Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 43
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  młyn kulowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
2010 Vol. 44 187-194
PL W artykule omówiono wyniki badań przeprowadzonych w półprzemysłowym młynie kulowym. Celem badań było określenie wpływu liczby punktów kontaktu, pomiędzy mielnikami a nadawą, na szybkość przemiału. Do eksperymentu użyto kul materiałów skalnych wykorzystywanych w produkcji ceramiki budowlanej. Rozdrab[...]
EN Results of experiments carried out in a pilot-plant ball mill are discussed in the paper. The objective of the experiments was to determine the effect of the number of contact points between grinding media on the rate of grinding. The experimental material was ceramic body used in the production of [...]
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Celem pracy było zbadanie przebiegu rozdrabniania wybranych surowców skalnych w półprzemysłowym młynie kulowym oraz opisanie składu granulomertycznego badanego materiału z wykorzystaniem parametrów występujących w teorii momentów statystycznych. Próby mielenia przeprowadzono w młynie o objętości 0,7[...]
EN This paper contains results of investigations of grinding in a semi-industrial ball mill to describe a model of grinding in a ball mill using the moment theory. Disintegration was conducted in a 0.78 m3 capacity of semi-industrial mill for materials differ in mechanical features. Milling tests have [...]
3
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 4 96-97
PL W pracy przedstawiono rezułtaty badań procesu mietenia wybranych surowców skainych. Okreśłono wytrzymałość frakcji rozmiarowych ziaren na naprężenia niszczące. Opisano wpływ sił niszczących ziarna na kinetykę procesu miełenia. Obłiczono szybkości rozdrabniania wybranych frakcji rozmiarowych.
EN Investigation resutts deaiing with grinding of setected rock raw mate-riais arę presented in the paper. The destructiye tension strength of grains' size fraction was determined. An influence of grain destructive forces on grinding process kinetics is described. The specific ratę of grinding for sele[...]
4
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 4 98-99
PL W artykułe przedstawiono rezułtaty badań szybkości przemiału surowców skałnych. Opisano szybkości rozdrabniania poszczegółnych frakcji rozmiarowych surowca. Okreśłono równanie matematyczne opisujące zmianę w czasie średniego wymiaru ziarna oraz wpływ liczby punktów kontaktu na proces przemiału.
EN Investigation resutts deating with raw materia]'s grinding ratę arę presented in the paper. The grinding ratę of individua] size fractions is described. The equation indicating a change in time of fraction mean size and the influence of a number of contact points on grinding ratę was determined.
5
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 4 100-101
PL W pracy zbadano ruch złoża kwarcytu. Okreśłono zmianę składu granułometrycznego materiału w trakcie przemiału i na tej podstawie obliczono szybkości rozdrabniania poszczegółnych frakcji wymiarowych ziarna. Zbadano siły oraz naprężenia niszczące dła wybranych kłas rozmiarowych ziarna.
EN The bulk movement of quartzite in a ball mill was investigated. The change of mean particle size during grinding was described. The specific grinding ratę of setected partictes' size fractions was determined. The load and destructive stresses corresponding to partictes size fraction were defined.
6
75%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
2011 Vol. 46 145-154
PL Artykuł przedstawia rezultaty badań kinetyki mielenia, wybranych materiałów skalnych, z uwzględnieniem ich własności wytrzymałościowych. Badania prowadzono dla półprzemysłowego młyna kulowego. Przemiał realizowano w trybie okresowym, używając mielników o zróżnicowanych wymiarach. Materiał skalny róż[...]
EN The article presents the results of investigations concerning the analysis of milling kinetics of chosen rock materials taking into consideration their strength properties. Investigations were carried out for a mill operating on a semi-industrial scale. Milling was conducted in a periodical mode usi[...]
7
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2010 Nr 1 81-82
PL Artykuł przedstawia rezultaty badań dotyczących analizy kinetyki przemiału wybranych surowców skalnych z uwzględnieniem zmiennej liczby punktów kontaktu mielników. Przemiały prowadzono przy zmiennych składach kuł. Określono kinetykę zmiany średniego wymiaru ziania, jak również zmiany szybkości rozdr[...]
