Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 520
first rewind previous Strona / 26 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  materiały budowlane
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Izolacje
PL W artykule scharakteryzowano zaprawy przeznaczone do murowania ścian i ogrodzeń. Dokonano podziału zapraw murarskich i omówiono ich właściwości. Podjęto ponadto próbę podania kryteriów doboru zaprawy murarskiej do elementu murowego.
2
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Uniwersytet Zielonogórski
2002 z. 129 37-47
PL W pracy omówiono historyczne sposoby gospodarczego wykorzystania rudy darniowej na obszarze południowej części Ziemi Lubuskiej, w rejonie dzisiejszych miast Przemków, Szprotawa, Żary. Podano przykłady zastosowania tego surowca do wytopu żelaza oraz do celów budowlanych.
3
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Uniwersytet Zielonogórski
2002 z. 129 27-35
PL Artykuł prezentuje wybrane wyniki, dokumentujące przydatność fosfogipsów apatytowych do produkcji wysokojakościowych spoiw gipsowych. Przedstawiono właściwości wiążące fosfogipsu wyprażonego w zakresie temp. 160=190 stop. C oraz 450-650 stop. C. Przedstawiono także związki pomiędzy technicznymi właś[...]
EN This paper has presented the combining properties of phosphogypsum, obtained in the form of by-product, during the production of phosphoric acid from apatite. Among other things, we have analyzed the technical features of binders, made of natural phosphogypsum and phosphogypsum roasted in the temper[...]
4
100%
Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym
2008 nr (5) 166--171
EN The article presents problems of the economics of building materials to using recycled materials.
5
80%
Magazyn Autostrady
2013 Nr 12 48--52
PL W pracy analizuje się obiekt o konstrukcji gruntowo-powłokowej wybudowany jako tunel drogowy pod trasą narciarską w Karpaczu na Dolnym Śląsku (7). Wykonano go w wykopie otwartym, o zabezpieczonych ścianach z użyciem sprężonych kotew gruntowych.
EN The paper analyses a soil-steel structure built as a road tunnel under a ski run in Karpacz (Lower Silesia). It was constructed in an open excavation, with walls protected with the use of prestressed earth anchors.
6
80%
Magazyn Autostrady
2013 Nr 12 42--47
PL W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia modelowania za pomocą MES (metody elementów skończonych) połączeń dyblowych betonowych nawierzchni spoczywających na sprężystym podłożu. Podano podstawy obliczeń analitycznych połączeń dyblowych. Zaprezentowano przykład ilustrujący nowe możliwości modelow[...]
EN The article presents some problems of FEM (Finite Element Method) modelling of the dowel connections of concrete road slabs on elastic foundations. The basis of the analytical calculation of dowel connections has been presented. The illustrative example of new possibilities with the use of solid 3D [...]
7
80%
Magazyn Autostrady
2013 Nr 12 36--39
PL W Polsce od lat podstawowym źródłem energii jest węgiel kamienny. W wyniku spalania węgla w elektrowniach i elektrociepłowniach powstają odpady paleniskowe składające się głównie z popiołów lotnych i żużlu. Popioły lotne są efektem spalania zmielonego węgla w wysokich temperaturach. Są one wychwytyw[...]
EN Bituminous coal is the main source of energy in Poland. Combustion wastes, consisting mainly of fly ashes and slag, are the result of burning coal in power plants and electrical power and heating plants. As a result of burning culm in high temperatures fly ashes are formed. They are picked up from t[...]
8
80%
Izolacje
PL W artykule przedstawiono wpływ obserwacji natury na rozwój nanotechnologii. Dokonano przeglądu najciekawszych rozwiązań stworzonych przez naturę, które znalazły zastosowanie w przemyśle budowlanym i inżynierii materiałowej. Zaprezentowano także przykłady architektury inspirowanej naturą.
