Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 40
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  materiały węglowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przemysł Chemiczny
2012 T. 91, nr 6 1275-1278
2
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
1999 z. 123 83-86
EN We investigated cold electron emission from C60/C70+Ni films deposited on fused silica and molybdenum substrates. Films were characterised before and after electron emission measurements by TEM, ED, SEM and EDS. Films were composed of nanocrystalline Ni objects dispersed in carbon/fullerrenes matrix[...]
3
80%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
2007 T. 23, z. 3s 119-132
PL W pracy przedstawiono dyskusję badań nad modyfikacją materiałów węglowych w aspekcie ich możliwego zastosowania jako katalizatorów selektywnej redukcji tlenku azotu amoniakiem. Szczególną uwagę poświęcono: (1) modyfikacji grup powierzchniowych (grupy tlenowe i azotowe), (2) promowaniu tlenkami/wodor[...]
EN The discussion of the modification of carbonaceous materials as possible catalysts for the removal of nitrogen oxides from outgases was carried out. A special attention was paid to: (1) the modification of surface functionalities (oxygen-and nitrogen-surface groups), (2) promotion with transition me[...]
4
80%
Przemysł Chemiczny
5
80%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy przedstawiono znane z literatury naukowej materiały węglowe, które mogą być stosowane jako sondy tlenometryczne w biologii i medycynie. Scharakteryzowano właściwości ich centrów paramagnetycznych oraz oddziaływania z paramagnetycznym tlenem O,. Paramagnetyczne są węgle naturalne, macerały, k[...]
EN In this work we present coal materials known from literaturę, which may be used as oximettic probes in biology and medicine. Properties of their paramagnetic centers and interactions with paramagnetic oxygen O, were characterized. Paramagnetic are natural coals, macerals, carbonizates of coal and pl[...]
6
80%
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska
PL Jak wykazano w przeglądzie literatury niniejszej rozprawy, pomimo ogromnego nakładu pracy badawczej, materiały węglowe zawierające pierwiastki obce wymagają ciągłego dalszego rozpoznawania i udoskonalania. Niektóre z nich, tzn. węgle aktywne zawierające TiO2, włókna węglowe pokryte warstwą miedzi or[...]
EN In recent years a rapid growth in the field of advanced technologies including electronics, nanotechnology, biotechnology etc., can be observed. In a consequence, there is a necessity to improve materials being utilized in the production processes. Technology utilizes almost all elements including c[...]
7
80%
Postępy Fizyki
2013 T. 64, z. 2 65--69
PL Tekst jest próbą sklasyfikowania istniejących materiałów w z rodziny grafenu. W artykule podano definicje dwuwymiarowych materiałów węglowych i określono zasady tworzenia nazw dla nowych pochodnych grafenu, opierając się na wytycznych zaproponowanych przez międzynarodowy zespół redakcyjny czasopisma[...]
8
80%
Problemy Techniki Uzbrojenia
2004 R. 33, z. 93 109--118
PL Jednym z podstawowych czynników decydujących o niezawodności pracy układów urządzeń elektronicznych związany jest ze zmniejszeniem temperatury pracy ich elementów. Można to osiągnąć między innymi poprzez zintensyfikowanie odprowadzenia z nich ciepłą drogą przewodnictwa, a następnie jego rozproszenie[...]
EN One of the most important factor deciding about the dependability of electronic instruments is the reduction of their operation temperature what can be achieved by increasing rate of the heat flowing out through the conductivity mechanism and then scattered by radiation. Composites carbon-carbon (C-[...]
9
61%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2011 nr 6 27-29
PL W artykule przedstawiono wyniki badań reakcji barwnej zmodyfikowanego sorbentu węglowego oraz sorpcji dynamicznej, które polegały na impregnacji sorbentu węglowego R1Ex katalizatorami tlenku metali: pięciotlenkiem jodu oraz dwutlenkiem selenu. Wobec zmodyfikowanych powierzchni przeprowadzono badania[...]
