Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 421
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metan
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czysta Energia
2010 Nr 9 9-9
PL W Mexico City 1 października 2010 r. odbędzie się ministerialna konferencja Programu Methane to Markets Partnership (M2M). Partnerstwo to jest międzynarodowym przedsięwzięciem, powstałym z inicjatywy Stanów Zjednoczonych w 2004 r.
2
100%
Przegląd Górniczy
PL Na bazie obserwacji wydzielania się metanu w siedmiu ścianach węglowych, omówiono wpływ, między innymi, odległości wiązki otworów odmetanowania od frontu ściany, wydobycia dobowego oraz depresji przyłożonej do otworów odmetanowania na ilość ujętego metanu. Korzystając z teorii podobieństwa ustalono [...]
EN Basing on observations of methane emission from seven coal longwalls influence of among others the distance of methane drainage boreholes from the longwall front, daily output as well as depression applied to methane drainage boreholes on the quantity of drained methane is discussed. Using theory of[...]
3
100%
Archiwum Motoryzacji
2000 Nr 2 103-111
PL Przedstawiono ocenę wpływu przepływów w cylindrze na osiągi i emisję silnika o zapłonie iskrowym zasilanego metanolem przy wykorzystaniu symulacji matematycznej w oparciu o dwuwymiarowy model przepływu i mechanizm globalnej reakcji utleniania metanu. W wyniku stwierdzono, że metan jest lepszy od inn[...]
EN In this study, the engine in-cylinder flow and its effect on performance and exhaust emissions of a spark ignition engine fueled with methane were evalued. Two-dimensional computations were investigated by a mathematical model employing a global kinetic reaction mechanism for the oxidation of methan[...]
4
100%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
1998 nr 11 22-25
PL Artykuł przedstawia dotychczasowe dokonania w zakresie rozpoznania możliwości pozyskania metanu z pokładów węgla Rybnickiego Okręgu węglowego. Ponadto omawia problematykę ujęcia i zagospodarowania oraz perspektywy odgazowania złóż węgla kamiennego otworami wiertniczymi wykonanymi z powierzchni.
EN The article presents the successful experience so far gained in seeking possibilities of recovery of methane from coal seams of the Rybnik Coal Area.
5
80%
Archiwum Spalania
PL Najpowszechniej stosowanym paliwem gazowym jest gaz ziemny, którego głównym składnikiem jest metan. Wyniki badań eksperymentalnych i modelowych potwierdzają, że mechanizm utleniania czystego metanu wystarczająco przybliża proces spalania gazu ziemnego. W celu pełnego zrozumienia kinetyki utleniania [...]
EN Natural gas, which the principal component is methane. is the most popular gas fuel. The experimental and numerical data confirm the methane oxidation mechanism well verified the natural gas oxidation. To understand the simple fuels kinetic oxidation it is important to know the chemistry of its comb[...]
6
80%
Przemysł Chemiczny
2006 T. 85, nr 8-9 1321-1323
7
80%
Górnictwo i Geologia
PL W pracy omówiono krótko charakterystykę procesu sorpcji i desorpcji metanu z pokładu węgla. Przedstawiono technologię otworów pionowych, poziomych i kierunkowych do wydobywania metanu z pokładów węgla. Dokonano również oceny możliwości zastosowania powyższych technologii w polskich zagłębiach węglow[...]
EN The paper presents the technology of vertical, horizontal and directional drilling for coal bed methane (CBM) extraction. Additionally, the possibilities of use of those technologies in Polish coal basins were evaluated.
8
80%
Przemysł Chemiczny
2010 T. 89, nr 7 983-988
9
80%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2009 z. 287 235-242
PL W pracy przedstawiono dwa alternatywne modele symulacyjne, umożliwiające modelowanie zjawisk fizycznych zachodzących w pokładzie węgla nasyconym metanem. Podano przykłady obliczeniowe procesu eksploatacji metanu z pokładu węgla z uwzględnieniem modelowania zmian składu gazu wynikających z wprowadzan[...]
EN Numerical models used for modeling of coalbed methane production are briefly presented in the paper. The numerical example using compositional approach has been presented. The results of the numerical simulations are discussed for fictitious coal seam to show degassing efficiency depending on coal p[...]
10
80%
Górnictwo / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
PL W pracy zamieszczono w formie graficznej na 15 rysunkach wyniki pomiarów wydatku objętościowego przepływu metanu w otworach drenażowych po skokowej zmianie na nich depresji. Pomiary te przeprowadzono w warunkach naturalnych w KWK "Brzeszcze". Depresje na otworach drenażowych zmieniono wariantowo. W [...]
EN The work presents the results of methane volume output measurements in drain boreholes after a rapid increase of depression in them in graphical form on 15 figures. The measurements were taken under natural conditions at KWK "Brzeszcze". Depression on boreholes was changed in variants. In the first [...]
