Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 150
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kotły
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rynek Instalacyjny
2010 Nr 4 80-83
PL W artykule przypomniano najważniejsze informacje dotyczące procesu spalania paliw w urządzeniach grzewczych.
2
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
1999 z. 181 268-279
PL Celem pracy było wyznaczenie wartości współczynników wnikania ciepła dla rur membranowych, stosowanych do budowy kotłowych podgrzewaczy wody, od strony omywającego je czynnika gazowego. Współczynniki wnikania ciepła wyznaczane były dla danych doświadczalnych uzyskanych na stanowisku badawczym w labo[...]
EN This article presents new algorithm for calculating value of the heat transfer coefficient for membrane walls, used in boiler water heaters, on the side of the gas medium. Heat transfer coefficient was obtained by the two methods: 1) The model of the membrane tube was divided into control volumes. T[...]
3
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
1999 z. 181 152-165
PL Niniejsze opracowanie prezentuje możliwości wykorzystania nowoczesnych struktur regulacji predykcyjnej oraz adaptacyjnej w praktyce przemysłowej. Rozważone zostaną dwa odmienne podejścia. W pierwszym jako algorytm regulacji implementowane jest predykcyjne sterowanie optymalizujące MPC (Model Predict[...]
EN This paper reports application of Soft Computing methods for control. Brief overview of the neural- and fuzzy-based control is provided. As control algorithms two approaches are considered: Model Predictive Control with NN model and Fuzzy Multiregional Control implemented with Fuzzy Neural Network. [...]
4
100%
Rynek Instalacyjny
2008 Nr 12 33--35
PL Od 4 stycznia 2006 r. obowiązuje w krajach Wspólnoty Europejskiej dyrektywa 2002/91/EC w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, wprowadzająca m.in. obowiązek sporządzania świadectw energetycznych budynków, wykonywania kontroli kotłów i systemów klimatyzacji. Z ostatnim dniem grudnia br. koń[...]
5
100%
Rynek Instalacyjny
2007 Nr 7-8 32--35
PL Autor przedstawia cele monitorowania kotłów, ponadto opisuje sposób monitorowania i diagnozowania kotłów i instalacji grzewczych, zakres monitorowania oraz ekonomiczne aspekty monitorowania i diagnostyki.
6
100%
Rynek Instalacyjny
2007 Nr 7-8 65--69
PL W pierwszej z trzech części artykułu przedstawiono podstawowe przepisy prawne, a także inne wymagania dotyczące kotłowni oraz magazynu oleju.
7
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2007 T. 2, z. 25 585-593
PL W pracy przedstawiono model dynamiki parownika kotła. Na podstawie równania bilansu masy i energii wyprowadzono wzór na strumień ciepła doprowadzany do parownika w funkcji szybkości zmiany ciśnienia w walczaku kotła. Najpierw, przy użyciu przepisów kotłowych TRD-301, wyznaczono d[...]
EN ln this paper, a problem of an evaporator heating with allowable rate of fluid temperature changes was studied. The allowable rate of the steam temperature change in the boiler drum was determined with respect to the total stresses on the hole edge of the drum - down comer intersection. An expressio[...]
8
80%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
EN The aim of this paper is to present how the regulation of boiler can affect the heat power and formation of emissions. The investigated boiler is designed for operation in domestic heating system. It has heat power equal to 25 kW. The comparison is done based on the experimental measurements.
9
80%
Rynek Instalacyjny
2012 Nr 3 70-72
PL W artykule podpowiedzi jak metodologicznie podejść do problemu instalacji ogrzewania w obiektach zabytkowych
10
80%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
EN The article presents the results of investigation of the operation conditions of tubular-type air heaters of 670 MW CFB boilers. It has been found from the investigation carried out that the presence of sulphuric acid in the flue gas increases the dew-point up to a level as high as 904 80°C, dependi[...]
11
80%
Rynek Instalacyjny
2010 Nr 12 44-46
PL Każdy użytkownik ogrzewania powinien co roku zadawać sobie dwa pytania: czy moja instalacja jest sprawna i jak mogę zaoszczędzić ciepło? Publikacja udziela odpowiedzi na oba pytania.
12
80%
Rynek Instalacyjny
2011 Nr 6 34-35
PL Publikacja przedstawia trzy najważniejsze zdaniem autora obszary zmian technicznych w kotłach kondensacyjnych, które zmierzają do optymalizacji wykorzystania ciepła spalania. Autor pokrótce omawia cechy charakteryzujące nowe rozwiązania stosowane przy wymiennikach ciepła, układów regulujących ilości[...]
