Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 74
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  municipal sewage sludge
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Forum Eksploatatora
2011 Nr 2 (53) 34-37
PL Po wejściu Polski do struktur Unii Europejskiej i przystosowaniu prawa polskiego do unijnego problem zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych stał się jednym z podstawowych problemów oczyszczalni ścieków. Do tej pory końcowym etapem przeróbki osadów ściekowych na oczyszczalniach było ich mecha[...]
2
80%
Forum Eksploatatora
2011 Nr 2 (53) 30-33
PL W roku 2008 wytworzono w Polsce 567,3 tyś. ton s.m. komunalnych osadów ściekowych 11]. Co więcej, szacuje się, iż ilość ta w roku 2018 wyniesie aż 706,6 tyś. ton s.m., zaś w roku 2020 już niemal milion ton s.m. [2]. Polskie oczyszczalnie ścieków obsługują w Polsce 63% społeczeństwa. Wskaźnik ten w k[...]
3
80%
Journal of Ecological Engineering
EN The paper presents the findings from research on physical chemical parameters as well as on microbiological-parasitological municipal sewage sludge from one mediumsized and three small municipal sewage treatment plants from the area of Kraków district. The research was conducted in the years 2007-20[...]
4
80%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2014 Nr 4 290--291
PL Konwersja osadów ściekowych w energię użyteczną powinna być poprzedzona poznaniem właściwości fi zykochemicznych potencjalnego materiału palnego. Parametry energetyczne paliwa zależą od kluczowych wskaźników jak: zawartość wody, substancji lotnych i mineralnych, ciepło spalania oraz wartość opałowa. [...]
EN Converting sludge into useful energy should be preceded by knowledge of physicochemical properties of potential combustible material. Energy consumption parameters depend on a few key indicators, including: water, volatile matter and minerals content, combustion heat and calorific value. An attempt [...]
5
80%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W publikacji omówiono możliwości przyrodniczego wykorzystania komunalnych osadów ściekowych jako kompozytu stanowiącego pełnowartościowy zamiennik gleby. Scharakteryzowano uwarunkowania formalnoprawne gospodarowania osadami ściekowymi w celach rekultywacji gruntów. Na przykładzie kopalni kruszywa na[...]
EN The use of sewage sludge for reconstruction of surface soil is presented in the paper. Legal and formal conditions for the use of the sewage sludge in soil reclamation are described. Reconstruction of surface soil by means of sewage sludge at Mękarzowice Sand Mine (Poland) was shown.
6
80%
Journal of Ecological Engineering
EN In the study the physicochemical properties of selected municipal sewage sludge were compared using the reports on waste generation from the years 2007–2012 in the Mazovia voivodship. The selection was done on the basis of different methods of sludge processing and the number of equivalent inhabitan[...]
7
70%
Journal of Ecological Engineering
2017 Vol. 18, nr 5 235--245
EN The experiment was based on two factors: 4-levels of fertilization with ash from biomass - 0; I - 4.28; II - 8.57; III - 12.85 tha-1 and 2-levels of fertilization with sewage sludge: 0; 1–30.3 tha-1. The experimental plant was Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.), Giga[...]
8
70%
Journal of Ecological Engineering
EN Municipal sewage sludge contains many valuable nutrients which can be used in the cultivation of energy crops. Application of large doses of sewage sludge can be a cause of environmental pollution, especially with nutrients. The multiflora rose and the Virginia fanpetals are plants with high nutriti[...]
9
61%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2011 Nr 2 58-62
PL Analiza teoretyczna możliwości współspalania komunalnych osadów ściekowych z węglem kamiennym w obiektach energetyki zawodowej (kotły WR-25, CFB-420 oraz OP-230). Przeprowadzona analiza uwzględnia różny udział masowy osadów ściekowych w badanej mieszance paliwowej (0%-20%) i szeroki zakres zmian sto[...]
EN Theoretical analysis of the possibility of co-combustion municipal sewage sludge with the coal in objects of power sector (WR- 25 boiler, CFB- 420 and OP- 230). This analysis takes into different mass fraction of sludge in the test fuel blend (0 % - 20%) a wide range of changes in excess air ratio ?[...]
10
61%
Forum Eksploatatora
2013 Nr 2 (65) 46-49
PL Nowa ustawa o odpadach — ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. (DzU. z 2013 r. poz. 21) — znacząco zmodyfikowała dotychczasowy system gospodarowania odpadami. Wprowadzone zmiany dotyczą także zasad, na których jest prawnie dopuszczalny odzysk komunalnych osadów ścieków polegający na ich zastosowaniu w ro[...]
11
61%
Forum Eksploatatora
2011 Nr 3 (54) 32-34
PL Na dzień dzisiejszy niewiele jest przykładów kompleksowego sposobu zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych z krajowych oczyszczalni ścieków. Niezależnie od zastosowanej technologii, ostatecznie osady w przetworzonej formie trafiają do gleby (komposty, susz osadowy, preparaty wapniowe), chocia[...]
