Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 92
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mine waters
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Górniczy
PL Przedstawiona w pierwszej części artykułu podwyższona zawartość jodu w rzece Wiśle w wyniku odprowadzania zasolonych wód kopalnianych z kopalń węgla kamiennego i przemysłu siarkowego, miała wpływ na biosferę w rejonie tej rzeki. Analiza wyników pomiarów jodu w rzece wykazała, że wraz z jej biegiem w[...]
EN The increased iodine content in Vistula river caused by disposal of salty mine waters from hard coal mines and sulphur industry presented in the first part of the paper, influenced the biosphere in the Vistula river region. Analysis of the results of iodine measurements in the Vistula river proved t[...]
2
100%
Przegląd Górniczy
PL Wody ze zlikwidowanej kopalni "Żory" przepływają do sąsiedniej kopalni "Borynia". Po zamknięciu kopalni dopływy stwierdzono w trzech miejscach: do przekopu świerklańskiego na poziomie 588 m, do przekopu Świerklańskiego wschodniego oraz chodnika głównego A na poziomie 713 m. Analiza zmian wielkości p[...]
EN The waters from he liquidated mine "Żory " flow into neighbouring Borynia Colliery. After closing of the mine the inflows have been stated in three places: into the Świerklany drift on the 588 m horizon, into the eastern Świerklany drift and into the main drift A on the 830 m horizon. Analysis of th[...]
3
80%
Polish Geological Institute Special Papers
2002 Vol. 7 207-214
EN The author will outline the history of minewater remediation in the UK with special reference to investigations and construction schemes undertaken by SRK in England, Scotland and Wales over the past seven years. The influence of mining and geology on the waters, the flow of minewater and its discha[...]
4
80%
Przegląd Górniczy
PL Kopalnie węgla kamiennego wypompowują na powierzchnię około 600 tys. m3/d wód dołowych o podwyższonej temperaturze, wynoszącej 13-7-250 °C. Zasoby energii związane z nimi są ogromne, jednak dotąd nie były one wykorzystywane gospodarczo. Określono zasoby energii geotermalnej w 15 kopalniach węgla kam[...]
EN Hard coal mines pump out to the surface about 600 thousand m3/day of mine waters with increased temperature amounting to 13 -r 25 °C. Energy resources connected with them are huge but so far hey have not been economicaly used. Geothermic energy resources have been estimated at 15 collieries and ore [...]
5
80%
Przegląd Górniczy
PL Jedną z najbardziej efektywnych metod zagospodarowania odpadów drobnoziarnistych jest ich wykorzystanie w podziemnych technologiach górniczych. Decydując się na lokowanie odpadów przemysłowych na dole kopalni musi się mieć całkowitą pewność, że zdeponowane pod ziemią odpady nie stworzą obecnie i nig[...]
EN Use of fine refuse for underground mining technology is one of the most effective method of its disposal. Taking decision on industrial refuse disposal in to the underground of a mine, one should be fully sure that deposited refuse will not create any ecological hazard now and in the future. The fin[...]
6
80%
Przegląd Górniczy
PL Do zlikwidowanej kopalni "Żory" dopływają solanki zawierającej jony baru i praktycznie pozbawione siarczanów. Ich przepływ dj sąsiedniej kopalni "Borynia" oddziałuje ujemnie na jakość wód tej kopalni. Po zamknięciu kopalni "Żory" chemizm solanek ulegał zmianie. Przedostawały się nich okresowo siarc[...]
EN Brines containing barium ions and practically no sulfates flow into the liquidated Żory Mine. The flow next into the neighbouring Borynia Mine where they influence negatively the quality of its waters. After liquidation of Żory Mine the brines chemism changed Sulfates have periodically found their w[...]
7
80%
Przegląd Górniczy
PL W pracy przedstawiono zmiany w dopływach oraz w składzie chemicznym, zawartości chlorków, siarczanów i baru w wodach wypływających ze zlikwidowanej kopalni "Żory" oraz z szybu "Jeremenko", poprzez który pompowane są wody ze zlikwidowanych kopalń: Hermamice, Odra, Ostrava i J.Sverma niecki Ostrawskie[...]
