Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 77
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  maszyna indukcyjna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2015 No. 83 81--87
PL W referacie przedstawiono, przy wykorzystaniu programu Mcad, wyniki analizy wpływu niesymetrii napięcia sieci elektroenergetycznej na obciążalność trójfazowych silników indukcyjnych. Przedstawiono charakterystyki momentu elektromagnetycznego dla składowych symetrycznych – zgodnej i przeciwnej. Przep[...]
EN The paper presents the results of analysis of the effect of mains voltage asymmetry on load capacity of three-phase induction motors. The computation has been carried out with the use of the Mcad software. The characteristics of electromagnetic moment of the symmetric positive and negative sequence [...]
2
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2009 Nr 84 91-96
EN This article contains a solution of magnetic field distribution with oversaturated areas localization and description. The rotor position is important for the maximal magnetic circuit saturated identification and oversaturated areas size influence of magnetic circuit due to the variable magnetic rel[...]
3
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Przedstawiono wybrane układy więzów elektrycznych maszyny indukcyjnej wywołane przez sposób galwanicznego skojarzenia uzwojeń fazowych maszyny. Podano macierze transformacji współrzędnych dogodne do analizy maszyny indukcyjnej z więzami elektrycznymi. Omówiono zasady formułowania równań modelu matem[...]
EN The electrical constraints caused by the ways of phase winding connections of induction machine are presented. The principles of formulation of mathematical model equations of induction machine with electrical constraints by using state variables defined in the system of transformed variables are di[...]
4
80%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2001 z. 176 217-224
PL Maszynę indukcyjną zastąpiono przybliżonym modelem o warstwowej izotropowej strukturze. W wyniku rozwiązania zagadnienia polowego dla takiego modelu wyprowadzono schemat zastępczy maszyny o parametrach skupionych wygodny dla analizy zarówno stanów przejściowych, jak i ustalonych maszyny indukcyjnej.[...]
EN An induction machine was substituted by an approximate computational model with a multilayer isotropic structure. The equivalent circuit with concentrated parameters convenient for analysis of transient as well as steady states of the machine was built as a consequence of a field calculation for the[...]
5
80%
Przegląd Elektrotechniczny
1999 nr 2 39-43
6
80%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2000 z. 173 111-120
PL W artykule przedstawiono porównanie czasów obliczeń poliharmonicznych modeli matematycznych maszyny indukcyjnej z różnymi liczbami harmonicznych przestrzennych - sformułowanych za pomocą techniki symbolicznej i numerycznego odwracania hipermacierzy inducyjności w każdym kroku całkowania. Obliczenia [...]
EN In this paper the comparison of the two techniques for solving the reduced poliharmonic models of an induction machine with different numbers of MMF space harmonics is presented. The first method employs symbolic calculations for finding the inverted form of an inductance hypermatrix. The other one [...]
7
80%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2000 z. 173 121-138
PL W artykule przedstawiono relacje na obliczanie wielkości elektromagnetycznych w niesymetrycznych maszynach indukcyjnych za pomocą macierzy harmonicznych. Przedstawione zależności zaadaptowano dla celów określania wpływów niesymetrycznych przepływów stojana na indukcję magnetyczną w szczelinie powiet[...]
EN The paper presents the relations enabling to calculate the electromagnetic quantities in the nonsymmetrical induction machines by means of harmonic matrixes. The presented relations are adapted to estimate the influence of the nonsymmetrical stator flows on the magnetic induction in the air gap. The[...]
8
80%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2000 z. 173 71-91
PL Przedstawiono system pomiarowy maszyn indukcyjnych małej i średniej mocy, składający się z układu generacji napięcia zasilającego (o programowalnej amplitudzie podstawowej częstotliwości, zawartości harmonicznych), układu zbierania i gromadzenia pomiarów z czujników pomiarowych umieszczonych w badan[...]
EN The measuring system of the low and middle power induction machines is presented. It consists of the power supply voltage generator (with the programmable voltage magnitude and frequency of the basic harmonic and programmable level of the higher harmonics), data collecting subsystem that measures vo[...]
