Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 60
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  natural hazards
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie
2014 nr 2 3--9
PL W artykule przedstawiono, na tle obowiązujących przepisów prawa i praktyki górniczej, propozycje nowego sposobu kategoryzowania zagrożenia tąpaniami występującego w górnictwie węgla kamiennego i rud miedzi. Propozycje te w zasadniczy sposób zmieniają podejście do przedmiotowego zagadnienia, pozostaw[...]
EN Bumping hazard, as other mining hazards of similar type are formally regulated within the scope of industrial law. These laws describe most of the significant factors for bumping, such as its occurrence, monitoring, status assessment and prognosis as well as countermeasures. Categorisation of hazard[...]
2
100%
Przegląd Geologiczny
3
100%
Journal of Polish Safety and Reliability Association
2007 Vol. 1 121--125
EN This paper discusses a proposal for a risk management tool for applications to risk reduction of natural hazards.
4
100%
Przegląd Górniczy
PL W artykule opisano uwarunkowania zapłonu metanu w zrobach ścian zawałowych. Wyszczególniono grupy ich inicjałów i warunki zaistnienia. Przedstawiono mechanizm tworzenia się zawału, który sprzyja powstawaniu dynamicznych zjawisk geomechanicznych. Na przykładne zdarzeń zapłonów metanu w polskich kopal[...]
EN Conditions of a methane ignition in of longwalls with caving are described in the paper. Groups of their initiators and conditions of occurrence are specified. Mechanism of caving formation which is conducive to occurrence of the dynamic geo-mcchanical phenomenon is presented. On the examples of occ[...]
5
88%
Górnictwo / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2000 R. 24, z. 4 259-269
PL Podczas przepływu powietrza w szybach wdechowych generowana jest depresja cieplna, która w okresach zimowych oddziaływuje przeciwnie do kierunku działania depresji mechanicznej wentylatorów głównych. Wymagane przepisami górniczymi podgrzewanie powietrza wlotowego potęguje działanie depresji cieplnej[...]
EN During the air flow in downcast shafts heat depression is being generated which, in wintertime, acts oppositely to the direction of mechanical depression of main fans. Heating of inlet air, demanded by mining laws, enhances heat depression thus resulting in the decrease of the amount of air imported[...]
6
88%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2001 nr 396 15-16
7
88%
Landform Analysis
2009 Vol. 10 39-43
EN The paper presents the results of studies of geomorphological processes in the surroundings of tourist paths with an effect on vegetation and soil conditions in the subalpine and alpine zones of the Tatra Mts. Hiking paths at the local level represent a significant factor for increasing efficiency o[...]
8
88%
Oceanologia
2014 No. 56 (2) 385--407
EN Flooding is the most destructive natural hazard in the Baltic Sea Basin in general and in Poland in particular. The notion includes floods from rivers and mountain torrents, as well as floods from sea surges in coastal areas, and floods from sewage systems. There have been several large floods in Po[...]
9
88%
Journal of Polish Safety and Reliability Association
2015 Vol. 6, No. 3 133--140
EN In this work, we present a peculiar application contained in a Decision Support System for Risk Analysis of (inter)dependent Critical Infrastructures under development within the EU FP7 CIPRNet Project. The application shows the efficacy and the benefits derived from a complete information of the mu[...]
10
88%
Journal of Polish Safety and Reliability Association
EN Natural hazards are frequently causing disturbances for different types of infrastructures, in particular for transport systems. Flooding and storm are considered as major threats to these systems. Based on examples of natural hazards’ impact on roads, possible approaches of vulnerability assessment[...]
11
75%
Górnictwo i Geologia
2012 T. 7, z. 4 87--99
PL Na podstawie przeprowadzonych badań scharakteryzowano zagrożenia naturalne oraz częstość ich występowania w rejonach ścian wydobywczych. Przedstawiono skutki wystąpienia ponadnormatywnych poziomów zagrożeń. Opisano metody rozpoznawania zagrożeń naturalnych oraz przykładowe narzędzia do ich kontroli [...]
EN The natural hazards and their occurring frequency at active longwall areas have been characterized on the basis of carried out research works. The effects of occurrence of the hazards exceeding the normal levels have been presented. Methods of identifying the natural hazards and exemplary tools for [...]
12
75%
Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie
2013 nr 8 3--10
PL System kontroli zagrożenia radiacyjnego w podziemnych zakładach górniczych funkcjonuje od 1989 r. Doświadczone zgromadzone w czasie realizacji zadań systemu oraz zmiany w ogólnych zasadach ochrony radiologicznej umożliwiają optymalizację funkcjonujących rozwiązań. W artykule przedstawiono propozycje[...]
EN Radiation risk caused by presence of enhanced natural radioactivity in Polish underground coal mines has been controlled since 1989. Experience that has been collected and evolution of radiation protection rules let one optimise existing solutions. In the article the possible modifications emerged d[...]