EN The changes in water inflows as well as in chemical composition, content of chlorides, sulfaces and barium in the waters flowing out from the liquidated mine "Żory" as well as "Jeremenko" shaf, through which are pumped the waters from the liquidated mines Hermanice, Odra, Ostrava and J. Sverma of Os[...]
8
80%
Przegląd Górniczy
PL Powstawanie kwaśnych wód kopalnianych oceniane jest jako najważniejszy problem hydrogeochemiczny środowiska wodnego na świecie. Kwaśne wody powstają miejscowo (lokalnie) lub w całych rejonach (poziomach) w kopalniach południowo-zachodniego obszaru Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Najbardziej Inten[...]
EN Formation of mine acid waters is evaluated to be the most important hydro-chemical problem of the water medium (environment) in the world. Acid waters are formed as well locally as in whole regions (horizons) in the mines of the south-west area of the Upper Silesian Coal Basin. The most intensive pr[...]
9
80%
Przegląd Górniczy
PL W publikacji scharakteryzowano wody podziemne i kopalniane Górnośląskiego Zagłębia Węglowego w świetle aktualnych, nowych przepisów prawnych opartych o ramowe ustalenia zawarte w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (RDW 2000/60/EC). Przedstawiono klasyfikację jakości wód pod[...]
EN Underground and mine waters of the Upper Silesian Coal Basin are characterised in the light of the new regulations based on decisions included in the Directive of European Parliament and European Union Council (RDW2000/ 6O1EC). The classification of underground waters quality as well as the proposal[...]
10
80%
Przegląd Górniczy
2002 T. 58, nr 5 24--28
PL W solankach dopływających do kopalń południowej części GZW występują warunki redukcyjne generujące obecność jonów baru i promieniotwórczych izotopów radu. Przeważająca ilość tych szkodliwych i radiotoksycznych składników usuwana jest z wód kopalnianych bezpośrednio w miejscach ich wypływu z górotwor[...]
EN Reduction conditions, occuring in the brines inflowing into the mines of the southern part of GZW (Uppersilesian Coal Basin) generate the presence of barium ions and radioactive ions of radium. The oveihel-ming quantity of those harmful and radiotoxic components is removal from mine waters directly [...]
11
80%
Przegląd Górniczy
PL W utworach karbonu kopalń "Piast" i " Rydułtowy" w rejonach okien hydrogeologicznych stwierdzono wody infiltracyjne po ostatniej transgresji morskiej w trzeciorzędzie o składzie izotopowym oraz ich mieszanie z solankami pochodzącymi najprawdopodobniej z procesu transpiracji lub ewapotranspiracji. So[...]
EN In the Carboniferous formations of the mines ,,Piast" and ,,Rydultowy", in the regions of the hydro-geological windows infiltration waters after the last sea transgression in the Tertiary of the following isotopic composition 82HŤ-62 %o and 518OŤ-8,9 %o have been stated and their mixing with the bri[...]
12
80%
Przegląd Górniczy
PL W poniższej pracy przedstawiono charakterystykę procesów kształtujących chemizm wód podziemnych w zatopionych wyrobiskach kopalnianych w częstochowskim rejonie zlikwidowanych kopalń rud żelaza. W zatopionych wyrobiskach, na skutek wyłączenia systemów odwadniających kopalnie i tym samym ograniczenia [...]
EN Characteristics of the process constituting chemism of underground waters in the flooded mine workings in the Częstochowa liquidated iron ore mines region is presented. Becouse of mone drainage system stoppage and thus limitation of exchange of the undergrounds waters in flooded workings a zone of p[...]
13
70%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2006 nr 1 97-115
PL Oddziaływanie górnictwa węgla kamiennego na jakość wód powierzchniowych jest postrzegane głównie jako wprowadzanie do środowiska zasolonych wód pochodzących z odwadniania kopalń, które wpływają na biocenozę rzek oraz ograniczają możliwości wykorzystania ich do celów gospodarczych. Istotne znaczenie [...]
