Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 723
first rewind previous Strona / 37 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  natural gas
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Górnictwo i Geologia
PL W artykule przedstawiono strukturę popytu i podaży na gaz ziemny w ostatnich latach w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wydobycia tego surowca z rodzimych złóż. Porównano zakres dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski na tle wybranych państw UE w 2008 roku. Następnie przybliżono wpływ kryz[...]
EN The article explains the meaning of natural gas in the structure of primary energy consumption in Poland compared to some EU states. Natural gas demand in the last yearsm Poland and the structure of natural gas supplies considering its extraction from domestic sources were also presented in the arti[...]
2
100%
Archivum Combustionis
EN The experimental studies and mathematical modeling of reburning process are presented. The combustion process was intensified by pulsating disturbances introduced to the reaction zone by pressure or by pulsating inflow of reburning gas. Two simulation models were used. In the first model FLUENT code[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
PL Eksploatacja systemu rurociągowego przesyłu gazu ziemnego o danej strukturze topologicznej sprawia czasami trudności. Sterowanie, monitorowanie i kontrola parametrów sieci przesyłowej nie nastręcza prawie żadnych trudności w warunkach eksploatacji statycznej czy quasi-statycznej, w której główne par[...]
4
100%
Energetyka
2003 nr 5 333-342
5
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2003 Nr 2 57-63
EN Local examples of co-generating systems producing electrical energy together with heat from natural gas. Review of small and medium size plants as well as presentation of five big scale co-generating power stations.
6
100%
AGH Drilling, Oil, Gas
2015 Vol. 32, no. 3 525--538
EN Transmission pipelines for gas have large a diameter and high pressure. Gas pump stations are built along the pipeline and their main task is to increase gas pressure to the technologically and economically justified level. Determining the exact value of pressure drop in the pipeline is the major pr[...]
7
100%
AGH Drilling, Oil, Gas
2018 Vol. 35, no. 1 125--138
EN Gaseous hydrocarbons and nitrogen mixtures are characterized with an own designed portable Raman system equipped with a high pressure autoclave and fiber-optic probe. Backscattered radiation is collected through a sapphire window with a probe and transferred to the spectrometer. Samples are measured[...]
8
100%
AGH Drilling, Oil, Gas
2015 Vol. 32, no. 4 713--722
EN Natural gas is one of the major fuels covering home demand for energy. Natural gas consumption has been observed to systematically increase over the last five years. Intensive works are conducted on the development of the national gas network leading to the diversifi cation of directions and sources[...]
9
100%
AGH Drilling, Oil, Gas
EN One of the main intentions of the European Union is to create common and liberalizated market of natural gas in Europe. Actions has been taken in this area for a few years, however achived effects do not reach the aims that were assumed at the beginning. The quantity of natural gas consumption in th[...]
10
100%
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
2006 R. 23/2 715-732
PL W artykule autorzy przedstawili sytuację w zakresie handlu gazem ziemnym oraz jego zasobów w świecie. Pokazano także prognozy dla przemysłu gazowniczego z podziałem na poszczególne regiony. Oprócz tego autorzy wskazali kierunki dywersyfikacji dostaw gazu do Polski. Ponadto przedstawiono wykorzystani[...]
EN In the paper are presented the actual situation in natural gas trade and gas reserves. Also are shown the prognosis in gas industry in different world's regions. Else it the authors indicate the direction of gas supply diversification to Poland. The utilization of natural gas and coal in the electri[...]
11
100%
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
2001 R. 18/2 431-441
PL W artykule zostały omówione problemy związane z wykorzystaniem w energetyce gazu ziemnego. Na tle sytuacji związanej z rozmieszczeniem złóż i zasobów gazu ziemnego na świecie wskazano na możliwości szerszego wykorzystania gazu w energetyce, szczególnie w układach skojarzonych (kogeneracyjnych). Stwa[...]
EN The problems related to the natural energy application in power industry has been discussed in this paper. In view of the distribution of natural gas deposits and resources over the world, the authors discuss broader applicability of natural gas in power industry, co-generation systems in particular[...]
