Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 78
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kultura bezpieczeństwa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2003 nr 1 6-7
PL Autorzy omawiają w artykule pierwszy etap prac nad stworzeniem podstaw programowych oraz nowoczesnych pomocy edukacyjnych, pozwalających na wdrożenie kształcenia z zakresu bhp i ergonomii na wszystkich poziomach krajowego systemu oświaty. Kultura bezpieczeństwa.
EN The authors discuss the first stage of creating principles of a syllabus and modern didactic aids, which will make it possible to implement education in occupational safety and health as well as in ergonomics at all levels of the national system of education.
2
80%
Przegląd Górniczy
PL Tematyka postaw i kształtówania się norm społecznego postępowania w zawodach wysokiego ryzyka, jako elementu kultury bezpieczeństwa pracy w organizacji, jest przedmiotem zainteresowań psychologii pracy od wielu już lat. Postawy wobec bezpieczeństwa mogą przekładać się na kształtowanie norm społeczne[...]
EN Attitudes and norms of social demeanour in high-risk occupations, as a part of safety culture at work in the organiz have been a subject matter of occupational psychology for many years. Attitudes towards security may translate into a factor shaping the standards of social demeanour, and those stand[...]
3
80%
Mining Science
PL Przedstawiono problematykę kształtowania kultury bezpieczeństwa w polskim górnictwie skalnym w aspektach nowej, behawioralnej jakości bezpieczeństwa w pracy i poza pracą. Zwrócono uwagę na słabość czynnika ludzkiego, jako podstawowej przyczyny wypadków przy pracy. Usystematyzowano pojęcia dotyczące [...]
EN The article presents the issues of shaping culture of safety in Polish rock mining. It draws attention to the weakness of the human factor as the primal cause of accidents at work. Systematized concept of safety culture has been presented explaining the need for its development at the industry commu[...]
4
80%
Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego
2016 R. X cz. I 35--60
PL Artykuł ma celu ukazanie polskiej szkoły kultury bezpieczeństwa, której niewątpliwym liderem jest profesor Marian Cieślarczyk. Ten nurt badawczy jest przez swój holizm do pewnego stopnia kompatybilny ze szkołą kopenhaską, którą autor na interpretuje jako sektorową analizę kultury bezpieczeństwa naro[...]
EN The article aims to show the Polish school of a security culture, the leader of which is regarded Professor Marian Cieślarczyk. This research trend is through its holism to some extent compatible with the Copenhagen school, which author interprets as a sectoral analysis of the national security cult[...]
5
70%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2004 Vol. 10, No. 4 303--318
EN In this study, a survey instrument was developed to measure safety climate. A review of the scientific literature as well as consultation with an expert panel was used to determine the survey’s dimensions. Next, the survey was administered, first as a pilot study (n = 15) and then as a full scale st[...]
6
70%
Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego
2016 R. X cz. IV 269--281
PL W artykule autorzy odnoszą się do socjologii jako jednej z dominujących w obszarze nauk społecznych dyscyplin. Socjologia jest nauką o społeczeństwie i jego rozwoju, zdarzeniach, zjawiskach społecznych oraz o procesach społecznych, która w swoim tradycyjnym ujęciu opisywała całe społeczeństwo. Jak z[...]
7
61%
Zeszyty Naukowe AON
2009 nr 3(76) 330-340
EN Safety and security culture makes the whole of mankind's achievements in the field of security and safety (protection of life and health). It makes a system of meanings through which a particular group of people understands the threats in the world. The feeling of safety is one of the basic human ne[...]
8
61%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2002 nr 7/8 35-38
9
61%
Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
PL Wzrastające stosowanie w legislacji wytycznych dotyczących kontroli wewnętrznej czyni przedsiębiorstwa przemysłowe odpowiedzialnymi za stosowanie właściwych środków bezpieczeństwa, zgodnych z ustawodawstwem. Przedstawiona metoda zarządzania ryzykiem kładzie nacisk na ryzyko resztkowe wywołane przez [...]
EN Increasing use of internal control principles within legislation makes the industry themselves responsible for designing adequate safety means complying with intensions of legislations. The presented safety management method emphasizes the residual risk caused of identified sound safety measures tha[...]
10
61%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2013 Vol. 19, No. 4 523--530
EN One of the most important ways to prevent accidents is to consider safety climate or culture. Moreover, some studies suggest that behavior contributes to 86%–96% of all injuries. This cross-sectional study took place in an Iranian petrochemical company in 2010. Vinodkumar and Bhasi's safety climate [...]
11
61%
Przegląd Górniczy
2016 T. 72, nr 8 11--15
PL W artykule zaprezentowano pojęcie i rolę kultury bezpieczeństwa i higieny pracy. Przedstawiono proces kształtowania kultury bhp w przedsiębiorstwie, wskazano dobre i złe praktyki występujące w tym zakresie oraz źródła zagrożeń, jakie mogą powodować pracownicy. Przedstawiono także podział zagrożeń is[...]
