Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 88
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  materiał porowaty
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chemik
1998 Nr 12 319-320
PL Przedstawiono sposób określania podstawowych właściwości materiałów porowatych. Zilustrowano je przykładem badań typowego sorbentu - żelu krzemionkowego Kieselgel 60 wykonanych przy użyciu aparatury firmy MicromeriticsŽ.
2
63%
Przegląd Budowlany
3
51%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2009 z. 95 57-58
4
51%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2009 z. 94 33-34
EN The models for the effective thermal conductivity of three-phase composite porous media are presented. On that basis one compares different ways of modeling of effective thermal conductivity. The models discussed are used to show dependences between thermal conductivity of materials and their porosi[...]
5
51%
Engineering Transactions
EN The application of the capillary and chain models of pore architecture are proposed in the paper for determination of limit pore size distributions of porous materials based on the mercury intrusion curves. They estimate the range of pore sizes in the investigated material. It is proved that for a g[...]
6
51%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2006 T. 27, z. 2 421-430
PL Wyznaczano porowatość cząstki oraz porowatość złoża materiałów o mikrometrycznych wymiarach ziaren 0-100 mim. Do badań zastosowano pomiary densymetryczne. Uzyskane wartości gęstości pozornej materiałów o mikrometrycznym rozdrobnieniu porównano z wynikami otrzymanymi metodami: porównawczą, rtęciową o[...]
EN The particle porosity and bed porosity of fine powders with the range of the grain size 0-100 (mim have been investigated. The densymetric measurements were used during the research. Obtained values of apparent density of micrometric fine materials were compared to apparent densities of the same typ[...]
7
51%
Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN
PL W artykule przedstawiono eksperymentalną metodę wyznaczania współczynnika przepuszczalności K oraz jej numeryczną weryfikację. Pomiary wykonano na specjalnie przygotowanym do tego celu stanowisku pomiarowym, ośrodek porowaty stanowiło złoże uformowane z kulek szklanych (ballotyna) o rozmiarze 5 mm. [...]
EN Presented paper discuses, an experimental method in prediction of K coefficient as well as its numerical verification. The measurements has been taken using specialized test bed, where porous bed was configured with 5 mm diameter glass balls. For determination of K coefficient as well as quadratic d[...]
8
51%
Szkło i Ceramika
9
44%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2007 T. 2 35-40
PL Referat poświęcony jest ocenie możliwości wykorzystania metod niestacjonarnych do wyznaczania współczynnika dyfuzji materiałów porowatych. Do oceny skuteczności tej metodyki wytypowano trzy popularne materiały porowate: cegłę ceramiczną, ceglę silikatową i beton komórkowy. Obliczenia przeprowadzono [...]
EN The paper is devoted to the assessment of the possibility of using non-stationary methods to the determination of diffusivity of porous materials. For the purpose of the evaluation of the efficiency of this method three popular construction materials have been selected: ceramic brick, silica brick a[...]
10
38%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2012 Nr 6 396-397
PL W pracy podjęto próbę oceny niektórych zagadnień hydrodynamiki przepływu gazu przez materiały porowate, a oceny tej dokonywano w warunkach barbotażu gazu przez różne typy karbonizatu. Opisano ilościowo gęstość pozorną, porowatość (bezwzględną i efektywną), przepuszczalność, zastępczy współczynnik op[...]
EN Attempts to evaluate certain aspects of hydrodynamics of gas flow through porous materials and assessment of that were made using bubbling gas flow through various types of char. Paper describes quantitatively the apparent density, porosity (absolute and effective), permeability and equivalent flow [...]
11
38%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
1999 z. 9 161-166
PL W pracy zbadano i przedyskutowano zależność parametrów struktury: współczynnika uformowania i krętości od ziarnistości próbek z granulatu szklanego. Pomiary przeprowadzono metodą mostkową i techniczną w zakresie częstotliwości od 0,1 do 20 kHz.
EN The paper is focused on experimental measurement and analysis of dependence of structural parameters of porous material: formation factor and tortuosity on grain diameters of the material made of glass beads. The tests are performed using impedance bridge and indirect technique for frequency ranging[...]
