Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 32
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nachylenie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Budownictwo
2002 R. 58, nr 6 329-331
PL Przedstawiono wyniki pomiarów wykonanych za pomocą inklinometru, dotyczących ściany szczelinowej stanowiącej obudowę wykopu, kotwionej w trzech poziomach kotwiami gruntowymi. Wyniki takich pomiarów mogą być wykorzystane do oceny zachowania się konstrukcji ściany szczelinowej.
EN Results of inclinometer measurements of tilt changes of cavity wall, securing deep cut and anchored at three levels are presented. Results of such measurements may be helpful in construction of cavity walls and in evaluation of their behaviour.
2
75%
Control and Cybernetics
EN The problem considered in the paper can be described as follows. We are given a continuous mapping from one metric space into another which is regular (in the sense of metric regularity or, equivalently, controllability at a linear rate) near a certain point. How small may be an additive perturbatio[...]
3
75%
Przegląd Budowlany
4
63%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2006 T. 6, z. 2 203-211
PL Badaniom poddano 210 próbek materiału roślinnego i glebowego (głównie gleby brunatne) z użytków zielonych położonych w paśmie Radziejowej Beskidu Sądeckiego. Materiał badawczy był zróżnicowany pod względem warunków siedliskowych (wysokość nad poziomem morza 360-960 m; pH gleby 3,59-6,53; udział traw[...]
EN In the Radziejowa mountain range in the Beskid Sądecki Mts 210 samples of plant material were collected from grasslands (mainly brown soil). The material originated from diversified habitat conditions (altitude 360-960 m a.s.l., pH 3.59-6.53; share of grasses in sward 6-87%). Plant communities were [...]
5
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Publikacja przedstawia wyniki badań polowych sita daszkowego żaluzjowego zamontowanego w kombajnie zbożowym New Holland Bizon Z 058 przeprowadzonych na terenach nachylonych. Badania potwierdziły możliwość uzyskania wysokiej czystości zbieranego ziarna poprzez zastosowanie sita daszkowego do pracy w [...]
EN The article presents results of field's research of a canopy sieve installation in combine harvester New Holland Bizon Z-058, working on sloping areas. The research confirmed the possibilities of getting high cleanliness of seed by using the canopy sieve to work on sloping areas.
6
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Wpływ nachylenia poprzecznego płaszczyzny roboczej sita skutkuje rosnącą asymetrią rozkładu masy przesianej. Rozkład masy przesianej w nachyleniu wzdłużnym opisuje statystyczny rozkład Gamma. Wzrost nachylenia ß- skutkuje pogorszeniem rozkładu masy przesianej.
EN Transverse inclination of sieve working plane increases sieved mass distribution asymmetry. Statistical gamma distribution characterises sieved mass distribution for longitudinal inclination. Increase of ß- inclination results in deterioration of sieved mass distribution.
7
63%
Inżynieria Rolnicza
PL W publikacji przedstawiono wyniki badań eksploatacyjnych-polowych sita dwupłaszczyznowego zamontowanego w kombajnie zbożowym. Badania przeprowadzono w gospodarstwach rolnych województwa dolnośląskiego na polach o nachyleniu do 15°. Pobierano próby ziarna w warunkach jazdy kombajnu pod górę, przy nas[...]
EN The paper presents the results of field investigation of the operation of a two-plane sieve mounted in a combine harvester. The testing was carried out on farms located in the Lower Silesia province, in the fields, the slope of which did not exceed 15°. Samples of seeds were taken when the combine h[...]
8
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Analiza wzdłużnego rozkładu przesiewalności wykazała, że wzrost nachylenia płaszczyzny głównej sita żaluzjowego (nachylenia terenu), skutkuje pogorszeniem rozkładu przesiewalności. Eksploatacyjnym skutkiem pogorszenia przesiewalności może być wzrost strat ziarna.
EN Analysis of longitudinal sievability distribution has proven that the increase of shutter screen principal plane inclination (site sloping) results in deterioration of sievability distribution. As regards screen operation, sievability deterioration may result in increased grain losses.
9
63%
Polish Journal of Chemical Technology
EN The methane transformation into C2 hydrocarbons was studied under plasma conditions using a new developed laboratory gliding arc (Glid-Arc) reactor operated at the frequency of 50 Hz. The methane processing was carried out in gas mixtures CH4+H2 and acetylene was found to be the main product with a [...]
10
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
2015 Z. 21 (171) 168--176
EN Expert characteristics of the highway, allowing to define condition of a covering, its geometry, visibility, etc., influencing the road accident (RA) mechanism are considered. Road transport examination is urged to establish all reasons and the conditions promoting studied road accident. Values of c[...]
RU Рассмотрены показатели качества и безопасности автомобильной дороги, позволяющие определить состояние покрытия, ее геометрию, видимость и т.п., влияющие на механизм дорожно-транспортного происшествия (ДТП). Дорожно-транспортная экспертиза призвана устанавливать все причины и условия, способствовавши[...]
11
63%
Journal of Sustainable Mining
EN The results of marking average courses of subsidence measured on the points of measuring line no. 1 of the “Budryk” Hard Coal Mine, set approximately perpendicularly to a face run of four consecutively mined longwalls in coal bed 338/2 have been presented in the article. Smooth splines were used to [...]