EN The paper presents investigation results concerning the grinding kinetics of selected raw materials with regard of a variable number of contact points. Grindings were carried out for variable balls' composition. The change of mean particle size and speed of grinding for each size class were describe[...]
8
75%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
EN High heat of the grinding process, make us searching many new solutions in grinding process, of mineral resources. Apart from upgrade many technology parts, we attract attention on modernisation, and improvement of quality in control systems. To take every grinding process into consideration (not-li[...]
9
75%
Chemical and Process Engineering
PL Przedstawiono wyniki badań kinetyki procesu mielenia mas ceramicznych z uwzględnieniem wpływu liczby punktów kontaktu mielników. Badania prowadzono dla młyna półprzemysłowego o działaniu okresowym. Określono szybkość rozdrabniania poszczególnych klas rozmiarowych. Głównym celem badań było określenie[...]
EN Results of studies on grinding kinetics of a ceramic body in reference to the effect of the number of contact points in grinding media are discussed in the paper. Experiments were performed in a semicommercial batch mill. The grinding rates for individual size fractions were determined. The main obj[...]
10
75%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
2006 Vol. 40 247-254
PL W artykule przedstawiono wyniki badań, których celem było określenie szybkości przemiału surowców skalnych o zróżnicowanej podatności na rozdrabnianie. Próby mielenia przeprowadzono na surowcach skalnych, którymi było gabro oraz piaskowiec. Przemiał prowadzono w młynie kulowym w skali laboratoryjnej[...]
EN Results of experiments whose aim was to determine the rate of grinding of mineral materials with different susceptibility to comminution are discussed in the paper. Experimental materials were gabbro and sandstone. The experiments were carried out in a laboratory ball mill. During grinding the numbe[...]
11
75%
Archiwum Energetyki
PL Wykonano badania jakości przemiału w średniobieżnym młynie kulowym EM-70. Badano mieszaniny węgla kamiennego z dwoma różnymi paliwami wtórnymi - mułem węglowym (50% zawartości w mieszaninie) i granulowanym osadem papierniczym (5% i 10%). Mieszaniny węgla z paliwem wtórnym dostarczano do badanego mły[...]
EN The grinding tests were performed at power plant in medium speed ball pulverizing mills EM-70. The tests were done for mixtures of hard coal with two different secondary fuels - high moisture battle coal (50% content in the mixture) and granulated paper sludge (5% and 10%). The mixtures of coal with[...]
12
75%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2004 T. 25, z. 3/2 999-1004
PL W pracy przedstawiono wyniki badań procesu mielenia na mokro mas ceramicznych w młynach kulowych: przemysłowym oraz półtechnicznym dla różnych składów mielników. Wyniki analizy składu granulometrycznego mielonych surowców pozwoliły na określenie przebiegu procesu, a w szczególności zmiany w czasie ś[...]
EN Results of studies on wet grinding of ceramic masses in industrial and pilot-plant mills for different compositions of grinding media are presented in the paper. Results of the particle size analysis of ground raw materials enabled the determination of the process run, and in particular, changes of [...]
13
75%
Przemysł Chemiczny
2014 T. 93, nr 5 748-751
PL Przeprowadzono próby otrzymywania stabilnych zawiesin wodno-węglowych z trzech surowców węglowych: węgla z sortymentu średniego, tzw. groszku (o małej zawartości popiołu), miału oraz mułu węglowego. Procesy otrzymywania zawiesin wodno-węglowych prowadzono w młynie kulowym. Określono właściwości fizy[...]
EN Pea coal, fine coal and coal sludge were used for prepn. of coal-water slurries. The mixt. compn., grinding time, the size and amt. of the balls and the frequency of mill vibration were changed during the tests carried out in a ball mill. Phys. properties of the suspensions (diam. of the coal proper[...]
14
75%
Inżynieria Materiałowa
2004 R. XXV, nr 3 393-396
PL Badania prowadzono dla dwóch stopów o składach Ti-49,Al-49,Cr-2 i Ti-48,Al-47,Cr-5 (w % at.) z zakresu jednofazowego gamma-TiAl. Podczas mielenia wysokoenergetycznego czystych proszków, tworzenie mieszaniny fazy amorficznej oraz roztworu stałego Cr(Ti, Al) obserwowano po 20 godz. Dłuższe mie[...]
