Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 46
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mining enterprise
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Górniczy
2012 T. 68, nr 9 124--127
PL W pracy przedstawiono podstawowe definicje, cechy i sposób opisu otoczenia przedsiębiorstw. Opisano podstawowe płaszczyzny otoczenia przedsiębiorstw górnictwa węgla kamiennego. Szczególną uwagę zwrócono na elementy znajdujące się w mikro i makrootoczeniu.
EN The article presents the basic definitions, characteristics and method of enterprise environment description. The basic planes of the environment of hard coal mining enterprises are described. Particular attention was paid to the elements contained in the micro- and macro environment.
2
100%
Cuprum : czasopismo naukowo-techniczne górnictwa rud
2003 nr 2 39-53
PL W pracy scharakteryzowano metodę określania wysokości przychodu generowanego przez ciągi technologiczne wielozakładowego przedsiębiorstwa górniczego; obejmujących zakłady górnicze, zakłady wzbogacania rudy, huty. Złoże rudy miedzi podzielono na klasy miąższości. Podano m.in. wzór na przychód generow[...]
EN A method of determination of stream intensity of total revenue at a mining multiplant enterprise has been presented and discussed. Extraction, processing and milling units have been modeled. The complex copper ores have been classified according to their thickness. The formula for calculating the in[...]
3
100%
Wiadomości Górnicze
PL Współczesna organizacja zadań w przedsiębiorstwach wydobywczych nie zapewnia pożądanej efektywności i właściwego zwrotu z zainwestowanych środków. Proponowanym rozwiązaniem, mającym na celu usprawnienie procesu pracy i maksymalizację zysków kopalni, jest wprowadzenie zespołów zadaniowych składającyc[...]
EN Contemporary organization of tasks in the mining companies does not provide the desired effectiveness and proper return on invested capital. The introduction of task forces consisting of specialists from many fields of mining, who would implement most effective and optimal solutions under the circum[...]
4
100%
Wiadomości Górnicze
PL Jako istotne podejście do procesowego doskonalenia produkcji, skierowanego na zadowolenie klienta i efektywność ekonomiczną, jest Lean Management — szczytowym obecnie rozwiązaniem systemowo podchodzącym do zarządzania procesami produkcyjnymi. W artykule wskazano na możliwości i warunki zastosowania [...]
EN Lean Management is an important approach to improving the production process aimed at customer's satisfaction and economic effectiveness - being currently a culminant solution approaching in a systematic manner the management of production processes. The article pointed out to the possibihties and c[...]
5
100%
Wiadomości Górnicze
PL W artykule zaprezentowano wyniki badań nad znaczeniem zarządzania wiedzą do osiągania przez przedsiębiorstwa sukcesu rynkowego i w tym aspekcie przedstawiono innowacyjność i jej źródła w przedsiębiorstwach górniczych. Zarządzanie wiedzą obejmuje działania związane z pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i[...]
EN The article presents the results of research on the importance of knowledge management to achieve a market success by the company and in this respect the innovation and its sources are presented in mining company. Knowledge management includes activities related to the acquisition, use and sharing o[...]
6
100%
Wiadomości Górnicze
2011 R. 62, nr 2 102-106
PL Jedną z dróg rozwoju organizacji gospodarczej jest benchmarking. Traktowany jako proces ciągły i systematyczny, może być stosowany także w przedsiębiorstwach górniczych. W artykule omówiono rodzaje benchmarkingu, charakterystykę procesu benchmarkingu z wyszczególnieniem podstawowych jego etapów i ce[...]
EN Benchmarking is one of the ways of economic organization's development. Treated as a continuous and systematic process, it can also be used in mining enterprises. The article discusses the types of benchmarking, the characteristics of the benchmarking's process with specification of its main stages [...]
7
88%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2004 z. 21 333-352
PL W artykule autor analizuje przebieg restrukturyzacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie przemysłu tradycyjnego - spółce węglowej. Analiza obejmuje lata 1998-2002. Ocena restrukturyzacji zatrudnienia dokonywana jest pod kątem efektów, jakie przyniosła dla przedsiębiorstwa, oraz kosztów, ze szczególnym [...]
