Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 189
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  modele matematyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku
2
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektryka
1998 z. 102 65-77
PL W pracy przedstawiono model matematyczny silnika reluktancyjnego przełączalnego. Model otrzymano przy założeniu, że strumienie skojarzone z poszczególnymi pasmami uzwojenia zależą tylko od prądu w danym pasmie (pominięto sprzężenia między pasmami). Dodatkowo założono proporcjonaIność strumieni do pr[...]
EN A mathematical model of a switched reluctance motor has been presented in the paper. The model has been developed with the assumption that fluxes linked with particular phase windings depend only upon the currents in those windings (mutual inter-phase linkage has been neglected). Additionally the li[...]
3
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Środowiska
1998 z. 27 19-26
PL Analizowany jest nieustalony przepływ gazu w przewodzie, gdzie parametry ruchu zmieniają się w sposób ciągły i osiągają skończone wartości. Matematyczne modele niestacjonarnych przepływów obejmują: różniczkowe równania ruchu i ciągłości oraz równania stanu gazu. Układ ten jest uzupełniany o warunki [...]
EN The unsteady gas flow in a pipe is analysed, in which motion parameters change continuously and reach finite values. MathematicaI models of transient flow take into account: differential equations of motion and continuity as well as state equations. The equation system needs to be completed by bound[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
1998 z. 33 255-266
PL W artykule przedstawiono matematyczny model służący do obliczania trwałości kół kolejowych. Model ten pozwala na ilościowe określenie wpływu poszczególnych czynników na trwałość kół kolejowych.Q÷Ŕ
EN The existence of the great amount of factors that influence the wear of rail wheels makes impossible to determine the influence of material and exploitation parameters on the wear intensity and durability from field data. It can be done only with the help of laboratory investigations. This paper pre[...]
5
100%
Problemy Techniki Uzbrojenia
2006 R. 35, z. 97 149--162
EN For parafoil and payload aircraft, control is affected by changing the length of several rigging lines connected to the outboard side and rear of the parafoil leading to complex changes in the shape and orientation of the lifting surface. Flight mechanics of parafoil and payload aircraft most often [...]
6
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Przedstawiono wybrane układy więzów elektrycznych maszyny indukcyjnej wywołane przez sposób galwanicznego skojarzenia uzwojeń fazowych maszyny. Podano macierze transformacji współrzędnych dogodne do analizy maszyny indukcyjnej z więzami elektrycznymi. Omówiono zasady formułowania równań modelu matem[...]
EN The electrical constraints caused by the ways of phase winding connections of induction machine are presented. The principles of formulation of mathematical model equations of induction machine with electrical constraints by using state variables defined in the system of transformed variables are di[...]
7
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL W artykule przedstawiono metodę symulacji komputerowej procesów dynamicznych FINN za pomocą arkusza kalkulacyjnego Excel 2007. Podstawą metody jest pętla czasowa, czyli cykliczne wykonywanie sekwencji instrukcji opisujących model matematyczny procesu w dyskretnych chwilach czasu, różniących się od s[...]
8
80%
Annual of Navigation
2000 No. 2 5-14
EN A smoothing algorithm is applied to differentiation-gathered velocities from full-scale turning test results. It produces with enough accuracy a clear picture of resultant forces acting during the turning maneuver and thus enables a direct and proper parameters identification in ship motion equation[...]
9
80%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki
2010 Vol. 9, Nr 3 141-150
PL Modelowanie statycznej pętli histerezy materiału magnetycznego jest problemem, którym naukowcy zajmują się od wielu lat. W tym czasie powstało wiele różnych modeli matematycznych, uwzględniających specyfikę budowy materiału magnetycznego. Niektóre z tych modeli mają ograniczony zakres stosowalno[...]
EN Modeling the static hysteresis of magnetic material is a problem of which scientists are taking care for many years. At that time a lot of different mathematical models appeared, taking into account the specificity of the structure of magnetic material. Some of these models have the reduced sco[...]
10
80%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2013 Nr 10 404--407
PL Niniejszy artykuł jest studium przypadku wdrażania modelu matematycznego sieci kanalizacji deszczowej w dużym mieście o specyficznych w porównaniu do polskich warunkach klimatycznych. Choć opady w strefie pustynnej są skąpe, zjawiska o kilkuletnim okresie powtarzalności są zbliżone wielkością do eur[...]
EN This article is a case study of storm water mathematical modeling implementation for big city with specific meteorological conditions in comparison to Poland. Although rainfalls in the desert region are low, intensities of storm events with several years recurrence are similar to European. Methodolo[...]
11
80%
Modelowanie Inżynierskie
PL W opracowaniu zaprezentowano sprawozdanie z wyników dotychczasowych prac autorów dotyczących modelowania oraz badania charakterystyk dynamicznych drgających jednowymiarowych układów mechatronicznych modelowanych ciągiem dyskretno-ciągłych modeli matematycznych. Stosowane modele matematyczne różnią s[...]
