Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 59
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  krajobraz miejski
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Topiarius. Studia krajobrazowe
2016 T. 1 64--71
PL Przez szereg lat, w wyniku działalności człowieka krajobraz polskich miast przechodził wiele zmian. Począwszy od skromnych, niewielkich osad ludzkich przez małe miasteczka aż do przyjmujących teraźniejszy kształt dużych, metropolitalnych miast. Obecnie podejmowane na szeroką skalę procesy rewitaliza[...]
EN For a number of years, as a result of human activity landscape of Polish cities has changed. To start with modest, small human settlements through small towns until present shape of large, metropolitan cities. Currently being undertaken on a large scale revitalization processes have opened up new po[...]
2
75%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
2013 nr 150 (30) 43--53
PL Funkcjonowanie obszarów miejskich w świetle warunków życia mieszkańców nie może odbywać się bez zdobyczy cywilizacyjnych takich jak bieżąca woda czy energia elektryczna. W artykule przedstawiono wyniki analizy dostępu mieszkańców do wodociągów na terenach przeznaczonych pod kompleks wydobywczo-energ[...]
EN In this paper we presented the results of the analysis of water supply system and sewage systems located on the area of future open pit mine Gubin-Brody. This paper presents the results for water supply system in Gubin Commune. We analyzed the current conditions and historical data.
3
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Poszukiwanie definicji architektury dziś najprościej przeprowadzić omawiając instruktywne przykłady współczesnych realizacji. Najbliższa przestrzeń małej ojczyzny wydaje się do takich badań odpowiednia. Analiza relacji między przestrzenią architektoniczną a zielenią i krajobrazem otwartym Poznania w[...]
EN The simplest way of searching for the definition of architecture today is by discussing instructive examples of modern execution. The closest area of small homeland seems for such research most proper. Analysis of relations between architectural space, greenery and opened landscape shows features of[...]
4
75%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL Niniejszy artykuł dotyczy urbanistycznych aspektów rond, jako skrzyżowań drogowych. W artykule omówiono aspekt historyczny wprowadzenia rond do planowania i projektowania miast, aspekty funkcjonalno - ruchowe oraz estetyki. Dzisiejsze rozwiązania określane jako ronda charakteryzują się bardzo różnor[...]
EN The paper concerns the urban planning aspects of roundabouts, as transportation nodes. The historical introduction to roundabouts planning and designing in urban areas, functional as well as aesthetics aspects are presented. There are various roundabout forms regarding the functional and geometrical[...]
5
75%
Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
2010 nr 13 113-119
PL Duże znaczenie w prawidłowym rozwoju miasta ma przyroda. Oznacza to, że urbanista powinien sobie zdawać sprawę z istnienia granic, których nie należy przekraczać. Ich naruszenie może się wiązać z zachwianiem równowagi między poszczególnymi elementami przestrzeni miejskiej. Urbaniści dążący do zachow[...]
EN Nature plays an important role in proper development of a town. Consequently, town planners should realise that there are certain limits which must not be crossed or else the balance between particular elements of urban space may be disturbed. Town planners, whose aim is to maintain the equilibrium,[...]
6
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W artykule, na przykładzie zabudowy kamienicznej z przełomu XIX i XX wieku na skrzyżowaniu w śródmieściu Łodzi, prowadzone są rozważania wokół możliwości koordynacji relacji między obiektami architektonicznymi w przestrzeni miejskiej.
EN The article explores the possibilities of coordinating relations among architectural objects within the city space using the example of urban housing from the turn of the 19th century located at the crossroads in the city center of Lodz.
7
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Od prawie trzydziestu lat w panoramie Krakowa widoczna jest niedokończona konstrukcja wysokiego budynku potocznie nazywanego "Szkieletorem", przez nowego właściciela nazwana wieżą "TreiMorfa". Usytuowany przy rondzie Mogilskim budynek o wysokości przekraczającej 90 m, krok od Starego Miasta, rozgrze[...]
EN For over thirty years Cracow's panorama has been "decorated" by an unfinished structure of a high-raise dubbed "Skeleton" and called "TreiMorfa" by the new owner. The 90 meters high building located in Mogilskie Roundabout area, in the Old Town neighbourhood, has been a cause for non-stop controvers[...]
8
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Architektoniczna awangarda zapisała się w krajobrazie miast bezprecedensową liczbą skrajnie oryginalnych, wymykających się uznanym kryteriom oceny estetycznej budowli. W eksponowanych miejscach zabytkowych śródmieść pojawiły się realizacje zrywające z miejscową tradycją architektoniczną i ciągłością[...]
EN The architectural avant-garde movement has introduced into urban landscape an unprecedented amount of extremely original buildings - contrasted with surrounding area, insaisissable of accepted standards of esthetic evaluation. The new realizations - breaking ranks of local architectural tradition an[...]
9
75%
Czasopismo Techniczne. Środowisko
PL Jednym z największych kłopotów, z jakimi musi poradzić sobie współczesna cywilizacja, jest problem odpadów, do których można zaliczyć też nieraz budynki. W Polsce obserwujemy "śmieci architektoniczne", szpecące nasz krajobraz. Pojawia się pytanie, czy da się w przyszłości uniknąć powstawania śmieci [...]
EN On of the most severe problems with which our civilisation has to cope is the problem of waste, which sometimes includes buildings. In Poland we have "architectural garbage" which deforms our landscape. A question arises whether this problem can be avoided in the future. The article presents the rea[...]
