Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  microextraction
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
PL Opisano istotę, podstawy teoretyczne, parametry wpływające na efektywność mikroekstrakcji pojedynczą kroplą rozpuszczalnika oraz jej zastosowanie do jakościowej i ilościowej analizy związków organicznych. Podano przykłady przygotowania próbek metodą mikroekstrakcji pojedynczą kroplą rozpuszczalnika [...]
EN The essence, theoretical basis and the circumstances influencing the effectiveness of single drop microextraction (SDME) as well as its application for qualitative and quantitative analysis of organic compounds is precisely described. The examples of samples preparation using SDME for analysis of en[...]
2
80%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
PL Zastosowano metodę mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej z fazy nadpowierzchniowej do wyznaczania stałych Henry'ego tetrachloroetenu i trichloroetenu w roztworach wodnych. Otrzymane wyniki w postaci stałych Henry'ego porównano z danymi literaturowymi. Zaproponowaną metodę wyznaczania stałej Henry'ego[...]
EN Head-space solid phase microextraction method was applied for determination of Henry's law constants of trichloroethene and tetrachloroethene in water solutions. The values of Henry's law constants were compared with literature data. This method can be applied for determination of Henry's law consta[...]
3
61%
Acta Chromatographica
2015 Vol. 27, no. 4 729--741
EN The microextraction by packed sorbent (MEPS) was applied to a fractionation of cuticular wax extracts from several solanaceous plant species. A procedure developed requires only 0.6 mL of organic solvents and may be completed in less than 10 min. Hydrocarbons, which are frequently used in chemotaxon[...]
4
51%
Environmental Biotechnology
EN In this study, a simple and rapid liquid phase microextraction technique coupled with gas chromatography and fluorineinduced chemiluminescence detection has been developed for determination of volatile organochalcogens (dimethyl sulfide, dimethyl disulfide, dimethyl trisulfide and dimethyl diselenid[...]
5
51%
Chemia Analityczna
PL Przeprowadzono badania możliwości zastosowania mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej (SPME) do pobierania lotnych organicznych związków siarki z próbek gazowych i wodnych w celu ich ilościowej analizy. Zoptymalizowano warunki izolacji związków .siarki z fazy gazowej (azot lub mieszanina propan-butan[...]
EN The possibility of application of the so1id-phase microextraction (SPME) sampling for quantitative analysis of some vo1atile organic sulphur compounds (VOS ) in both gaseou,; and aqueous samples was examined The sorption and desorption-time profiles were determined in order to optimise the iso1ation[...]
6
51%
Chemia Analityczna
PL Zaproponowano metodę oznaczania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w glebie, za pomocą mikroekstrakcji z fazy gazowej do fazy stałej. Optymalne warunki ekstrakcji z fazy nadpowierzchniowej gleby są następujące: temperatura 60°C, czas 30 min, desorpcja w temp. 250°C przez 2 min. Określon[...]
EN A headspace solid phase microextraction technique for the determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in soil is suggested. The optimum extraction conditions from headspace of the humic soil are: temperature 60°C for 30 min and desorption for 2 min at 250°C.The precision and linearity of deter[...]
7
51%
Analityka : nauka i praktyka
2016 nr 3 4--9
PL Ciecze jonowe stanowią bardzo rozbudowaną grupę substancji, cechujacą się ogromnym potencjałem zastosowania w różnych dziedzinach chemii.
8
51%
Analityka : nauka i praktyka
2016 nr 4 12--21
PL Nowoczesne techniki ekstrakcyjne, w których tradycyjne rozpuszczalniki organiczne oraz pokrycia włókien zastąpiono cieczami jonowymi, stanowią doskonałe potencjalne rozwiązanie na etapie przygotowania próbek do analizy.
9
51%
Analityka : nauka i praktyka
2008 nr 4 16-19
10
41%
Analityka : nauka i praktyka
2013 nr 1 15--20
PL Technika dyspersyjnej mikroekstrakcji ciecz-ciecz charakteryzuje się łatwością stosowania, niską kosztochłonnością, dużym odzyskiem, dużą wartością liczbową współczynnika wzbogacenia i jest nieuciążliwa dla środowiska.
11
41%
Analityka : nauka i praktyka
2012 nr 2 15-18
PL Ciecze jonowe to temat obecnie bardzo aktualny. Istnieją możliwości projektowania cieczy jonowych o określonych właściwościach pozwalających na selektywne izolowanie wybranych związków z próbek o bardzo skomplikowanych matrycach.
12
41%
Analityka : nauka i praktyka
2009 nr 4 8-11
PL Bezrozpuszczalnikowe techniki przygotowania próbki oparte na ekstrakcji analitówokazują się dobrą i przyjazną dla środowiska alternatywą w porównaniu z ekstrakcją z wykorzystaniem toksycznych rozpuszczalników.
13
41%
Chemia Analityczna
PL Technikę mikroekstracji zastosowano do wyizolowania z wód pitnych Górnego.Śląska trichlorometanu, tetrachlorometanu oraz 1,1,1-trichloroetanu. Ekstrakcję analitów z fazy ciekłej przeprowadzono przy użyciu włókien pokrytych fazą polidimetylosilo-ksanu. Analizę ilościową przeprowadzono za pomocą chrom[...]
EN Microextraction technique in liquid phase with the use of the fibres coated with polydi-methylsiloxane phase for separation trichloromethane, tetrachloromethane and 1,1,1 -tri-chloroethane from drinking water samples coming from the Upper Silesia was applied. Quantitative analysis was performed by u[...]
14
41%
Chemia Analityczna
PL W pracy zwrócono uwagę na gJówne problemy związane z kalibracją w pomiarach analitycznych. Podkreślono specjalne wymagania w odniesieniu do kalibracji w przy-padku metod oznaczania organicznych zanieczyszczeń powietrza opartych na technice SoJid Phase Microextraction (SPME). Opisano wygodny aparat d[...]
EN The paper briefly touches the general problems related to calibration in analytical measurements. The special requirements with respect to calibration in methods of air organic contaminants determination (those based on solid phase microextraction, SPME) are stressed. A convenient apparatus for gene[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last