EN In this article, the author analyses the employment restructuring process in the traditional industry company - a coal mining industry company. The analysis covers the year 1998-2002. The employment restructuring evaluation is performed in the scope of the effects and costs it has brought for the co[...]
8
75%
Przegląd Górniczy
2011 T. 67, nr 9 28--31
PL W artykule przedstawiono zagadnienie ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podano definicję instrumentu finansowego oraz krótką charakterystykę podstawowych instrumentów finansowych transferu ryzyka. Scharakteryzowano instrumenty finansowe z tej grupy wykorzystywane przez przed[...]
EN The article presents the issue of risk connected with business activities. The definition of the financial instrument and a short characteristics of basic financial instruments for risk transfer are given as well. Financial instruments of this group used by mining enterprises in Poland and worldwide[...]
9
75%
Przegląd Górniczy
2012 T. 68, nr 9 68--71
PL Artykuł sytuuje się nurcie teorii zarządzania skupionym na porządkowaniu instrumentarium zarządzania oraz wyjaśniania menedżerom przydatności tych instrumentów do rozwiązywania problemów przedsiębiorstw. Kluczowym elementem treści artykułu jest tablica, w której wskazano instrumenty przydatne w zarz[...]
EN The article is located in a management theory trend concentrated on the arrangement of management instruments as well as explaining to managers the usefulness of these instruments in solving problems of enterprises. A table is the key element of the article in which useful instruments in enterprises[...]
10
75%
Przegląd Górniczy
2012 T. 68, nr 9 166--169
PL Artykuł prezentuje analizę kryteriów i metod stosowanych podczas oceny efektywności projektów innowacyjnych w wybranym przedsiębiorstwie górniczym. Starano się odpowiedzieć na pytanie które z metod oceny efektywności zostały wybrane do oceny projektów oraz górniczych zadań inwestycyjnych.
EN The article presents the analysis of criteria and methods used during the effectiveness assessment of innovative projects in a selected mining enterprise. Efforts were made to answer the question, which of the methods of effectiveness assessment were selected for the assessment of projects and minin[...]
11
75%
Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie
2010 nr 12 15-20
PL Przedmiotem opracowania jest analiza porównawcza pojęć "przedsiębiorca" i "zakład górniczy" na tle obowiązującej ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze oraz rządowego projektu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze. W artykule przedstawiono wątpliwości interpretacyjne, jakie po[...]
EN The subject of a study is comparative anal-ysis of the notions: "entrepreneur" and "mining enterprise" against a background of the binding statute date 4 February 1994 - Law on geological prospecting and research and of mining law as well as of government bill - Law on geological prospecting and res[...]
12
75%
Wiadomości Górnicze
PL Do prawidłowego funkcjonowania w złożonym otoczeniu, przedsiębiorstwo powinno badać, negocjować i koordynować oczekiwania, potrzeby i dążenia grup z nim związanych. Podmiotami, z którymi przedsiębiorstwo, w tym także przedsiębiorstwo górnicze, powinno nawiązać dialog są jego interesariusze, tzw. sta[...]
EN The proper functioning in a complex environment, requires the company to investigate, negotiate and coordinate expectations, needs and aspirations of groups associated with it. Its stakeholders are the entities with whom the company, including the mining company, should engage in a dialogue. The art[...]
13
75%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
PL Opracowanie podejmuje problematykę dotyczącą gospodarowania odpadami w przedsiębiorstwie górniczym. W artykule tym przedstawiono podstawowe wymagania analizy SWOT, gdzie czynniki mające wpływ na bieżącą i przyszłą pozycję organizacji są to czynniki zewnętrzne lub wewnętrzne w stosunku do organizacji[...]
EN The study presents some issues concerning waste management in a mining enterprise. Principal requirements of a SWOT analysis were presented, in which factors influencing the current and future position of an organization comprised: internal and external factors in relation to organization, factors o[...]
14
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2004 z. 21 261-273
PL Zmianiająca się rzeczywistość gospodarcza zmusza przedsiębiorstwa do poszukiwania nowym metod zarządzania, które mogą przyczynić się do usprawiedliwienia ich działalności. Procesy dostosowawcze przedsiębiorstw górniczych do wymogów gospodarki rynkowej odbywają się na różnych płaszczyznach i w różnyc[...]
