Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 70
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nanostruktura
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Karbo
1998 Nr 1-2 53-56
PL Dokonano badań strukturalnych materiałów węglowych otrzymywanych w procesie pirolizy z fazy gazowej przy udziale metali grupy przejściowej. Metody mikroskopii elektronowej (obrazy w jasnym i ciemnym polu widzenia, dyfrakcja elektronowa) pozwoliły na stwierdzenie obecności nanorurek. Szczególą uwagę [...]
EN Results of the study concerning the anodic oxidation of phenol on activated carbon fibres in alkaline solution were presented. Experimen- tal conditions of voltammetry method most favourable from the view-point of process kinetics were elaboraťed. It was consider reasons which limited the cyclic[...]
2
100%
Rudy i Metale Nieżelazne Recykling
3
88%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2003 Z. 216 17-29
PL W artykule przedstawiono podstawowe informacje o dotychczas stosowanych różnych metodach wytwarzania mikro- i nanostruktur. Scharakteryzowano procesy fotolitografii LIGA oraz metody wytwarzania nanorurek i kropek kwantowych. Porównano właściwości przedstawionych metod.
EN Miniaturisation of electronic devices: sensors, actuators etc occurs usually by using a suitable technology e.g.: photolithography, LIGA, chemical and plasma treatment of semiconductors. Photolithography is a specific variant of photography. This process consists of two stages: performing a mask a[...]
4
75%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono genezę, obserwowanego w ostatnich latach, dynamicznego rozwoju nanotechnologii na świecie, zapoczątkowanego w Stanach Zjednoczonych ze względu na największe skupienie potencjału naukowego i kapitałowego. Omówiono rodzaje nanomateriałów i ich już wdrożone zastosowania technic[...]
EN The paper presents a genesis of observed in last years dynamic development of nanotechnology originated in USA because of biggest concentration of scientific and capital potential. Types of nanomaterials are discussed and their technical applications first of all in the fields of electronics, inform[...]
5
75%
Inżynieria Materiałowa
2012 Vol. 33, nr 3 134--137
PL W pracy przedstawiono możliwości otrzymywania tytanu nanokrystalicznego metodami dużego odkształcenia plastycznego (SPD). Analiza wyników badań dotyczących rozdrobnienia ziaren tytanu tymi metodami potwierdza dużą efektywność wyciskania hydrostatycznego (HE). HE pozwala na uzyskanie dużej objętości [...]
EN In this study, the methods of producing nanocrystalline titanium using severe plastic deformation technique are described. The results obtained show that the most effective is the hydrostatic extrusion. Hydrostatic extrusion allows to obtain a large volume of nanocrystalline titanium in the form of [...]
6
75%
Zeszyty Naukowe. Rozprawy Naukowe / Politechnika Łódzka
2002 Z. 310 3-56
PL W pracy omówiono zależność struktury elektronowej i właściwości elektrycznych amorficznych szkliw germanowęglowych wytwarzanych w plazmie niskotemperaturowej od ich budowy chemicznej i nadcząsteczkowej. Główną uwagę skupiono na cienkich warstwach produkowanych z tertametylogermanu w reaktorze trójel[...]
EN The dependence of the electronic structure and electrical properties on molecular and supermolecular structures in the case of plasma deposited carbon-germanium glasses is reported. Particular attention is devoted to thin films produced from tetramethylgermane in the three-electrode reactor. Dependi[...]
7
75%
Inżynieria Maszyn
PL W artykule przedstawiono zmodyfikowaną technologię wytwarzania powłok ochronnych i dekoracyjnych z TiN na stopach magnezu, polegającą na zastosowaniu zmodyfikowanej metody PAPVD (Plasma Activated Physical Vapour Deposition). Zaprezentowano opis stanowiska badawczego do realizacji tej technologii ora[...]
EN In the paper a new technology for manufacturing of protective and decorative TiN coatings on magnesium alloys consisting in use of modified PAPVD (Plasma Activated Physical Vapour Deposition) method has been presented. Also investigation stand for realization of this technology and investigation res[...]
8
75%
Wiadomości Chemiczne
2007 [Z] 61, 3-4 189-229
EN Nanostructured energetic materials (nanoems) are compositions of a fuel and an oxidizer that are homogenous at a nanometric scale. They are prepared in three basic forms: (i) as thin multilayered foils consisting of alternating layers of oxidizer and fuel, (ii) mixtures of fuel and oxidizer nanopart[...]
9
75%
Archives of Materials Science
EN Ultrafine-grained (UFG) structures that can be formed in metallic materials subjected to severe plastic deformation (SPD), i.e. to high plastic deformation under high pressure, can lead to new properties of the materials. This paper presents the results of recent studies in this area focusing on the[...]
10
75%
Archives of Materials Science
EN Aluminium and graphite elemental powder mixtures containing 2.2 and 4.5 wt. % graphite were milled using a planetary ball mill in order to produce nanostructured Al-Al4C3 alloys. The structural evolution of powder particles was studied by x-ray diffractometry and hardness measurements. The results s[...]
11
75%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy przedstawiono wyniki badań nanostruktury wybranych materiałów polimerowych prowadzonych w czasie rzeczywistym oraz wykorzystaniu promieniowania synchrotronowego. Badania przeprowadzono dla jednorodnych kopolimerów etylenu i 1-alkenów oraz izotaktycznego polipropylenu metodą małokątowego rozp[...]