12
38%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2013 Nr 6 579--580
PL W pracy dokonano oceny wybranych kryteriów procesowych związanych z hydrodynamiką przepływu gazu przez materiały szczelinowo-porowate. Badano trzy rodzaje materiałów: przetopioną skałę płonną, koks opałowy oraz karbonizat. Przedstawiono wyniki pomiarów przepuszczalności tych materiałów oraz jednostk[...]
EN Evaluation of selected criteria related to the hydrodynamics of gas flow through fractured-porous materials is presented in the paper. Three types of materials: melted gangue, coke and char were tested. Measurements results with respect to permeability of these materials and pressure drop are shown.[...]
13
38%
Materiały Budowlane
2011 nr 11 63-65
14
38%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2000 nr 13 195-200
PL Opracowano równanie opisujące zależność przewodności cieplnej spieku od temperatury. Ogólną postać tej zależności określono na podstawie analizy wyników przykładowych obliczeń numerycznych oraz danych pomiarowych. Końcową postać równania opracowano w oparciu o dane pomiarowe przewodności cieplnej za[...]
EN The equation describing the relationship between the temperature and the thermal conductivity of the sinter has been worked out. The general form of this equation has been obtained basing on analysis of results of numerical calculations. The final form of the aforementioned equation has been elabora[...]
15
38%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2006 Nr 4s 148-149
EN The aim of the work was to propose a mathematical model of liquid penetration in a bed of fine-grained material and to carry out its mathematical and physical analysis. Based on the analysis it was found that the model presented a generalized form of the dimensionless kinetic curve. It was reported [...]
16
38%
Materiały Budowlane
2009 nr 6 73-75
17
38%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
2004 Z. 54(243) 89-100
PL W pracy sformułowano uogólniony makroskopowy opis anizotropowych własności metrycznych przestrzeni porów ośrodka porowatego utworzonego przez wiązkę równoległych włókien o przekroju kwadratowym i osiach ułożonych regularnie w węzłach siatki kwadratowej. Wykorzystano przy tym podejście, w którym prz[...]
EN In the paper the generalized macroscopic description is formulated for anisotropic pore space structure of porous material formed by bundle of square fibres arranged in square net. In considerations the pore space of porous material is modeled as anisotropic Minkowski space the metric tensor of whic[...]
18
38%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2007 Nr 6 26-31
PL Celem niniejszej pracy jest sprawdzenie przydatności opracowanego modelu matematycznego [7] do opisu wnikania cieczy do złóż materiałów drobnoziarnistych oraz jego weryfikacja w oparciu o posiadany szeroki zbiór własnych danych doświadczalnych. Zastosowanie modelu pozwoliło wyjaśnić mechanizm proces[...]
EN The aim of this paper is to verify applicability of a mathematical mo- mdel describing liquid penetration to the bed of fine-grained materials and check it on the basis of a broad range of experimental data. The model offers an explanation of the penetration mechanism from the first moment of the l[...]
19
38%
Archiwum Nauki o Materiałach
PL Struktura większości materiałów porowatych jest złożona. Porowatość materiałów (część objętości materiałów zajęta przez pory) zmienia się w szerokim zakresie - od poniżej 1% aż do ponad 99%, jak np. w aerożelach. W ostatnim dwudziestoleciu w związku z zastosowaniem geometrii fraktalnej uczyniono zna[...]
EN The structure of most porous materials is quite complex. The porosity of materials (total volume fraction of material occupied by pores) can vary in a very broad range, from much less than 1% up to more than 99%, in the case of aerogels. In the last two decades the characterization of the structure [...]
20
38%
Kompozyty
2001 R. 1, nr 2 224-227
PL Problematyka materiałów porowatych w wielu ośrodkach światowych nie jest nowością, ale na szersze ich zastosowania należy chyba jeszcze poczekać. W kraju prowadzone są wstępne prace, których celem może być dalsze ich rozwiniecie pro­wadzące dopiero do zastosowania materiałów porowatych. W artykule z[...]
EN Issues connected with porous materials are not something new in many world centeres but for wider applications one must defmately wait. In our country there are conducted initial researches, in order of which, their further development can be applied to. In the article was presented general idea of [...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last