EN Two alloys compositions Ti-49,Al-49,Cr-2 and Ti-48,Al-47,Cr-5 (all in at.%) were chosen within the gamma-TiAl phase region. During high energetic milling of elemental powders formation of mixture of amorphous and nanocrystaline Cr(Ti, Al) solid solutions was observed after 20 hours of milling. Longe[...]
15
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 4 34-37
PL Artykuł przedstawia rezultaty badań, w półprzemysłowym młynie kulowym, wpływu rozmiaru ziaren nadawy na szybkości rozdrabniania. Rozdrabnianie prowadzono w sposób okresowy. Następnie określono szybkość rozdrabniania, modelując proces mielenia. Wyniki badań dla wszystkich testów pokazały, że szybkość[...]
EN The paper presents investigation results of feed particle size effects on the breakage ratę parameter in a pilot-scale ba]] mili. The specific ratę of breakage was calculated for each test by modelting of grinding process in a milt. The resutts revealed that breakage ratę increased with the increase[...]
16
63%
Prace Instytutu Odlewnictwa
PL W niniejszej publikacji przedstawiono próbę wykorzystania procesu mechanochemicznej syntezy do otrzymywania kompozytów na osnowie związków międzymetalicznych Cu-Al zbrojonych homogenicznie rozmieszczoną ceramiką AI2O3. W tym celu, wykorzystano wysokoenergetyczny młyn kulowy, w którym przeprowadzono [...]
EN The study describes the attempts to use a mechanochemical synthesis in the fabrication of composites based on Cu-Al intermetallic compounds reinforced with homogeneously distributed ceramic AI2O3 phase. For this purpose, a high-energy ball mill was used to obtain the reaction of malachite reduction [...]
17
63%
Prace Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych
2009 R. 2, nr 3 115-130
PL Wysoka energochłonność procesów przemiałowych zmusza do poszukiwania nowych rozwiązań układów służących do przemiału surowców mineralnych. Złożoność procesów zachodzących podczas przemiału (nieliniowość, opóźnienie, niestacjonarność obiektu – jakim jest młyn kulowy), determinuje stosowanie nowych na[...]
EN High energy consumption of grinding processes forces to search for new solutions required for grinding mineral raw materials. Complexity of grinding processes such as nonlinearity, delay, instability of ball mill requires application of new tools to control these objects. In the report was carried o[...]
18
63%
Prace Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych
2009 R. 2, nr 4 123-135
PL Wysoka energochłonność procesów przemiałowych zmusza do poszukiwania nowych rozwiązań układów służących do przemiału surowców mineralnych. Złożoność procesów zachodzących podczas przemiału, determinuje stosowanie nowych narzędzi w układach sterowania takimi obiektami. W artykule podjęto próby zastos[...]
EN High energy consumption of grinding processes forces to search for new solutions required for grinding mineral of raw materials. Complexity of grinding processes requires application of new tools to control these objects. In the report was carried out study of implementation of methods based on theo[...]
19
63%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2006 z. 271 97-106
EN The paper present the mathematical model of process of expansion of crack in crushed rock in ball mill. The instrument for practical measuring of magnitude of stroke impulse in ball mill has been described. And a result of measurement has been presented.
20
63%
Szkło i Ceramika
PL Prace nad aktywowanym przemiałem cementów portlandzkich rozpoczęte w Instytucie Materiałów Ogniotrwałych w 1991 roku, doprowadziły do opracowania IMOFLOW - dodatku ułatwiającego mielenie. Daje on wzrost powierzchni właściwej cementu i wydajności młynów przy dawce, która wynosi zwykle od 0,02 do 0,03[...]
EN Work on activated Portland cement milling started at the Institute of Refractory Materials in 1991, led to the development of IMOFLOW, an additive facilitating grinding. It allows for an increase in surface area of the cement and efficiency of the mills at the dose, which is usually from 0.02 to 0.0[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last