Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metrologia pola elektromagnetycznego
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W pracy przedstawiono analizę impulsowego pola elektromagnetycznego na przykładzie wybranych grup urządzeń. Wskazano trudności związane z metrologią pola impulsowego za pomocą powszechnie stosowanych mierników dipolowo-diodowych. Zaprezentowano uzyskane wyniki pomiarów błędów dodatkowych, dla badany[...]
EN In this paper the analysis of pulse electromagnetic field with selected devices has been presented. Difficulties in analyzing such a field with commonly used dipole-diode meters have been pointed out. Results of measurement of additional errors, for selected groups of devices, originated in common c[...]
2
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Artykuł prezentuje zagadnienia związane z monitoringiem natężenia pola elektromagnetycznego.. Dokonano analizy metod obliczeniowych, przedstawiono metody pomiarów natężenia PEM oraz koncepcję sieci sensorycznej dla monitoringu pola elektromagnetycznego.
EN The paper presents specific problems of the electromagnetic fields monitoring in the environment. Review of the calculation and measurement methods and conception of the sensoric network for EMF monitoring have been presented.
3
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W pracy przedstawiono zasady budowy i możliwości wykorzystania kompaktowych układów wzorców pola elektromagnetycznego. Opisywane układy mogą być mogą znaleźć zastosowanie w procesie produkcji mierników PEM, w laboratoriach wzorcujących oraz w laboratoriach badawczych do bieżącej kontroli poprawności[...]
EN The article presents principles of design and using compact electromagnetic field standards. Presented setups may be use as basic control equipment in process of EMF meters production, in the calibration laboratories or in the tested laboratories for daily control of EMF meters.
4
88%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W pracy przedstawiono charakterystyki metrologiczne mierników natężenia pola elektromagnetycznego oraz omówiono metody ich wyznaczania i interpretację wyników wzorcowania.
EN The paper presents the metrological characteristics of the electromagnetic field strength meters and discusses methods of calibration and interpretation of the calibration results.
5
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Artykuł prezentuje podstawowe charakterystyki mierników pola elektromagnetycznego (PEM) oraz ich wpływ na przydatność mierników pomiarach ochronnych. Dokonano w nim analizy parametrów istotnych z punktu widzenia pomiarów z uwzględnieniem pól modulowanych oraz impulsowych oraz przedstawiono wpływ naj[...]
EN The article presents the basic characteristics of the electromagnetic field (EMF) meters and their impact and usefulness in safety measurements. Was made an analysis of the parameters relevant to the field measurements including modulated and pulse fields and the influence of the most important para[...]
6
75%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2001 z. 99 9-14
PL Praca prezentuje specyficzne problemy metrologii pola elektromagnetycznego w polu bliskim pod kątem BHP i ochrony środowiska. Zaprezentowano metody pomiarów widmowych przy wykorzystaniu zmodyfikowanych tradycyjnych czujników PEM oraz nowatorskich rozwiązań czujników fotonicznych.
EN The work presents specific problems of spectrum EMF measurements especially in the near- field for labour safety and environment protection. Modification of traditional sensor and newest photonic methods of EMF are shown.
7
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Artykuł prezentuje zagadnienia związane z wytwarzaniem i pomiarami modulowanego wzorcowego pola elektromagnetycznego. Dokonano analizy układów do generacji takiego PEM i przedstawiono wstępne wyniki pomiarów reakcji typowych mierników PEM na pole modulowane w różny sposób, w tym pole impulsowe.
EN The paper presents specific problems related with generation and measurement of modulated standard electromagnetic fields. It contains the generation system analysis of this kind of EMF and also preliminary measurement results of typical meters response for EMF modulated in different ways, including[...]
8
75%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2001 nr 8-9 535-538
PL Przedstawiono specyficzne problemy metrologii pola elektromagnetycznego niskich częstotliwości w polu bliskim pod kątem bezpieczeństwa pracy. Zaprezentowano metody pomiarów widmowych przy wykorzystaniu zmodyfikowanych tradycyjnych czujników PEM oraz nowatorskich rozwiązań czujników fotonicznych.
EN The work presents specific of spectrum low frequency EMF measurements especially in the near-field for labour safety. Modification of traditional sensor and newest photonic methods of EMF are shown.
9
75%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2001 nr 8-9 541-549
PL Przedstawiono obecny stan metrologii pól elektromagnetycznych na tle wprowadzonych obecnie zmian w obowiązujących unormowaniach. Zwrócono uwagę na niebezpieczeństwa metrologiczne związane z wprowadzeniem nowych przepisów na przykładzie powszechnie stosowanego szerokopasmowego miernika typu MEH. Wska[...]
EN The present status of the electromagnetic field metrology is presented in the ground of presently introduced modifications in the regulations in power. The attention was focused on the metrological misleads related to the introduction of the modernized standards upon an example of a widely applied, [...]
10
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W pracy przedstawiono opracowaną quasi-izotropową sondę do pomiarów promieniowania elektromagnetycznego. Sonda jest zbudowana z dwóch anten logoperiodycznych usytuowanych wzajemnie ortogonalnie względem siebie. Opracowana geometria anten umożliwia pracę w zakresie częstotliwości od 900 MHz do ponad [...]
EN In the work the quasi-isotropic probe designed for electromagnetic radiation measurement has been presented. The probe is built from two log-periodic antennas situated mutually orthogonally in relation to himself. Elaborated geometry of antennas enables the work within the frequency range from 900 M[...]
11
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2006 R. 82, nr 12 134-136
PL Artykuł prezentuje polski system lokalizacji zasypanych górników. System GLON-GLOP umożliwia precyzyjna lokalizacje górnika wyposażonego w nadajnik GLON emitującego pole elektromagnetyczne z zakresu bardzo małych częstotliwości (VLF). Ratownicy wyposażeni w odbiornik pomiarowy GLOP mają możliwość wy[...]
EN The article presents polish system for location of trapped miners by rockfalls in underground mine workings. The GLON-GLOP system allows for a precise location of miners equipped with GLON mini transmitters emitting electromagnetic field of VLF range. The GLON transmitters are built in on miners cap[...]
12
63%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2016 nr 2-3 58--60
PL Omówiono charakterystyki metrologiczne mierników pola elektromagnetycznego, zwracając szczególną. uwagę na parametry mierników i czujnikow, które mogą być przyczyną istotnych błędów pomiarowych w warunkach odbiegających od ciągłego niemodulowanego pola monochromatycznego.
EN The paper discusses the metrological characteristics of the electromagnetic field meters, with particular regard to the parameters of meters and sensors, which can cause significant measurement errors under conditions other than continuous unmodulated monochromatic field.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last