Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 134
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mechanika płynów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN
2007 nr 5 1-50
EN The motivation of this work is to obtain a simulation tool which will be capable of modelling simple micro-devices in the gas slip flow regime. To achieve this goal Maxwell Smoluchowski boundary conditions were implemented by means of a udf routine into the commercial fluid finite volume solver Flue[...]
2
63%
Zeszyty Naukowe Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku
PL Pomiar wektora prędkości należy obok pomiaru ciśnienia do najczęściej wykonywanych w mechanice płynów i w eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych. Pomiaru tego dokonuje się za pomocą m.in. sondy kulowej pięcioorworowej. W pracy przedstawiono analizę pomiaru wektora prędkości za pomocą m. in. s[...]
3
63%
Zeszyty Naukowe Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku
4
63%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN A problem of turbulent flow in a channel with a permeable wall recently considered in Hahn and Choi (2002) is extended to include heat transfer. A model is utilized to investigate this problem numerically. The modeling is based on the assumption that the flow in the channel is turbulent while in t[...]
5
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
1999 z. 181 69-86
PL Zastosowanie numerycznej mechaniki płynów w praktyce projektowej i modernizacyjnej turbin parowych daje możliwości lepszego rozpoznania zjawisk fizycznych, zrozumienia wpływu parametrów projektowych na pracę maszyn, a także możliwość poprawy ich sprawności. Umożliwia też w niektórych przypadkach zas[...]
EN In design and modernisation of steam turbines, the application of CFD offers better recognition of physical phenomena associated with the flow and better understanding of the influence of design parameters onto machinery performance, as well as discovers a large potential of efficiency gains. In som[...]
6
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
1999 z. 181 69-86
PL Zastosowanie numerycznej mechaniki płynów w praktyce projektowej i modernizacyjnej turbin parowych daje możliwości lepszego rozpoznania zjawisk fizycznych, zrozumienia wpływu parametrów projektowych na pracę maszyn, a także możliwość poprawy ich sprawności. Umożliwia też w niektórych przypadkach zas[...]
EN In design and modernisation of steam turbines, the application of CFD offers better recognition of physical phenomena associated with the flow and better understanding of the influence of design parameters into machinery performance, as well as discovers a large potential of efficiency gains. In som[...]
7
51%
Archiwum Spalania
PL W pracy zostały przedstawione wyniki symulacji komputerowych spalania n-heptanu w komorze o stałej objętości. Komora o kształcie sferycznym miała średnicę 100 mm. Do symulacji zostało wykorzystane oprogramowanie Fire firmy AVL. W rozpatrywanych przypadkach paliwo przed zapłonem było wymieszane z pow[...]
EN The paper presents the results of a numerical simulations of n-heptane combustion process in a constant volume vessel. Spherically shaped vessel had diameter of 100 mm. Simulations were done using AVL Fire software. In all investigated cases fuel was homogenized with air. Equivalence ratio of a flam[...]
8
51%
Zeszyty Naukowe Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku
9
51%
Modelowanie Inżynierskie
2011 T. 10, nr 41 135-142
PL Praca dotyczy hamiltonowskiego sformułowania wybranych zagadnień mechaniki płynów. Krótko przedstawiono podstawowe fakty z zakresu mechaniki układów o skończonej liczbie stopni swobody w ujęciu lagranżowskim, hamiltonowskim i symplektycznym. Następnie uogólniono ten formalizm na przypadek układów ci[...]
EN The paper deals with hamiltonian formulation of selected problems of fluid mechanics. Some basie facts from finite dimensional mechanical systems in lagrangian, hamiltonian and symplectic approaches arę reviewed, Next, the transition from discrete to continuous is described and the hamiltonian form [...]
10
51%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Przeprowadzone porównanie dwóch modeli przepływu liniowo-logarytmiczny oraz potęgowy Prandtla w przewodzie kołowym pod kątem wykorzystania ich do określenia współrzędnej wystąpienia prędkości średniej w przekroju pomiarowym. Pomiar strumienia objętości bazujący na punktowym pomiarze prędkości średn[...]
EN Evaluation of two flow models: linear-logarithmic and Prandtl power function in a circular duct to determine the point in the cross-section corresponding to the average velocity was conducted. Flow measurement of the average velocity using this method was verified by use of a pitot-venturi tube as a[...]
11
51%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN The stability of the piane interface separating two Rivlin-Ericksen elastico-viscous superposed fluids has been studied. The density, viscosity and viscoelasticity are assumed to be exponentially varying. For stable stratifications, the system is found to be stable or unstable under certain conditio[...]