13
75%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
PL Współwystępowanie zagrożeń górniczych w polskich kopalniach węgla kamiennego jest zjawiskiem często spotykanym. Jego konsekwencje były dostrzegane od dłuższego czasu, jednak próby opisu tego zjawiska ograniczały się do współwystępowania zagrożeń podobnych do siebie - o podobnych przejawach występowa[...]
EN A coexistence of mining hazards in Polish hard coal mines is a frequently met phenomenon. Its sequences were perceived for a quite long period of time. However, trials of description of this phenomenon were restricted to coexistence of mutually similar hazards - of similar symptoms of occurrence of [...]
14
75%
Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
PL W artykule przedstawiono zintegrowany system (metodyka i oparte o nią systemy wspomagania decyzji) zarządzania ryzykiem, związanym z zagrożeniami wywołanymi przez rzadkie zdarzenia z przyczyn naturalnych, mające potencjalnie wpływ na przebieg poważnych katastrof przemysłowych (klasyfikowane w Dyrekt[...]
EN This paper illustrates an integrated system (methodology and derived decision support system) for the management of hazards coming from rare natural events referring to major accident industries (Seveso II calssified) and chemical process plants in general. Work done provides for a risk analysis app[...]
15
75%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL Omówiono czynniki wpływające na wzrost zagrożenia klimatycznego oraz rodzaje transportu ciepła. Opisano zmianę stanu powietrza związaną z jego jednoczesnym nagrzewaniem i nawilżaniem — entalpię właściwą. Scharakteryzowano rozpoznawanie potencjalnego zagrożenia klimatycznego oparte na najprostszych s[...]
EN The article discusses the factors stimulating the increase of climatic hazards and presents the kinds of heat transport. The author described the change in the air condition related to its simultaneous heating and humidification — enthalpy. The potential climatic hazard was characterized, based on t[...]
16
75%
Wiadomości Górnicze
2013 R. 64, nr 9 458--469
PL W artykule omówiono skalę występowania i działania związane z prewencją najpowszechniej występujących zagrożeń naturalnych w kopalniach Kompanii Węglowej SA. Przedstawiono osiągnięcia w prewencji zagrożeń, jak również kierunki działań w podnoszeniu bezpieczeństwa pracy. Część I. Przedstawiono zmiany[...]
EN The article discusses the scale of occurrence and the prevention activities related to the most common natural hazards in coal mines of Kompania Węglowa SA. It presents the achievements in the prevention of the hazard as well as trends in activities on improvement of the work safety. Part I presents[...]
17
75%
Wiadomości Górnicze
2013 R. 64, nr 10 578--596
PL W kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA występują, praktycznie, wszystkie zagrożenia naturalne. Często występują one w tym samym miejscu jako tzw. zagrożenia skojarzone. W artykule przedstawiono charakterystykę wybranych zagrożeń naturalnych oraz stosowaną w kopalniach JSW SA profilaktykę, bez[...]
EN Practically all natural hazards occur in the mines of Jastrzębie Coal Company SA. They often occur are in the same place as the so-called associated hazards. This paper presents the characteristics of selected natural hazards and the preventive measures used in the mines of JSW SA, without which the[...]
18
75%
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
2017 nr 101 7--18
PL Polskie górnictwo węgla kamiennego charakteryzuje się występowaniem praktycznie wszystkich, typowych dla eksploatacji podziemnej zagrożeń naturalnych, zwłaszcza tzw. zagrożeń katastrofogennych. Ujawnianie się tych zagrożeń wywołuje niebezpieczne zdarzenia, w wyniku których niejednokrotnie dochodzi d[...]
EN Polish coal mining is characterized by the presence of virtually all natural hazards that typically occur in underground exploitation, and especially of threats of disasters. Disclosure of these threats can cause dangerous events, often resulting in accidents, including fatal accidents. The high lev[...]
19
75%
Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie
2018 nr 7 3--11
PL Polskie górnictwo węgla kamiennego cechuje występowanie wszystkich, typowych dla podziemnej eksploatacji złóż, tzw. katastrofogennych zagrożeń naturalnych. Ich ujawnianie się w wyrobiskach górniczych stanowi jedną z przyczyn niebezpiecznych zdarzeń, w wyniku których niejednokrotnie dochodzi do wypad[...]
EN Polish coal mining is characterized by the presence of virtually all natural hazards that typically occur in underground exploitation, and especially of threats of disasters. Disclosure of these threats can cause dangerous events, often resulting in accidents, including fatal accidents. The high lev[...]
20
75%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2011 Nr 6 20-22
PL Na początku października 2011 r. w szwajcarskim Davos odbyła się jubileuszowa konferencja z okazji 60-lecia istnienia firmy Geobrugg AG. Na spotkanie przybyli eksperci, których zadaniem jest przeciwdziałanie zagrożeniom naturalnym. Na tle wspomnień o historii firmy ważne miejsce zajęła dyskusja i wy[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last