EN This paper presents report of works apply to research of dynamic characteristics of vibrating one - dimension machatronic systems modelled by the series of discrete - continuous mathematical models. Applied mathematical models differ in degree of accuracy of the true mechatronic system representatio[...]
12
80%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
2000 nr 11 16-18
13
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Środowiska
1998 z. 26 91-101
PL W pracy przedstawiono przykład praktycznego zastosowania analitycznych metod wyznaczania zmiennego w czasie stężenia zanieczyszczenia wody w studniach ujęcia infiltracyjnego (metody te zostały opisane w artykule pt. "Model matematyczny dopływu zanieczyszczeń z rzeki do ujęcia infiltracyjnego"). Poró[...]
EN Following a brief description of the analytical formulae determining time-dependence of contaminant concentraction in wells within an infiltration intake of groundwater, the paper focuses on a real life appplication of the formulae. The groundwater intake built in Gorzyce (Tarnobrzeg Voivodship) is [...]
14
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Środowiska
1998 z. 26 79-90
PL Niniejszy artykuł przedstawia analityczne rozwiązanie zagadnienia dopływu zanieczyszczeń z rzeki do studni ujęcia infiltracyjnego. Przedstawiono wyprowadzenie wzorów na czas dopływu zanieczyszczeń z rzeki do studni, tor cząstek w warstwie wodośnej oraz przebieg czasowy stężenia substancji zanieczysz[...]
EN This article presents an analytical solution to the problem of the pollution of an infiltration intake by contaminants from a river. The derivation of formulae describing the shape of the contaminant particle trajectory in the aquifer, particle travelling time and the time variation of the contamina[...]
15
80%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych w zakresie oporów przepływu podczas wrzenia pęcherzykowego proekologicznych czynników chłodniczych w rurach poziomych i pionowych. Zaproponowano model obliczeniowy. Wyniki obliczeń porównano z wynikami badań eksperymentalnych uzyskując zadowalającą zgodno[...]
16
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2002 T. 3, z. 22 1103-1110
PL W referacie omówiono metodykę modelowania i przeprowadzania obliczeń bilansujących ustalonych stanów pracy złożonych systemów energotechnologicznych (SET). Istotą prezentowanej metodyki jest skuteczność rozwiązywania zadań bilansowych z użyciem narzędzi numerycznych efektywnie uł[...]
EN The methodology of modelling and computation for steady state conditions of the energotechnological system operation is presented at the paper. The main task of the research is an efficient solution of balance problems, with the help of the numerical tools, which facilitate to import data, automatic[...]
17
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2002 T. 4, z. 22 1291-1298
PL Praca przedstawia analizę wymiany ciepła w układzie termostatu o kontrolowanej temperaturze. Celem tej analizy jest dobór optymalnych parametrów geometrycznych konstrukcji termostatu, która zapewni stabilizację temperatury lepszą niż š0,05 K. Uproszczony model matematyczny wymiany ciepła opisuje ukł[...]
EN The paper presents heat transfer in the thermostat with controlled temperature. The main aim of the analysis is estimation of optimal geometrical parameters of the thermostat construction which enables temperature stability less than š0,05 K. The simplified mathematical model of heat transfer is des[...]
18
80%
Biuletyn Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej
1999 nr 86 38-47
PL W artykule dokonano przeglądu metod orientacji grafów dwudzielnych i podjęto próbę oceny możliwości i ograniczeń ich stosowania do automatyzacji procesu modelowania systemów energotechnologicznych. Omówiono algorytmy dekompozycji, przymusowej orientacji, metodę węgierską i algorytm Mankresa. Studium[...]
EN The article is a review of biochromatic graph orientation methods. It i s an attempt to evaluate the possibilities and limitations of using graph theory for the automatisation of mathematical modelling of energy and technology systems. The following methods are discussed: algorithm of decomposition,[...]
19
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektryka
1999 z. 111 71-79
PL Przedstawiono metodę estymacji parametrów elektromagnetycznych obwodowych modeli matematycznych generatorów synchronicznych wykorzystującą transmitancje widmowe maszyny wyznaczone metodą elementów skończonych. Metoda polega na aproksymacji tak wyznaczonych transmitancji widmowych za pomocą funkcji w[...]
EN A method of electromagnetic parameter estimation of the Synchronous machine circuital mathematical models has been presented in this paper. This method is based on the approximation procedure of amplitude characteristics of spectral inductances calculated by finite element method. The approximating [...]
20
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2002 T. 3, z. 22 833-840
PL W wielu pozycjach literaturowych można znaleźć modele matematyczne przeznaczone do badania dynamiki cieplnej obiektów ogrzewanych niestacjonarnie. Większość z nich jest bardzo skomplikowana i istnieją trudności zastosowania tych modeli w praktyce inżynierskiej. Dlatego też w niniejszej pracy przedst[...]
EN In various publications there are many mathematical models that they are used to investigate of the thermal dynamics of objects, which are heated nonstationary. Some models are very complicated to use in engineering practice. Therefore, in this paper the calculation model that allows to calculates t[...]
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last