12
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją
2007 Nr 6 135-149
PL W referacie wskazano, że metody projektowania maszyn sprężających nie są wystarczająco dokładne. Droga do ich doskonalenia wiedzie poprzez badania eksperymentalne oraz analizy numeryczne przepływu. Projektowanie procesu sprężania i stopni sprężających należy rozpatrywać także w kontekście konstrukcj[...]
EN The paper proves, that constructing methods of the compressors arę not accurate enough. Ex-perimental tests and numerical analyses of the flow arę the way to improvement. Designing of ihe compression process and stages should be verified concerning the whole aggregate of the machinę. The theory of t[...]
13
51%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN The pressure-correction method is discussed in the paper. An algorithm of the method's implementation is proposed, with a formal proof of its convergence. The efficiency of the algorithm is demonstrated in numerical simulations of counter flows of a Newtonian fluid. The results of computations are a[...]
14
51%
Pompy, Pompownie
PL Mechanika płynów - nauka o ruchu cieczy i gazów jest podstawą licznych dziedzin wiedzy i rozwoju techniki, między innymi maszyn przepływowych - turbin, sprężarek i pomp.
EN Fluid mechanics – science of liquids and gaseous media is the basis for many fields of knowledge and development of technology, amongst others flow machines – turbines, compressors and pumps.
15
51%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
EN Both basic computational fluid dynamics methods: finite element method and finite volume method have been used to simulate flow fields in cross flow fan. The theoretical basics of numerical algorithms and specifications of computer programs is presented. Computational results in the form of velocity[...]
16
51%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2003 T. 24, z. 2 165-182
PL Przedstawiono wyniki badań, w których zostały wyznaczone częstotliwości pulsacji i struktura pulsów dla układów tworzących piany w reżimie przepływu pulsacyjnego. Eksperymenty wykazały, że wielkością decydującą o częstotliwości pulsacji jest rzeczywista prędkość cieczy oraz fizykochemiczne właściwoś[...]
EN The results of experiments have been presented in which both pulse frequency and the structure of pulses have been determined for systems foaming in the pulse flow regime. It is shown that the pulsing frequency depends, first of all, on the real liquid velocity and physicochemical properties of the [...]
17
51%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2003 T. 24, z. 1 139-149
PL Przedstawiono rozwiązanie konstrukcyjne i charakterystykę wielofunkcyjnego reometru kapilarno-rurowego. Umożliwia on wszechstronne zbadanie właściwości reologicznych badanej cieczy w warunkach laboratoryjnych. Wielofunkcyjność reometru polega na tym, że może on służyć nie tylko do wyznaczenia klasyc[...]
EN A novel capillary-pipe rheometer is presented. The rheometer allows one to identify some abnormal properties of apparently Newtonian or non-Newtonian liquids both in the laminar and the turbulent flow range. A proposal for a new definition of a non-Newtonian fluid is given. In the authors opinion, s[...]
18
51%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN Singularity behavior of flow in a curved pipe is analyzed. A series related to a similarity parameter is obtained by using algebraic programming language MAPLE. The series is then analyzed by various generalizations of the approximate methods. The result is not conclusive, but we show approximately [...]
19
51%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Środowiska
2003 z. 45 79-88
PL Wiele materiałów używanych do produkcji rur wykazuje właściwości lepkosprężyste. Chociaż prędkość rozprzestrzeniania się zaburzenia ciśnienia podczas nieustalonego przepływu cieczy (np. uderzenia hydraulicznego) w pierwszej kolejności zależy od modułu sprężystości objętościowej cieczy i modułu spręż[...]
EN Many of the materials used in pipe manufacturing prove to be visco-elastic. As the propagation velocity of pressure waves primarily depends on the fluid bulk modulus and the elasticity of the pipe wall the above material property is of great influence in unsteady flow (e.g. in waterhammer). The pres[...]
20
51%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2002 T. 2, z. 22 417-424
PL W prezentowanej pracy dokonano wizualizacji pola temperatury w obszarze konwekcji mieszanej. Przedstawiono stanowisko pomiarowe, warunki eksperymentu oraz metody badawcze wykorzystane podczas wizualizacji pola temperatury. Dokonano analizy wyników wizualizacji pola temperatury i porównano je z wynik[...]
EN The visualisation of a temperature field in mixed convection by using the termochromic liquid crystals is presented in this paper. The experimental set-up, experimental conditions and applied methods were described. The images of temperature field were analised and compared to the results of velocit[...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last