Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 90
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  monitoring środowiska
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
2001 Z. 11 142-159
2
80%
Reports on Geodesy
2011 z. 1/90 469--476
EN Examinations of leveling rods in the Geodesy Metrology Laboratory (GLM AGH) of the AGH University of Science and Technology are conducted with use of vertical comparator. The first concept of the comparator in question was designed in the Department of Geodesy and Cartography of the Faculty Mining S[...]
3
80%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2002 nr 2 32-35
PL Artykuł zawiera dyskusję na temat wybranych problemów z dziedziny ochrony terenów górniczych, której celem jest zwrócenie uwagi na pewne aspekty działań dokonywanych w zakresie rozpoznawania, przewidywania i minimalizowania ujemnych skutków działalności górniczej.
EN The article contains a discussion on selected problems in the field of protection of mining areas with the purpose of drawing attention to certain aspects of the measures taken as regards recognition, forecasting and minimizing the negative effects of conducting a mining operation.
4
80%
Inżynieria Ekologiczna
2000 Nr 1 190--196
5
80%
Gospodarka Wodna
2004 Nr 9 358-364
PL Przedstawiono cele, zadania i, w generalnym ujęciu, organizację systemu monitorin-gu środowiska w Polsce, jak też wskazano pożądane kierunki dalszego jego rozwoju. Omówiono działania w dziedzinie monitoring u Europejskiej Agencji Środowiska i jej rolę w realizacji celów ekologicznych Unii Europejski[...]
EN There are presented in the paper the goals, tasks and general characterization of the environmental monitoring system in Polandas well as the desirable directions of its further development. There is also discussed the monitoring activity of the European Environment Agency and the role of that organ[...]
6
80%
Przegląd Komunalny
2009 nr 7 35-38
PL Monitoring środowiska w rejonie składowisk odpadów obejmuje różne czynniki. Są to m.in. wody podziemne i powierzchniowe, odcieki i gaz składowiskowy, wielkość opadu atmosferycznego, struktura i masa deponowanych odpadów oraz osiadanie powierzchni składowiska i stateczność zboczy, a także pomiar hała[...]
7
80%
Inżynieria Środowiska / Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
2005 T. 10, z. 1 99--109
PL W pracy podano pewne sugestie zastosowania metod teledetekcyjnych w monitoringu środowiska (przyrodniczego i antropogenicznego). Przedstawiono również krótkie wprowadzenie historyczne do problemu monitoringu. Zestawiono podstawowe metody teledetekcyjne (bierne i czynne). Opisano ponadto zasadnicze r[...]
EN The paper presents some suggestions of an applictaion of remote sensing methods for the monitoring of envirnonment (natural and antropogenic). It contains also a short historical introduction to the problem of monitoring. As next it have been listed fundamental remote sensing methods (passive and ac[...]
8
80%
Wiadomości Górnicze
PL Artykuł dotyczy opracowania zasad monitoringu na terenach pogórniczych dla efektywnego ich zagospodarowania. Jest to ważny aspekt ochrony środowiska tych terenów, szczególnie gdy w ich ramach zrównoważonego rozwoju zagospodarowanie związane jest z lokalizacją inwestycji w postaci nowych zakładów prz[...]
EN He article regards preparation of monitoring principles at post mining areas for their effective management. It is an important aspect of environment protection of these areas, especially when within the framework of their sustainable development they are connected with investment location in the fo[...]
9
80%
Przegląd Komunalny
2015 nr 2 30--31
PL System ocen strategicznych odgrywa istotną rolę w ocenie skutków realizacji różnych polityk, strategii, planów i programów. Wydaje się jednak, że nie jest w pełni wykorzystany do oceny wkładu projektowanych dokumentów w zrównoważony rozwój ani nie wychodzi naprzeciw współczesnym wyzwaniom, takim jak[...]
10
70%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2004 T. 4, z. 2b 147-160
PL W pracy przedstawiono działanie urządzeń i aparatury wchodzącej w skład automatycznej stacji hydrologiczno-meteorologicznej na terenie zlewni cząstkowej Nysy Kłodzkiej oraz wstępne wyniki monitoringu obiegu wody i użytkowania zlewni. Automatyczna stacja zainstalowana w zlewni Potoku Boguszyńskiego j[...]
EN Operation of devices and apparatuses constituting an automatic hydrologica--meteorological station in partial catchment of the Nysa Kłodzka and preliminary results of monitoring water cycles and catchment use are presented in the paper. The station installed in the catchment of the Boguszyński Brook[...]