EN The article presents the concept and role of culture of health and safety. Article presents the process of developing safety culture in the company. Indicated good and bad practices occurring in this area, indicated sources of hazards that can cause workers. It also shows the division of the risks i[...]
12
61%
Przegląd Górniczy
2017 T. 73, nr 9 36--44
PL Praca osób w dozorze kopalni podziemnej wiąże się ze sprostaniem rygorystycznym wymaganiom z zakresu przestrzegania przepisów bezpieczeństwa pracy. Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród pracowników kopalni węgla kamiennego. Analiza i ocena wyników pozwa[...]
EN The work of people in the underground mine supervisory unit requires observing the rigorous requirements of compliance with occupational safety regulations. The aim of this paper is to present the results of a survey conducted among employees of a coal mine. Analyzing and evaluating the results allo[...]
13
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2015 Nr 65 43--53
PL W artykule przedstawiono badania ankietowe przeprowadzone na jednym z oddziałów w ZG Rudna oraz w Fabryce Maszyn i Urządzeń Gastronomicznych „Kromet” Badania przeprowadzono za pomocą autorskiego kwestionariusza ankietowego. Porównano poziom kultury bezpieczeństwa w dwóch różnych zakładach przemysłow[...]
EN The article presents a survey conducted in one of the branches of ZG Rudna and in Fabryka Maszyn i Urządzeń Gastronomicznych (Machinery and Catering Appliances Plant) “Kromet.” The questionnaires were conducted with the use of the author’s survey. The level of safety culture in two different industr[...]
14
61%
Problemy Nauk Stosowanych
2016 T. 4 195--202
PL Wstęp i cele: Kształtowanie pożądanej kultury bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie jest nakłanianiem pracowników do postępowania nastawionego na ochronę zdrowia i życia swego i współpracowników. Praca jako kategoria pedagogiczna wiąże się przede wszystkim z kształceniem i wychowaniem. Głównym ce[...]
EN Introduction and aim: Shaping the desired safety culture in the company is persuading workers to conduct health-oriented and his own life and co-workers. Working as a pedagogical category is associated primarily with education and upbringing. The main aim of this paper is a brief description of work[...]
15
61%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2014 Vol. 20, No. 4 561--572
EN This paper addresses the question of whether adopting safety culture improves hazard prevention in enterprises characterized by high primary risk. To answer this question, sample underground coal mines were examined to investigate the basic elements of the safety culture of employees. This paper pre[...]
16
61%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2000 nr 9 1-4
17
61%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2012 z. 63a 189--198
PL W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z kulturą bezpieczeństwa. Ponadto, znajdują się informacje na temat czynników określających pożądaną i niepożądaną, dobrą i złą kulturę bezpieczeństwa oraz najważniejsze wiadomości dotyczące kształtowania kultury bezpieczeństwa. W części empi[...]
EN This article presents basic issues related to safety culture. In addition, there is information about the factors determining the desirable and undesirable, good and bad safety culture and the most important news about a culture of safety. In the empirical part, such elements have been examined a mo[...]
18
61%
TTS Technika Transportu Szynowego
2018 R. 25, nr 3 18--26
PL Literatura dotycząca kultury bezpieczeństwa w transporcie szynowym jest głównie obcojęzyczna i nie ma wielu polskich pozycji kompleksowo opisujących te zagadnienia, szczególnie stricte w przedsiębiorstwie kolejowym. Dlatego w publikacji przedstawiono przegląd literatury dotyczącej tego zagadnienia, [...]
EN Literature regarding the safety culture in rail transport is mainly foreign language and there are not many Polish literature items comprehensively describing these issues, especially in a railway enterprise. Therefore, the publication provides an overview of the literature on this issue and then di[...]
19
61%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2018 z. 131 149--166
PL W opracowaniu przedstawiono wyniki badań poziomu kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie z sektora MŚP z branży motoryzacyjnej. Do badań wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety do pomiaru czynników kształtujących kulturę bezpieczeństwa, tj. zaangażowanie kierownictwa i pracowników, szkolenia[...]
EN The study presents results of the research of level of safety culture in a company from the SME sector of the automotive industry. The author's questionnaire for measuring the factors influencing the safety culture, ie the involvement of the management and employees, OHS training, employee awareness[...]
20
61%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2019 Nr 2 100--103
PL Na bezpieczeństwo w ruchu drogowym mają wpływ umiejętności kierowców, konstrukcja samochodów i infrastruktura drogowa. Problemem, z jakim muszą mierzyć się obecnie zarządcy dróg, jest systematyczne zwiększanie się liczby rejestrowanych w Polsce pojazdów. O ile kierowca decyduje, z jaką prędkością[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last