12
61%
Forum Eksploatatora
2014 Nr 1 (70) 20-23
PL Pomimo, że upłynął już ponad rok od wejścia w życie „nowej” ustawy o odpadach (ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.), to ciągle wiele kontrowersji związanych jest z określeniem prawidłowego sposobu pozbywania się przez oczyszczalnie ścieków (a właściwie wytwórców odpadów) komunalnych osadów ściekowych. [...]
13
61%
Rocznik Ochrona Środowiska
2010 Tom 12 365-380
PL Z chwilą wejścia Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 r. w naszym kraju zaczęły obowiązywać standardy i normy europejskie m.in. w zakresie ochrony środowiska. Jednym z elementów wymagających jeszcze uregulowania, jest emisja do środowiska nieprzyjemnych zapachów w wyniku funkcjonowania takich [...]
EN Emission of unpleasant odours is noxious for both plant workers and residents of surrounding areas, where odours are emitted. In the case of low emissions, the concentration of odour substances are low, and despite of the low odour detection thresholds, they cause significant noxiousness, it is poss[...]
14
61%
Materiały Ceramiczne
PL Wykonano w ramach grantu KBN 7T09D05921. Stały wzrost ilości komunalnych osadów ściekowych rodzi potrzebę poszukiwania nowych metod utylizacji tego uciążliwego odpadu. W pracy przedstawiono badania w kierunku utylizacji osadu jako dodatku do keramzytu. Omówiono przebieg próby technicznej, zrealizowa[...]
EN The constant increase in the amount of municipal sewage sludge creates a need for developing new methods of utilising this problematic refuse. The article presents research into ways of utilising sewage sludge as an ingredient in the process of LECA production. The technical trial in the industrial [...]
15
61%
Forum Eksploatatora
2015 Nr 5 (80) 48-51
PL Dyrektywy unijne oraz liczne krajowe ustawy i rozporządzenia stawiają nowe, bardziej restrykcyjne, wymagania gospodarce odpadami, w tym również pochodzącymi z oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnie ścieków wytwarzają dwie grupy odpadów: osady pościekowe i skratki. Każda z tych grup jest swoistego rodza[...]
16
61%
Chemik
2012 Vol. 66, nr 11 1163-1168
PL Badania miały na celu opracowanie metod wykorzystania komunalnych osadów ściekowych i wysokowapniowych popiołów z węgla brunatnego do produkcji granulatów organiczno-mineralnych wzbogacających gleby w substancję organiczną i składniki pokarmowe dla roślin. Mieszaniny poddano procesom granulacji z uż[...]
EN The research aimed to develop methods for use of municipal sewage sludge and high-calcium ash from brown coal to produce organic-mineral granules, enriching the soil with organic matter and nutrients for plants. The mixtures were granulated with water and pulp (after absorption) obtained from the pr[...]
17
61%
Forum Eksploatatora
2015 Nr 6 (81) 55-57
PL Komunalne osady ściekowe, to pochodzący z oczyszczalni ścieków osad z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji służących do oczyszczania ścieków komunalnych oraz innych ścieków o składzie zbliżonym do składu ścieków komunalnych. Zgodnie z kata logiem odpadów, klasyfikuje się je do grupy 19 - odp[...]
18
61%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
2014 T. 17, nr 3 459--471
PL Powstające w procesie oczyszczania ścieków komunalnych osady pod względem ilościowym stanowią niewielki procent wszystkich odpadów wytwarzanych w gospodarce komunalnej - ich ilość stanowi tylko kilka procent masy powstających odpadów komunalnych. Jednak zagrożenia, jakie ze sobą niosą, nie pozwalają[...]
EN Sludge emerging in the process of wastewater treatment represents in quantitative terms a small percentage of the total waste generated in the municipal economy - its quantity is only a few percent of the weight of municipal waste generated. But the threats it brings do not allow to skip them by the[...]
19
61%
Proceedings of ECOpole
2016 Vol. 10, No. 1 267--272
PL W komunalnej oczyszczalni ścieków w technologii przeróbki osadów zazwyczaj stosowany jest proces odwadniania mechanicznego. W procesie tym oprócz odwodnionego osadu powstają tzw. odcieki. Odcieki charakteryzują się dużym ładunkiem zanieczyszczeń, w tym dużym stężeniem fosforu. W przypadku zawracania[...]
EN Mechanical dewatering process is most typically method of sludge treatment used on municipal sewage treatment plant. In this process leachate are generated besides the dewatered sludge. Leachate has a high pollutant load, including a high concentration of phosphorus. In the case of discharging them [...]
20
61%
Archives of Environmental Protection
2014 Vol. 40, no. 3 101--113
PL Według danych GUS w 2010 r. ilość osadów ściekowych wytworzonych w oczyszczalniach komunalnych wyniosła 526,1 tys. Mg s.m. Natomiast prognozowana wg KPGO2014 na 2015 r. ilość suchej masy komunalnych osadów ściekowych osiągnie poziom 642,4 tys. Mg i będzie dalej zwiększać się w kolejnych latach. Znac[...]
EN According to data of the Central Statistical Office, the amount of sludge produced in municipal wastewater treatment plants in 2010 amounted to 526000 Mg d.m. The forecast of municipal sewage sludge amount in 2015 according to KPGO2014 will reach 642400 Mg d.m. and is expected to increase in subseque[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last