwości stosowania go w sprzęgłach magnetycznych. Przedstawiono kierunki rozwoju przekładni magnetycznych. Omówiono prace nad wykorzystaniem oddziaływań magnetycznych w technice przeniesienia napędu, prowadzone[...]
EN Magnetic material of new generation - neodymium is characterized in the paper in the aspect of its application in magnetic couplings. Directions of development of magnetic gears are presented. Work on use of magnetic interactions in drive transmission technology, which is carried out at the KOMAG In[...]
2
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Praca stanowi podsumowanie prowadzonych badań właściwości emisyjnych szkieł fluorocyrkonowych (ZBLAN) domieszkowanych jonami Nd 3+ w stosunkowo słabo zbadanym zakresie spektralnym fioletu i bliskiego UV. Zakres pracy obejmuje w szczególności badania i analizę charakterystyk absorpcji i emisji oraz w[...]
EN This work summarizes research dedicated to emission properties of fluorozicronate glass (ZBLAN type) doped with Nd 3+ ions in the weakly explored UV-violet spectral range. Scope of work encompasses specifically measurement and analysis of absorption and emission, as well as excitation spectra. Addit[...]
3
63%
Materiały Ceramiczne
2012 T. 64, nr 4 584-588
PL W artykule przedstawiono fazowanie w światłowodzie 19-rdzeniowym domieszkowanym Nd3+. Przeanalizowano wpływ parametrów materiałowych i geometrycznych aktywnego światłowodu 19-rdzeniowego oraz wpływ odchylenia od uzgodnionej fazy promieniowania na współczynnik jakości wiązki laserowej w obszarze dyfr[...]
EN In the paper, the phase-locking of the 19-core optical fibre doped with Nd3+ is presented. The influence of material and geometrical parameters of the active 19-core optical fibre and phase deviation on the beam quality factor of the laser beam in the far-field diffraction region has been analysed. [...]
4
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono wyniki badania wpływu wygrzewania na właściwości strukturalne oraz właściwości powierzchni nanokrystalicznych cienkich warstw TiO₂ domieszkowanych neodymem (0,84% at.). Cienkie warstwy TiO₂:Nd wytworzono zmodyfikowaną metodą rozpylania magnetronowego i bezpośrednio po nanies[...]
EN In this paper results of annealing influence on structural and surface properties of nanocrystalline TiO₂:Nd (0.84 at.%) thin films have been shown. Thin films have been deposited using modified magnetron sputtering process. As-deposited TiO₂:Nd thin films revealed amorphous structure. Additional an[...]
5
63%
Szkło i Ceramika
EN Signal processing, device oriented, ring-index fibers have a unique capability of transmitting either quasi planar modes for large ring diameters or the second order mode in a quasi single-mode regime at lossy discrimination of the fundamental mode, for small ring diameters. Ring-index fibres can m[...]
6
51%
Chemia Analityczna
PL Opisano preparatykę stałego odczynnika do wstępnego zatężania Nd, Eu i Lu z rozcieńczonych roztworów wodnych lub syntetycznej wody morskiej w zakresie pH: 8 š 0.2, którym jest jednorodna mieszanina naftalenu z 5,7-dichloro-8-hydroksy-chinoliną. Odczynnik wzbogacony zatrzymanymi jonami metali rozpusz[...]
EN Preparation of 5,7-dichloroquinolinc-8-ol functional!zed naphthalene, a solid reagent for quantitative preconcentration of Nd, Eu and Lu from diluted aqueous and synthetic seawa-tcr solutions in the pH range of 8.0 š 0.2 has been described. Solid mixture enriched with the analyzed metal ion and cont[...]
7
51%
Optica Applicata
EN The paper presents experimental results of investigation of flash lamp pumped Nd:YAG laser operated at wavelength lambda =1.32 mu m. Thresholds and resonator losses have been determined. In the active Q-switched mode, output pulses up to 29 mJ energy and pulse width of 37 ns have been obtained. More[...]