EN The chainging economic situation forces enterprises to implement new management methods which can help them to make their activity more effective. Processes, adjusting coal companies to the rulet of free market economy, take place at different levels and in different areas of their activities. For a[...]
15
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2015 z. 77 203--216
PL W artykule poddano analizie porównawczej najbardziej znane rachunki kosztów stosowane w zarządzaniu kosztami w ujęciu procesowym. Na podstawie przeglądu literaturowego wyłoniono rachunki kosztów najbardziej odpowiednie do zastosowania w górnictwie węgla kamiennego, a następnie przedstawiono zarys ko[...]
EN The article presents a comparative analysis of the most famous cost accounts used in the cost management in terms of process. Based on the literature review there were selected the most appropriate cost accounts for use in coal mining, and an outline of the concept of using activity based costing ti[...]
16
75%
Przegląd Górniczy
2013 T. 69, nr 9 126--129
PL W artykule zaproponowano procedurę planowania innowacji ekologicznych, składającą się z ośmiu etapów: analizy źródeł informacji, identyfikacji aspektów środowiskowych, oceny aspektów środowiskowych, ustalenia ryzyka środowiskowego, wyboru celów, tworzenia wariantów rozwiązań, analizy i wyboru rozwią[...]
EN This article presents a procedure of planning eco-innovations on eight stages: analysis of the information source, identification of environmental aspects, assessment of environmental aspects, determination of the environmental risk, selection of goals, development of scenarios for solutions, analys[...]
17
75%
Wiadomości Górnicze
PL W artykule opisano problematykę implementacji strategii w przedsiębiorstwach górniczych węgla kamiennego na podstawie narzędzia wspomagającego proces zarządzania przedsiębiorstwem w postaci Balanced Scorecard. Zaprezentowano zagadnienie strategii podmiotów gospodarczych, stosowane na rynku narzędzia[...]
EN The article describes the problems of implementing a strategy in coal mining enterprises on the basis of a tool supporting the company's management process in the form of a Balanced Scorecard. It presents the issue of economic units' strategy applied on a market of a tool of its implementation. The [...]
18
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2017 z. 101 487--503
PL Głównym celem rozważań podejmowanych w artykule jest przedstawienie procesów konsolidacji prowadzonych w polskich przedsiębiorstwach górniczych w latach 1990-2016 oraz ich aktualnych uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych. W pierwszej części artykułu przedstawiono istotę konsolidacji oraz jej przeb[...]
EN The main objective of the taken in the article consideration is to present the consolidation processes conducted in Polish mining enterprises in the years 1990-2016 and their current internal and external conditions. In the first part of the article the essence of consolidation and its progress in t[...]
19
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2016 z. 96 331--341
PL Ryzyko finansowe oznacza niebezpieczeństwo niespłacenia zobowiązań wraz z odsetkami. Jest ono tym większe, im mniejszy jest udział kapitału własnego w strukturze kapitału. Nie jest to jednak jedyny parametr wpływający na poziom tego ryzyka. Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja zestawu wskaź[...]
EN Financial risk means the danger of failing to repay the liabilities with interest. The lower the share of equity capital in the capital structure the higher the risk is. However, it is not the only parameter influencing the level of this risk. The objective of this paper is to identify a set of diag[...]
20
75%
Przegląd Górniczy
2016 T. 72, nr 8 46--50
PL W artykule zaprezentowano postrzeganie czasu jako zasobu, którego wykorzystanie istotnie wpływa na efektywność wydobycia kopalin. Wykorzystanie dostępnego czasu pracy urządzeń i pracy ludzkiej jest źródłem rezerw efektywności. W artykule przedstawiono także analizę struktury dobowego czasu pracy prz[...]
EN The article presents time as an asset. Way of time utilization is affecting on efficiency and effectiveness.Fair time utilisation is a way to efficiency and effectiveness growth. This article presents also longwall face daily time structure and polish miners working time structure with analisys on w[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last