Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 52
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  memory
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Optica Applicata
EN The aim of this paper is to determine the light intensity distribution after the passage of a laser beam through the particular sub-assemblies of the optical holographic system. On this basis we want to determine the laser beam power necessary for respective reading in and reading out the informatio[...]
2
80%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN There is a large interest in the marketing world to use the neuroimaging tools as a possible aid to evaluate the efficacy of a commercial advertisement. Such an area of study is called "neuromarketing". Here we illustrate some applications of electrical neuroimaging, a discipline using EEG and inten[...]
3
80%
Architectus
1999 Nr 2(6) 81--85
PL Przypadająca 24 października 1997 roku piąta rocznica śmierci prof. Władysława Winczego inspiruje do przypomnienia tej wybitnej postaci architekta wnętrz, projektanta mebli i pedagoga PWSSP, obecnie Akademii, we Wrocławiu. Jego niezwykła osobowość, i to nie tylko artystyczna, nie tracąc nic z własne[...]
EN The fifth anniversary of the death of Professor Wincze elapsed in 1997. He was a man of exceptional individuality, not only artistic. The rcmincsccncc about the Professor brings back to mind this eminent personage of an interior decorator, furniture designer and pedagogue of the National Higher Scho[...]
4
80%
Przegląd Górniczy
5
70%
Acta Geophysica
2015 Vol. 63, no. 3 601--604
6
70%
Fundamenta Informaticae
EN Two observations in the matter of pictorial as well as formal presentation of some consistency in distributed shared memory are made. The first concerns geometric transformation of line segments and points picturing read/write operations, the second - converting partial order of the operations into [...]
7
70%
Journal of Polish Safety and Reliability Association
2017 Vol. 8, No. 1 119--128
EN In contemporary computer systems security issues are very important for both safety and reliability reasons thus application of appropriate cryptographic methods is a necessity in system design and maintenance. This paper deals with one such method – BLAKE hash function – and investigates its implem[...]
8
61%
Control and Cybernetics
EN This paper studies particle swarm optimization approach enriched by two versions of an extension aimed at gathering information during the optimization process. Application of these extensions, called memory mechanisms, increases computational cost, but it is spent to a benefit by incorporating the [...]
9
61%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Artykuł porusza problematykę zabytku architektonicznego jako nośnika pamięci oraz jego społecznej percepcji. W oparciu o badania przeprowadzone na 10 wybranych zamkach, ruinach i reliktach architektury obronnej z Wielkopolski i Kujaw przedstawiono tezę, że w szczególnych przypadkach pamięć jest czyn[...]
EN The paper presents the problem of an architectural monument as a memory carrier and how it is perceived by local community. In result of the research conducted on a group of 10 medieval castles from Wielkopolska and Kujawy, the thesis that memory is crucial to the survival of a historical relic acqu[...]
10
61%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Trwanie to zachowanie i gromadzenie przeszłości w teraźniejszości. Bogactwo historii budynku stanowi szczególną wartość, jaką w architekturę wpisuje złożoność jej przemian w czasie i przestrzeni. Bogactwo historii teatru odkrywane jest w jego architekturze. Przeszłości budynku można doświadczyć gdy [...]
EN Lasting means preserving and gathering of past in present. Resources of a building's history inscribe a particular value into architecture by complexity of its conversions in time and space. Resources of theater's history are discovered through architecture. It is possible to experience past of buil[...]
11
61%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Pamięć architektoniczna we współczesnym świecie jest rozdzielona na różne dziedziny nauki, jak filozofia, psychologia czy literatura. W moich rozważaniach na temat pamięci w architekturze chciałbym przedstawić twórczość Zvi Heckera, który w swoich realizacjach przywiązuje dużą wagę do kreowania prze[...]
EN Architectonic memory, in a contemporary world is divided into various fields of science such as philosophy, psychology or literature. In my considerations concerning memory in architecture I would like to present creative work of Zvi Hecker, who in his realisations pays special attention to architec[...]
12
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2009 Z. 17 127-137
PL Autorzy artykułu zbadali możliwości wznoszenia nowych budynków w obszarze zabudowanym. Problem rozpatrywany jest w trzech zakresach tematycznych. Po pierwsze wprowadzono pojęcie zabytku architektury w zestawieniu z miejscem i kontekstem. Po drugie objaśniono ideę nowego projektu jako modyfikacji. Po[...]
EN The following paper aims to investigate the possibilities of building within the built environment through three steps: in the first one the notion of monument is introduced and discussed, in regard to the concepts of context and place; in the second one the idea of project as modification is introd[...]