10
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W miastach europejskich budynki wysokie są znakami w przestrzeni miasta informującymi często nie tylko o istnieniu w ich bliskości nowej przestrzeni publicznej, ale i również o przebudowanej strukturze miasta w ich otoczeniu lub o istnieniu wcześniej w ich miejscu terenów zamkniętych dla funkcji pub[...]
EN In European cities, tall buildings are city space signs that often inform not only about a new public space existing in their vicinity but also about a converted city structure in their surroundings or about the areas closed to public purposes previously existing in their place. Creating new spatial[...]
11
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2005 Z. 5 163-178
12
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W artykule przedstawiona została geneza powstawania parków miejskich na Górnym Śląsku w XIX i na początku XX w. W oparciu o nią oraz analizę współczesnego stanu zachowania tych obszarów określone zostały elementy tożsamości miejsca, najwłaściwsze do zastosowania w procesach rewaloryzacji czy rekulty[...]
EN The article presents the genesis of the development of urban parks in Upper Silesia in the 19th century and at the beginning of the 20th century. On this basis and on the basis of analysis of the preservation status of these areas, elements of place identity were defined which [...]
13
75%
Architektura Krajobrazu
2015 nr 1 30--45
PL Doliny rzeczne znajdujące się w granicach administracyjnych miast są obszarami odgrywającymi ogromną rolę w systemie ekologicznym, gospodarce oraz kształtowaniu krajobrazu, pośrednio i bezpośrednio wpływając na prawidłowe funkcjonowanie człowieka. Zagospodarowywanie tych obszarów w przeszłości powod[...]
EN River valleys located within administrative city borders play an important role in the ecosystem, economy, and landscape and have direct and indirect influence on the proper functioning of society. The development of these areas in the past often had adverse consequences. The present condition of th[...]
14
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
2003 R. 100, z. 8-A 365--370
EN Beyond the material evidence, heritage sites usually carry a deep spiritual message linking to the ancestral past. Cultural and architectural heritage sites may be discribed by material and spiritiual valued layers. Kamieniec Podolski case shaws that limits of architecture in historical towns may be[...]
15
75%
Przestrzeń i Forma
2009 nr 12 375-386
PL W dzisiejszych czasach rola przestrzeni publicznej w miastach staje się coraz bardziej doceniana. Umiejętne podejście do projektowania miejskich przestrzeni publicznych jest znakomitym środkiem, przy którego użyciu można łączyć i scalać poszczególne obszary miasta, a także wpływać na jakość i styl ż[...]
EN In the present days, the role of the public space is more and more appreciated. An appropriate approach to the public space design is a great way to reconnect and merge together various areas of the city, and also influence on the quality and lifestyle of their inhabitants. The author of this paper [...]
16
75%
Przestrzeń i Forma
2016 nr 28 165--180
PL Celem artykułu jest przedstawienie wybranych przestrzeni miejskich jako przykładów krajobrazów o funkcji terapeutycznej i integracyjnej dla jednostki i społeczeństwa, które mogą stanowić inspiracje do nowego spojrzenia na krajobraz miejski. Wykorzystanie wskazanych działań w skali miasta, miejsca i [...]
EN The aim of the paper is to present the selected urban spaces as examples of therapeutic and integrative landscapes both on the scale of individual and society, that may form inspiration for new approach to urban landscape. The use of set actions and mechanisms shown on a scale of the city, place and[...]
17
75%
Przestrzeń i Forma
2013 nr 20 259--272
PL Detroit, stolica stanu Michigan od ponad dekady jest synonimem zjawiska upadku współczesnego miasta. Jednakże obszary kryzysu często są również miejscem narodzin nowych, twórczych idei i nietypowych praktyk. Kryzys wyzwala kreatywność, każe poszukiwać nowych rozwiązań, zmusza do eksperymentów. Właśn[...]
EN Detroit, the capital of the state of Michigan, for more than a decade is synonymous with a collapse of the modern city. However, areas of crisis are often also the birthplace of new creative ideas and unusual practices. The crisis triggers creativity, makes searching for new solutions, calls for exp[...]
18
63%
Zieleń Miejska
2013 Nr 3 55-57
PL Woda jest groźnym żywiołem, trudnym do opanowania, ale stwarzającym szereg możliwości. W miastach równie poważne problemy powoduje jej nadmiar, jak i niedobór. Ma decydujący wpływ na atrakcyjność przestrzeni, pełni funkcje kompozycyjną, stanowi punkt odniesienia, a także miejsce spotkań mieszkańców.
19
63%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Rośliny pnące, zwłaszcza w krajobrazie zurbanizowanym mają szczególne znaczenie: estetyczne, społeczne i ekologiczne. Niniejszy artykuł ma na celu wskazanie możliwości wykorzystania pnączy we współczesnej architekturze, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania systemów podpór stalowych w różnych l[...]
EN Creeping plants, particularly in urban landscape have special meaning: aesthetical, social and ecological. This paper has on aim the indication the possibility of using creepers in contemporary architecture pointing out the systems of steel supports, in different locations and the forms, with attent[...]
20
63%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Ośno Lubuskie jest średniowiecznym miastem w województwie lubuskim, które posiada dobrze zachowany dawny system obronny. Trwałość i użytkowość, które kiedyś były najważniejszymi cechami tej budowli, dzisiaj nie mają większego znaczenia. Obecnie najważniejszym elementem tego zespołu jest piękno forty[...]
EN Ośno Lubuskie is a Medieval town in Lubuskie province. Its fortifications remained almost intact. The durability and usefulness of these structures, important in the past, are invalid today. Today the most important of that complex is its beauty in the urban landscape.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last