Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 15
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mikroekstrakcja do fazy stacjonarnej
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
2008 T. 13, nr 2 68--75
PL Opisano istotę, podstawy teoretyczne i parametry wpływające na efektywność, zastosowania mikroekstrakcji do jakościowej i ilościowej analizy związków organicznych. Podano przykłady zastosowań mikroekstrakcji do analizy zanieczyszczeń środowiska, żywności i płynów biologicznych.
EN The following paper describes the theory and essential parameters of microextraction applied to the qualitative and quantitative analysis of organic compounds. Presented are also examples of microextraction as applied to the analysis of environmental pollutants, food and bio-liquids.
2
75%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
2004 Vol. 11, nr 12 1387-1392
PL Lotne związki chloroorganiczne (VOXs) mogą być obecne w powietrzu, wodzie i glebie. Związki te mają właściwości kancerogenne, dlatego też ich ilość w środowisku powinna być monitorowana. W pracy przedstawiono badania nad możliwością zastosowania techniki izolacji i wzbogacania jaką jest mikroekstrak[...]
EN Volatile chloroorganic compounds (VOXs) can be found in polluted air, water and soil. Due to suspected carcenogenicity VOXs should be monitored at relatively law concentrations in different environments. In this paper studies on possibility of applications of combination of water extraction (at room[...]
3
75%
Wiadomości Chemiczne
2015 [Z] 69, 9-10 869--892
EN Sample preparation has been recognized as a critical step of the analytical process, being even considered as the bottleneck of the overall process. Enrichment of target compounds, transfer of the analytes into a solvent compatible with the analytical instrumentation, minimization of potential inter[...]
4
63%
Analityka : nauka i praktyka
2012 nr 1 4-8
PL Włókna pokryte polimerowymi cieczami jonowymi stanowią nową klasę wysokowydajnych i selektywnych sorbentów mających różnorodne zastosowanie.
5
63%
Analityka : nauka i praktyka
2006 nr 1 38-40
PL Wywiad z prof. Januszem Pawliszynem. Janusz Pawliszyn - twórca techniki SPME (mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej), profesor na Wydziale Chemii Uniwersytetu Waterloo, Kanada. Autor ponad 300 publikacji i trzech książek. Członek Chemical Institute of Canada, członek komitetów redakcyjnych "Journal o[...]
6
63%
Ecological Chemistry and Engineering. S
PL Oznaczanie lotnych kwasów tłuszczowych (LKT) w próbkach środowiskowych wymaga najczęściej izolacji i wzbogacania analitów na etapie przygotowania próbek oraz zastosowania techniki o dużym potencjale separacyjnym i identyfikacyjnym na etapie oznaczeń końcowych. W pracy dokonano krytycznego przeglądu [...]
EN Determination of volatile fatty acids (VFAs) in environmental samples requires an appropriate technique of sample preparation and a technique of final analysis; the latter should enable effective separation and reliable identification of VFAs to be determined. A convenient and frequently used techni[...]
7
63%
Przemysł Chemiczny
2009 T. 88, nr 5 428-431
8
63%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
PL Wykonano analizę wybranych lotnych związków organicznych w czterech napojach orzeźwiających metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas. Dodatkowo zbadano zawartość wybranych anionów nieorganicznych oraz organicznych we wspomnianych napojach metodą elektroforezy kapilarnej. Lotne związki orga[...]
EN Gas chromatography-mass spectrometry method was applied for selected volatile organic compounds analysis of four similar refreshing drinks. The presence of selected inorganic and organic anions in mentioned drinks were additionally determined by capillary electrophoresis method. Solid phase microext[...]
9
51%
Ecological Chemistry and Engineering. S
PL Stosując mikroekstrakcję do fazy stacjonarnej z fazy nadpowierzchniowej jako metodę przygotowania próbek i chromatografię gazową (GC) ze spektrometrią mas (MS) i olfaktometrią (O) jako metodę oznaczeń końcowych, oznaczono lotne związki w spirytusach i miodach. Identyfikację przeprowadzono przez poró[...]
EN The volatile compounds in spirits and honeys were determined by headspace solid-phase microextraction as sample preparation technique and gas chromatography (GC) with mass spectrometry (MS) and olfactometry (O) detection. Identification of spirits and honey volatiles was made by comparison mass spec[...]
10
51%
Analityka : nauka i praktyka
2009 nr 4 8-11
PL Bezrozpuszczalnikowe techniki przygotowania próbki oparte na ekstrakcji analitówokazują się dobrą i przyjazną dla środowiska alternatywą w porównaniu z ekstrakcją z wykorzystaniem toksycznych rozpuszczalników.
11
51%
Analityka : nauka i praktyka
2009 nr 1 25-28
12
51%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
PL Przygotowanie próbki przed końcowym oznaczaniem metodą chromatografii gazowej lub cieczowej stanowi niezwykle istotny etap procedury analitycznej. Ocenia się, że przygotowanie próbki zajmuje co najmniej połowę czasu realizacji całej procedury. Może być również jednym z głównych źródeł błędów. Proble[...]
13
51%
Analityka : nauka i praktyka
2003 nr 2 26--28
14
51%
Camera Separatoria
PL Oznaczanie pozostałości farmaceutyków w próbkach środowiskowych jest zadaniem trudnym, ze względu na fakt, iż często stężenie zanieczyszczeń w próbce znacznie przewyższa stężenie szukanych związków. Postęp w dziedzinie technik izolacji i wzbogacania analitów, który nastąpił w przeciągu kilkunastu la[...]
EN This paper focuses on the application of novel extraction techniques such as Molecularly Imprinted Solid-Phase Extraction, Solid-Phase Microextraction, Stir Bar Sorptive Extraction and Hollow-Fiber Liquid-Phase Microextraction used for isolation and enrichment of pharmaceutical residues in environme[...]
15
45%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Porównano cztery metody oznaczania pestycydów w zawiesinie wodnej w trakcie procesu fotokatalitycznego utleniania: ekstrakcję ciecz-ciecz, bezpośrednie dozowanie do kolumny chromatograficznej, ekstrakcję do fazy stałej oraz mikroekstrakcję do fazy stacjonarnej. Najlepsze wyniki oznaczań, biorąc pod [...]
EN The comparison of four analytical procedures for determination of the pesticides during their chemical oxidation were performed: liquid-liquid extraction (LLE-GC-ECD), direct aqueous injection of sample (DAI-GC-ECD), solid phase extraction (SPE-GC-ECD) and solid phase microextraction (SPME-GC-FID) f[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last