8
51%
Archiwum Nauki o Materiałach
2001 T. 22, nr 3 179-189
PL Określono wpływ zawartości Nd i temperatury wygrzewania na właściwości magnetyczne nanokrystalicznych magnesów Nd-Fe-B wytwarzanych metodą mechanicznej syntezy. Stwierdzono wzrost koercji JHc oraz obniżenie remanencji Jr i maksymalnej gęstości energii magnetycznej (BH)max wraz ze wzrostem zawartości[...]
EN The influence of Nd content and annealing temperature on magnetic properties of Nd-Fe-B magnets produced by the mechanical alloying method were investigated. With increasing Nd content from 6% at. to 18% at. increase of coercive field JHc and decrease of remanence Jr and energy product (BH)max were [...]
9
51%
Journal of Technical Physics
EN The paper presents experimental results of investigation of flashlamp pumped Nd:YAG laser operated at, wavelengths lambda = 1.318 [my]m, lambda = 1.338 [my]m, lambda = 1.356 [my]m, lambda = 1.414 [my]m and lambda = 1.444 [my]m. Thresholds and resonator losses at these lines have been determined. The[...]
10
51%
Inżynieria Materiałowa
1998 R. XIX, nr 4 942-945
PL Warstwa wierzchnia spiekanych magnesów Nd-Fe-B składa się z dwóch stref: strefy zawierającej małe ziarna fazy Nd2Fe14B z wtrąceniami tlenków wewnątrz ziaren i strefy zawierającej duże wtrącenia Nd2O3. Stwierdzono, że jest ona wzbogacona w tlen i neodym, a zubożona w żelazo. Warstwa wierzchnia m[...]
EN Surface layer in sintered Nd-Fe-B magnets consist of two zones; first zone is formed of small grains of Nd2O3. The latter zone is rich in oxygen and neodymium and poor in iron. The surface layer has strong influence on corrosion resistance of magnets. It has been found that corrosion rate is reduc[...]
11
51%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W pracy przedstawiono wyniki badania wpływu domieszkowania neodymem na właściwości wielofunkcyjne cienkich warstw dwutlenku tytanu. Cienkie warstwy zostały wytworzone za pomocą dwóch metod rozpylania magnetronowego: niskociśnieniowej oraz wysokoenergetycznej. W zależności od zastosowanej metody wytw[...]
EN In this paper the results of the influence of neodymium doping on the properties of multifunctional titanium dioxide thin films were shown. Thin films were manufactured using two various magnetron sputtering methods: low-pressure and high-energy. Depending on the preparation method, deposited coatin[...]
12
51%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
2014 Vol. 62, nr 4 619--626
EN In the paper the research on rare-earth doped and co-doped optical fibre conducted in the Laboratory of Optical Fiber Technology at the Bialystok University of Technology is presented. Novel active fibre constructions like multicore, helical-core and side detecting ribbon/core optical fibers were de[...]
13
51%
Polish Journal of Applied Chemistry
PL Badano możliwość rozdzielenia widm absorpcyjnych kompleksów lantanu, prazeodymu, neodymu i samaru z czerwienią bromopirogllolową za pomocą spektrofotometrii pochodnej 1 - 3 rzędu. Znaleziono warunki, w których możliwe było rozdzielenie widm kompleksów lantanu od pozostałych badanych jonów. Następują[...]
EN The absorption spectra of lanthanum, praseodymium, neodymium and samarium complexes with bromopyrogallol red have been studied by 1-3rd derivative spectrophotometry. Conditions have been found allowing separation of lanthanum spectra from other investigated ions. The following wavelengths were appl[...]
14
45%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Chemia
PL Przeprowadzono syntezę oraz badania derywatograficzne kompleksów jonów Pr(III), Nd(III), Eu(III), Gd(III), Dy(III), Er(III) z kwasem kwercetyno-5'sulfonowym i wyznaczono ich energię aktywacji (Ea) reakcji dehydratacji. Stwierdzono, że kompleksy prazeodymu, neodymu, gadolinu i erbu mają większe warto[...]
EN Thermogravimetric analysis complexes of Pr(III), Nd(III), Eu(III), Gd(III), Dy(III) and Er(III) ions with quercetin-5'-sulfonic acid were carried out. Activation energy (Ea) reaction of dehydration was appointed. It was stated, that complexes of praseodymium, neodymium, gadolinium and erbium had hig[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last