13
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2009 Z. 17 199-205
PL Poruszanie zagadnienia pamięci nie jest wytworem postmodernistycznego dyskursu. Już w starożytności używano formy architektonicznej jako materiału obrazującego mentalne przemiany ludzkiego umysłu. Pamięć architektoniczną można podzielić na trzy podstawowe części. Do pierwszej grupy zalicza się pamię[...]
EN The question of memory is not a product of a post-modernist discourse. As early as the ancient times an architectonic form was used as material showing mental changes of the human mind. Architectonic memory, in a contemporary world is divided into various fields of science such as philosophy, psycho[...]
14
61%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2014 nr 86 57--68
PL W ostatnich latach wzrasta na świecie liczba osób dotkniętych otyłością. Prezentowane badania własne mają na celu sprawdzenie, jak funkcjonuje mechanizm uwagi w zakresie szybkości wykrywania obrazów pożywienia wysoko- i niskokalorycznego, oraz zweryfikowanie efektywności pamięci obrazowej. Przebadan[...]
EN The number of obese people is increasing in recent years. The aim of study was to show the mechanism of attention in terms of the rate of detection of food images in high-and low-calorie and to examine the effectiveness of screen memory. We examined 89 patients with excessive and normal weight. The [...]
15
61%
Czasopismo Techniczne. Architektura
2012 R. 109, z. 2-A 133--144
PL Mówiąc o „ogrodzie pamięci” w kontekście ogrodu botanicznego, możemy rozpatrywać go nie tylko zgodnie z przyjętymi definicjami pojęcia „pamięć”, ale również jako miejsce upamiętnienia ważnych osób i zdarzeń oraz jako o instytucji, dla której wyjątkowo ważnym zadaniem jest zachowanie bogactwa genetyc[...]
EN In the contex of botanic garden, the garden of remembrance does not have to be considered in accordance with accepted definitions of the notion referred to as “memory” which describes place’s predispositions to remind people of their impressions and experience. It can be treated as a place commemora[...]
16
61%
Opuscula Mathematica
2017 Vol. 37, no. 5 735--753
EN The paper deals with investigating of the first mixed problem for a fifth-order nonlinear evolutional equation which generalizes well known equation of the vibrations theory. We obtain sufficient conditions of nonexistence of a global solution in time variable.
17
61%
Geologos
2007 Vol. 11 19--42
PL Wspomnienia dotyczą znakomitego, nietuzinkowego, wielkiej wiedzy i erudycji profesora geologii o specjalności geologia inżynierska. Obejmują one trzy okresy: studiów i pracy na Uniwersytecie Warszawskim (1955-1978), na Uniwersytecie Śląskim (1978-1990) oraz na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza (19[...]
EN The recollections about the esteemed and unique professor Jerzy Liszkowski, who specialized in engineering geology, a man of a vast knowledge and erudition cover three periods: the university studies and work as an academic teacher at the University of Warsaw (1955-1978), as a scientist and academic[...]
18
61%
Tribologia
2009 nr 4 259-266
PL Przedmiotem pracy jest wyznaczanie sił tarcia w inteligentnych stożkowych mikrołożyskach HDD z pamięcią, które występują w dyskach komputerowych. Praca niniejsza jest kontynuacją prac autora i jego współpracowników publikowanych w 2007 roku. Autor porównuje wyniki własne z wynikami uzyskanymi w osta[...]
EN In this paper is presented the method of friction force calculations in slide conical micro-bearings occurring in HDD computer discs. The authors compare they’re own results with the results that were obtained by the G.H. Jang research team. The considered micro-bearings have intelligent memory feat[...]
19
61%
Środowisko Mieszkaniowe
2019 nr 26 4--10
PL Kamienica Waliców 14 w swojej obecnej formie, jest zobrazowaniem sumy faktów, które były udziałem Warszawy w XX wieku. Miniony wiek odcisnął swoje piętno na wielu innych miastach Europy, ale w tu działo się to w sposób bardzo widoczny. Kamienica Waliców 14 jest reliktem Miasta, które dziś już nie is[...]
EN Walicow 14 Warsaw Tenement House has become an image of the total of most facts and events concerning the City during 20th century. The past left its traces on many European cities. The Warsaw case is very spectacular. Walicow 14 Warsaw Tenement House is an integral element of the city structure, wh[...]
20
61%
Analityka : nauka i praktyka
2019 nr 3 58--59
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last