Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nanocrystalline magnets
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Napędy i Sterowanie
2013 R. 15, nr 3 124--127
PL W greckich przekazach najstarsze informacje o rudzie magnetytu pochodzą z około 800 roku p.n.e. Ich nazwa pochodzi od miasta Magnesia w obecnej Turcji, niedaleko Izmiru. Sposób wykonywania igieł kompasów opisano już w kronice dynastii Sung (960–1279). Namagnesowana igła, umieszczona w cienkiej rurce[...]
2
84%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Zbadano wpływ wygrzewania na skład fazowy i właściwości magnetyczne taśm nanokompozytowych Nd9Fe84Zr1B6 otrzymanych metodą szybkiego chłodzenia cieczy na wirującym miedzianym bębnie. Badania mikrostruktury potwierdzają zależności krzywych termomagnetycznych, z których wynika, że stop składa się z zi[...]
EN The effect of the annealing on the phase composition and magnetic properties of nanocomposite melt-spun Nd9Fe84Zr1B6 ribbons has been investigated. From the X-ray diffraction studies confirmed be thermomagnetic curves measurements results that the microstructure of the material investigated is compo[...]
3
84%
Ochrona przed Korozją
2010 nr 11 613-615
PL Materiał magnetyczny RE9(Fe,M)77B14 otrzymany w jednostopniowym procesie metodą suction casting efektywnie pasywuje się w zakwaszonym środowisku fosforanowym (o pH = 3), a ekspozycja w tym roztworze prowadzi do wytworzenia warstwy ochronnej i zahamowania głównie procesu anodowego roztwarzania materi[...]
EN The RE9(Fe,M)77B14 nanocrystalline magnetic material obtained in single step processing route passivate effectively in acidified (pH = 3) phosphate solution. In such a solution the anodic process is predominantly inhibited. Protective surfacial layers produced on the tested material as an effect of [...]
4
84%
Archiwum Nauki o Materiałach
2003 T. 24, nr 4 311-325
PL Badano nanokrystaliczne magnesy NdxFe94-xB6 (dla x=6, 11, 15 i 18) wytworzone metodą mechanicznej syntezy. Stosując mikroskopię optyczną i elektronową określono wpływ składu chemicznego na mikrostrukturę. Stosując dyfrakcję rentgenowską i spektroskopię moesbauerowską stwierdzono występowanie różnic [...]
EN The nanocrystalline NdxFe94-xB6 (where x=6, 11, 15 and 18) magnets produced by mechanical alloying were examined. The effect of chemical composition on microstructure applying optical and electron microscopy was studied. Using X-ray diffraction and Moessbauer spectroscopy the differences between equ[...]
5
84%
Archiwum Nauki o Materiałach
2003 T. 24, nr 4 327-342
PL Badania przeprowadzono na nanokrystalicznych magnesach Sm-Fe-N wytwarzanych różnymi metodami: mechanicznej syntezy (MA), długotrwałego mielenia (MM), szybkiego chłodzenia ze stanu ciekłego (RS) i wykorzystując rozkład i rekombinację fazy magnetycznie twardej w procesie nasycania wodorem (HDDR). Rodz[...]
EN Investigations were carried out on nanocrystalline Sm-Fe-N magnets produced by different methods: mechanical alloying (MA), mechanical milling (MM), rapid solidification from liquid state (RS) and using disproportionation and recombination of hard magnetic phase during hydrogenation process (HDDR). [...]
6
67%
Archives of Materials Science
EN The nanocomposite Nd2Fe14B/alpha-Fe magnets with different grain size produced by mechanical alloying were studied. The phase composition of the magnets was determined on the basis of X-ray diffraction and Moessbauer spectroscopy. It was stated that the alloy is composed of three phases (with differ[...]
7
67%
Archiwum Nauki o Materiałach
PL W pracy badano nanokrystaliczne materiały Nd-Fe-B otrzymane różnymi metodami: przez mechaniczne mielenie (MM), mechaniczną syntezę (MA) oraz przez szybkie chłodzenie ze stanu ciekłego (RS). Porównanie mikrostruktury i właściwości uzyskanych magnesów wykazało, że zależą one silnie od zastosowanej met[...]
EN Nanocrystalline permanent magnet Nd-Fe-B, obtained by different methods: mechanical alloying (MA), mechanical milling (MM) and rapid solidification (RS) were investigated. Microstructure and properties of these magnets depend on the processing method. Mechanical alloying of Nd, Fe and FeB powders re[...]
8
67%
Archiwum Nauki o Materiałach
2001 T. 22, nr 3 179-189
PL Określono wpływ zawartości Nd i temperatury wygrzewania na właściwości magnetyczne nanokrystalicznych magnesów Nd-Fe-B wytwarzanych metodą mechanicznej syntezy. Stwierdzono wzrost koercji JHc oraz obniżenie remanencji Jr i maksymalnej gęstości energii magnetycznej (BH)max wraz ze wzrostem zawartości[...]
EN The influence of Nd content and annealing temperature on magnetic properties of Nd-Fe-B magnets produced by the mechanical alloying method were investigated. With increasing Nd content from 6% at. to 18% at. increase of coercive field JHc and decrease of remanence Jr and energy product (BH)max were [...]
9
67%
Inżynieria Materiałowa
PL Opracowano model wiążący zjawisko podwyższonej remanencji ze strukturą fazową magnesów nanokrystalicznych. Przyjęto, że w próbce izotropowej, której remanencję można obliczyć z prawa Stonera-Wohlfartha w wyniku działania zjawiska podwyższenia remanencji tworzy się pewien obszar o właściwościach mate[...]
EN A simple geometrical model which describes enhanced remanence in nanocrystalline magnetic materials in terms of their phase constitution has been formulated. It has been assumed that in isotropic material, the remanence value which can be calculated on a basis of the Stoner - Wohlfarth model for the[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last