EN The article presents results of the studies on the color reaction of a modified carbon adsorption as a result of impregnation the R1Ex carbon sorbent with metal oxides: iodine pentoxide selenium dioxide. Studies were conducted in order to determine the reaction of modified surfaces to the presence o[...]
10
61%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
PL Zastosowanie adsorbentów węglowych dla magazynowania ciepła w zamkniętych cyklach termodynamicznych może być wykorzystywane w prostych układach chłodniczych. Przedmiotem oceny były materiały węglowe w postaci monolitycznych kształtek, otrzymane z pylistego węgla aktywnego, karbonizatu węgla kamienne[...]
EN Application of carbon adsorbent for heat storage in thermodynamic cycles can be use for simple adsorption cooling systems. Subject of evaluation were carbonaceous materials as monoliths. They were prepared using powdered active carbon, coal carbonizate and pitch mesophase. Density characteristic, po[...]
11
61%
Przemysł Chemiczny
2012 T. 91, nr 11 2164-2168
12
61%
Przemysł Chemiczny
2007 T. 86, nr 9 878-882
13
61%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Dyskutowane są możliwości zastosowania różnych materiałów węglowych jako emiterów polowych. Najbardziej interesujące są warstwy nanorurek węglowych, włókien węglowych i heterostrukturalne warstwy fullerenowe. Przedstawiano również metody otrzymywania tych materiałów oraz metody wytwarzania z nich zi[...]
EN We discuss the possibility of application of various carbon materials as a field emitter. The most interesting for this purpose are films prepared of carbon nanotubes, carbon fibers and heterostructural fullerenes films. We also present the methods of obtaining of these materials and for forming col[...]
14
61%
Przemysł Chemiczny
2017 T. 96, nr 1 92--95
PL Dokonano przeglądu danych literaturowych dotyczących elektrochemicznych zastosowań różnych materiałów węglowych. Oceniano ich przydatność z uwzględnieniem właściwości istotnych dla materiałów elektrodowych na przykładzie superkondensatorów i metod elektroanalitycznych. Analizowano rolę rodzaju mater[...]
EN A review, with 58 refs., of C supercapacitors, electroanal. C pastes and glassy C electrodes.
15
61%
Przemysł Chemiczny
2013 T. 92, nr 8 1503-1505
16
61%
Przemysł Chemiczny
2017 T. 96, nr 6 1280--1283
PL Dokonano przeglądu danych literaturowych dotyczących zastosowania materiałów węglowych w ogniwach litowo-siarkowych. Opisano mechanizm działania ogniwa litowo-siarkowego i rolę węgla jako dodatku do katody siarkowej. Analizowano wpływ rodzaju materiału węglowego i jego właściwości na parametry pracy[...]
EN A review, with 51 refs., of carbonaceous materials used as additives to the cathode materials.
17
61%
Engineering of Biomaterials
18
61%
Engineering of Biomaterials
19
61%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Na podstawie doświadczalnie wyznaczonych niskotemperaturowych izoterm adsorpcji azotu badano właściwości powierzchniowe nieporowatego niegrafityzowanego materiału węglowego (sadza Cabot BP280) i grafityzowanego materiału węglowego (sadza Carbopack C) oraz nieporowatego materiału krzemionkowego (krze[...]
EN Surface properties of nonporous, nongraphitized (carbon black Cabot BP280) and graphitized (carbon black Carbopack C) carbonaceous material and nonporous siliceous material (silica LiChrospher Si1000) were studied on the basis of low-temperature nitrogen adsorption isotherms. The BET specific surfac[...]
20
61%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Opisano metodę syntezy materiałów węglowych w fali spalania oraz przedstawiono wyniki badań niektórych właściwości fizykochemicznych otrzymanych produktów. Wyznaczono skład elementarny i fazowy produktów syntez i scharakteryzowano ich mikrostrukturę w oparciu o wyniki badań mikroskopowych. Wykonano [...]
EN In the paper a method of synthesis of carbonaceous materials in self-propagating heat waves is described and results of some physical and chemical investigations of the materials are presented. The chemical (ultimate analysis and XPS) and phase (XRD) composition as well as the microstructure (SEM an[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last