Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 85
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  municipal wastes
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
2002 Vol. 36 nr 5 183-186
PL W artykule przedstawiono teoretyczne podstawy procesu beztlenowego biorozkładu związków organicznych. Krótko scharakteryzowano metody fermentacji metanowej i omowiono przykładowe instalacje techniczne, stosowane do rozkładu organicznej frakcji odpadów komunalnych. przedyskutowano także możliwości wy[...]
EN The paper gives information on the theoretical basics of anaerobic digestion of organic matter. In the article methane fermentation methods have been briefly characterised and chosen technical installations used for digestion of the biodegradable fraction of municipal solid waste have been presented[...]
2
80%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2009 nr 164 63-68
PL Skład morfologiczny odpadów komunalnych zależny jest od wielu czynników, między innymi od: stanu zamożności mieszkańców, wielkości aglomeracji, rodzaju zabudowy (budownictwo wielorodzinne, domy jednorodzinne, budynki administracji), nasycenia terenu obiektami usługowymi oraz innymi obiektami niemies[...]
EN Morphological composition of municipal waste depends an many factors such as the wealth of inhabitants, agglomeration size, type of buildings (blocks of flats, family detached and semi- detached houses, office buildings) the amount of other objects used for different purposes, technical and sanitary[...]
3
80%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2007 nr 145 129-135
PL W artykule przedstawiono zasady gospodarowania odpadami w odniesieniu do przepisów legislacyjnych obowiązujących w Unii Europejskiej. Zwrócono uwagę na aktualny stan prawny obowiązujący w Polsce jak również odniesiono się do Krajowego Planu Gospodarki Odpadami. Opisano funkcjonowanie systemu gospoda[...]
EN Aim of the article is presentation of municipal waste management rules in Poland according to European Union legislations in 2007-2013.
4
80%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2007 nr 145 177-182
PL W pracy przedstawiono skład morfologiczny odsiewu (Phi> 60 mm) odpadów komunalnych, pozostałego po procesach mechanicznej segregacji oraz selekcji ręcznej prowadzonych w Zakładzie Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych (ZOiSOK) w Leśnie Górnym. Frakcja ta, po sprasowaniu (2,5-krotne zagęszczenie)[...]
EN The paper presents mechanical composition of municipal waste screenings (Phi > 60 mm) obtained after the process of mechanical segregation and manual selection in Municipal Waste Landfilling and Recovery Plant (ZOiSOK) in Leśno Górne. This fraction, after pressing (2.5-fold densification),is placed [...]
5
80%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2009 nr 164 107-116
PL W metodach biochemicznych przeróbki odpadów (nazywanej też biologicznym przetwarzaniem odpadów) stosowane są dwie podstawowe metody: kompostowanie i fermentacja beztlenowa. Ograniczenie możliwości stosowania składowania jako metody unieszkodliwiania odpadów ulegających biodegradacji spowodowało wzro[...]
EN Mechanical and biological treatment of waste (bought aerobic and anaerobic) due to EU landfill regulation is important technological method of msw treatment. The paper is presenting chosen information on composting and mechanical-biological treatment of municipal solid waste's organic fraction.
6
80%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2007 nr 145 31-37
PL W artykule przedstawiono problematykę prognozowania produktywności gazowej składowisk odpadów komunalnych z wykorzystaniem modeli matematycznych.
EN The main purpose of work is landfill gas forecasting on the base of mathematical models.
7
80%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2007 nr 145 253-262
PL Referat omawia Dyrektywę IPPC i związany z nią dokument wydawany przez administrację państwową - organ ochrony środowiska, to jest Pozwolenie zintegrowane. W omówieniu przedstawiono znaczenie pozwolenia zintegrowanego dla składowisk odpadów komunalnych zakwalifikowanych do tzw. instalacji IPPC.
EN The paper describes the IPPC Directive, and correspondent document issued by national administration - environmental protection agency, the integrated permit. The general description presents the significance of an integrated permit for municipal landfills classified as IPPC installations.
8
80%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2009 nr 164 141-152
PL W artykule podjęto próbę uporządkowania i przedstawienia propozycji podstawowych kryteriów oceniających inwestycje w gospodarce odpadami komunalnymi. Sformułowanie ich, analiza oraz określenie wartości wymaga kompleksowych i planowanych działań. Prawidłowe gospodarowanie odpadami może, bowiem przyni[...]
EN The proposal for arrangement basic criteria for appraisal investment projects of municipal waste has been presented in the paper. It's identification and analysis and evaluation required complex and planned activities. Proper waste management can bring not only ecological profit but also economic on[...]
9
80%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2009 nr 164 89-95
PL Artykuł zawiera ocenę wpływu zmian w zakresie gospodarowania odpadami jakie Polska zobowiązała się wprowadzić począwszy od roku 2010 na możliwości wykorzystania produkowanego na składowiskach odpadów komunalnych biogazu. Przedstawiono wyliczenia produktywności gazowej dla składowisk o zróżnicowanej [...]
EN The article discusses the evaluation of impact of changes in waste management which Poland has committed to implement by 2010, on possibilities of utilization of municipal landfill biogas. Included are calculations of biogas productivity for varied landfills with an feasibility evaluation of further[...]
10
80%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2007 nr 145 215-220
EN There are 572 sanitary waste landfills in the Lviv Oblast, 52 out of which are city and 519 - rural. They occupy the territory of about 350 ha. Most grounds exploited with violation of burial place of wastes technology and without the preventive measures against environment contamination. To improve[...]