EN In this paper the results of nanostructure real-time investigations of chosen polymer materials carried out by means synchrotron radiation are presented. The homogeneous copolymer ethylene- 1-octene and isostatic polypropylene were investigated using small angle X-ray scattering method (SAXS). It wa[...]
12
75%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
2014 Vol. 14, no. 4 766--775
EN Dynamic pull-in instability of vibrating nano-actuators in the presence of actuation voltage is studied in this paper through introducing the closed form expression for the fundamental frequency of beam-type nano-structure. The fringing field effect and dispersion forces (Casimir and van der Waals a[...]
13
75%
Inżynieria Materiałowa
2015 Vol. 36, nr 5 229--232
PL Różne metody mogą być stosowane do poprawy właściwości materiałów na bazie magnezu. Modyfikacje te obejmują między innymi zmiany w składzie chemicznym i fazowym. Metodą mechanicznej syntezy przygotowano nanokrystaliczne proszki stopu na bazie magnezu. Sprawdzono wpływ różnych warunków mielenia na zm[...]
EN Various methods can be used to improve properties of Mg-based materials. These modifications include alterations of the chemical composition or microstructure modification. Nanostructured Mg-based alloy powders were produced by mechanical alloying method. The effect of different milling conditions o[...]
14
75%
Polish Journal of Chemical Technology
EN Molecular nanostructures, such as nanotubes and nanocapsules, represent ideal building blocks for nanoelectronic devices due to their unique electronic properties. We have presented recent progress in the formation of the novel nanostructures which have been produced by the substitution reaction fro[...]
15
75%
Inżynieria Powierzchni
2014 nr 4 19--22
PL W pracy przedstawiono wyniki badań mikrostruktury powłoki natryskanej plazmowo z zawiesin zawierającej nanometryczne i submikronowe ziarna Al2O3. Natryskana powłoka charakteryzowała się mikrostrukturą bi-modalną, składającą się z obszarów całkowicie przetopionych oraz z obszarów częściowo przetopion[...]
EN This paper presented results of microstructure researches of the plasma sprayed coating with application of Al 2O3 powder suspension containing nanometric i submikron grains. The sprayed coating showed a bi-modal structure composed of both fully melted region and partially melted regions included co[...]
16
75%
Inżynieria Materiałowa
2004 R. XXV, nr 3 124-128
PL Stop AlMg5 odkształcono metodą cyklicznego wyciskania ściskającego (CWS), a następnie wyżarzono w różnych warunkach czasowo - temperaturowych. Struktura stopu AlMg5 po odkształceniu rzeczywistym phi = 14 wykazywała obecność licznych pasm i mikropasm przecinających się wzajemnie na tle gęstych skupis[...]
EN AlMg5 alloy was deformed by the method of cyclic extrusion compression (CEC) and next annealed in various time and temperature conditions. The structure of AlMg5 alloy after true deformation phi = 14 showed the presence of intersecting numerous bands and microbands against the background of dense di[...]
17
63%
Prace Instytutu Odlewnictwa
PL Inteligentne nanomateriały to takie, których struktury i elementy wykazują osobliwe i doskonale rozwinięte właściwości fizyczne, chemiczne, biologiczne spowodowane ich nanorozmiarami. Otrzymywaniem i zastosowaniem inteligentnych nanostruktur, w których co najmniej jeden wymiar jest wyrażony w skali [...]
EN Smart nanomaterials are those whose structures and components exhibit peculiar and well-developed physical, chemical, and biological properties caused by their nanosized dimensions. It is nanotechnology that deals with the problem of obtaining and using smart nanostructures, in which at least one di[...]
18
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 7a 305-308
PL Przeprowadzono badania mechanizmu przenoszenia ładunków i magnetoprzewodzenia w nanostrukturach n-Si/SiO2/Ni z ziarnistymi nanocząstkami Ni rozmieszczonymi w porach SiO2 w zakresie temperatur 2 - 300 K oraz przy indukcji magnetycznej do 8 T. W nanostrukturach n-Si/SiO2/Ni w temperaturze około 25 K z[...]
EN The study of the carrier transport and magnetotransport in n-Si/SiO2/Ni nanostructures with granular Ni nanorods embedded into the pores in SiO2 was performed over the temperature range 2 – 300 K and at the magnetic field induction up to 8 T. In n-Si/SiO2/Ni nanostructures at temperatures of about 2[...]
19
63%
Obróbka Plastyczna Metali
PL W ostatnich latach coraz większym zainteresowaniem materiałoznawców cieszą się materiały prawie nanostrukturalne (submikronowe) i nanostrukturalne. Materiały nanokrystaliczne charakteryzują się mikrostrukturalną długością i wielkością ziaren do 100 nm. Materiały o wielkości ziarna 0,1-0,3 mm klas[...]
EN In recent years, near-nano (submicron) and nanostructured materials have attracted more and more attention from the materials community. Nanocrystalline materials are characterized by a microstructural length or grain size of up to about 100 nm. Materials having grain size of 0.1-0.3 mm are classif[...]
20
63%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The main aim of the this research was the investigation of the structure and the mechanical properties of the nanocomposite TiAlSiN, CrAlSiN, AlTiCrN coatings deposited by cathodic arc evaporation method onto hot work tool steel substrate. Design/methodology/approach: The surfaces’ topograp[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last