12
63%
Archives of Mining Sciences
2014 Vol. 59, no. 1 179--188
PL Celem pracy jest zbadanie warunku stabilności skarpy w oparciu o metody szacunkowe wykorzystujące elementy logiki rozmytej i teorii prawdopodobieństwa. Z uwagi na zastosowanie tych teorii w parametrach wejściowych uwzględniono niedokładność, niepewność i niejednoznaczność, dlatego też obliczone wspó[...]
EN The main purpose of this paper is to investigate the slope stability condition by using fuzzy estimation method based on fuzzy possibility theory. Due to use of this theory, the inaccuracy, ambiguity and uncertainty in input parameters are considered and therefore, the calculated factor of safety (F[...]
13
63%
Inżynieria Rolnicza
2005 R. 9, nr 3 71--78
PL W pracy przedstawiono badania stanowiskowe sita daszkowego żaluzjowego pracującego w wielokierunkowym nachyleniu ±15°. Uzyskane wyniki stanowiskowe zweryfikowano w badaniach polowych montując go w kombajnie zbożowym New Holland Bizon Z 058 w zakresie kątów od 5,2° do 8,7°. Badania potwierdziły możli[...]
EN The paper presents stand research on a canopy shutter sieve working in multidirectional sloping of ±15°. The obtained stand results were compared in field research by mounting it in a combine harvester New Holland Bizon Z 058 at angles from 5,2° to 8,7°. The research confirmed the possibility of lim[...]
14
63%
Reports on Geodesy
2005 z. 2/73 133-138
EN Near the IGS Station GOPE ( SE from Prague) the locality of significant recent slope movements was identified by geomorphological investigations. In the frame of complex screening of environs of geodynamic station GOPE 5 epochs of observations were performed at given network every half year (9.2002[...]
15
63%
Inżynieria Rolnicza
2002 R. 6, nr 6 137--142
PL Przedstawiono wyniki dotyczące badań przesiewalności ziarna pszenicy na sicie żaluzjowym daszkowym. Daszki sita były ustawione pod kątem 5°, 10°, 15°. Stwierdzono, że zmiana nachylenia daszków sita nie pogarsza warunków separacji masy zbożowej.
EN Investigation results dealing with the screening of wheat grain on a shutter-canopy sieve were presented. The sieve canopies were positioned at inclination angles of 5, 10 and 15 deg. It was stated that changing of the canopy inclination angle did not impair the conditions of wheat grain screening.
16
63%
Mechanik
2018 R. 91, nr 11 966--969
PL Przedmiotem artykułu jest przedstawienie nowych, geometrycznych metod wielkoskalowych w opisie topografii powierzchni. Istotnym zagadnieniem w inżynierii powierzchni jest znalezienie zależności funkcyjnych między procesem wytwarzania a uzyskaną topografią lub między topografią a zjawiskami występują[...]
EN The aim of this paper is to demonstrate the use of novel geometric multiscale methods in the characterization of surface topographies with a view to establishing functional relations between formation processes and resulted topography or between topography and its performance during interaction with[...]
17
63%
Journal of Water and Land Development
2019 no. 41 61--68
PL Czas koncentracji Tc definiuje się jako czas, który upływa od początku opadu infiltrującego glebę do osiągnięcia stałej prędkości infiltracji (fc), co oznacza zrównoważone tempo przepływu podpowierzchniowego. W hydrologii czas koncentracji odgrywa znaczącą rolę w ocenie transformacji opadu w odpływ [...]
EN Time of concentration, Tc, is defined as time elapsed from the beginning of rainfall infiltrated into soil layer until it reaches a constant infiltration rate (fc) which is indicated an equilibrium subsurface flow rate. In hydrological view, time of concentration plays a significant role in elaborat[...]
18
63%
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
PL Eksploatacja ropy i gazu prowadzi do obniżenia ciśnienia eksploatowanego fluidu wypełniającego pory skalne, a tym samym do zaburzenia istniejącego stanu równowagi w skałach złożowych. W konsekwencji powoduje to deformację złoża porowatego którą można opisać m.in. za pomocą teorii konsolidacji Biota.[...]
EN Underground exploitation lead to decrease a fluid pressure inside porous rock mass and to the disturbances of initial state of stress inside a strata. Consequently, it cause a deformation of porous deposit which can be describe by Biot's theory. It's produce a movements of overburden rock mass reach[...]
19
51%
Engineering Transactions
EN In this paper, we evaluate the sliding and the loosening behavior of thread joints (M16 bolt-nut fastener) under transverse loading. First, the critical relative slippage (Scr), less than the displacement in which the thread joints can keep the fastening, are obtained by the cyclic loading tests. Th[...]
20
51%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL Odchylenie okien i szyb zespolonych od pozycji pionowej pogarsza ich izolacyjność cieplną (współczynnik przenikania ciepła Ug i Uw). Ponieważ laboratoria zwykle są wyposażone w aparaturę umożliwiającą badanie szyb i okien usytuowanych w pozycji pionowej, dlatego w niniejszym artykule zaproponowano p[...]
EN Deviation of windows and insulation glass units from vertical position causes deterioration of their thermal insulation (thermal transmittance Ug and Uw). Because laboratories are usually equipped — with apparatus for testing glazing and windows in vertical position, therefore in this paper, the s[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last