11
70%
Inżynieria Ekologiczna
2000 Nr 1 158--183
12
70%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2002 z. 253 117-128
PL Eksploatacja złóż węgla kamiennego oddziałuje praktycznie na wszystkie komponenty środowiska. Warunkiem koniecznym minimalizowania szkodliwego oddziaływania działalności górniczej na środowisko jest kompleksowy monitoring środowiska realizowany w oparciu o System Informacji Przestrzennej. Informacje[...]
EN The exploitation of the deposits coal practically on all components of the environment. One way of minimalizing it is negative influence of the mining is complex the complex monitoring will help mines and to other administrative to take steps to improve natural environment
13
70%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2005 nr 6 12-14
PL W pracy zaprezentowano wynik badań karbońskich odpadów powęglowych z kopalni "Bogdanka" wykorzystywanych do różnych aplikacji na kilku etapach wietrzenia. Pod względem mineralogicznym zmiany wietrzeniowe zachodzą stosunkowo wolno. Zagęszczanie odpadów ogranicza powstawanie siarczanów na drodze wiet[...]
EN Research results of carboniferous wastes from Coal Mine "Bogdanka" being on a few stages of weathering are presented in the paper. Natural waste consolidation results from it. The weathering causes very slow mineralogical changes. The waste consolidation limits the iron sulfides oxidation and the [...]
14
70%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2011 nr 10 32-33
15
61%
Rocznik Ochrona Środowiska
2011 Tom 13 333-345
PL Pojęciu zrównoważony rozwój (inaczej ekorozwój) międzynarodowego znaczenia nadał głośny raport: Nasza wspólna przyszłość (Our Common Future), noszący nazwę też Raportu Brundtland, od nazwiska przewodniczącej komisji Gro Harlem Brundtland, która ten raport opracowała. Zrównoważony rozwój został zdefi[...]
EN The basic concept of sustainable development is presented, and intra- and intergenerational justice is discussed. The role of environmental monitoring in a protection of the environment is shown. A suitable performance of analytical procedures has been recommended to assure a minimalisation of their[...]
16
61%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2004 Vol. 14 1--8
PL Program GMES podzielony jest na tematykę „Środowisko” i „Bezpieczeństwo”. Tematyka Środowisko obejmuje zadania monitorowania oceanów i atmosfery oraz monitorowanie powierzchni Ziemi w tym prognozowanie plonów, rozwój roślinności, udostępnienie systemu wczesnego ostrzegania, zrównoważone wykorzystani[...]
17
61%
Energetyka
2000 nr 9 116-124
PL Przedstawione w artykule wyniki wieloletnich badań i pomiarów stanu środowiska w otoczeniu składowisk odpadów paleniskowych wykazały, że są to obiekty uciążliwe dla środowiska. Nie stwierdzono oddziaływania toksycznego na wody i powietrze. Eksploatacja obiektów prowadzona zgodnie z instrukcją eksplo[...]
EN Results of long-term investigations and measurements of the environment state in the surroundings of furnace waste storage yards presented in the paper prove, that these objects are troublesome for the environment. There is not found toxic influence on waters and air. Maintenance of these objects be[...]
18
61%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
2004 Vol. 11, nr 12 1323-1332
PL Publikacja jest przeglądem prac dotyczących celów i kierunków badań związanych z wykorzystaniem porostów do oceny zanieczyszczenia środowiska radionuklidami. Zaprezentowane przykłady oparte zostały na publikacjach począwszy od końca lat pięćdziesiątych XX w. W tym czasie (1959-1962) nastąpiła intens[...]
EN In this study the purposes and directions of researches regarding lichen application for assessing environmental pollution with radionuc1ides have been reviewed. The presented examples were based on selected representative publications concerning the period of the late 50s of the twentieth century. [...]
19
61%
Rocznik Ochrona Środowiska
2014 Tom 16, cz. 1 519--533
EN The stochastic models of air pollution spreading may be used as good description of its changeability considering mean daily changes of mean temperature, winds velocity and their directions. Applying the earlier elaborated forms of models (equations 1 and 2) and the collected data the equations for [...]
20
61%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2004 Vol. 14 1--8
PL W referacie dokonano posumowania prac Komisji VII MTFiT . Omówiono wyniki prac poszczególnych grup roboczych oraz wybrano i omówiono kilka ciekawszych refereatów.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last