Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 564
first rewind previous Strona / 29 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  modyfikacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2007 nr 3 CD-CD
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Jednym z podstawowych składników farb, lepików i innych środków zawierających ciekłe polimery jest wypełniacz. Substancję taką musi charakteryzować między innymi wysoka chłonność oleju parafinowego, zdolność do tworzenia możliwie trwałych zawiesin w żądanym rozpuszczalniku oraz ze względu na spory u[...]
EN There was an attempt to modify bentonite by quaternary ammonium salts and silanes coupling agents. These modifications aimed at change natural hydrophilic character of bentonite in direction hydrophobic properties. The best effect was obtaining using n-oktyltriethoxysilane - prove it physicochemical[...]
3
80%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Krążniki są elementami konstrukcyjnymi, które w przemysłowych systemach transportu taśmowego występują w setkach tysięcy egzemplarzy. Produkowane w Polsce i stosowane w różnych gałęziach górnictwa charakteryzują się sztywną konstrukcją, a przede wszystkim zbyt dużymi oporami obracania. Niezbędne są [...]
EN Idlers are structural elements of conveyor. An average transportation system in the mining industry contains some hundreds of thousand of idlers. Rigid construction and excessive turning resistance characterize idlers produced in Poland. Therefore it is necessary to change idler construction and imp[...]
4
80%
Logistyka
PL Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych zmodyfikowanej laserowo warstwy wierzchniej otworu żeliwnej prowadnicy zaworowej silnika spalinowego, współpracującej z trzonkiem zaworu. W celu poprawy jej makro- i mikrogeometrii zastosowano ablacyjną mikroobróbkę laserową. Stosując różne parametry obróbk[...]
EN The laboratory investigations of outer layer, the hole of the cast-iron valvular runner of the combustion engine, co-operating with the handle of the valve, modified by laser and their results are presented. In the aim of the improvement her macroand micro-geometry, ablational laser microtooling was[...]
5
80%
Archiwum Odlewnictwa
2006 R. 6, nr 18/1 233--238
PL Badano - w ramach prób wyrywkowych – modyfikowanie stopu CuSn10 przy pomocy wapnia, uzyskując znaczące wartości właściwości plastycznych (A5, Z) – przy zadawalających wytrzymałościowych (Rm) i nieco niższych od wymagań normy PN-EN-1982 (XI 1988) wartościach R0,2.
EN In random tests the modification of CuSn10 alloy with calcium was investigated. High plastic properties (A5, Z) were obtained with satisfactory tensile strength (Rm) and limit of proportionality (R0.2) slightly inferior to the values specified by the Polish Standard [...]
6
80%
Archives of Foundry Engineering
EN Due to difficulties present during machining operations and with segregation of crystals of primary silicon, hypereutectic silumins can be used after modification only. It is why elaboration of effective modification methods is necessary for complete utilization of such alloys for machinery parts ma[...]
7
80%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule przedstawiono wyniki prób modyfikacji szkła wodnego wodną zawiesiną Si02 lub Al203. Badania wykazały optymalny udział modyfikatora (3% mas.), przy którym wytrzymałość na rozciąganie Rm sypkiej masy wzrastała 2-krotnie po 24 h utwardzania. Z badań zwilżalno[...]
EN The study describes the tensile tests (Rum ) carried out on moulding sands with water glass modified nano and micro particles with aqueous solutions of: -colloidal silica Si02, -corundum slurry A1203. It has been stated that the tensile strength R'm of the sand mixtu[...]
8
80%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule zaprezentowano wyniki badań modyfikacji brązu cynowego CuSnlO za pomocą zaprawy CuZr33. Badania wytrzymałościowe oraz analiza struktury potwierdziły skuteczność zabiegu modyfikacji cyrkonem stopu technicznego BIO (gąski brązu BIO). Analiza zabiegów modyfikacji brązu CuSnlO z użyciem różny[...]
EN This paper presents the results of investigations carried out of the tin bronze CuSn 10 modification process by additions of CuZr33 alloys. The results of mechanical properties testing and micro-structure analysis investigations show that the process of modification of tin bronze CuSn1O by zirconium[...]
9
80%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy przeprowadzono badania dotyczące modyfikacji powierzchni laminatów, recyklatu, a także badania wpływu temperatury oraz rodzaju napełniacza na wytrzymałość złącza, w celu poprawy jakości połączenia. Wpływ obróbki powierzchniowej na właściwości złącza klejowego weryfikowano na podstawie badań [...]
EN This research was carried out in order to improve quality of adhesive bonding. The investigations concerns modification of laminate and recyclate surface. The influence of temperature and filier type was also investigated. Evaluation of adhesive joints quality was done on the basis of shear and bend[...]