EN The article presents the effect of observing nature on nanotechnology development. The article surveys the most intriguing solutions created by nature that have been implemented in construction industry and materials engineering. It also presents examples of architecture that has been inspired by na[...]
9
80%
Magazyn Autostrady
2014 Nr 1-2 18--23
PL Znajomość podstawowych właściwości cementu dla użytkownika cementu jest bardzo ważna. Pozwala bowiem na odpowiedni dobór cementu do określonych zastosowań oraz prowadzenie prac i robót budowlanych na odpowiednim poziomie.
EN Expertise in the basic properties of cement is very important for its users since it enables the proper selection of cement for specific applications and carrying out construction works of adequate standard.
10
80%
Magazyn Autostrady
2014 Nr 1-2 24--26
PL Jest nieodłącznym elementem przestrzeni codziennego życia. Towarzyszy nam dosłownie na każdym kroku – w drodze do pracy, podczas spaceru, oczekiwania na tramwaj czy w czasie zakupów. Jest estetyczna, wytrzymała, łatwa w utrzymaniu i pielęgnacji oraz odporna na zróżnicowane warunki atmosferyczne. Mow[...]
EN It is an inseparable element of our everyday space. It accompanies literally our every step – on the way to work, during a walk, at a tram stop or during shopping. It is esthetic, durable, easy to maintain and resistant to various atmospheric conditions. We talk about sett – a popular material used [...]
11
80%
Magazyn Autostrady
2014 Nr 1-2 28--34
PL W niniejszym artykule zaprezentowano oryginalne metody badania rozmieszczenia włókien stalowych w belkowych konstrukcjach prefabrykowanych. Obejmowały one badania przekrojów elementów belkowych wykonanych z wysokowartościowego betonu samozagęszczającego się z włóknami stalowymi. Analizę wykonano dwo[...]
EN The article presents the original methods of testing the placement of steel fibers in beam prefabricated structures. They included the tests of cross sections of beam elements made of high-value self-consolidating concrete with steel fibers. The analysis was carried out using two methods: with the h[...]
12
80%
Magazyn Autostrady
2013 Nr 7 50--52
PL Betonowe nawierzchnie dróg to standard w wielu krajach Europy Zachodniej. W Polsce, pomimo wielu zalet betonu, przez wiele lat był on rzadko stosowany do budowy dróg. Jednak coraz częściej zaczynają pojawiać się betonowe odcinki autostrad, dróg ekspresowych i lokalnych. Za ich budową przemawiają nie[...]
EN Concrete road pavement is a standard in many countries of Western Europe. In Poland, concrete has been rarely used for road construction, despite its numerous advantages. However, sections of motorways, expressways and local roads with concrete pavement are becoming to be constructed. Not only high [...]
13
80%
Magazyn Autostrady
2013 Nr 1-2 32-36
PL Mimo że beton samozagęszczalny funkcjonuje na rynku już od lat 90. XX w., to w dalszym ciągu pojawiają się problemy, które ograniczają jego stosowanie w wielu krajach. Poza typowo ekonomiczną barierą (koszt betonu samozagęszczalnego przewyższa cenę betonu zwykłego, co jest szczególnie widoczne w prz[...]
EN Despite the fact that the self-consolidating concrete is present on the market since the 1990s, it still facing a number of problems that limit its use in many countries. Apart from a typical economic barrier (the standard self-consolidating concrete is much more expensive than the standard concrete[...]
14
80%
Magazyn Autostrady
2011 Nr 12 14-17
PL Lepiszcze asfaltowo-gumowe jest coraz powszechniej używane do budowy nawierzchni drogowych i lotniskowych. Pierwsze zastosowania miału ze zużytych opon samochodowych do nawierzchni bitumicznych miały miejsce w USA, gdzie w roku 1966 w stanie Arizona użyto mieszanki asfaltu i miału gumowego do napraw[...]