13
80%
Czysta Energia
2006 Nr 3 22-25
14
80%
Zeszyty Naukowe. Energetyka / Politechnika Śląska
2003 z. 139 231-240
PL W pracy omówiono zasadnicze problemy, wyznaczające kierunki badań we współczesnej technice kotłowej. Na tym tle opisano najważniejsze badania prowadzone w Zakładzie Kotłów i Wytwornic Pary Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Śląskiej w ostatnich latach.
EN The paper presents main problems of boiler technology on which the investigation efforts are focused. Against the background of such review the latest investigations carried out in the Division of Boilers and Steam Generators of the Institute of Power Engineering and Turbomachinery are described.
15
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2003 z. 23 317-326
PL Dokonano analizy rozkładu stężenia ziaren w komorze paleniskowej kotla z cyrkulacyjną warstwą fluidalną (CWF) o mocy 670 MWf Pionowy profil stężenia objętościowego ziaren materiału warstwy określony został na podstawie spadku ciśnienia wzdłuż wysokości komory paleniskowej. Uzyskane wyniki badań potw[...]
EN An analysis of distribution of bed material in the furnace of a 235 MWe circulating fluidized bed (CFB) is given. The vertical distribution of solids volume concentration was studied based on the measurements of pressure drop in side the furnace. The results confirmed that in the CFB there exist fou[...]
16
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2003 z. 23 301-316
PL Kotły z fluidalną warstwą cyrkulującą (CFB) wykorzystujące naturalną cyrkulację wody w układzie parownika, w ciągu ostatniej dekady osiągnęły skalę kotłów dla elektrowni zawodowych. W eksploatacji znajdują się instalacje o mocy do 300 MWe. Naturalnym krokiem jest dalszy rozwój tej technologii poprze[...]
EN During the last decade the Circulating fluidized bed (CFB) boiler technology based on natural circulation has reached utility scale over the last decade. Plants up to sizes of up to 300 MWe are in operation. A natural development in the development is to take the technology a step further with to la[...]
17
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2003 z. 23 365-374
PL W pracy przedstawione zostaną wyniki analizy termiczno naprężeniowej trójnika znajdującego się w obszarze pary przegrzanej. Obliczenia przeprowadzono w zakresie sprężysto-plastycznym z wykorzystaniem programu ANSYS. W celu oceny stanu cieplno-wytrzymałościowego wybranego elementu konstrukcyjne[...]
EN High thermal stresses occur during the operation of thick-walled pressure elements of power units. They are caused by a high internal pressure and large temperature differences that occur during transient processes such as: the boiler start-ups, shut-downs and power changing operations. Down-comer n[...]
18
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2003 z. 23 95-105
PL Procesy rozruchu i wyłączania z ruchu, a także zmiany obciążenia, powinny być tak prowadzone, aby nie przekraczać naprężeń dopuszczalnych przy równoczesnym zachowaniu niezbędnej cyrkulacji naturalnej. Szybki wzrost ciśnienia może doprowadzić do zaniku wrzenia w rurach wznoszących, a z kolei szybkie [...]
EN Start up and shut down of boiler and changes of the load should be lead in that way not to exceed allowable stresses with simultaneous conservation of the necessary natural water circulation. Rapid escalation of pressure may cause fading of boiling in waterwall tubes. Rapid reducing of pressure caus[...]
19
80%
Rynek Instalacyjny
2009 Nr 1-2 62-66
PL Artykuł przedstawia najistotniejsze warunki pracy pomp w miejskich ciepłowniach wodnych. Uwagę skupia m.in. na schemacie technologicznym ciepłowni, podstawowych parametrach pracy ciepłowni, podstawowych obwodach regulacji, problematyce sterowania mocą kotła po stronie spalania, głównych błędach ek[...]
20
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2002 T. 1, z. 22 107-114
PL W pracy przedstawiono podstawowe zatozenia oraz opis numerycznego modelu procesow cieplno-przeplywowych zachodz^cych w palenisku kotia cyrkulacyjnego. W modelu wykorzystano ide^ bilansu populacji oraz opis i doswiadczenia z zakresu jednostkowych procesow; spalania i scierania w^gia, zasiarczania sor[...]
EN The paper presents main assumptions and descriptions of a numerical model of heat-flow processes in the furnace of a CFB boiler. The model proposed here is based an a populations balance and includes the effects of some elemental processes, i.e. coal combustion and attrition, sorbent sulfation and h[...]
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last