EN An impact of coal mining on a quality of surface waters is mainly seen as draining of salt waters, coming from drainage of hard coal mines, which influences biocenosis of rivers and limits possibilities of their use for economic aims. A monitoring of salt waters drained from hard coal mines is of a [...]
14
70%
Wiadomości Górnicze
PL Do oczyszczania wód kopalni "Krupiński" z baru wykorzystuje się siarczany pochodzące z różnych źródeł. Od czerwca 2008 roku w wodach kopalnianych rozpuszcza się siarczan sodu w dozowniku na powierzchni. W artykule przedstawiono wyniki monitoringu tego procesu w pierwszych miesiącach jego realizacji,[...]
EN Sulfates from different sources are used for removal of barium from waters at "Krupinski" mine. Since June 2008 sodium sulfate from a surface feeder after is delivery to underground workings is dissolved in the mine waters. The article presents the results of monitoring of this process in the first [...]
15
70%
Annales Societatis Geologorum Poloniae
2004 Vol. 74, No 3 277--283
EN The subject of this study is the chemistry of waters contained in the salt deposit of Wieliczka. The bromide content determined in relation to the chloride one, using the evaporation curve or the Cl/Br ratio, point to dissolution of chloride minerals as the main process in the origin of mine waters.[...]
16
61%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2006 nr 1 41-46
PL Do zbiornika wód kopalnianych "Bojszowy" odprowadzano solanki z kopalń "Piast" i "Czeczott". Pomimo jego wyłączenia z eksploatacji w dalszym ciągu obserwuje się zasolenie gleb w jego otoczeniu. Zasięg oddziaływania zbiornika ogranicza się przede wszystkim do terenów przyległych po stronie południowe[...]
EN The brine from "Piast" and "Czeczott" mines had been drained to the mine water reservoir "Bojszowy". Despite of its exclusion from exploitation, the soil salinity is still observing in its surroundings. The range of impact of this reservoir is limited mostly to the nearby grounds on its south side. [...]
17
61%
Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie
2013 nr 11 3--7
PL W artykule przedstawiono wyniki kompleksowych badań zawartości chlorowców (Cl, Br, I, F) w wodach słonych i solankach odprowadzanych z kopalń do zlewni górnej Odry. Największe ilości jonu chlorkowego stwierdzono w wodach odprowadzanych z kopalń: „Dębieńsko”, „Knurów-Szczygłowice” ruch Knurów i „Sośn[...]
EN The paper presents the results of comprehensive studies in the content of halogens (Cl, Br, I, F) in salt water and brine discharged from mining facilities to the Upper Oder river basin. The highest concentrations of chloride ion were found in the discharge waters from the following mines: "Dębieńsk[...]
18
61%
Górnictwo i Geologia
2010 T. 5, z. 2 181-192
PL Rozwinięta działalność przemysłowa jest ciągłym źródłem znacznych ilości substancji odpadowych, również takich, które ze względu na swój skład chemiczny i pochodzenie zasługują na szczególną uwagę. Z problemem takim borykają się również kopalnie węgla kamiennego - odprowadzanie wód kopalnianych. Nie[...]
19
61%
Przemysł Chemiczny
2008 T. 87, nr 5 456-459
20
61%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2007 nr 6 5-10
PL Do najistotniejszych skutków eksploatacji, jakie powoduje górnictwo węgla brunatnego zaliczyć można zajmowanie i przekształcanie terenów pod działalność górniczą oraz zmianę stosunków wodnych w rejonie funkcjonowania odkrywki, związaną z odwodnieniem złoża. Autorzy poniższego artykułu przedstawiają [...]
EN The occupation and transformation of lands as well as change of water conditions in the vicinity of open-pit mines can be included into the most important "results" of lignite exploitation. The authors present in the paper analysis of mine waters management in lignite open-pit mines carried out on t[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last