11
80%
Przegląd Komunalny
2008 nr 8 69-71
PL Od zarania dziejów transport stymulował rozwój. Bez wydajnych środków transportu nie byłoby handlu i miast, nie byłoby Imperium Rzymskiego z jego doskonałą siecią dróg handlowych, a bez transportu morskiego Ameryka pozostałaby nie odkryta! Jednakże dzisiejsze środki transportu, oparte na nieodnawial[...]
12
80%
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska
PL Badania dotyczyły estryfikacji metanu w oleum. Proces był prowadzony w autoklawie, pod ciśnieniem 2-7 MPa, w temperaturze 90 - 180°C, w obecności katalizatora palladowego i platynowego. Stwierdzono, że w takich warunkach produktami procesu katalitycznego były wodorosiarczan metylu i formaldehyd. For[...]
EN The research related to methane esterification in oleum. The process was run in an autoclave under 2-7 MPa pressure, at 90 - 180°C temperature, with palladium and platinum catalyst. It was found out that in such conditions, methyl bisulphate and formaldehyde were the products of catalytic process. T[...]
13
80%
Nowoczesne Gazownictwo
2002 nr 3 35-43
14
80%
Czysta Energia
2007 Nr 7-8 36-37
15
80%
Gospodarka Paliwami i Energią
1999 nr 7 13-16
PL Metan efektywnie można wykorzystać w celach energetycznych do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Zasoby metanu pokładów węgla są w Polsce znaczne, jedyną kwestią jest opłacalność jego pozyskania. Natomiast metan ze składowisk odpadów komunalnych może być wykorzystany przede wszystkim w przypa[...]
EN The methane can be most effectively utilized in the production of electric and heat energy. The resources of coalbed methane in Poland are great. The only question is its profitable exploitation. In the case of the methane from municipal waste landfill sites it can be utilized first of all as a loca[...]
16
80%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2000 T. 21, z. 3 385-392
PL Rozwijano strukturę porowatą przemysłowego sorbentu przez jego dodatkową aktywację parą wodną. Mezo- i mikroporowata struktura aktywatów o różnym stopniu przereagowania była określana za pomocą izoterm adsorpcji i desorpcji benzenu. Obliczano parametry struktury z równania Dubinina-Raduszkiewicza or[...]
EN The porous structure of commercial sorbent was developed by its additional activation with steam. Mesopore and micropore structures activate of various burn-off were determined by using benzene adsorption/desorption isotherms. Parameters of the Dubinin-Radushkevich equation were calculated as well a[...]
17
80%
Nafta-Gaz
PL W pracy przedstawiono analizę danych literaturowych dotyczących syntezy węglowodorów C2 z metanu. Omówiono stosowane katalizatory i mechanizmy zachodzących reakcji.
EN The analysis of literature on oxidative coupling of methane into C2 hydrocarbons was carried out. The reaction mechanisms, catalysts and conditions of this process were also discussed.
18
80%
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
2001 R. 18/2 421-430
PL Wiele technik związanych z eksploatacją metanu z pokładów węgla zostało zaadaptowanych z klasycznych metod związanych z udostępnianiem i eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Jednak specyficzne właściwości węgla kamiennego dla gazu ziemnego spowodowały, że to podejście w większości przypa[...]
EN Many of the techniques for producing CBM have been adapted from conventional oilfield drilling, completion, stimulation and production operations. However, coal's unusual behaviour and nature as both a source rock and reservoir rock for natural gas demand new technologies and ideas from many discipl[...]
19
80%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2000 z. 246 265-273
PL Kopalnie węgla kamiennego JSW S.A. odznaczają się znaczna metanowością. Dotychczasowe wykorzystanie metanu pozyskiwanego ze złóż węgla nie jest wystarczające, stad działania podejmowane w celu zwiększania efektywności ekonomicznej wykorzystania metanu zarówno w instalacjach własnych, jak i poprzez p[...]
EN Coal mines gathered in JSW S.A. are characterized by large methane resources accompanying the coal seams. The current practice in utilization of collected methane does not take fully advantages of these free energy resources. Thus many activates have been carried presents actual and designed activat[...]
20
80%
Nafta-Gaz
2007 R. 63, nr 6 412-423
PL W artykule przedstawiono przesłanki powodujące zaangażowanie przemysłu gazowniczego w działania na rzecz inwentaryzacji i redukcji emisji metanu oraz omówiono problemy związane z oszacowaniem emisji z sieci rozdzielczej gazu ziemnego. Podano tabelaryczne zestawienie wartości współczynników emisji, w[...]
EN In the paper reasons of natural gas industry involvement in inventory and reduction of methane emission were presented and problems connected with emission assessment from gas distribution network were discussed. Emission coefficient values for distribution network, pipelines, services and gas stati[...]
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last