9
80%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2000 z. 171 107-120
PL W pracy przedstawiono model matematyczny maszyny indukcyjnej w stanie ustalonym, w którym uwzględniono zjawisko nasycania się rdzeni magnetycznych stojana i wirnika. Zbiór parametrów tego modelu obejmujący: rezystancję stojana i wirnika oraz współczynniki określające analityczne postaci syntetycznyc[...]
EN The paper presents the steady state mathematical model of an induction machine in which a saturation effect in the stator and rotor cores has been taken into account. The set of this model parameters consisting of stator and rotor resistances and coefficients describing the analytical form of the sy[...]
10
80%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2000 z. 171 121-130
PL W artykule przedstawiono model matematyczny maszyny indukcyjnej obowiązujący w stanach nieustalonych, w którym uwzględniono zjawisko nasycania się rdzeni magnetycznych maszyny przez pole magnetyczne główne i pola rozproszeń. Wykorzystując parametry elektromagnetyczne maszyny estymowane na podstawie [...]
EN In the paper an induction machine mathematical model in the transient state in which the saturation effect of the machine magnetic cores by the main and leakage magnetic fields has been taken into account is presented. The simulation investigations of the transient state have been performed using th[...]
11
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2009 Nr 82 263-264
EN Fault diagnosis is currently a target of wide research activities. There is large number of diagnostic methods based on various source of diagnostic signal, signal processing and data evaluation approach. Stator current is traditional diagnostic signal for fault detection of induction machines. Moni[...]
12
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2009 Nr 83 129-134
EN Calculations have been based on dynamic, circuital model of cage induction machine, with account for both the double sided slotting and static and dynamic eccentricities. Calculations included startup followed by prolonged steady state, for which harmonic analyses of stator currents have been done. [...]
13
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2008 Nr 80 163-170
EN A 3D model reflecting entire internal structure of the asynchronous machine using finite elements method, has been presented here. Nodal finite elements have been used to approximate scalar potential and edge finite elements to approximate vector magnetic potential. This model includes both the skew[...]
14
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2008 Nr 80 9-14
EN Induction generator can work connected to power system or connected to separated system. Induction machine work can as generator only at this time, when reactive power is delivered to machine. Special selected capacitors were connected to the motor for realization this task. It is possible to use th[...]
15
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2008 Nr 80 15-18
EN Results of test of a small power induction motor working in liquid nitrogen are presented in the paper. The motor was designed in such manner to enable flow of the liquid nitrogen inside it. Bearings and design of its rotor were changed to minimize additional mechanical loss. Tests were carried on a[...]
16
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2008 Nr 79 107-112
EN It is possible to execute diagnostics of induction motor on the basis of the moving rms stator current signal in cases of non-sinusoidal supplying. The results of using of this signal in diagnostics of induction motor supplied by non-symmetrical, sinusoidal 3-phase voltage have been presented in thi[...]
17
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2010 Nr 88 93-96
EN The paper presents application of the radial neural network for detection of faults in induction motor stator winding. The decision of stator winding condition has been taken using the artificial neural network with radial basis function based on axial flux. The axial flux has been measured for diff[...]
18
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2010 Nr 88 165-168
EN This article contains a pulsating torque calculation of 3-phase induction machine with power 1.1 kW from electromagnetic field. Whole analysis is done by finite element method in ANSYS. The torque is calculated via a circular path integral of the Maxwell stress tensor. The Maxwell stress tensor prov[...]
19
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2010 Nr 86 11-15
EN In the paper a frequency and voltage stabilisation system of autonomous, self-excited induction generator (API) is presented. Electrical energy with uncontrolled parameters, produced by API is converted to sin wave output energy with constant frequency and voltage with the help of a cascade inverter[...]
20
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2012 Nr 3(96) 121-124
EN In the paper results of finite-element calculations of the electromagnetic field in a squirrel-cage induction motor with particular reference to the shaft flux were presented. A three-dimensional field-circuit model of the 300 kW induction motor was developed taking into account supplying the stator[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last