12
100%
Gospodarka Paliwami i Energią
2002 nr 3 7-9
13
80%
Karbo
2013 Nr 3 244--248
PL Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w Europie i na świecie oraz rozwój technologii wydobycia spowodował wzrost zainteresowania niekonwencjonalnymi złożami gazu ziemnego, w szczególności gazem łupkowym. Bazując na danych geologicznych oraz na analizie potencjału gazowego, szacuje się, że na ter[...]
EN The need to ensure energy security for Europe and the World and development of mining technologies has drawn attention to unconventional natural gas deposits, in particular the shale gas. Basing on the geological data and the gas potential analysis, it is assessed that there are considerable deposit[...]
14
80%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
2010 nr 173 97--104
15
80%
Silniki Spalinowe
PL W artykule opisano wybrane zagadnienia z Założeń konstrukcyjnych silnika gazowego A20G, które były podstawą do opracowania dokumentacji konstrukcyjnej silnika. Przedstawiono większość faktów i argumentów, w oparciu o które podjęto decyzję o budowie prototypu silnika 8A20G. Omówiono także podstawowe [...]
EN This paper describes the selected problems from "The A20G gas engine design assumptions" on base which the engine design documentation has been elaborated. There are presented most of facts and arguments on which the assembling of the 8S20G prototype engine has been decided. The main units and devic[...]
16
80%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
2010 nr 168 1-113
PL Przedmiotem pracy było wykonanie analizy zapotrzebowania Unii Europejskiej na gaz ziemny w perspektywie 2030 roku oraz określenie kierunków i możliwości dostaw tego nośnika energii do Unii Europejskiej. Wykonana analiza obejmuje: - określenie obecnej struktury energii pierwotnej Unii Europejskiej, w[...]
EN The Raport was elaboration of analysis of European Union demand for natural gas till year 2030 and definition of sources and possibilities of it's supply to European Union. The Report covers: - determination of present structure of primary energy in European Union including the role of indigenous pr[...]
17
80%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2009 z. 287 7-18
PL Metodykę oparto na ocenie kryteriów litologicznych, strukturalno-tektonicznych, sejsmotektonicznych, hydrogeologiczncyh, petrofizycznych, termicznych i ciśnieniowych. Zastosowano ją dla identyfikacji struktur wodonośnych perspektywicznych z punktu widzenia składowania gazu ziemnego i C02, na terenie[...]
EN The methodical approaches for identifying of perspective aquifer structures for natural gas and C02 storage indicated by the authors in previous works are applied for a part of North-Eastern Bulgaria. They are based on the main requirements for the suitability of the geological sites and are connect[...]
18
80%
Wiek Nafty : zeszyty naukowo-historyczne
19
80%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2010 Nr 2 87-88
PL Podziemne zbiornki gazu są szeroki stosowane. Gaz przechowuje się pod ciśnieniem od 7 do 20 MPa i w temperaturze od 20 do 35°C. Podczas przechowywania gaz jest nasycony wilgocią. Jednakże rozdzielany gaz powinien spełniać określone warunki. Aby uzyskać wymaganą zawartość wilgoci w gazie można zastos[...]
EN Underground storage reservoirs are widely used. Gas is stored at 7 to 20 MPa and 20 to 35°C. Gas is saturated by moisture during the storage period. However, distributed gas should meet certain conditions. To reach requested water content the following methods can be used: absorption to triethylengl[...]
20
80%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W regionie górnośląskim gaz ziemny występuje w kilku niewielkich złożach wieku karbońskiego i mioceńskiego. Nagromadzenia gazu ziemnego (metanu wolnego) zalegające w piaskowcach kartonu górnego współwystępują z metanem sortowanym w pokładach węglowych i eksploatowane są wskutek odmetanowania gazonoś[...]
EN The small natural gas reserves occur in the Upper Silesian region within Carboniferous and Miocene deposits. The free methane occurs together with the adsorbed one in coal seams and is exploited in order to reduce the gas emergency in coal mines. The novelty in Poland is the gas taking from the aban[...]
first rewind previous Strona / 37 next fast forward last