11
80%
Energetyka
2012 nr 5 241-243
PL Przedstawiono argumenty ekologiczne, technologiczne i ekonomiczne na poparcie tez zawartych w artykule. Stwierdzono, że budowa spalarni przekreśla możliwości rzeczywistej utylizacji odpadów i gospodarczego ich wykorzystania.
EN Presented are ecological, technological and economic arguments to back up theses contained in the article. Ascertained is that building of an incineration plant shatters all prospects of a real recycling of wastes and their further economic utilization.
12
80%
Przemysł Chemiczny
2010 T. 89, nr 4 330-337
13
80%
Transport Przemysłowy
2004 nr 4 (18) 54-57
PL Przepisy ochrony środowiska obowiązujące w Unii Europejskiej wymuszają podjęcie skomplikowanych przedsięwzięć logistycznych w zakresie gospodarki odpadami w Polsce. Szacuje się, że co roku przybywa w Polsce 120 mln ton odpadów. Rynek odpadów podlegających przetwarzaniu, o znacznym udziale odpadów ko[...]
EN Household waste collection is the backbone of the municipal ecologistics. Municipal waste transport system management consists of trip planning accordingly to household locations, waste container types, street traffic organisation, waste equipmen and treatment, storage and disposal facilities locati[...]
14
80%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
1999 Vol. 33 nr 6 237-241
PL Przedstawiono wytyczne bezpiecznego ekologicznego składowania odpadów komunalnych z uwzględnieniem przepisów krajowych (ustawa o odpadach) oraz niektórych wymagań UE w sprawie składowania odpadów, które są szersze od krajowych regulacji i w niedalekiej przyszłości będą obowiązywać nasz kraj.
EN Guidelines to safe, ecological deposition of municipal wastes including national regulations (the Waste Act) and some of the European Union requirements in this field (much more extensive than the Polis h ones but soon also valid here) have been presented.
15
80%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
1999 Vol. 33 nr 3 112-117
PL Aktualne opracowania wskazują, że odpady opakowaniowe stanowią ok. 30% objętości odpadów komunalnych. Jednym z najpoważniejszych problemów utrudniających utylizację jest stosowanie do ich produkcji różnorodnych tworzyw sztucznych. W artykule wskazano główne źródła oraz rodzaje tworzyw występujących [...]
EN Recent studies revealed that 30% of all municipal wastes are package-wastes. One of the most serious problems that make their recycling more complicated is the variety of materials the packages are made of. In the article main sources and kinds of plastics in municipal wastes have been pointed out. [...]
16
80%
Gospodarka Paliwami i Energią
1999 nr 7 17-22
PL Przedstawiono analizę procesu pirolizy i rozważono możliwość zastosowania jej jako metody utylizacji wybranych rodzajów odpadów. Przedstawiono wyniki eksperymentalnej pirolizy palnej frakcji odpadów komunalnych (RDF). Porównano procesy pirolizy i spalania odpadów.
EN Analysis of pyrolisis process has been performed and possibilities of its use as a method for solid wastes utilisation have been considered. Results of experimental pyrolysis of refuse derived fuel (RDF) have been presented. Pyrolisis and combustion of wastes has been compared.
17
80%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
PL W artykule przedstawiono wyniki badań odpadów komunalnych prowadzonych na terenie różnych jednostek administracyjnych kraju w okresie ostatnich kilku lat. Poznanie parametrów ilościowych i jakościowych odpadów zmieniających się w skutek różnorodnych uwarunkowań ma istotne znaczenie z punktu widzenia[...]
EN The main focus of this study is to present the research results on municipal wastes carried out in different administrative units in Poland within the recent years. Knowledge on the change of waste parameters both: quantitative and qualitative due to a variety of conditions, is very important from t[...]
18
80%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
2002 Vol. 36 nr 4 160-166
PL W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych przeprowadzonych dla określenia ilosci biogazu odprowadzanego z bryły składowiska przy samoczynnym wypływie do atmosfery. Wyniki badań posłużyły do oceny wpływu niekontrolowanej emisji biogazu na stan powietrza atmosferycznego.
EN The article presents results of experimental studies conducted to define the volume of biogas self-released from a landfill site into the atmosphere. Data from the studies were used to assess the impact of uncontrolled biogas emission on the condition of atmospheric air.
19
80%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
PL W województwie śląskim wytwarza się rocznie około 1,5 mln Mg odpadów komunalnych. Zaledwie 6% z tej ilości jest odzyskiwanych w wyniku selektywnego zbierania bądź kompostowania. Brak postępów w rozwoju nowoczesnych technologii jest niepokojący, zwłaszcza w sytuacji konieczności wypełnienia zobowiąza[...]
EN Annually, 1.5 million Mg of municipal wastes are produced in the Silesian Voivodeship. Only 6% of this amount is recovered by selective collection or composting. Lack of advancement in the development of new technologies seems alarming, particularly in the context of the obligation to fulfill the EU[...]
20
80%
Oceanological Studies
EN The potential chemical impact of a treated sewage discharged from the "Gdansk-Wschod" Sewage Treatment Plant to the Gulf of Gdańsk was studied. A physical and chemical investigation of the sediments sampled in the area of the planned collector outlet as well as results of an earlier research were th[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last