10
80%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL Badano kinetykę krzepnięcia, strukturę, właściwości mechaniczne, dylatometryczne i kalorymetryczne brązu aluminiowego CuA110Fe3Mn2 z zastosowaniem dodatków modyfikujących I rodzaju, tzn. opartych na teorii elektronowej budowy substancji i będących nośnikami swobodnych elektronów w ciekłym metalu (só[...]
EN Structural examinations and investigations of the solidification kinetics of CuA110Fe3Mn2 bronze enabled stating some small differences between the applied modifiers of I and II type with preference for the former ones (sodium, potassium and, though to a less degree, calcium). A limited range of the[...]
11
80%
Archiwum Odlewnictwa
2004 R. 4, nr 14 438-443
PL Przedstawiono wyniki badań nad modyfikacją siluminu AISi7 dodatkami AlSr10 i AIB4.
EN The results of the modification of alloy AISi7 by the additives of AISriO and AIB4 have been presented.
12
80%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2006 nr 7 32-35
EN Short characteristics of possible physical, enzymatic and chemical evaluation of properties of the polyester fibre is given. The way in which was done and the results of chemical modification of polyester fabrics of different construction are quoted. Determine influence of different fabric construct[...]
13
80%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono rozwiązania konstrukcyjne tarcz hamulcowych. Omówiono proces technologiczny ich wykonania w produkcji wielkoseryjnej. Scharakteryzowano półautomatyczne gniazdo do obróbki mechanicznej tarcz hamulcowych. Dokonano modyfikacji procesu technologicznego obróbki tarcz hamulcowych wentylowany[...]
EN The constructional solutions of disc brakes were presented. Technological process of their carrying out in the large-lot production was discussed. The semi automatic seat to mechanical treatment of disc brakes was characterized. Modification of technological process of ventilated disc brakes treatme[...]
14
80%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przeprowadzono modyfikację sztywnej piańki poliuretanowej przy użyciu poli(chlorku winylu). W tym celu do przedmieszki poliolowej dodawano PCV, a następnie otrzymano materiał charakteryzujący się obniżoną palnością. Wytrzymałość na ściskanie pianek modyfikowanych utrzymana została na poziomie podobn[...]
EN Formulations of rigid polyurethane foam were modified by polyvinyl chloride. PCV was added to polyol premix in order to increase the flame ratardation of the products. The addition of PCV in the formulations did not caused a significant decrease in PUR foam compression strenght. Thermal conductivity[...]
15
80%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
16
80%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
2003 nr 1 12-14
17
80%
Przegląd Budowlany
18
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono wyniki badań wpływu wybranych polimerów z grupy poliestrów i poli(oksyetyleno)dioli na pako-polimerowych jako lepiszcza w materiałach izolacyjno-uszczelniających. Określono przydatność paku modyfikowanego polimerami jako surowca dla przemysłu elektrodowego.
EN The effect of selected polyesters and poly(oxyethylene)diols on change physical structure and properties of coal tar pitch was described. When polyesters or poly(oxyethylene)diols were added to the pitch the bitumen showed profitable thermorheological properties. The pitch-polymer compositions will [...]
19
80%
Silniki Spalinowe
PL W artykule zaprezentowano kompleksową analizę powszechnie stosowanej metody zmiany osiągów lotniczych silników śmigłowych i śmigłowcowych z wolną turbiną napędową. Przedstawiono opisy metody analitycznej oraz numerycznej oceny parametrów i geometrii zespołów turbin. Podano zasadnicze sposoby zmiany [...]
EN The article presents the analysis of a commonly used performance modification method for turboprop and turboshaft engines with a free power turbine. The description of analytical and numerical methods of evaluation for a change of parameters and geometry of turbine assemblies are presented. There ar[...]
20
80%
Proceedings of ECOpole
2014 Vol. 8, No. 1 250--254
PL Techniczne węgle aktywne WG-12, ROW 08 Supra i F-300 poddano modyfikacji za pomocą pola ultradźwiękowego. Pierwszy z nich to węgiel WG-12 produkowany przez firmę Gryfskand z Hajnówki. ROW 08 Supra to granulowany i uszlachetniony węgiel aktywowany, który można regenerować termicznie. Produkowany jest[...]
EN Technical activated carbons WG-12, ROW 08 Supra and F-300 were modified using ultrasonic field. The first is carbon WG-12 produced by block bags from Hajnowka. ROW 08 Supra is refined granulated activated carbon, which can be regenerated thermally, is produced of peat by the Dutch company NORIT by s[...]
first rewind previous Strona / 29 next fast forward last