Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 21
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  modern technology
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rynek Energii
2007 nr 6 22-28
PL W artykule przedstawiono aktualnie stosowane technologie współspalania biomasy drzewnej z węglem w polskiej energetyce systemowej. Przedstawiono metody współspalania realizowane w kotłach fluidalnych oraz pyłowych, jak i problemy przy tym występujące. Opisano również technologie będące przyszłościow[...]
EN This paper presents currently used practical cofiring technologies of the wood-biomass with coal in the Polish energy system. Cofiring methods realized in fluidized and pulverized boilers, as well as relevant problems are presented. The alternative future technologies for the currently used ones inc[...]
2
88%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
2016 Nr 4 103--115
EN Unmanned aerial vehicles (UAVs) are under a continuous development stage. Nevertheless, there is a wider range of their use for civilian and military purposes. We have to know, there are changes in the nature of conducted military activities. Nowadays, reconnaissance is conducted as regards the use [...]
3
75%
Wiadomości Górnicze
2016 R. 67, nr 2 161--168
PL Coroczne badania realizowane są geodezyjnymi metodami klasycznymi, które z czasem uzupełniono wdrażaniem nowoczesnych technologii - tachimetrii laserowej, a ostatnio panoramicznego skaningu laserowego. W artykule zwrócono m.in. uwagę na problemy w interpretacji przepisów dotyczących wyznaczenia wych[...]
EN The annual investigation is conducted by conventional surveying methods, which with the time passing, were supplemented by the implementation of modern technology - laser tachymetry and recently widescreen laser scanning. The article focuses attention on, among others, the problems of interpretation[...]
4
75%
Logistyka
PL W Polsce od kilku lat mamy do czynienia ze wzrostem rozwoju łańcuchów dostaw w branży farmaceutycznej, która jest sektorem niezmiernie wymagającym ze względu na fakt, że jej produkty podlegają rygorystycznej, ścisłej kontroli zachowania najwyższych norm jakościowych, nie tylko w procesie produkcji c[...]
EN In Poland, for several years, we have to deal with increasing development of supply chains in the pharmaceutical industry, sector which is extremely challenging due to the fact that its products are subject to rigorous, strictly control the behavior of the highest quality standards not only in the p[...]
5
63%
Dozór Techniczny
2010 z. 4 80--82
6
63%
Materiały Budowlane
2018 nr 6 40--41
7
63%
Materiały Budowlane
2018 nr 6 44--46
PL W artykule przedstawiono ocenę wybranych parametrów jakości energetycznej budynków wykonanych w nowoczesnej technologii szkieletu drewnianego. Uzyskane wyniki pozwoliły zweryfikować rzeczywisty standard ochrony cieplnej analizowanych budynków oraz odnieść się do obiegowych opinii o systemie drewnian[...]
EN The article presents rating of chosen parametres of thermal quality of buildings constructed with the modern wooden frame technology. The obtained results led to the verification of the actual standard of thermal protection of the analyzed buidings, as well as to the reference to the popular opinion[...]
8
63%
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski
2015 nr 3-4 39--44
PL W artykule przedstawiono wybrane nowoczesne techniki stosowane w badaniach korozyjnych w celu określania zarówno przyczyn, mechanizmu, jak i skutków korozji. Przegląd technik stosowanych we współczesnych badaniach materiałów pod kątem zniszczeń korozyjnych uświadamia szybki rozwój metod badawczych.
EN Paper presents selected modern techniques used in corrosion research to identify both the causes, mechanisms and effects of corrosion. Overview of the techniques used in contemporary materials research for corrosion damage gives an overview of the rapid development of research methods.
9
63%
Przegląd Spawalnictwa
PL W artykule przedstawiono nowoczesne technologie oraz innowacyjne funkcje programistyczne wspomagające programowanie robotów marki Panasonic do spawania konstrukcji wielkogabarytowych. Jako przykład przedstawiono proces produkcyjny słupów energetycznych.
EN The paper presents new technologies and innovative software functions which support programming of Panasonic robots for welding large structures. As an example the production process of energetic pillars will be used.