EN Asphalt-rubber binder is being used more commonly to build roads and airport. The first application of rubber dust from used car tires for bituminous paving took place in the USA. In 1966 in the state of Arizona, for the first time a mixture of asphalt and rubber dust was used for repair of damaged [...]
15
80%
Magazyn Autostrady
2013 Nr 1-2 56-61
PL W artykule opisano technologię betonu opartą na zastosowaniu grysów granitowych w połączeniu zarówno z dodatkami tradycyjnymi chemii budowlanej (plastyfikator i domieszka napowietrzająca), jak i chemii opartej na polimerach, a także poruszono aspekty wykonawcze z wykorzystaniem układarek betonu meto[...]
EN The paper describe concrete technology based on granite grit mixed with both traditional chemical additives (plasticizer and air entrainers) as well as additives based on polymers and shows also practical aspects of using concrete pavers with "formsfree" method.
16
80%
Magazyn Autostrady
2011 Nr 11 90-93
PL Niektóre rodzaje superplastyfikatorów (SP) powodują powstanie nadmiernej zawartości powietrza w samozagęszczalnej mieszance, pomimo tego, że zawierają już w swoim składzie domieszkę przeciwpieniącą (ang. anti-foaming admixtures).
EN Some types of SP will result in excessive air content in self compacting mixes, despite the fact that in their composition they already include anti-foaming admixtures.
17
80%
Magazyn Autostrady
2013 Nr 1-2 44-47
PL Prefabrykat betonowy/żelbetowy to część składowa konstrukcji budowlanej, wytwarzana w zakładzie prefabrykacji lub bezpośrednio przy budowie w specjalnie do tego celu zbudowanych formach, montowana w ustrój już jako gotowy wyrób.
EN Prefabricated concrete/reinforced concrete element is a component of a structure manufactured in a factory or at a construction site in moulds constructed especially for this purpose, and assembled into a structure as a ready-made product.
18
80%
Magazyn Autostrady
2011 Nr 3 72-74
PL W nawiązaniu do artykułu Adama Grzyba i Wojciecha Parcińskiego z Biura Projektowego "Eurostrada" ("Magazyn Autostrady" nr 11/2010) na temat budowy obwodnicy Mszczonowa w ciągu DK 50 chciałabym opisać doświadczenia związane z budową odcinka doświadczalnego z asfaltu porowatego, który został wykonany [...]
EN With reference to the article of Adam Grzyb and Wojciech Parciński from the Eurostrada Design Office ("Magazyn Autostrady" no. 11/2010) on the construction of Mszczonów ringroad within the national road 50, this article will describe the construction of experimental section of the porous asphalt, wh[...]
19
80%
Magazyn Autostrady
2011 Nr 3 16-24
PL Geosyntetyki zrobiły niebywałą karierę. Są obecnie jedną z najszybciej rozwijających się grup wyrobów znajdujących zastosowanie w budownictwie i inżynierii środowiska. Stały się grupą materiałów, które są atrakcyjne dla projektantów, inwestorów i wykonawców, ze względu na możliwość uzyskania oszczęd[...]
EN Geosynthetics have done an incredible career. They are now one of the fastest growing group of products that are used both in construction and environmental engineering. They became a group of materials that are attractive to designers, investors as well as to contractors because of the possibility [...]
20
80%
Magazyn Autostrady
2011 Nr 4 18-21
PL Beton to chyba najpopularniejszy materiał w budownictwie komunikacyjnym. W budowie dróg bywa chętnie stosowany jako nawierzchnia, szczególnie zatok autobusowych, oraz w postaci drobnowymiarowych elementów prefabrykowanych, takich jak: kostki i płyty chodnikowe, obrzeża i krawężniki oraz korytka ście[...]
EN Concrete is probably the most popular material used in communication building. In road construction it is sometimes used as a pavement surface, especially for bus bays, and a small-sized prefabricated elements such as paving, flagstones, edges and curbs etc. These small-sized items are easy to arran[...]
first rewind previous Strona / 26 next fast forward last