10
63%
Mosty
2011 nr 5 82--83
PL Patrząc na most, często zauważamy tylko konstrukcję. A mosty tworzą też elementy, które nie są widoczne na pierwszy rzut oka, a od których przecież często zależą ich żywotność i bezawaryjność. O urządzeniach dylatacyjnych i łożyskach mostowych mówi Grzegorz Dziewulski - prezes Zarządu Reisner & Wolf[...]
11
51%
Architektura Krajobrazu
2014 nr 1 30--41
PL Postulaty rozwoju zrównoważonego zdominowały architekturę krajobrazu XXI wieku. Nowo powstające parki rekreacyjne są obiektami architektonicznymi zbudowanymi według nowych reguł. Odpowiednio dobrane rośliny nie wymagają nawożenia ani pielęgnacji, woda deszczowa jest gromadzona w zbiornikach i rozsąc[...]
EN The architecture of the 21st century has become immersed in the principles of sustainable development. The urban parks that are built nowadays are architectural compositions that follow new rules. Specially selected plants require neither fertilization nor care – rainwater is collected in tanks and [...]
12
51%
Builder
2018 R.22, nr 5 72--74
EN Technology and mechanisation of works are two main areas of developments in construction. A series of articles presents the latest achievements in building technology that refer to mechanisation of works. The modernity manifests itself through innovative building machines and equipment, powerful tem[...]
13
51%
Inżynieria i Budownictwo
2018 R. 74, nr 6 286--289
PL Omówiono cechy współczesnej prefabrykacji elementów budynku oraz jej wpływ na optymalizację całego procesu budowlanego i osiągnięcie pożądanego efektu wizualnego, funkcjonalnego, czasowego i ekonomicznego. Podkreślono, że wykorzystanie najnowszych materiałów oraz zaawansowanych technologii, jak równ[...]
EN The article discusses features of modern precast elements and its impact on the optimization of the entire building process and achieve the intended goal in visual, functional, time and economic sense. It was emphasized that the use of the newest materials and advanced technologies, as well as quali[...]
14
51%
Information Systems in Management
EN This paper describes ways in which small and medium enterprises (SME) can apply modern information and communication technologies, threats and chances connected to such application, potential barriers stopping use of modern technology and ways such solutions may be used during internationalization o[...]
15
51%
Przegląd Budowlany
16
51%
Przegląd Budowlany
2019 R. 90, nr 9 94--98
PL Zmiany wizerunkowe dotyczące między innymi wyglądu zewnętrznego istniejących budynków najczęściej określone zostają mianem „rewitalizacja”. Dzięki wprowadzonym zmianom kolorystycznym albo materiałowym można uzyskać poprawę estetyki, np. elewacji budynku, wnętrza pomieszczeń, otoczenia obiektów. Opró[...]
EN The image transition concerning including a rig of existing buildings is often called as revitalisation. By changing the colour or the material it is possible to achieve better aesthetics of the building or of the room for example and the environment of objects as well. Except for that direct change[...]
17
45%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2015 z. 62, nr 2 289--296
PL Artykuł prezentuje próbę wykorzystania energii odnawialnej (słonecznej) przy adaptacji Fary Gubińskiej na funkcje Centrum Kultury i Dialogu. Wieloletni proces ratowania i rewitalizacji późnogotyckiego kościoła doprowadził do przeprowadzenia konkursu urbanistyczno – architektonicznego mającego umożli[...]
EN The article presents an attempt to use renewable (solar) energy to the adaptation of the parish church in Gubin for the functions of Center for Culture and Dialogue. The long process of rescuing and revitalization of the late Gothic church led to an urban-architectural contest designed to allow the [...]
18
45%
Materiały Budowlane
2018 nr 1 74--76
19
38%
Materiały Budowlane
2020 nr 1 54--57
20
38%
Materiały Budowlane
2019 nr 9 64--67
PL W Norwegii, przy udziale polskiego biura projektowego, powstaje droga ekspresowa zaprojektowana oraz realizowana na podstawie modelu cyfrowego. W projekcie zrezygnowano z tradycyjnej dokumentacji papierowej i zredukowano liczbę rysunków do kilku sztuk zapisanych w chmurze internetowej. Zastosowano m[...]
EN In Norway, with the participation of the Polish design office, an expressway is designed and built based exclusively on digital models. Revolutionary approach was applied, bypassing traditional paper documentation and limiting the number of drawings and documents to only a few files stored in the cl[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last